Головна

Пожежа і його небезпечні фактори. Основні причини виникнення пожеж.

  1. D) основні ознаки права.
  2. I. Загальні заходи пожежної безпеки у військових частинах і підрозділах
  3. I. Основні богословські положення
  4. I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  5. I. Основні положення
  6. I. Основні поняття математичної теорії ПОЛЯ
  7. I. Основні поняття УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ

А) Правозастосування.

В) Правонаступництво.

С) Директивне управління.

D) Правове регулювання.

17. Підберіть поняття до даного визначення: «Прийняте судом рішення, що служить орієнтиром (еталоном) для вирішення аналогічних справ надалі»:

А) судовий прецедент;

В) акт управління;

С) акт тлумачення права;

D) аналогія права.

18. Назвіть принципи права:

А) вираз норм в законах, інших визнаних державою джерелах;

В) дію через дозволу, через суб'єктивні права;

С) загальнообов'язкова нормативність, державна забезпеченість;

D) все перераховане.

19. Яке сучасне розуміння сутності права:

А) право - це зведена в закон воля економічно панівного класу (соціальної групи), який прийшов до влади;

В) право - це об'єктивно зумовлена ??загальна міра свободи, яка отримує загальнообов'язкову силу за допомогою офіційного вираження;

С) право - наказ, що виходить від уповноважених державних органів;

D) право - це продукт людської психіки.

20. Назвіть основний (і) вид (и) джерел права:

А) нормативний юридичний акт;

В) санкціонований звичай;

С) судовий або адміністративний прецедент;

D) все перераховане.

21. Коли з'явилися норми права (нормативний підхід):

С) з появою держави;

А) одночасно з людським суспільством;

В) з виникненням суспільного поділу праці;

D) з виникненням приватної власності.

22. Для якого виду соціальних норм властиво державно-примусовий вплив:

А) для релігійних норм;

В) для норм моралі;

С) для юридичних норм;

D) з виникненням приватної власності.

23. Назвіть головний, провідний джерело права, який має вищу юридичну силу:

А) постанову;

В) нормативний акт місцевих органів;

С) закон;

D) указ.

24. «Єдина система правових засобів, за допомогою яких забезпечується результативне правовий вплив на суспільні відносини» - до Якого поняттю належить це визначення?

А) Акти застосування права.

В) Норми права.

С) Механізм правового регулювання.

D) Юридичні факти.

25. Що спільного у норм права і норм моралі:

А) здатність бути регулятором поведінки людей;

В) забезпеченість державним примусом;

С) чіткість формулювань;

D) закономірності виникнення.

26. З яких основних блоків складається механізм правового регулювання? 1. Юридична норма. 2. Суб'єктивне право і юридичний обов'язок. 3. Реалізація прав і обов'язків. 4. Самозахист цивільних прав.

А) 1, 3, 4.

В) 3, 4.

С) 1, 2, 3.

D) 2, 3.

27. Які з перерахованих актів відносяться до законів?

А) Конституція.

В) Кодекси.

С) Основи законодавства.

D) Все перераховане.

28. Що регулює і охороняє система правових норм:

А) моральні підвалини суспільства;

В) реалізацію права;

С) правовідносини;

D) правозастосування.

29. Моральні норми, норми звичаїв, традиції - все це:

А) правові регулятори;

В) політичні регулятори;

С) технічні норми;

D) соціальні регулятори.

30. Назвіть основні функції права.

А) Общесоциальная.

В) Регулятивна і охоронна.

С) Охоронна (охорона суспільних відносин).

D) Регулятивна.

31. «Здійснення за допомогою права всієї системи правових засобів впливу на суспільні відносини, на поведінку людей» - до якого терміну відноситься дане визначення?

А) Правопорядок.

В) Законність.

С) Правове регулювання.

D) Правовий прецедент.

32. Для яких нормативних регуляторів характерні загальнообов'язкова нормативність і формальна визначеність?

А) Для норм суспільної поведінки.

В) Для моральних норм.

С) Для норм громадських організацій (корпоративних норм).

D) Для права (правових норм).

33. Підберіть поняття до даного визначення: «Громадська зв'язок між суб'єктами, які мають суб'єктивні права і юридичні обов'язки».

А) Моральне ставлення.

В) Соціальне відношення.

С) Правовідносини.

D) Політичне відношення.

34. Назвіть способи (прийоми, методи) правового регулювання.

А) Рекомендації.

В) Заборона. Дозвіл. Зобов'язування.

С) Інструкції.

D) Декларація. Програма.

35. «Покладання на особу обов'язків утримуватися від певної поведінки, від здійснення тих чи інших дій» - який термін відноситься до даного визначення?

А) Нав'язування.

В) Умова.

С) Зобов'язування.

D) Заборона.

36. Якого поняттю належить це визначення: «Забезпечені законом вид і міра належної поведінки»?

А) Юридична обов'язок.

В) Суб'єктивне право.

С) Спосіб правового регулювання.

D) Об'єктивне право.

37. «Вимога найсуворішого, неухильного дотримання та виконання всіх юридичних норм, всіх правових приписів усіма суб'єктами (т. Е. Громадянами, їх об'єднаннями, посадовими особами, державними органами)» - до якого терміну відноситься дане визначення?

А) Обгрунтованість обвинувачень.

В) Обов'язок.

С) Реалізація права.

D) Законність.

38. Які характерні риси романо-германської (континентальної) правової системи? 1. Рецепція (сприйняття, запозичення) римського права. Основні джерела - нормативні акти. Розподіл на приватне і публічне. 2. За судовими органами, згідно із законом, не визнається право на нормотворчість. 3. Основне джерело права - доктрина. 4. Все перераховане.

А) 3.

В 4.

С) 1, 3.

D) 1, 2.

39. У якому типі права вперше (історично) був закріплений принцип формальної правової рівності?

А) У соціалістичному типі права.

В) У рабовласницькому типі права.

С) У феодальному типі права.

D) У буржуазному типі права.

40. Як називається право, що належить конкретній особі?

А) Об'єктивне право.

В) Суб'єктивне право.

С) Правосвідомість.

D) Юридична обов'язок.


1 Аристотель. Політика. М., 1911, с. 165.

1 Див. Спіноза Б. Избр. твори. Т. 2. М., 1957. С. 207-209, 261.

2 Див. Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч. 1, С. 371.

3 Локк Д. Избр. філософські твори. Т. 2. М., 1960. С. 16-17

4 Монтеск'є Ш. Избр. твори. М., 1955. С. 289.

Пожежа і його небезпечні фактори. Основні причини виникнення пожеж.

Пожежа - неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, яке приносить матеріальні збитки (в іншому випадку - загоряння).

Пожежа небезпечний:

- Приносить мат. збиток, загибель людей.

- Відкритий вогонь і іскри (джерело вторинних вогнищ пожежі, вражаючий фактор для людей (опіки, загоряння одягу - горіння одягу протягом 1, 2-х хвилин призводить до серйозних опіків, смерті. Температурний поріг життєздатності тканин людини + 45С)

- Підвищена температура повітря (призводить до опіків дихальних шляхів -> смерті, перегріву організму-> тепловий удар) і частин конструкцій

- Токсичні продукти горіння (найбільш небезпечні: окис вуглецю, окис азоту, синильна та соляна кислота. Протягом 1 хвилини в закритому приміщенні утворюється смертельна концентрація цих речовин. СО - 12,5%, при 1% - миттєва смерть. Небезпечний і СО2 ( може досягати 10% - людина втрачає свідомість, вище - смерть))

- Дим (містить нешкідливі речовини (пар, залишки золи), вогнетривкі залишки горючих матеріалів. Чим темніше дим - тим більше, що не згорають залишків в диму. Подразнює сльозоточиву дію, а отруйність призводить до смерті (горіння синтетичних матеріалів), знижує видимість)

- Знижена концентрація кисню (зменшення О2 до 18 і <% - ів настає задуха)

- Обвалення конструкцій (при температурі від 800 до 1200. При 800 міцність сталевих конструкцій становить ~ 10%, відбувається випинання, розтріскування і руйнування через різницю температур, тисків - гази і вогонь вириваються назовні).

Причини пожежі:

- Несправність ел. проводки і КЗ, неправильна експлуатація ел. обладнання

- Неправильна організація рем. робіт (електро- і газозварювання)

- Використання легкозаймистих рідин

- Необережне поводження з вогнем і нагрівальними приладами

- Куріння і викидання недопалків

 ДЕРЖАВА. ПРАВО І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО | Основи теорії горіння. Показники пожежної небезпеки речовин, матеріалів і вантажів.

Класифікація будівель і приміщень за ступенем вогнестійкості, конструктивної і пожежної небезпеки. | Системи пожежної сигналізації (оповіщення; попередження та виявлення). Види сповіщувачів, принцип їх роботи і область застосування. | Водяна система пожежогасіння. | Система парогасіння пожежі. | Система пенотушения пожежі. | Організація пожежної охорони в РФ. | Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. | Організація гасіння пожеж. | Норми і розрахунок кількості засобів пожежогасіння. | Надання першої допомоги при кровотечах, ударах, вивихах, переломах і опіках. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати