Головна

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 4 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

Ф

ФІЗІОКІНЕЗОТЕРАПІЯ [Фізіо- + грец. kinesis рух + терапія] - Комплекс заходів, що включає активну і пасивну гімнастику, використання фізичних факторів, масаж і психотерапію, застосовуваний з метою відновлення функцій при пошкодженнях опорно-рухового апарату.

ФІЗІОТЕРАПІЯ[Фізіо- + терапія] - Розділ медицини, що вивчає дію на організм різних фізичних факторів (світло, тепло) і використання цих факторів з лікувальними і профілактичними цілями.

ФЛЕГМАТИК - Людина, що відрізняється (за своїм темпераментом) повільністю, спокоєм, слабким проявом почуттів; см. Темперамент флегматичний.

Флекс [Лат. flexuo згинання, вигин] - лингв. - Закінчення, остання частина слова, що змінюється при відмінюванні, відмінюванні.

фонастенія [См. фоно + астенія] - Розлад голосу, що виявляється в його захриплості або повній відсутності.

ФОНЕМА [Грец. phonema звук] - лингв, мінімальна одиниця звукового ладу мови; фонеми служать для побудови і розрізнення значущих одиниць мови: морфем, слів, пропозицій (напр., фонеми «д» і «т» в словах «ДСШ» і «Тому»).

Фонематичного слуху - здатність людини до аналізу і синтезу мовних звуків, т. Е. Слух, що забезпечує сприйняття фонем даної мови.

фонопеда [Фоно + грец. paideia виховання, навчання] - розділ логопедії, який передбачає формування навички правильного голосоутворення за допомогою педагогічних прийомів при постійній активізації м'язового апарату з мінімальною на нього навантаженням.

фоноскопія [фоно + Грец. skopeo дивлюся] - прилад для вивчення фонетичних особливостей мови і вироблених при ній рухів губ і м'язів обличчя.

Фототерапія [Фото + терапія] - Світлолікування, застосування в лікувальних або профілактичних цілях інфрачервоних, видимих ??і ультрафіолетових променів від штучних джерел.

фрагментного - 1) є фрагментом, що зберігся лише в уламках, залишках; 2) уривчастий, неповний.

ФРАЗА[Грец. phrasis вираз, мовний зворот] - закінчений мовний зворот, пропозиція; найменша самостійна одиниця мови, актуалізована одиниця спілкування.

френології[Грец. phren розум, розум + -логія] - Теорія про зв'язок між формою черепа і розумовими здібностями і моральними якостями людини.

Х

ХАРАКТЕР[Грец. charakter риса, особливість] - сукупність індивідуальних стійких психічних особливостей людини, що виявляються в його поведінці, діяльності.

хейлопластика[Хейло- + пластика] - Загальна назва пластичних операцій для усунення дефектів або деформацій губ.

ХЕЙЛОСХЙЗІС[хейло- + Грец. schisis розщеплення, ущелина] - див. Ущелина губи.

ХОЛЕРИК[Від грец. chole жовч] - один з типів темпераменту; людина швидкий, поривчастий, але неврівноважений, схильний до бурхливих емоційних спалахів, різких змін настрою; см. Темперамент холеричний.

Ц

ЦЕНТР НЕРВОВИЙ- Система нервових утворень на різних рівнях центральної нервової системи, що здійснює регуляцію спеціалізованої функції організму, напр., Регуляцію дихання здійснює дихальний центр.

ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА- Основна частина нервової системи, що представляє собою скупчення нервових клітин (нейронів) і їх відростків і грає найважливішу роль в здійсненні рефлекторної діяльності; складається з головного мозку, який знаходиться в порожнині черепа, і спинного мозку, розташованого в хребті.

ВІДЦЕНТРОВІ НЕРВИ- Еферентні, або рухові, нервові волокна, по яких нервові імпульси йдуть від центральної нервової системи до периферії, до робочих органів і тканин організму.

доцентрових нервах - Аферентні, або чутливі, нервові волокна, по яких нервові імпульси рухаються від периферії (від різних рецепторів) до центральної нервової системи.

ЦЕРЕБРАСТЕНЙЯ[церебо- + Грец. astheneia слабкий] - поєднання астенії з головними болями, запамороченнями, деяким погіршенням пам'яті та іншими ознаками ураження головного мозку; спостерігається при травмі, інфекції, інтоксикації або в початковій стадії органічного захворювання головного мозку.

Ч

ЩЕЛЕПУ ВЕРХНЯЯ- Парна кістка, займає центральне положення в особовому черепі; бере участь в утворенні очної ямки, носової і ротової порожнин; в ній розрізняють тіло і чотири відростка: альвеолярний, піднебінний, лобовий і виличної.

ЩЕЛЕПУ НИЖНЯ- Непарна кістка, найбільша серед кісток лицьового черепа, має форму підкови; в ній розрізняють непарну тіло і дві гілки.

ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІ НЕРВИ- Нерви, що відходять від головного мозку або входять до нього; є 12 пар Ч.-м. н., які іннервують шкіру, м'язи, органи голови та шиї, а також ряд органів грудної та черевної порожнин.

ЧОРНА СУБСТАНЦІЯ- Один з центрів екстрапірамідної системи, регулює тонус м'язів голосового і артикуляційного апаратів.

ЧИТАННЯ - Складний навик, засвоєння якого відбувається в процесі навчання; представляє впізнавання і відтворення звуків мови, позначених буквами.

ЧИТАННЯ З ГУБ- Зорове сприйняття усного мовлення по видимим рухам мовних органів; доповнює (або заповнює) слухове сприйняття мови, коли воно утруднено (або відсутня).

ПОЧУТТЯ МОВИ - Контроль над проголошенням слів, їх правильністю вимови, наголоси; здійснюється на основі зворотного зв'язку.

Ш

шепотная МОВА - Дуже тиха мова, вироблена без участі голосових складок.

Шизофренія [шизо- + Грец. phren розум, розум] - ендогенна психічна хвороба з безперервним або нападоподібний перебігом, що характеризується змінами особистості (зниженням активності, потреби в спілкуванні з людьми, втратою інтересу до навколишньої дійсності, втратою єдності психічних процесів, порушенням мислення і ін.) і має різноманітні прояви ( марення, галюцинації і ін.).

ШКОЛА-ІНТЕРНАТ - Загальноосвітня школа з гуртожитком для учнів, переважно для дітей-сиріт або дітей з фізичними або розумовими вадами.

ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ ДІТЕЙ - Спец навчально-виховний заклад, призначене для навчання і виховання дітей з вродженою або рано придбаної глухотою.

ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВИ - Спец. навчально-виховний заклад для дітей, які страждають важкими мовними порушеннями при нормальному слуху.

ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ДЛЯ ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ РУХІВ - Навчально-виховний заклад, в якому діти, що мають наслідки поліомієліту, дитячих церебральних паралічів та ін. Захворювань опорно-рухового апарату, здобувають освіту в обсязі середньої школи і професійно-трудову підготовку.

ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ДЛЯ слабозорих дітей - Спец. навчально-виховний заклад для дітей з гостротою зору після корекції окулярами від 0,05 до 0,2; за висновком лікаря-офтальмолога в цю школу можуть бути зараховані діти з гостротою зору, що виходить за встановлені межі; при зарахуванні до школи враховується характер зниження зору - стаціонарний або прогресуючий, стан відчуття кольору, поля зору, а також вміння дитини користуватися слабким зором.

ШКОЛА-інтернат для слабочуючих (туговухість) І позднооглохших ДІТЕЙ - Спец загальноосвітня трудова політехнічна школа з виробничим навчанням; здійснює обов'язкове спільне навчання людей з вадами слуху і позднооглохших дітей.

ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ДЛЯ СЛІПИХ ДІТЕЙ - Спец. навчально-виховний заклад для сліпих дітей.

ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ - Спец. навчально-виховний заклад для розумово-відсталих дітей.

Щ

ЩИТОВИДНА ЗАЛОЗА - Залоза внутрішньої секреції; розташовується близько гортані; виділяє гормони, що впливають на обмін речовин і зростання організму, зокрема тироксин; при гіперфункції розвивається базедова хвороба, при гіпофункції - мікседема.

евристика [Грец. heurisko знаходжу] - 1) методика навчання шляхом навідних запитань; 2) сукупність логічних прийомів і методичних правил теоретичного використання і відшукання істини.

екзальтації [Лат. exaltatio підйом, наснагу] - захоплене, збуджений стан; хвороблива жвавість.

ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ АНАЛІЗ [Лат existentia існування] - аналіз біографії хворого з метою визначення сенсу і цілей його життя, внутрішніх можливостей особистості переоцінювати своїх моральних цінностей, ідеалів; використовується для вироблення психотерапевтичних рекомендацій хворому.

ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ- Наука, що вивчає загальні закономірності взаємовідносин природи і людини і розробляє заходи, спрямовані на оптимізацію їх взаємодії.

ЕКСПЕРИМЕНТ[Лат. experimentum проба, досвід] - 1) науково поставлений досвід, спостереження досліджуваного явища в точно враховуються умовах, що дозволяють стежити за ходом явища і багаторазово відтворювати його при повторенні цих умов; 2) взагалі досвід, спроба здійснити що-небудь.

екстрапірамідальной СИСТЕМА- Система ядер головного мозку і рухових екстрапірамідних провідних шляхів, що здійснює мимовільну, автоматичну регуляцію і координацію складних рухових актів, регуляцію м'язового тонусу, підтримання пози, організацію рухових проявів емоцій; до складу Е. с. входять деякі відділи кори головного мозку, базальні ядра, ядерні освіти мозкового стовбура, мозочок та ін.

ЕКСТРАПІРАМЙДНИЕ ШЛЯХИ- Шляхи, що починаються в ядрах стовбура мозку і прямують до спинного мозку, які проводять імпульси з підкіркових центрів слуху і зору до руховим центрам.

електросон[Електро- + сон] - 1) сон, викликаний впливом на головний мозок імпульсним електричним струмом низької частоти; 2) метод електротерапії, при якому використовують імпульсні електричні струми, що викликають у пацієнта сон.

ембріонального розвитку- 1) розвиток організму від запліднення до народження; 2) період внутрішньоутробного розвитку, протягом якого переважають процеси формування основ організації та закладки органів.

ембріопатія[ембріо- + Грец. pathos страждання, хвороба] - загальна назва аномалій розвитку, що виникають в період ембріонального розвитку.

ЕНДОГЕННА[ендо- + Грец. -genes породжуван, виникає] - виникає, розвивається в організмі внаслідок внутрішніх причин.

ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ[Ендо- + грец. krino відокремлювати, виділяти] - залози внутрішньої секреції - залози, що не мають вивідних проток і відокремлюють вьфабативаемие ними гормони безпосередньо в кров або лімфу; до Е. ж. відносяться гіпофіз і епіфіз, щитовидна і околощітовідние залози, вилочкова або зобної заліза, надниркові залози, а також внутрісекреторние відділи підшлункової та статевих залоз.

енцефалопатія[Енцефало- + грец. pathos страждання, хвороба] - загальна назва хвороб головного мозку, що характеризуються його дистрофічними змінами.

Епікриз[Грец. epikrisis судження, рішення] - судження про діагноз, причини, патогенез захворювання і результатах його лікування, яке виробляється після закінчення лікування або його певного етапу і фіксується в медичних облікових документах.

ЕПІЛЕПСІЯ[Грец. epilepsia схоплювання] - хронічна хвороба, зумовлена ??ураженням головного мозку, що виявляється повторними судорожними або іншими припадками і супроводжується різноманітними змінами особистості.

Етіологія[етіо- 4 грец. logos вчення, наука] -

1). Вчення про причини і умови виникнення хвороб;

2) причина виникнення хвороби або патологічного стану.

МОВА- 1) система знаків, що служить засобом здійснення людського спілкування, мислення; соціально-психологічне явище, суспільно необхідне і історично обумовлене; 2) м'язовий орган, вкритий слизовою оболонкою, розташований в порожнині рота; бере участь в жуванні, артикуляції, містить смакові рецептори.

МОВУ ЛІТЕРАТУРНИЙ- Зразковий, нормалізований мову, норми якого сприймаються як правильні і загальнообов'язкові і який протиставляється діалектам і просторіччя.

ЯЗИК0ГЛ0Т0ЧНИЕ НЕРВИ- Пара черепно-мозкових нервів; іннервують мову, глотку, середнє вухо, привушної залози.

язичок піднебінні- Серединний виступ заднього краю м'якого піднебіння.


ЛІТЕРАТУРА

1. Поваляєва М. А. Комплексна педагогічна діагностика порушень при дизартрії у дітей старшого дошкільного віку. Ростов-н / Д: Вид-во РГПУ, Південне відділення РАО, 1996..

2. Поваляєва М. А. та ін. Педагогічні основи логопедичної допомоги. Ростов-н / Д: Вид-во РГПУ, 1996..

3. Поваляєва М. А. Неврологічні основи логопедії: Навчальний посібник. Ростов-н / Д: Вид-во РГПУ, 1997..

4. Поваляєва М. А. Нетрадиційні методи в корекційно-ної педагогіці. Ростов-н / Д: Вид-во РГПУ, 1997..

5. Поваляєва М. А., Беденко Г. В., та ін. Педагогічна діагностика і корекція мови. Ростов-н / Д: Вид-во РГПУ, 1997..

6. Поваляєва М. А. Помічник дефектолога: Навчально-методичний посібник. Ростов-н / Д: Вид-во РГПУ, 1997..

7. Поваляєва М. А., Караханян Л. Р. Пошук нетрадиційних методів в корекційної педагогіки. Ростов-н / Д: Вид-во РГПУ, 1997..

8. Поваляєва М. А., Караханян Л. Р. Мовне дихання - основа правильного мовлення / Розвиток особистості в освітніх системах Південно-Російського регіону: Тези доповідей IV річного зборів Південного відділення РАО і частина II XVI регіональних психолого-педагогічних читань Півдня Росії (тези). Ростов-н / Д: Вид-во РГПУ, 1997..

9. Поваляєва М. А. До питання про педагогічні підходи до логопедичної практиці в дитячому саду: Збірник наукових праць аспірантів і молодих викладачів. Ч. 1: Педагогіка. Ростов-н / Д: Вид-во РГПУ, 1997..

10. Поваляєва М. А. Рання діагностика і диференціальна діагностика мовних порушень у дітей. Ч. 1: Педагогіка. Ростов-н / Д: Вид-во РГПУ, 1997..

11. Поваляєва М. А. Фітотерапія і ароматотерапія в корекційної педагогіки: Збірник наукових праць аспірантів і молодих викладачів. Ч. 4: Педагогіка і психологія. Ростов-н / Д: Вид-во РГПУ, 1997..

12. Поваляєва М. А., Караханян Л. Р. Музико- та хромотерапия в корекційної педагогіки. Збірник наукових праць аспірантів і молодих викладачів. Ч. 4: Педагогіка і психологія. Ростов-н / Д: Вид-во РГПУ, 1997..

13. Поваляєва М. А. Моделювання корекційно-образо-вательного простору: Збірник наукових праць аспірантів і молодих викладачів. Ч. 3: Загальна, дошкільна, кор-рекціонная педагогіка. Ростов-н / Д: Вид-во РГПУ, 1998..

14. Поваляєва М. А. Проблеми раннього навчання дітей читання: Збірник наукових праць аспірантів і молодих викладачів. Ч. 2: Загальна, дошкільна, корекційна педагогіка. Ростов-н / Д: Вид-во РГПУ, 1999..

15. Поваляєва М. А. Педагогічна підтримка становлення дитячої індивідуальності в корекційної педагогіки / Дитина з великої літери: Зб. статей (досвід роботи) // Під ред. М. А. Поваляєвої, А. І. Кушнер. Ростов-н / Д: Вид-во РГПУ, 1999..

16. Поваляєва М. А, Іванова М. Н. Інтегративні зв'язки логопедії з заняттями з математики / Дитина з великої літери: Збірник статей // Під ред. Ж А. Поваляєвої, А. І. Кушнер. Ростов-н / Д: Вид-во РГПУ, 1999..

17. Поваляєва М. А., Голубцова Т. Я. Профілактика порушень писемного мовлення у дітей старшого дошкільного віку / Дитина з великої літери: Збірник статей // Під ред. М. А. Поваляєвої, А. І. Кушнер. Ростов-н / Д: Вид-во РГПУ, 1999..

18. Поваляєва М. А., Чебанян Г. Г. Казкотерапія в процесі інтеграції особистості дитини / Дитина з великої літери: «. Збірник статей // Під ред. М. А. Поваляєвої, А. І. Кушнер. Ростов-н / Д: Вид-во РГПУ, 1999..

19. Поваляєва М. А. Проблеми мовних порушень / Розвиток особистості в освітніх системах Південно-Російського регіону: Тези доповідей VTI річного зборів Південного відділення РАО і XIX регіональних психолого-педагогічних читань Півдня Росії. Частина П. Ростов-н / Д: Вид-во РГПУ, 2000..

20. Поваляєва М. А. Проблеми ринолалии у вітчизняній і зарубіжній літературі / Проблеми логопедії. Матеріали обласної конференції логопедів // Під ред. М. А. Поваляєвої. Ростов-н / Д: Вид-во РГПУ, 2000..

21. Поваляєва М. А. Специфіка корекції звукопроізно-шення при відкритій ринолалии після уранопластики / Под ред. М. А. Поваляєвої. Ростов-н / Д: Вид-во РГПУ, 2000..

22. Поваляєва М. А., Беденко Г. В. Інтегративний підхід при корекції просодической сторони мови / Под ред. М. А. Поваляєвої. Ростов-н / Д: Вид-во РГПУ, 2000..


ЗМІСТ

У світі мудрих думок

Розділ 1. Мозок і мова. Норма і патологія

1.1. Неврологічні основи мови

1.2. Импрессивная і експресивна мова

1.3. Функціональна асиметрія головного мозку

1.3.1. Нейропсихологічні синдроми порушень вищих психічних функцій при локальних ураженнях кори головного мозку

1.3.2. Нейропсихологічні синдроми «розщепленого мозку»

1.4. долі мозку

1.5. підкіркові вузли

1.6. ретикулярна формація

1.7. Тест на розпізнавання пальців

1.8. Обстеження дитини.

неврологічний статус

1.8.1. Обстеження довільній мімічної моторики

1.8.2. Обстеження мовної моторики

1.8.3. Обстеження загальної довільної моторики

1.8.4. Обстеження тонких рухів пальців рук

1.8.5. Обстеження дій з предметами

Додаток. Деякі показники психічного і фізичного розвитку дітей

Закономірності довербального і раннього вербального розвитку

Оцінка етапів довербального і початкового вербального розвитку

Оцінка розуміючи мови

Вікові особливості розвитку дрібної моторики рук

Вікові особливості розвитку загальної моторики

Вікові особливості розвитку зорово-моторної координації

Розділ 2. Комплексна діагностика мови

2.1. Історичний аспект діагностики

2.2. Стан проблеми на сучасному етапі

2.3. Принципи комплексної діагностики

2.4. Діагностика мовних порушень у дітей в ранньому віці

2.4.1. Огляд новонароджених. шкала Апгар

2.4.2. Співвідношення ознак незрілості і пошкодженості центральної нервової системи

2.5. Методика вивчення рівня мовного розвитку.

2.5.1. Вивчення рівня мовної комунікації

2.5.2. Вивчення рівня зв'язного мовлення дітей

2.5.3. Вивчення словникового запасу дітей

2.5.4. Вивчення граматичної сторони мовлення

2.5.5. Вивчення стану звукової сторони мови

2.5.6. Вивчення рівня практичного усвідомлення елементів мови

2.5.7. Комплексний метод мовної діагностики

2.5.8. Обробка і інтерпретація отриманих результатів

2.6. Диференціальна діагностика дизартрії

2.6.1. Диференціальна діагностика дизартрії по локально-діагностичним ознаками

2.6.2. Диференціальна діагностика дизартрії за ступенем ураження

2.6.3. Основні показники діагностики дизартрії

2.6.4. Диференціальна діагностика дизартрії від подібних мовних порушень

Додаток. Схема нормального розвитку дитячого мовлення (по А. Н. здіймаючи)

Розділ 3. Корекційно-освітній процес

3.1. Моделювання корекційно-профйлактіческой діяльності в освітній установі

3.2. Рання підтримка дитини

3.3. Проблеми раннього навчання читанню

3.4. Основні напрямки корекції мовлення

3.4.1. Основні напрямки комплексного медичного впливу при спастичної формі дизартрії

3.4.2. Корекційна логопедична робота

при спастичної дизартрії

3.4.3. Гиперкинетическая форма дизартрії

3.4.4. Специфіка комплексного корекційного впливу при гіперкінетичнийформі дизартрії

3.4.5. Логопедична робота з дітьми, що страждають дизартрією, що мають різні форми звукового розлади мови

3.5. Особливості корекції фонетичної сторони мови з урахуванням компенсаторних можливостей дитини

3.6. Корекція звуковимови при ринолалии

3.6.1. артикуляційна гімнастика

3.6.2. масаж

3.7. Профілактика акустичних дисграфий.

дефект пом'якшення

3.7.1. порушення звуковимови

3.8. Профілактика акустичних дисграфий. дефект оглушення

3.9. Точковий масаж в корекційної та лікувальної педагогіки

3.9.1. Точковий масаж при дизартрії

3.9.2. Масаж при письмовому спазмі

3.9.3. Точковий масаж при заїкання

3.9.4. Точки масажу при забудькуватості, неуважності, неможливості зосередитися

3.9.5. Масаж при боязкості, боязкості, сором'язливості

3.9.6. Точковий масаж при невмотивоване упертості, непослуху дітей

Розділ 4. Нетрадиційні методи в корекційної та лікувальної педагогіки

4.1. Фітотерапія в корекційній та лікувальній педагогіці

4.2. Ароматерапія в корекційної та лікувальної педагогіки

4.3. Музикотерапія в корекційної та лікувальної педагогіки

4.4. Хромотерапія в корекційній та лікувальній педагогіці

4.5. Літотерапія в корекційної та лікувальної педагогіки

Розділ 5. Логопедична практика в освітніх установах

5.1. Загальні завдання логопедичної практики

5.1.1. Що дає логопедична практика

в професійному становленні майбутнього логопеда?

5.1.2. Як організовується безперервна практика?

5.1.3. В який період краще пройти практику?

5.2. зміст практики

5.2.1. Завдання першого періоду

5.2.2. Завдання другого періоду

Розділ 6. Специфіка роботи логопеда дитячих лікувально-профілактичних установ

6.1. Положення про логопед

6.2. Положення про організацію роботи логопедичного кабінету

6.3. Приблизний перелік обладнання логопедичного кабінету

6.4. Положення про організацію роботи денного стаціонару для хворих з афазиями, дизартрія і логоневрозами

6.5. Специфіка роботи логопеда в дитячій поліклініці

6.5.1. Первинний прийом логопедом

6.5.2. Комплектування груп та тривалість занять

6.5.3. Зв'язок з батьками та педагогічним персоналом

6.5.4. профілактична робота

6.5.5. Санітарно-освітня робота

6.5.6. диспансеризація

6.5.7. документація

6.5.8. звітність

6.6. Дитячий психоневрологічний диспансер

6.7. Робота логопеда у Будинку дитини

6.8. Організація роботи логопеда в стаціонарному відділенні

6.9. Рекомендації до побудови індивідуальної корекційної програми

6.10. Методичне об'єднання логопедів

Зразки мовних карт

Розділ 7. Організація логопедичної роботи в дошкільно-освітніх установах

7.1. Принципи відбору дітей і комплектування груп

7.2. Організація роботи медико-психолого-педагогічної комісії

7.2.1. Документація медико-психолого-педагогічної комісії

7.2.2. Вимоги до обладнання кабінету

7.3. Рекомендації до зарахування дошкільнят в спеціальні групи для дітей з порушеннями мови

7.3.1. Документи, що подаються на медико-психолого-педагогічну комісію

7.3.2. Документи медико-психолого-педагогічної комісії

7.4. Логопедична документація дитячого садка для дітей з вадами мовлення

7.4.1. види планів

7.4.2. Індивідуальні зошити дітей

7.4.3. Зошит взаємозв'язку логопеда і вихователя

7.4.4. Робота з батьками

7.4.5. звіт логопеда

7.5. Основні положення про роботу районного старшого логопеда дошкільних установ системи освіти

7.6. Зразкове планування занять з дітьми, що страждають недорозвиненням мови

7.6.1. Приблизний план заняття з дітьми 4 років із загальним недорозвиненням мови

7.6.2. Приблизний план роботи на тиждень

з дітьми 5 років із загальним недорозвиненням мови

Розділ 8. Організація логопедичногопроцесу вшколі

8.1. Організація роботи вчителя-логопеда на логопункте в масовій школі

8.1.1. Розподіл часу, відведеного для обстеження усного та писемного мовлення учнів

8.1.2. Розподіл часу, відведеного на корекційно-освітню роботу

8.1.3. Розподіл робочого часу вчителя-логопеда в період шкільних канікул

8.1.4. Робота вчителя-логопеда в червні

8.1.5. Устаткування логопедичного кабінету

8.1.6. Документація і її ведення

8.1.7. Терміни зберігання документації

8.2. Робота логопеда в школі для дітей з важкими порушеннями мови

8.3. Рекомендації по організації індивідуальних занять з навчання вимові і їх аналізу

8.3.1. Вимоги до змісту плану

8.3.2. Вимоги до індивідуальних занять

8.3.3. Дотримання методу навчання вимові

8.3.4. Вимоги до підбору мовного матеріалу

8.3.5. Співвідношення видів мовної діяльності і видів роботи

8.3.6. Організація роботи

8.3.7. устаткування

8.3.8. фонетичний режим

8.3.9. Виправлення помилок

8.3.10. фіксація результатів

Пріложніе. Приблизний план фронтального заняття

Розділ 9. Нормативні документи та інформаційно-методичні листи

9.1. Типове положення про республіканської медико-психолого-педагогічної комісії

9.1.1. Склад і організація роботи республіканської медико-психолого-педагогічної комісії

9.2. Положення про обласну медико-психолого-педагогічної комісії

9.2.1. Склад і організація роботи обласної МППК

9.2.2. Перелік документів, які подаються на МППК

9.3. Інструкція по прийому дітей у допоміжні школи та школи-інтернати

9.4. Інструкція по прийому в школи для дітей з важкими порушеннями мови

9.5. Інформаційний лист з навчання письма ліворуких дітей

9.6. Рекомендації з відбору дітей в класи компенсуючого навчання

9.7. Рекомендації щодо прийому дітей з затримкою психічного розвитку в дошкільні установи та групи спеціального призначення

9.8. Положення про тимчасову групі для дітей з порушенням мовлення в дошкільному закладі загального типу

9.9. Приблизний перелік матеріалів для психолого-педагогічного обстеження дітей шкільного віку в медико-психолого-педагогічних комісіях

9.10. Посадові обов'язки вчителя-логопеда

9.11. Про затвердження рекомендацій щодо визначення рівня кваліфікації педагогічних працівників

9.12. Рекомендації для встановлення розрядів оплати праці за ETC

9.13. Вимоги до кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти при присвоєння їм кваліфікаційних категорій

9.14. Нормативи числа місць в дошкільних установах

9.15. Норматив граничної наповнюваності груп (класів) в освітніх установах

9.16. Положення про науково-методичну раду з корекційно-педагогічних проблем дошкільної освіти

Розділ 10. Питання і відповіді

додатки

Казка про Веселому язичка

вірші

Букви рукописного шрифту, що мають схожість

термінологічний словник

літератураТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 3 сторінка | Перевірка допустимої ємності дільничної мережі

розділ 10 | Чи надається оплачувана відпустка сумісникам? | Чи дозволяється ділити чергову відпустку на частини? | З яких дошкільних установ педагогічні працівники можуть вийти на пенсію за вислугу років? | Чи потрібно проходити атестацію для підтвердження кваліфікаційної категорії працівнику, якому залишилося працювати до пенсії менше трьох років? | Повідомте, які існують види заохочення за успіхи в роботі? | Прошу розповісти якомога детальніше про те, які заходи дисциплінарного стягнення застосовуються до працівників дошкільних освітніх установ. | Який нормативний акт регулює діяльність установ підвищення кваліфікації? | Хто здійснює контроль, керівництво і методичну допомогу логопедам і вихователям дитячого саду для дітей з порушеннями мови? | Прохання повідомити правильні назви посад педагогічних працівників дошкільних освітніх установ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати