По механизму возникновения | По отношению к внешней среде | По степени тяжести кровопотери | Местные симптомы. | Специальные методы диагностики | Временное шунтирование | Местные гемостатические средства | Методы местного действия | Приток тканевой жидкости | Изменения в органах |

загрузка...
загрузка...
На головну

Внутриартериальное нагнетание крови. Показания, методика проведения, цели.

  1. I. МЕТОДИКА
  2. IV. МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ АСОИУ
  3. Активизирующая методика
  4. Аномалии положения, формы, структуры и количества почек у детей. Клинические проявления, методы обследования. Показания, сроки и принципы хирургического лечения.
  5. Аномалии развития и опускания яичка у детей. Этиопатогенез. Клинические формы. Диагностика. Показания, сроки и принципы хирургического лечения.
  6. Антигенные системы крови. Определение группы крови и резус-фактора
  7. Беспрерывный, эпизодический, периодический. Задачи контроля. Методика проведения разных видов контроля.

1. Мета обробки готівки полягає в такому:

А) визначенні справжності банкнот;

Б) перевірці банкнот щодо платіжності;

В) визначенні ступеня зносу банкнот;

Г) формуванні банкнот у стандартну упаковку.

2. Банки беруть участь в організації готівкового обігу в Україні.
До функцій, які при цьому повинні виконувати банки, не належать:

А) відкриття і ведення рахунків клієнтів; Б) прогнозування касових оборотів;

В) розробка календаря видач готівки клієнтам;

Г) встановлення для клієнтів ліміту залишків готівки.

3. На обсяг ліміту залишку готівки в касі клієнта не може впли
вати:

А) середньоденне надходження готівки в касу; Б) середньоденна видача готівки з каси;

В) частка готівкових розрахунків у загальному обсязі платіжного обороту підприємства; Г) строк здавання готівки в банк.

4. При перевірці банківським працівником дотримання касової
дисципліни не враховуються:

А) наявність і щоденне дотримання встановленого ліміту залишку готівки;

Б) повнота оприбуткування готівки та цільове її використання (особливо у значних розмірах);

В) правильність документального оформлення касових операцій;

Г) обсяги зарахованої за період готівки на поточний рахунок підприємства.

5. Після закінчення операційного дня в банку працює:

А) прибуткова каса;

Б) видаткова каса;

В) прибутково-видаткова каса;

Г) каса перерахування.

6. За допомогою банкоматів неможливо виконати такі дії:

А) отримати готівку;

Б) здати готівку для зарахування на рахунок; В) отримати інформацію про стан рахунка;

Г) перевірити банкноти на справжність.

7. Установа банку не може здійснити підкріплення своєї каси
шляхом купівлі готівки:

А) у підприємств-клієнтів;

Б) в інших установах свого банку; В) в інших комерційних банках;

Г) в установах НБУ.

8. З вилученими з обігу готівковими коштами вчиняють так:

А) зберігають у сховищах комерційних банків;

Б) зберігають у сховищах ТУ НБУ;

В) зберігають у резервних фондах Центрального сховища;

Г) знищують.

9. У зведеному календарі видачі заробітної плати не зазначають:

А) суми, пов'язані з оплатою праці, які виплачуються з кас

банків готівкою;

Б) суми, які переказуються підприємствами через підприємства

зв'язку та зараховуються на рахунки фізичних осіб;

В) платежі за всіма числами місяця, включаючи неробочі дні; Г) видачі готівки на оплату праці в розрізі підприємств.

10. Приймання готівки від юридичних осіб для зарахування на поточні рахунки здійснюється за допомогою:

А) прибутково-видаткового касового ордера; Б) заяви на переказ готівки; В) прибуткового касового ордера;

Г) спеціальних документів платіжних систем для оформлення переказу готівки.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

5.1. За даними заявки-розрахунка розрахувати ліміт каси, якщо кількість робочих днів за квартал становила 63.

№ пор. Показник Код Фактично за три будь-які місяці з останніх дванадцяти, що передують встановленню ліміту, коли був найбільший обсяг касових операцій
Готівкова виручка (надходження до кас підприємств, крім сум, одержаних з установ банків)   1109861,09
Середньоденна виручка (п. 1 : : Кількість робочих днів підприємства за три місяці)    
Виплачено готівкою на різні потреби (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)   9374,93
Середньоденна видача готівки (п. 3 : Кількість робочих днів підприємства за три місяці)    

Визначити, який ліміт залишку готівки буде встановлено, якщо розрахунок здійснювати на основі визначення:

- середньоденного надходження готівкової виручки;

- середньоденної видачі готівки.

5.2. За даними заявки-розрахунку розрахувати ліміт каси, якщо кількість робочих днів за квартал становила 65.

№ пор. Показник Код Фактично за три будь-які місяці з останніх дванадцяти, що передують встановленню ліміту, коли був найбільший обсяг касових операцій
Готівкова виручка (надходження до кас підприємств, крім сум, одержаних з установ банків)   146430,40
Середньоденна виручка (п. 1 : : Кількість робочих днів підприємства за три місяці)    
Виплачено готівкою на різні потреби (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)   3022,43
Середньоденна видача готівки (п. 3 : Кількість робочих днів підприємства за три місяці)    

Визначити, який ліміт залишку готівки буде встановлено, якщо розрахунок здійснювати на основі визначення:

- середньоденного надходження готівкової виручки;

- середньоденної видачі готівки.


Внутриартериальное нагнетание крови. Показания, методика проведения, цели.

Показания. Терминальные состояния, обусловленные шоком, кровопотерей, асфиксией, электротравмой, интоксикацией, инфекционным заболеванием. Перед началом нагнетания требуется остановить кровотечение, восстановить проходимость дыхательных путей, начать искусственную вентиляцию легких и массаж сердца.

Противопоказания отсутствуют. Для внутриартериальной трансфузии нужны скальпель, ножницы, зажимы, иглодержатель, иглы, пинцет, стерильные салфетки, кетгут и шелк.

Методика проведения. В результате ослабления сердечной деятельности и переполнения венозной системы, а также потери тонуса сосудов внутривенные трансфузии не приносят пользы и могут только повредить больной. В этих случаях, иногда предагональных, показано внутриартериальное нагнетание крови. Известно, что деятельность коры головного мозга особенно глубоко нарушается при артериальном давлении ниже 50 мм рт. ст. Поэтому наиболее благоприятный эффект от внутриартериального нагнетания крови наблюдается при артериальном давлении не ниже 60-50 мм ртутного столба, когда дыхание и кровообращение еще не прекратились. Нагнетание крови в периферическую артерию следует производить центрипетально, т. е. по направлению к сердцу. Нагнетают кровь чаще всего в плечевую, или бедренную, или лучевую, или в заднюю большеберцовую артерии. При артериальном нагнетании крови чаще применяют артериосекнию и пользуются при этом стеклянной банкой типа ЦИПК, аппаратом Боброва, системой с ампулой или двумя системами. Нагнетают кровь в артерию ритмическим сжиманием резинового баллона, причем начинают вливание под давлением 60-80 мм рт. ст. и доводят его в течение 8-10 сек. до 180-220 по манометру. Л. С. Персианинов и А. П. Николаев рекомендуют производить нагнетание по способу В. М. Прохорова: зажимом закрывают резиновую трубку, идущую к игле; доводят давление в ампуле с кровью до 180 мм; после этого иглу вводят в артерию и зажим снимают. Следовательно, кровь сразу входит в артерию под высоким давлением. Во время нагнетания ритмически сжимают резиновую грушу (около 40 раз в минуту) и повышают давление в системе до 220 мм; после этого кровь поступает в артерию сильной пульсирующей струей.
После восстановления сердечной деятельности и дыхания необходимо произвести обычное внутривенное переливание до полного улучшения состояния больной. В случае последующего падения артериального давления следует ввести внутривенно 5% раствор эфедрина 0,1-0,2 мл или 40% раствор глюкозы 10 мл с прибавлением 0,05% раствора строфантина 0,5 мл. Если артериальное давление вновь начнет снижаться, то необходимо повторить нагнетание крови в ту же артерию. Перевязывать артерию после переливания не нужно: кровотечение из нее легко останавливается бинтованием.

Осложнения. Возможны воздушная эмболия, нарушение кровообращения в конечности вследствие грубых манипуляций и перевязки сосудов, боль и спазм артерии в процессе нагнетания (снимаются введением 5 - 10 мл 0,25% раствора новокаина).ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ | Анатомическая классификация
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати