Головна

ІТОГШОВИЙ КОНТРОЛЬ

  1. I. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт
  2. I. Цілі і завдання виконання контрольної роботи
  3. IV. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  4. IX. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ З ДИСЦИПЛІНИ
  5. IX. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ З ДИСЦИПЛІНИ
  6. V. Зразки контрольних робіт
  7. V. ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

$$ 37 $$

1. Позиція педагога - це:

А) система відносин до педагогічної діяльності

В) науково-теоретична підготовка

С) готовність до педагогічної діяльності

D) вміння планувати процес навчання

Е) орієнтація в різних галузях науки

2. Вимога до особистості педагога:

А) професійна компетентність

В) хороший сім'янин

С) конформізм

D) цікавий співрозмовник

Е) байдужість

3. Об'єкт діяльності педагога - це:

А) педагогічний процес

В) навчальне завдання

С) батьки учнів

D) форми навчання

Е) методи навчання

4. Представник гуманної педагогіки:

А) Амонашвілі Ш. А.

В) Іванов І. П.

С) Лисенкова С. І.

D) Шаталов В. Ф.

Е) Нікітіна Л. П.

5. Гуманістична педагогіка:

А) приймає вихованця таким, яким він є

В) нав'язує сформовані установки

С) прагне змінити вихованця

Д) виходить з пріоритетності знань педагога

Е) керується запитами практики

6. Етапи, необхідні для підготовки уроку:

A) діагностика, прогнозування, планування

B) прогнозування, тренування, вправи

C) планування, хід уроку, рефлексія

D) діагностика, планування, майстерність проведення

E) прогнозування, збір навчальної інформації, гімнастика розуму

7. Рівень домагань характеризується:

A) бажаним рівнем самооцінки особистості

B) особливість вольової сфери індивіда, що виражається в прагненні діяти на власний

C) вибором суб'єктом мети чергового дії, що формується в результаті переживання успіху чи неуспіху ряду минулих дій

D) властивість нервової системи, що виражає співвідношення між збудженням і гальмуванням

E) рівнем труднощі майбутніх дій

8. Етап закріплення знань і формування умінь на уроці передбачає:

A) Вироблення умінь і навичок застосування знань

B) Навчальну рефлексію і оцінку якості роботи на уроці

C) систематизацію, узагальнення, відтворення навчального матеріалу за темами і розділами

D) Подачу навчального матеріалу з активним залученням учнів

E) Визначення ступеня засвоєння вивченого навчального матеріалу

9. Наочні методи навчання умовно можна розділити на дві групи:

A) Ілюстрація та демонстрація

B) Бесіда і демонстрація

C) Семінар і спостереження

D) Словесні та наочні

E) Дискусія і відеометод

10. Тип пізнавальної діяльності є підставою для класифікації:

A) Пояснювально-ілюстративних, репродуктивних, проблемного викладу, частково-пошукових і дослідницьких методів

B) Індуктивних і дедуктивних

C) Інформаційно-який повідомляє, пояснювальний, інструктивно-практичний, що спонукає метод

D) Словесних, наочних і практичних методів

E) Організації навчально-пізнавальної діяльності, стимулювання і мотивації, методи контролю і самоконтролю

$$ 38 $$

1. Послідовність етапів процесу засвоєння:

A) сприйняття - осмислення - закріплення - застосування

B) придбання знань - запам'ятовування - застосування на практиці

C) постановка проблеми - висунення гіпотези - її доказ

D) відчуття - сприйняття - усвідомлення

E) запам'ятовування - розуміння - осмислення - узагальнення

2. Нововведення в педагогічну діяльність:

A) Педагогічна інноватика

B) Інноваційна діяльність

C) Інноваційна освіта

D) Педагогічна інновація

E) Інноваційне навчання

3. Процес отримання інформації про стан педагогічного процесу за допомогою сукупності методів, прийомів, способів:

A) Педагогічна діагностика

B) Педагогічний моніторинг

C) Педагогічна рефлексія

D) Педагогічний менеджмент

E) Педагогічний аналіз

4. Прагнення задовольнити корисливі особисті потреби і інтереси безвідносно до потреб та інтересів інших:

A) егоїзм

B) альтруїзм

C) Социолизация

D) деспотизм

E) центризм

5. Здатність особистості до пристосування до всього різноманіття життя за будь-яких умовах:

A) адаптивність

A) сумісність

B) лідерство

C) пластичність

D) дезадаптація

6. Здібності педагога, що визначають високі результати в будь-якій діяльності:

A) загальні

A) вербальні

B) спеціальні

C) невербальні

D) комунікативні

7. Привабливість навчального матеріалу, що викликає певні почуття і сприяє успішності заучування:

A) емоційні особливості

B) осмисленість знань

C) важливість засвоєння

D) трудність виконання

E) обсяг матеріалу

8. Метод навчання:

A) Спосіб спільної діяльності вчителя та учнів, спрямований на вирішення завдань навчання

B) Спосіб узгодженої діяльності вчителя і учня, що здійснюється в установленому порядку і певному режимі

C) Основну вимогу до практичної організації навчального процесу

D) Управління процесом переходу від теорії до практики в процесі навчання

E) Визначення результативності навчання в єдності з умовами його протікання

9. Завдання педагогічної діяльності:

А) створення умов для гармонійного розвитку

В) зосередженість на змісті предмета

С) реалізація комунікативної функції

D) зміна праці і відпочинку

Е) використання готових прийомів навчання

10. Сутність педагогічної діяльності:

А) в передачі досвіду старших поколінь

В) в задоволенні прагнень окремої особистості

С) в розвитку педагогічних умінь

D) в оволодінні способами вирішення пізнавальних завдань

Е) в інтенсивному своєму розвитку

$$ 39 $$

1. Ким або чим визначаються цілі роботи вчителя?

A) суспільством

B) директором школи

C) учителем

D) Міністерством освіти і науки

E) Департаментами освіти

2. На що повинні бути спрямовані дії вчителя?

A) на всебічний розвиток особистості школярів

B) на механічну передачу знань умінь і навичок

C) на задоволення потреб дітей

D) всі відповіді вірні

E) всі відповіді невірні

3. Що вимагає від учителя специфіка мети педагогічної діяльності?

A) всі відповіді вірні

B) особистісного прийняття соціальної завдання суспільства

C) збіг цілей суспільства з педагогічною позицією вчителя

D) творчого розуміння цілей і завдань конкретних дій

E) вміння враховувати інтереси дитини і перетворювати їх в задані цілі навчальної діяльності

4. Об'єкт педагогічної праці:

A) людина

B) учитель

C) учень

D) наставник

E) батьки

5. Суб'єкт педагогічної праці:

A) всі відповіді вірні

B) педагог

C) батьки

D) колектив

E) суспільство

6. Основним інструментом впливу на вихованця є:

A) особистість учителя

B) педагогічна майстерність вчителя

C) професійні навички педагога

D) рівень знань викладача

E) високий освітній рівень вчителя

7. Складові педагогічної спрямованості?

A) всі відповіді вірні

B) самоствердження

C) засоби педагогічного впливу

D) спрямованість на школяра і дитячий колектив

E) спрямованість на цілі педагогічної діяльності

8. На яких рівнях має формуватися професійне знання?

A) всі відповіді вірні

B) на методологічному

C) на теоретичному

D) на методичному

E) на технологічному

9. Що таке комунікативність?

A) всі відповіді вірні

B) здатність спілкуватися

C) прихильність до людей

D) доброзичливість

E) товариськість

10. Що відноситься до перцептивних здібностей?

A) всі відповіді вірні

B) професійна пильність

C) емпатія

D) педагогічна інтуїція

E) спостережливість

$$ 40 $$

1. Які вміння включає в себе педагогічна техніка?

A) вміння управляти собою і вміння взаємодіяти в процесі вирішення педагогічних завдань

B) всі відповіді вірні

C) здатність до творчості

D) динамізм особистості

E) всі відповіді невірні

2. Що може виступати критеріями майстерності педагога?

A) всі відповіді вірні

B) доцільність

C) продуктивність

D) оптимальність

E) творчість

3. Зі скількох етапів складається рішення педагогічної завдання?

A) з трьох

B) з чотирьох

C) з п'яти

D) з двох

E) з шести

4. З чим можна порівняти педагогічне дію?

A) з мистецтвом

B) з талантом

C) з майстерністю

D) з досвідом

E) з навичками

5. На систему якого автора спирається педагогічне мистецтво?

A) К. С. Станіславський

B) А. С. Макаренка

C) Я. А. Коменський

D) В. І. Немирович -Данченко

E) всі відповіді невірні

6. Найважливіші способи саморегуляції:

A) всі відповіді вірні

B) виховання доброзичливості й оптимізму

C) контроль своєї поведінки

D) розрядка в діяльності

E) самонавіювання

7. Що таке пантоміма?

A) це рух тіла, рук, ніг

B) рух очей

C) рух голови

D) всі відповіді вірні

E) всі відповіді невірні

8. Що таке міміка?

A) мистецтво виражати свої думки рухом м'язів обличчя

B) всі відповіді вірні

C) всі відповіді невірні

D) рух рук

E) рух ніг

9. Педагогічний такт включає в себе:

A) всі відповіді вірні

B) повага

C) любов до дітей

D) ввічливість

E) доброта

10. У формуванні правильного стилю спілкування велике значення має:

A) всі відповіді вірні

B) витримка

C) самовладання

D) справедливість

E) почуття гумору

$$ 41 $$

2. У чому проявляється майстерність вчителя?

A) діяльності

B) в спілкуванні

C) у вирішенні педагогічних завдань

D) у високому рівні організації навчально - виховного процесу

E) всі відповіді невірні

2. Що виступає основою саморозвитку майстерності?

A) сплав знань і спрямованості

B) всі відповіді вірні

C) самообразовательная діяльність

D) самовиховання

E) всі відповіді невірні

3. Що виступає важливою умовою успішності діяльності педагога:

A) його здатності

B) зв'язок спрямованості

C) результативність

D) зв'язок з життям

E) вміння

4. Що виступає засобом надає цілісність майстерності педагога:

A) вміння в галузі педагогічної техніки

B) професійне зростання

C) зовнішні впливи

D) педагогічні здібності

E) професійні знання

5. У чому виражається гуманістична спрямованість педагога:

A) в його активній позиції

B) в його самоствердженні

C) в його вимогливості

D) в засобах педагогічного впливу

E) всі відповіді невірні

6. Що є фундаментальною основою педагогічної майстерності?

A) професійні знання

B) професійні вміння

C) професійні навички

D) педагогічний такт

E) педагогічна інтуїція

7. Сутність якого методу полягає в тому, що педагог фокусує увагу аудиторії на своїй особистості?

A) пасивний

B) активний

C) агресивний

D) лояльний

E) паралельний

8. Основна функція мови вчителя:

A) забезпечення повноцінної передачі знань

B) забезпечення ефективної навчальної діяльності школярів

C) забезпечення продуктивних взаємовідносин між учителем і учнями

D) формування в учнів основ правильної поведінки

E) збагачення інтелекту учнів

9. У якому напрямку повинна йти самостійна робота студентів по вдосконаленню своєї мови?

A) всі відповіді вірні

B) самоконтроль і розвиток культури мовлення

C) розвиток комунікативних умінь, здібностей, соціальних установок

D) розвиток загальних психофізичних особливостей особистості

E) всі відповіді невірні

10. Функції педагогічного спілкування:

A) всі відповіді вірні

B) пізнання особистості

C) обмін інформацією

D) організація діяльності

E) всі відповіді невірні

$$ 42 $$

1. Зі скількох етапів складається процес педагогічного спілкування?

A) з чотирьох

B) з двох

C) з трьох

D) з п'яти

E) з шести

2. Структура процесу професійно педагогічного спілкування включає в себе:

A) всі відповіді вірні

B) прогностичний етап

C) комунікативна атака

D) управління спілкуванням під час педагогічного процесу

E) аналіз здійсненої системи спілкування

3. '' В школі повинна царювати серйозність, яка припускає жарт, але не перетворює всієї справи в жарт, ласкавість без нудотності, справедливість без прискіпливості, доброта без слабкості, порядок без педантизму і головне, постійна розумна діяльність ''. Кому належать ці рядки?

A) К. Д. Ушинського

B) В. А. Сухомлинським

C) К. С. Станіславським

D) А. С. Макаренка

E) В. Ф. Шаталову

4. Відмінна риса педагога новатора в тому, що він:

A) змінює методику і техніку уроку

B) дає готовий навчальний матеріал

C) радить прочитати в підручнику

D) дає мінімум творчих робіт

E) не створює проблемних ситуацій

5. Структура трудової діяльності включає в себе:

A) задані цілі, предмет, засоби праці, система професійних службових обов'язків, прав, виробниче середовище, предметні і соціальні умови праці

B) мета, завдання, зміст, засоби, форми, методи і прийоми, завдання

C) речові засоби праці, зовнішні функціональні засоби праці, внутрішні функціональні засоби праці

D) стадія первинного об'єднання, стадія роз'єднання, стадія вторинного об'єднання,

E) стадія консолідації керівник, трудовий колектив, група однодумців, співробітники

6. Сукупність психологічних і психофізіологічних особливостей людини, необхідних і достатніх для досягнення нею заданої в професії суспільно прийнятної ефективності праці:

A) професійна придатність

B) професійна діяльність

C) талант

D) у професійному доборі

E) професія

7. Формування професійної придатності людини залежить від:

A) всі перераховані варіанти відповідей правильні

B) форм і методів професійного навчання

C) умов виконуваної професійної діяльності

D) індивідуальних здібностей людини

E) всі відповіді неправильні

8. Відповідно до класифікації професій, розробленої Е. А. Клімовим, професії, пов'язані зі створенням і оформленням документів (секретар, діловод), професії, пов'язані з операціями з числами (економіст, бухгалтер, програміст, кресляр) відносяться до типу:

A) "людина - знак"

B) "людина - художній образ"

C) "людина - людина"

D) "людина - природа"

E) "людина - техніка"

9. Для професій якого типу характерно, що професіонал в даній сфері має добре орієнтуватися в тій виробничої області, в якій здійснюється робота, а також бути підготовленим до ефективного ділового спілкування з людьми:

A) "людина-людина"

B) "людина - знак"

C) "людина - художній образ"

D) "людина -техніка"

E) "людина - природа"

10. Комунікативна сторона спілкування полягає:

A) в обміні інформацією між людьми

B) в організації взаємодії між індивідами, т. Е в обміні не тільки знаннями і ідеями, але і діями

C) в сприйняття один одного партнерами по спілкуванню і встановлення на цьому грунті взаєморозуміння

D) всі перераховані варіанти відповідей

E) всі перераховані варіанти відповідей не вірні

$$ 43 $$

2. Інтерактивна сторона спілкування полягає:

A) в організації взаємодії між індивідами, т. Е в обміні не тільки знаннями і ідеями, але і діями

B) в обміні інформацією між людьми

C) в сприйнятті один одного партнерами по спілкуванню і встановлення на цьому грунті взаєморозуміння

D) всі перераховані варіанти відповідей

E) всі перераховані варіанти відповідей не вірні

3. Перцептивная сторона спілкування означає:

A) процес сприйняття один одним партнерами по спілкуванню і встановлення на цьому грунті взаєморозуміння

B) обмін інформацією між людьми

C) організацію взаємодії між індивідами, т. Е обмін не тільки знаннями і ідеями, але і діями

D) всі перераховані варіанти відповідей

E) всі перераховані варіанти відповідей не вірні

3. Спілкування, де головним завданням партнерів є підтримка зв'язку із соціумом, підкріплення уявлення про себе як про члена суспільства, називається:

A) ритуальне спілкування

B) маніпулятивний спілкування

C) гуманістичне спілкування

D) конструктвному спілкування

E) ділове спілкування

4. Спілкування, при якому до партнера ставляться, як до засобу досягнення зовнішніх по відношенню до нього цілей, називають:

A) маніпулятивний спілкування

B) ритуальне спілкування

C) гуманістичне спілкування

D) конструктивне спілкування

E) ділове спілкування

5. Найбільшою мірою особистісне спілкування, що дозволяє задовольнити таку потребу, як потреба в розумінні, співчутті, співпереживанні називають:

A) гуманістичне спілкування

B) ритуальне спілкування

C) маніпулятивний спілкування

D) конструктивне спілкування

E) ділове спілкування

6. Ритуальний стиль спілкування виникає і проявляється в:

A) міжгрупових ситуаціях

B) ділових ситуаціях

C) деструктивних ситуаціях

D) деконструктивного ситуаціях

E) конструктивних ситуаціях

7. Манипулятивний стиль спілкування виникає і проявляється в:

A) ділових ситуаціях

B) міжгрупових ситуаціях

C) деструктивних ситуаціях

D) комунікативних ситуаціях

E) конструктивних ситуаціях

8. Гуманістичний стиль спілкування виникає і проявляється в:

A) міжособистісних ситуаціях

B) міжгрупових ситуаціях

C) ділових ситуаціях

D) комунікативних ситуаціях

E) конструктивних ситуаціях

9. Метод засудження (покарання) досягає мети, якщо покарання є справедливим і виходить від:

A) колективу учнів

B) батьків

C) самої особистості

D) класного керівника, куратора

E) адміністрації школи, вузу.

10. Сутність закону руху колективу:

A) організація перспективних устремлінь учнів, колективу в діяльності

B) постановка і конкретизація завдань, у вирішенні яких колектив повинен взяти участь

C) контроль за виконанням доручень

D) різноманітна і змістовна спільна діяльність

E) накопичення і розвиток позитивних традицій в колективної життя

$$ 44 $$

1. Вимога до особистості педагога:

А) професійна компетентність

В) хороший сім'янин

С) конформізм

D) цікавий співрозмовник

Е) байдужість

2. Об'єкт діяльності педагога - це:

А) педагогічний процес

В) навчальне завдання

С) батьки учнів

D) форми навчання

Е) методи навчання

3. Ви отримали класне керівництво. З чого почати роботу:

А) вивчення списку учнів, соціального становища батьків, місця проживання

В) знайомство з учнями, призначення активу класу, знайомство з правилами поведінки і вимог класного керівництва

С) вивчення учнів, складання плану роботи, доведення цього плану до відома учнів

Д) вивчення учнів виявлення їх інтересів, складання і обговорення плану роботи

Е) знайомство з учнями, призначення активу, проведення батьківських зборів

4. Класний керівник виконує функції:

А) аналітичну, організаційно-координуючу, комунікативну

В) навчальну, конструктивну

С) інформативну, контрольно-оцінну

Д) виховує, гностическую

Е) діагностичну, кореляційний

5. Розвиваюча функція позакласної роботи полягає в:

А) виявленні прихованих здібностей, розвитку схильностей, інтересів дитини

В) формуванні потреб у самовдосконаленні

С) ефективності індивідуальної роботи

Д) розумінні внутрішнього світу дитини

Е) обліку вікових особливостей дітей

6. Що треба виключити класному керівнику при відвідуванні учнів на дому:

А) скаргу на учня

В) високий такт в розмові з батьками

С) бесіду в присутності учня

Д) висунення спільних проектів

Е) підкреслення своєї зацікавленості долею вихованця

7. Стиль діяльності, заснований на співдружності учасників педагогічного процесу отримав назву:

А) педагогіка співробітництва;

В) самоврядування;

С) Комунарська методика;

D) авторитарне керівництво;

Е) ліберальне керівництво.

8. Основний вид діяльності учнів, без якого неможливо забезпечити навчання - це:

А) навчально-пізнавальна діяльність;

В) ігрова діяльність;

С) суспільно-корисна діяльність;

D) трудова діяльність;

Е) розумова діяльність.

9. Активним саморозвиватися суб'єктом навчального процесу є:

А) вчитель;

В) батьки;

С) учень;

D) адміністрація;

Е) класні керівники.

10. Педагогічний такт:

А) принцип заходи, що педагог повинен дотримуватися в процесі спілкування з дітьми

В) взаємодія дорослих і дітей

С) міра виховного впливу

Д) зовнішній прояв внутрішнього світу людини

Е) активна форма взаємодії з середовищем

$$ 45 $$

1. Стилі педагогічного спілкування:

А) авторитарний, демократичний, ліберальний

В) демократичний, гуманістичний, гласності

С) гуманістичний, взаєморозумінь, гласності

Д) авторитарний, поважний

Е) співробітництва, гласності, авторитарний

2. "Команда", "вказівка", "догана" властиві наступного стилю педагогічного спілкування:

А) авторитарний

В) демократичний

С) ліберальний

Д) співробітництво

Е) взаєморозуміння

3. "Прохання", "консультація", "угода" властиві наступного стилю педагогічного спілкування:

А) демократичний

В) авторитарний

С) ліберальний

Д) опозиційний

Е) нейтральний

4. Стиль поведінки педагога, що не бере участі в житті колективу:

А) ліберальний

В) демократичний

С) авторитарний

Д) опозиційний

Е) співробітництво

5. Ефективний стиль управління педагогічним процесом:

А) демократичний

В) ліберальний

С) авторитарний

Д) опозиційний

Е) нейтральний

6. Основні вимоги до педагога:

А) педагогічна майстерність і педагогічний такт

В) сила волі, педагогічна техніка

С) ідейність, терплячість

Д) стійкість, спостережливість

Е) терплячість, уважність

7. Заохочення і покарання - метод:

А) стимулюючий

В) словесний

С) пошуковий

Д) наочний

Е) практичний

8. При складанні навчальних програм з предмету орієнтуються на:

А) навчальний план

В) індивідуальний план

С) поурочні плани

Д) підручник

Е) календарний план

9. Передовий досвід - це досвід:

А) конкретних вчителів, що забезпечує високу ефективність в області навчання і виховання

В) який досягає високих результатів

С) узагальнюючий роботу вчителів та учнів

Д) певних вчителів і вихователів

Е) забезпечує ефективність навчання і виховання

10. Особливості педагогічної праці:

А) постійне взаємовідношення з дітьми

В) духовне багатство

С) пізнавальний кругозір

Д) творчий пошук

Е) планування навчально-виховної роботи

 E) джерела потрібної і корисної інформації 4 сторінка | Робоча програма

D) функція відкриття дитини на спілкування | B) Функція організації та обслуговування предметної діяльності | A) джерела потрібної і корисної інформації | E) джерела потрібної і корисної інформації 1 сторінка | E) джерела потрібної і корисної інформації 2 сторінка | E) джерела потрібної і корисної інформації 3 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати