Головна

E) джерела потрібної і корисної інформації 3 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

Б) виявлення і культивування в кожній дитині індивідуально-специфічного і особливого

В) актуалізацію творчого потенціалу вчителів і учнів

Г) перетворення позицій дорослого і дитини в особистісно-рівноправні, в позиції тим, хто навчався, совоспітивающіхся

Д) створює умови для здійснення дитиною моральних вчинків

9. Принцип - проблематизація педагогічної взаємодії передбачає ...

А) що педагог актуалізує дослідницьку активність учня, стимулює його тенденцію до особистісного зростання, створює умови для здійснення

Б) відмова від рольових масок, адекватне включення в це взаємодія тих елементів особистісного досвіду, які не відповідають рольовим очікуванням і нормативам

В) виявлення і культивування в кожній дитині індивідуально-специфічного і особливого

Г) актуалізацію творчого потенціалу вчителів і учнів

Д) перетворення позицій дорослого і дитини в особистісно-рівноправні, в позиції тим, хто навчався, совоспітивающіхся

10. Принцип діалогу педагогічної взаємодії передбачає ...

А) перетворення позицій дорослого і дитини в особистісно-рівноправні

Б) адекватне включення у взаємодію тих елементів особистісного досвіду, які не відповідають рольовим очікуванням і нормативам

В) виявлення і культивування в кожній дитині індивідуально-специфічного і особливого

Г) актуалізацію творчого потенціалу вчителів і учнів

Д) що педагог актуалізує дослідницьку активність учня, стимулює його тенденцію до особистісного зростання, створює умови для здійснення

$$ 26 $$

1. Педагогічна ситуація визначається

А) всі відповіді вірні

Б) метою, завданнями

В) етапами уроку

Г) характером взаємодії суб'єктів навчально-педагогічної спільної діяльності

Д) змістом уроку

2. Психічний стан пізнавального і практичного труднощі суб'єкта педагогічної діяльності.

А) педагогічна проблемна ситуація

Б) одиниця педагогічного спілкування

В) емпатія

Г) рефлексія

Д) педагогічна взаємодія

3. Суть педагогічної проблемної ситуації - переструктурування об'єктивної педагогічної ситуації в ...

А) проблемну (суб'єктивну)

Б) очевидну

В) вирішену

Г) аналогічну

Д) протилежну

4. Сукупність умінь, навичок, прийомів, що дозволяють управляти педагогічним процесом.

А) техніка педагогічного спілкування

Б) педагогічний менеджмент

В) педагогічні умови

Г) педагогічна майстерність

Д) педагогічна етика

5. У науці є опис безлічі технік спілкування. До них не належить.

А) спостереження

Б) звернення

В) ступінь підпорядкованості

Г) стиль поведінки

Д) вираження почуттів

6. У педагогічному спілкуванні об'єктом взаємодії виявляється особистість учня, і мовні вчинки викладача відображають ставлення до нього як до

А) суб'єкту взаємодії

Б) школяреві

В) джерела інформації

Г) предмету пізнання

Д) активному учаснику педагогічного процесу

7. У різноманітті мовних вчинків розрізняють такі комунікативні типи, як

А) оповідання, питання, спонукання і вигук

Б) приклад, вправа, порівняння

В) лекція, семінар, урок

Г) переконання, навіювання

Д) критика, самокритика

8. Кожному мовному вчинку властивий свій лад.

А) синтаксичний, лексичний, інтонаційний

Б) прямий, непрямий

В) спрямований, орієнтовний, цільової

Г) конструктивний, деструктивний, нейтральний

Д) об'єктивний, суб'єктивний

9. Кожен акт професійної взаємодії вимагає ...

А) нестандартного мовного творчості

Б) шаблонного поведінки

В) особистого прикладу

Г) опори на інноваційний педагогічний досвід

Д) додержання педагогічного такту

10. Педагогічне спілкування складається з взаємного обміну мовними вчинками

А) викладача і учнів

Б) учнів в класі

В) учнів і їх батьків

Г) педагогів-предметників

Д) шкільної адміністрації

$$ 27 $$

1. Мовна поведінка підпорядковується загальноприйнятим нормам літературної мови -

А) всі відповіді вірні

Б) орфоепічних, акцентологических

В) лексичним, фразеологічним

Г) словотворчим

Д) морфологічним, синтаксичним

2. Від культури самопрезентації вчителя залежить атракція - ...

А) особиста чарівність викладача

Б) вміння відчувати емоційний стан учня

В) характер вчителя

Г) темперамент

Д) комунікативні здібності викладача

3. Вивчення теорії і практики педагогічного спілкування дозволяє виділити наступні функції мовної поведінки вчителя:

А) самопрезентаціонную, мотиваційну, психотерапевтичну

Б) об'єктивну, суб'єктивну

В) словесну, візуальну, аудиальную

Г) критичну, рефлексивну, чуттєву

Д) пряму, непряму, орієнтовну

4. Якісний рівень комунікативної взаємодії з учнями залежить від того, наскільки мовні комунікації вчителя ...

А) всі відповіді вірні

Б) відповідають нормам і правилам педагогічної етики та етикету

В) відрізняються вмілої імпровізаційний

Г) відрізняються Діалогізм

Д) відрізняються експресивністю

5. Система правил мовної поведінки і стійких формул ввічливого спілкування.

А) мовний етикет

Б) техніка педагогічного спілкування

В) педагогічні умови

Г) педагогічна майстерність

Д) педагогічний менеджмент

6. Передача громадського і професійного досвіду від педагога учням, обмін особистісними смислами, пов'язаними з досліджуваними об'єктами і життям в цілому.

А) основна мета педагогічного спілкування

Б) принцип навчання

В) принцип виховання

Г) комунікативна ситуація

Д) комунікативна задача

7. Якщо розглядати спілкування як наскрізний процес у навчанні, то необхідно виділити дві основні моделі спілкування:

А) навчально-дисциплінарна і особистісно орієнтована

Б) змістовна і методична

В) вербальна і невербальна

Г) конструктивна і деструктивна

Д) «учитель-учень» і «вчитель-батьки»

8. Педагогічне спілкування визначається і потрійний орієнтованістю на суб'єктів:

А) особистісної, соціальної та предметної

Б) об'єктивної, суб'єктивної, перцептивної

В) словесної, візуальної, аудіальний

Г) критичної, рефлексивної, чуттєвої

Д) прямий, непрямої, прихованої

9. Педагогічне спілкування відображає специфіку характеру взаємодії людей, описуваного схемою

А) «людина - людина»

Б) «людина - знак»

В) «людина - техніка»

Г) «учитель - учень»

Д) «громадянин - працівник - сім'янин»

10. Для якої моделі спілкування характерний авторитарний стиль спілкування?

А) навчально-дисциплінарна

Б) особистісно-орієнтована

В) словесна

Г) невербальна

Д) об'єктивна

$$ 28 $$

1. Для навчально-дисциплінарної моделі спілкування характерний ...

А) авторитарний стиль спілкування

Б) демократичний стиль спілкування

В) попустітельскій стиль спілкування

Г) ліберальний стиль спілкування

Д) невербальний стиль спілкування

2. До основних способів спілкування в навчально-дисциплінарної моделі відносяться:

А) всі відповіді вірні

Б) настанови, роз'яснення

В) заборони, вимоги

Г) загрози, покарання

Д) нотації, окрик

3. До основних способів спілкування в навчально-дисциплінарної моделі відносяться:

А) настанови, роз'яснення, заборони

Б) уроки, семінари, лекції

В) вербальні і невербальні

Г) особистий приклад, змагання, заохочення

Д) заохочення, особистий приклад, розповідь

4. Провідна тактика спілкування в навчально-дисциплінарної моделі.

А) диктат, опіка

Б) довіру, взаємодія

В) нейтралітет, самовиховання

Г) ліберальність

Д) демократизм

5. Диктат, опіка - це провідна тактика спілкування в ...

А) навчально-дисциплінарної моделі

Б) особистісно-орієнтованої моделі

В) словесної моделі

Г) невербальної моделі

Д) об'єктивної моделі

6. авторитарний стиль спілкування характерний для

А) навчально-дисциплінарної моделі спілкування

Б) особистісно-орієнтованої моделі

В) словесної моделі спілкування

Г) невербальної моделі спілкування

Д) об'єктивної моделі спілкування

7. Забезпечити почуття психологічної захищеності дитини, довіру його до світу, радість існування, формування початку особистості, розвиток індивідуальності дитини - головна мета ...

А) особистісно-орієнтованої моделі спілкування

Б) навчально-дисциплінарної моделі спілкування

В) словесної моделі спілкування

Г) невербальної моделі спілкування

Д) об'єктивної моделі спілкування

8. Для особистісно-орієнтованої моделі спілкування характерний ...

А) діалогічний стиль спілкування

Б) демократичний стиль спілкування

В) попустітельскій стиль спілкування

Г) ліберальний стиль спілкування

Д) авторитарний стиль спілкування

9. Яка модель спілкування характеризується тим, що дорослий взаємодіє з дитиною в процес спілкування?

А) особистісно-орієнтована модель спілкування

Б) навчально-дисциплінарної

В) словесної моделі спілкування

Г) невербальної моделі спілкування

Д) об'єктивної моделі спілкування

10. діалогічний тип спілкування характерний для ...

А) особистісно-орієнтованої моделі спілкування

Б) навчально-дисциплінарної моделі спілкування

В) словесної моделі спілкування

Г) невербальної моделі спілкування

Д) об'єктивної моделі спілкування

$$ 29 $$

1. До основних способів спілкування в особистісно-орієнтованої моделі спілкування відносяться:

А) розуміння, визнання і прийняття особистості дитини, засноване на здатності до децентрації

Б) уроки, семінари, лекції

В) вербальні і невербальні

Г) особистий приклад, змагання, заохочення

Д) заохочення, особистий приклад, розповідь

2. Тактика спілкування в особистісно-орієнтованої моделі спілкування.

А) співробітництво

Б) колективізм

В) нейтралітет, самовиховання

Г) ліберальність

Д) диктат, опіка

3. Співпраця, створення і використання ситуацій, що вимагають прояви інтелектуальної і моральної активності дітей - провідна тактика ...

А) особистісно-орієнтованої моделі спілкування

Б) навчально-дисциплінарної моделі спілкування

В) словесної моделі спілкування

Г) невербальної моделі спілкування

Д) об'єктивної моделі спілкування

4. Особистісна позиція педагога в особистісно-орієнтованої моделі спілкування:

А) виходити з інтересів дитини та перспектив його подальшого розвитку

Б) задовольнити вимоги керівництва і контролюючих інстанцій

В) всіма способами зберегти педагогічний авторитет

Г) орієнтуватися на власні прогностичні здібності

Д) завжди приймати точку зору учнівського колективу

5. Особистісна позиція педагога в навчально-дисциплінарної моделі спілкування:

А) задовольнити вимоги керівництва і контролюючих інстанцій

Б) виходити з інтересів дитини та перспектив його подальшого розвитку

В) всіма способами зберегти педагогічний авторитет

Г) орієнтуватися на власні прогностичні здібності

Д) завжди приймати точку зору учнівського колективу

6. Неосознанная схильність приписувати іншим свої власні мотиви, переживання, якості.

А) проектування

Б) децентрация

В) ідентифікація

Г) емпатія

Д) стеоретіпізація

7. Здатність людини відійти від власної егоцентричної позиції, здатність до сприйняття точки зору іншої людини.

А) децентрация

Б) проектування

В) ідентифікація

Г) емпатія

Д) стеоретіпізація

8. Неусвідомлене ототожнення себе з іншим або свідома уявна постановка себе на місце іншого.

А) ідентифікація

Б) проектування

В) децентрация

Г) емпатія

Д) стеоретіпізація

9. Розуміння емоційних станів іншої людини у формі співпереживання.

А) емпатія

Б) проектування

В) децентрация

Г) ідентифікація

Д) стеоретіпізація

10. Механізм міжособистісного пізнання

А) стеоретіпізація

Б) проектування

В) децентрация

Г) ідентифікація

Д) емпатія

$$ 30 $$

1. Емпатія - це ...

А) осягнення емоційних станів іншої людини у формі співпереживання

Б) здатність людини відійти від власної егоцентричної позиції, здатність до сприйняття точки зору іншої людини

В) неусвідомлене ототожнення себе з іншим або свідома уявна постановка себе на місце іншого

Г) неусвідомлена схильність приписувати іншим свої власні мотиви, переживання, якості

Д) механізм міжособистісного пізнання

2. Проектування - це ...

А) неусвідомлена схильність приписувати іншим свої власні мотиви, переживання, якості

Б) здатність людини відійти від власної егоцентричної позиції, здатність до сприйняття точки зору іншої людини

В) неусвідомлене ототожнення себе з іншим або свідома уявна постановка себе на місце іншого

Г) осягнення емоційних станів іншої людини у формі співпереживання

Д) механізм міжособистісного пізнання

3. Децентрації - це ...

А) здатність людини відійти від власної егоцентричної позиції, здатність до сприйняття точки зору іншої людини

Б) неусвідомлена схильність приписувати іншим свої власні мотиви, переживання, якості

В) неусвідомлене ототожнення себе з іншим або свідома уявна постановка себе на місце іншого

Г) осягнення емоційних станів іншої людини у формі співпереживання

Д) механізм міжособистісного пізнання

4. Ідентифікація - це ...

А) неусвідомлене ототожнення себе з іншим або свідома уявна постановка себе на місце іншого

Б) неусвідомлена схильність приписувати іншим свої власні мотиви, переживання, якості

В) здатність людини відійти від власної егоцентричної позиції, здатність до сприйняття точки зору іншої людини

Г) осягнення емоційних станів іншої людини у формі співпереживання

Д) механізм міжособистісного пізнання

5. Стеоретіпізація - це ...

А) механізм міжособистісного пізнання

Б) неусвідомлена схильність приписувати іншим свої власні мотиви, переживання, якості

В) здатність людини відійти від власної егоцентричної позиції, здатність до сприйняття точки зору іншої людини

Г) осягнення емоційних станів іншої людини у формі співпереживання

Д) неусвідомлене ототожнення себе з іншим або свідома уявна постановка себе на місце іншого

6. До групи механізмів міжособистісного сприйняття в педагогічному спілкуванні відноситься:

А) всі відповіді вірні

Б) проектування

В) децентрация

Г) ідентифікація

Д) емпатія

7. Не входить в групу механізмів міжособистісного сприйняття в педагогічному спілкуванні:

А) курирування

Б) проектування

В) децентрация

Г) ідентифікація

Д) емпатія

8. Групи соціально-перцептивних стереотипів педагогічного спілкування (по Реан А. А.):

А) всі відповіді вірні

Б) антропологічні

В) етнонаціональні

Г) соціально-статусні

Д) соціально-рольові

9. Ефективність педагогічного спілкування в чималому ступені визначається особистісними якостями вчителя. Серед них можна виділяють групи:

А) всі відповіді вірні

Б) показники комунікативного плану

В) показники індивідуально-особистісного плану

Г) показники загальної соціально-психологічного плану

Д) показники морально-етичного плану

10. Здібності до спілкування, специфічним чином виступають в сфері педагогічної взаємодії, пов'язаного з навчанням і вихованням дітей.

А) комунікативні здібності

Б) перцептивні здібності

В) організаторські здібності

Г) когнітивні здібності

Д) професійні здібності

Куїза

$$ 31 $$

1. Виділяють три групи базових комунікативних умінь педагога.

А) вміння міжособистісної комунікації; вміння сприйняття і розуміння один одного; вміння міжособистісного взаємодії

Б) вміння організувати учнівський колектив; вміння налагодити стабільний емоційний фон в колективі; вміння організувати взаємодію серед учасників колективу

В) перцептивні вміння; організаторські вміння; когнітивні вміння

Г) вміння налагодити спілкування з колегами; вміння налагодити спілкування з батьками учнів; вміння налагодити спілкування з учнями

Д) рефлексія, емпатія, перцепція

2. Негативний психічний стан учня, викликане порушенням педагогічного такту з боку вихователя.

А) Дидактогенія

Б) емпатія

В) рефлексія

Г) ідентифікація

Д) перцепція

3. Дидактогенія проявляється в ...

А) страхах, пригніченому настрої, фрустрації

Б) піднесеному настрої

В) мотивації до навчальної діяльності

Г) творчому підйомі

Д) об'єктивному сприйнятті дійсності

4. Комунікативні здібності педагога ...

А) піддаються розвитку

Б) не змінюються

В) частково змінюються з віком

Г) є вродженими

Д) залишаються без змін

5. Здатність педагога спостерігати за обстановкою, вибирати найбільш інформативні її ознаки і звертати на них увагу; правильно сприймати і оцінювати соціальний та психологічний сенс ситуації, що виникла.

А) вміння правильно оцінити ситуацію спілкування

Б) вміння вступати в контакт з незнайомими людьми

В) вміння запобігати виникненню і своєчасно вирішувати вже виниклі конфлікти і непорозуміння

Г) вміння поводитися так, щоб мене правильно зрозуміли і сприйнятим іншою людиною

Д) уміння вести себе так, щоб дати можливість іншій людині проявити свої інтереси і почуття

6. Комунікативний компонент педагогічного спілкування - це ...

А) обмін інформацією між суб'єктами спілкування

Б) загальна стратегія взаємодії

В) сприйняття, вивчення

Г) розуміння, оцінка партнерами по спілкуванню один одного

Д) кооперація, співпраця і конкуренція

7. Інтерактивний компонент педагогічного спілкування - це ...

А) загальна стратегія взаємодії: кооперація, співпраця і конкуренція

Б) обмін інформацією між суб'єктами спілкування

В) розуміння

Г) оцінка партнерами по спілкуванню один одного

Д) сприйняття, вивчення

8. Перцептивний компонент педагогічного спілкування - це ...

А) сприйняття, вивчення, розуміння, оцінка партнерами по спілкуванню один одного

Б) загальна стратегія взаємодії

В) кооперація

Г) обмін інформацією між суб'єктами спілкування

Д) співробітництво і конкуренція

9. Поширення загального оцінного враження про людину на все його ще невідомі особистісні якості і властивості, дії і вчинки.

А) «ефект ореолу»

Б) «ефект першого враження»

В) «ефект первинності»

Г) «ефект новизни»

Д) «ефект проекції»

10. Обумовленість сприйняття і оцінювання людини першим враженням про нього, яке може виявитися помилковим.

А) «ефект першого враження»

Б) «ефект ореолу»

В) «ефект первинності»

Г) «ефект новизни»

Д) «ефект проекції»

$$ 32 $$

1. Надання великого значення при сприйнятті і оцінюванні незнайомого вихованця або групи тієї інформації про нього, яка надійшла раніше.

А) «ефект первинності»

Б) «ефект ореолу»

В) «ефект першого враження»

Г) «ефект новизни»

Д) «ефект проекції»

2. Надання великого значення більш пізньої інформації при сприйнятті і оцінюванні знайомої людини.

А) «ефект новизни»

Б) «ефект ореолу»

В) «ефект першого враження»

Г) «ефект первинності»

Д) «ефект проекції»

3. Приписування своїх достоїнств приємним вихованцям або іншим людям, і своїх недоліків - неприємним.

А) «ефект проекції»

Б) «ефект ореолу»

В) «ефект першого враження»

Г) «ефект первинності»

Д) «ефект новизни»

4. Використання в процесі міжособистісного сприйняття сталого образу людини, яке призводить до спрощення в пізнанні людини, побудови неточного образу іншого, до виникнення упередження.

А) «ефект стереотипізації»

Б) «ефект ореолу»

В) «ефект першого враження»

Г) «ефект первинності»

Д) «ефект новизни»

5. «Ефект стереотипізації» - це ...

А) використання в процесі міжособистісного сприйняття сталого образу людини, яке призводить до спрощення в пізнанні людини, побудови неточного образу іншого, до виникнення упередження

Б) приписування своїх достоїнств приємним вихованцям або іншим людям, і своїх недоліків - неприємним

В) надання великого значення більш пізньої інформації при сприйнятті і оцінюванні знайомої людини

Г) поширення загального оцінного враження про людину на все його ще невідомі особистісні якості і властивості, дії і вчинки

Д) обумовленість сприйняття і оцінювання людини першим враженням про нього, яке може виявитися помилковим

6. «Ефект проекції» - це ...

А) приписування своїх достоїнств приємним вихованцям або іншим людям, і своїх недоліків - неприємним

Б) використання в процесі міжособистісного сприйняття сталого образу людини, яке призводить до спрощення в пізнанні людини, побудови неточного образу іншого, до виникнення упередження

В) надання великого значення більш пізньої інформації при сприйнятті і оцінюванні знайомої людини

Г) поширення загального оцінного враження про людину на все його ще невідомі особистісні якості і властивості, дії і вчинки

Д) обумовленість сприйняття і оцінювання людини першим враженням про нього, яке може виявитися помилковим

7. «Ефект новизни» - це ...

А) надання великого значення більш пізньої інформації при сприйнятті і оцінюванні знайомої людини

Б) використання в процесі міжособистісного сприйняття сталого образу людини, яке призводить до спрощення в пізнанні людини, побудови неточного образу іншого, до виникнення упередження

В) приписування своїх достоїнств приємним вихованцям або іншим людям, і своїх недоліків - неприємним

Г) поширення загального оцінного враження про людину на все його ще невідомі особистісні якості і властивості, дії і вчинки

Д) обумовленість сприйняття і оцінювання людини першим враженням про нього, яке може виявитися помилковим

8. «Ефект первинності» - це ...

А) надання великого значення при сприйнятті і оцінюванні незнайомого вихованця або групи тієї інформації про нього, яка надійшла раніше

Б) використання в процесі міжособистісного сприйняття сталого образу людини, яке призводить до спрощення в пізнанні людини, побудови неточного образу іншого, до виникнення упередження

В) приписування своїх достоїнств приємним вихованцям або іншим людям, і своїх недоліків - неприємним

Г) поширення загального оцінного враження про людину на все його ще невідомі особистісні якості і властивості, дії і вчинки

Д) обумовленість сприйняття і оцінювання людини першим враженням про нього, яке може виявитися помилковим

9. «Ефект першого враження» - це ...

А) обумовленість сприйняття і оцінювання людини першим враженням про нього, яке може виявитися помилковим

Б) використання в процесі міжособистісного сприйняття сталого образу людини, яке призводить до спрощення в пізнанні людини, побудови неточного образу іншого, до виникнення упередження

В) приписування своїх достоїнств приємним вихованцям або іншим людям, і своїх недоліків - неприємним

Г) поширення загального оцінного враження про людину на все його ще невідомі особистісні якості і властивості, дії і вчинки

Д) надання великого значення при сприйнятті і оцінюванні незнайомого вихованця або групи тієї інформації про нього, яка надійшла раніше

10. «Ефект ореолу» - це ...

А) поширення загального оцінного враження про людину на все його ще невідомі особистісні якості і властивості, дії і вчинки

Б) використання в процесі міжособистісного сприйняття сталого образу людини, яке призводить до спрощення в пізнанні людини, побудови неточного образу іншого, до виникнення упередження

В) приписування своїх достоїнств приємним вихованцям або іншим людям, і своїх недоліків - неприємним

Г) обумовленість сприйняття і оцінювання людини першим враженням про нього, яке може виявитися помилковим

Д) надання великого значення при сприйнятті і оцінюванні незнайомого вихованця або групи тієї інформації про нього, яка надійшла раніше

$$ 33 $$

1. До видів компетентності не відносять:

А) комунікативну

Б) менеджерську

В) професійну

Г) методологічну

Д) кваліфікаційну

2. Процес встановлення і розвитку контактів між людьми - це:

А) спілкування

Б) сприйняття

В) взаємодія

Г) ідентифікація

Д) самопрезентація

3. Результат А / витрати А = результат Б / витрати Б> 1 - це формула:

А) ефективного ділового спілкування

Б) ефективного сприйняття

В) ефекту виробничої діяльності організації

Г) немає правильної відповіді

Д) ефективного впливу

4. Характеристика ділового спілкування:

А) всі відповіді правильні

Б) партнер в діловому спілкуванні виступає як особистість, значима для суб'єкта

В) людей, що спілкуються відрізняє добре взаєморозуміння в питаннях справи

Г) основне завдання ділового спілкування - продуктивне співробітництво

Д) дотримання правил мовного етикету

5. Спілкування, що забезпечує успіх якогось загального справи, що створює умови для співпраці людей, щоб досягти значущі для них цілі - це:

А) ділове спілкування

Б) неформальне спілкування

В) конфіденційне спілкування

Г) немає правильної відповіді

Д) одностороннє спілкування

6. Величина ступеня інформованості в організації (Сі) повинна бути:

А) Сі = 1,0

Б) Сі> 1,0

В) Сі ? 1,0

Г) Сі ? 1,0

Д) Сі -т1,0

7. Процес, в ході якого два або більше осіб обмінюються і усвідомлюють отриману інформацію, якого полягає в мотивуванні певної поведінки чи впливу на нього - це:

А) комунікація

Б) сприйняття

В) взаємодія

Г) емпатія

Д) рефлексія

8. Інформація (з точки зору теорії інформації) - це:

А) відомості про систему, що знижують невизначеність її стану

Б) відомості, значимі для відправника повідомлення

В) цілеспрямоване знання

Г) будь-які відомості, які передаються від відправника до одержувача

Д) теоретичні знання

9. Зворотній зв'язок:

А) сприяє комунікативному процесу

Б) перешкоджає комунікативному процесу

В) частіше перешкоджає комунікативному процесу

Г) всі відповіді правильніE) джерела потрібної і корисної інформації 2 сторінка | E) джерела потрібної і корисної інформації 4 сторінка

D) функція відкриття дитини на спілкування | B) Функція організації та обслуговування предметної діяльності | A) джерела потрібної і корисної інформації | E) джерела потрібної і корисної інформації 1 сторінка | ІТОГШОВИЙ КОНТРОЛЬ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати