На головну

E) джерела потрібної і корисної інформації 2 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

Г) моральні цінності

Д) фактори соціального прогресу

$$ 16 $$

1. Формою реалізації педагогічної моралі в діяльності вчителя, в якій збігаються думка і дія, є:

А) педагогічний такт

Б) педагогічне спілкування

В) педагогічна ситуація

Г) моральне виховання

Д) моральні принципи

2. До числа основних складових елементів педагогічного такту вчителя відносяться:

А) все перераховане

Б) шанобливе ставлення до особистості, висока вимогливість

В) вміння зацікавлено слухати співрозмовника і співпереживати йому

Г) врівноваженість і самовладання, діловий тон у відносинах

Д) принциповість, уважність і чуйність по відношенню до людей

3. Суб'єктом моральних відносин в педагогічному середовищі є:

А) вчитель

Б) виховний колектив

В) учень

Г) педагогічний колектив

Д) сім'я, батьки

4. Моральні знання лічнсті, що представляють собою найбільш рухливу, мінливу частина моральної свідомості - це:

А) погляди

Б) переконання

В) оцінка

Г) критерії

Д) судження

5. Абсолютно конкретні вказівки про характер і формі вчинків учителя в ставленні до інших вчителям, учням та їх батькам - це:

А) норми педагогічної моралі

Б) припис

В) кодекс моральності

Г) моральні вимоги

Д) права і обов'язки

6. конкретизувати припис вчителю про необхідність слідувати прийнятому в суспільстві характеру поведінки, узгоджується з професійним обов'язком - це:

А) моральне вимога

Б) посадові обов'язки

В) цивільні права

Г) правила суспільної поведінки

Д) керівництво

7. Загальний принцип світогляду, в основі якого лежить визнання і глибоку повагу прав, свободи і гідності людини:

А) гуманізм

Б) ідейність

В) патріотизм

Г) соціальна значущість

Д) всебічний розвиток особистості

8. Сукупність практичних дій і вчинків, спрямованих на реалізацію системи установок, цілей і завдань з формування моральних поглядів, почуттів і переконань учнів - це:

А) моральна діяльність вчителя

Б) моральне виховання

В) самовиховання вчителя

Г) моральне просвітництво

Д) моральні позиції

9. Укорінені в свідомості людини моральні уявлення і погляди, яких він іде в своїх вчинках і діях, спонукувана внутрішньо усвідомленими мотивами - це:

А) моральні переконання

Б) моральну свідомість

В) практичний досвід

Г) світогляд

Д) моральні аспекти поведінки

10. Переконаннями можуть стати лише ті моральні погляди, які:

А) опосередковуються почуттями і відповідають потребам і інтересам особистості

Б) відповідають суспільним поглядам

В) сприяють формуванню особистості

Г) безпосередньо пов'язані з колективною оцінкою

Д) носять інтелектуальний характер

$$ 17 $$

2. Показником педагогічної майстерності є:

А) Інтеграції досвіду і теоретичних знань, значущих особистісних якостей

Б) Оптимальне поєднання форм і методів педагогічного процесу

В) Навченість учнів

Г) Уміння застосовувати отримані знання на практиці

Д) Вихованість учнів

3. Професійна компетентність проявляється:

А) У індивідуальному стилі професійної діяльності

Б) В умінні визначити змістовний компонент діяльності

В) В умінні реалізувати мету педагогічного процесу на практиці

Г) У вмінні прогнозувати хід педагогічного процесу

Д) У вмінні реалізовувати принципи педагогічного процесу на практиці

4. Емпатія:

А) Здатність увійти в світ сприйняття іншої людини

Б) Компонент педагогічного процесу

В) Професійне вміння

Г) Професійна якість

Д) Здатність до прогнозування

5. Педагогічна мораль виконує функції:

А) відбивна

Б) Розвиваючу

В) Комунікативну

Г) Оцінну

Д) Мотиваційну

6. В структур педагогічної майстерності входять:

A) Структурні компоненти педагогічного процесу

B) Знання, вміння, навички

C) Структурні компоненти процесу навчання

D) Структурні компоненти педагогічної навчання

E) Установка викладача на професійне вдосконалення

7. Елементи педагогічної майстерності:

A) Професійне знання

B) Мотивація до успішної діяльності

C) Техніка мовлення

D) Ораторське мистецтво

E) Комунікаційні вміння

8. До змістовним компонентів професійної компетентності відносяться:

А) Схильність до творчості

Б) Володіння змістовної стороною педагогічного процесу

В) Володіння процесуальною стороною виховного процесу

Г) Професійні знання, уміння і навички

Д) Уміння прогнозувати хід педагогічного процесу

9. Толерантність:

А) Своєрідна характеристика ставлення вихователя до вихованців

Б) Компонент педагогічного процесу

В) Один з компонентів професійної компетентності

Г) Професійне вміння

Д) Здатність до прогнозування

10. В основі моральних відносин лежить:

А) Моральний вибір

Б) Здатність до співпереживання

В) Толерантність

Г) Терпимість до форм поведінки вихованців

Д) Особистісний підхід

$$ 18 $$

1. Зі скількох етапів складається рішення педагогічної завдання?

А) з трьох

Б) з чотирьох

В) з п'яти

Г) з двох

Д) з шести

2. З чим можна порівняти педагогічне дію?

А) з мистецтвом

Б) з талантом

В) з майстерністю

Г) з досвідом

Д) з навичками

3. На систему якого автора спирається педагогічне мистецтво?

А) К. С. Станіславський

Б) А. С. Макаренка

В) Я. А. Коменський

Г) В. І. Немирович -Данченко

Д) всі відповіді невірні

4. Найважливіші способи саморегуляції:

А) всі відповіді вірні

Б) виховання доброзичливості й оптимізму

В) контроль своєї поведінки

Г) розрядка в діяльності

Д) самонавіювання

5. Що виступає важливою умовою успішності діяльності педагога:

А) його здатності

Б) зв'язок спрямованості

В) результативність

Г) зв'язок з життям

Д) уміння

6. Що виступає засобом надає цілісність майстерності педагога:

А) вміння в галузі педагогічної техніки

Б) професійне зростання

В) зовнішні впливи

Г) педагогічні здібності

Д) професійні знання

7. Сутність якого методу полягає в тому, що педагог фокусує увагу аудиторії на своїй особистості?

А) пасивний

Б) активний

В) агресивний

Г) лояльний

Д) паралельний

8. Основна функція мови вчителя:

А) забезпечення повноцінної передачі знань

Б) забезпечення ефективної навчальної діяльності школярів

В) забезпечення продуктивних взаємовідносин між учителем і учнями

Г) формування в учнів основ правильної поведінки

Д) збагачення інтелекту учнів

9. '' В школі повинна царювати серйозність, яка припускає жарт, але не перетворює всієї справи в жарт, ласкавість без нудотності, справедливість без прискіпливості, доброта без слабкості, порядок без педантизму і головне, постійна розумна діяльність ''. Кому належать ці рядки?

А) К. Д. Ушинського

Б) В. А. Сухомлинським

В) К. С. Станіславським

Г) А. С. Макаренка

Д) В. Ф. Шаталову

10. Відмінна риса педагога новатора в тому, що він:

А) змінює методику і техніку уроку

Б) дає готовий навчальний матеріал

В) радить прочитати в підручнику

Г) дає мінімум творчих робіт

Д) не створює проблемних ситуацій

Куїза

$$ 19 $$

1. Вимогам професійної педагогічної етики відповідає така переконаність, яка органічно поєднується з:

А) справжньої свідомістю, принциповістю і вимогливістю до себе

Б) глибокими професійними знаннями

В) умінням встановлювати взаємини

Г) педагогічної інтуїцією

Д) дотриманням моральних норм поведінки

2. Певний нахил суб'єкта діяти на благо людям з повною свідомістю соціальної цінності своїх вчинків - це:

А) моральні установки

Б) моральні погляди

В) почуття обов'язку

Г) моральна відповідальність

Д) загальна спрямованість

3. Ядром моральних переконань є:

А) моральний ідеал

Б) свідома діяльність

В) самоконтроль

Г) самопізнання

Д) самоствердження

4. Специфічне відображення в суспільній свідомості тієї ступені суспільного прогресу, до якого прагне людство - це:

А) ідеал

Б) об'єктивність

В) особистісний інтерес

Г) індивідуальність

Д) самовдосконалення

5. Глибоке соціальне почуття, яке свідчить про духовну спорідненість особистості з народом:

А) патріотизм

Б) гуманізм

В) соціальна значущість

Г) інтернаціоналізм

Д) почуття обов'язку

6. До групи почуттів, якими руковдствуются вчителя в своїх відносинах з колегами по роботі, насамперед, належать:

А) всі перераховані

Б) солідарність і колективізм

В) взаємодопомога і взаєморозуміння

Г) взаємоповага і взаємна вимогливість

Д) відповідальність і взаємоконтроль

7. Яка з перелічених почуттів не є відображенням вчителя до себе як до члена даної професійної спільноти?

А) марнославство

Б) почуття власної гідності

В) гордість

Г) скромність

Д) честь

8. Емоційно піднесене моральне почуття, яке регулює взаємовідносини вчителя з учнями, що спонукає педагога глибоко вивчати внутрішній світ своїх вихованців - це:

А) любов до дітей

Б) відповідальність

В) взаєморозуміння

Г) взаємоповага

Д) колективізм

9. Взаємозв'язок сім'ї і школи повинна підтримуватися:

А) постійно

Б) за потребою

В) епізодично

Г) тільки для прийняття кардинальних заходів до учня

Д) тільки при проведенні родітелььскіх зборів

10. Робота вчителя по вихованню у дітей моральних звичок може бути більш успішною, якщо:

А) все перераховане вірно

Б) батьки на ділі підтримують вимоги вчителя

В) ці звички культивуються в сім'ї

Г) ці звички культивуються в школі

Д) і в школі і в сім'ї існують єдині вимоги до учнів

$$ 20 $$

1. Протиріччя між учителем і батьками учнів виникають з різних причин. В тому числі:

А) все перераховане вірно

Б) роз'єднаність інтересів

В) велике число обов'язків, які пред'являються сторонами один до одного

Г) відмінність типів відносин до дитини

Д) різний рівень педагогічної кваліфікації

2. Одна з найважливіших категорій педагогічної етики, що представляє собою ступінь засвоєння особистістю моральних цінностей суспільства; специфічний саморегулятор людських вчинків:

А) педагогічна совість

Б) відповідальність

В) педагогічна честь

Г) педагогічний борг

Д) педагогічний авторитет

3. Порушення людиною норм поведінки викликає у нього:

А) каяття, сором

Б) гнів

В) почуття обов'язку

Г) почуття відповідальності

Д) відчуття вимогливості до себе

4. Виховання, здійснюване в системі «людина - людина», т. Е через безпосередні людські відносини, називається:

А) соціальним вихованням

Б) моральним вихованням

В) естетичним вихованням

Г) самовихованням

Д) шкільним вихованням

5. Цілеспрямоване і систематичне вплив на свідомість, почуття і поведінку вихованців з метою формування у них моральних якостей - це:

А) моральне виховання

Б) соціальне виховання

В) процес навчання

Г) естетичне виховання

Д) самовиховання

6. Яка з перерахованих завдань не належить до основних завдань морального виховання?

А) зміцнення здоров'я, сприяння правильному фізичному розвитку школярів

Б) формування моральної свідомості

В) виховання і розвиток моральних почуттів

Г) вироблення умінь моральної поведінки

Д) вироблення моральних звичок

7. До основних моральним нормам, які можуть бути основою виховної роботи в школі, сім'ї, суспільстві ставляться:

А) всі перераховані

Б) гуманність, віра в людину

В) воля до виконання своїх обов'язків, вміння досягати цілей і одночасно бути вимогливим до себе

Г) повага до всього живого на землі, до природи

Д) чесність, принциповість, справедливість, вимогливість до себе та інших у поєднанні з терпимістю, тактом

8. сутнісне, характеристичне якість людини, інтегральна характеристика особистості, яка розкривається в повазі до людини, у визнанні його найвищою цінністю, в терпимості, дружелюбність, готовність зрозуміти, допомогти, підтримати:

А) гуманність

Б) вихованість

В) стриманість

Г) відповідальність

Д) комунікативність

9. Професійно-педагогічна підготовка вчителя - це:

А) педагогічну освіту

Б) самоосвіта

В) вищу освіту

Г) підвищення кваліфікації

Д) перепідготовка

10. Цикл дій: планування, організація, стимулювання, контроль, аналіз результатів педагогічного процесу:

А) управління

Б) методика

В) технологія

Г) керівництво

Д) всі відповіді не вірні

$$ 21 $$

1. Обговорення поведінки колег в спілкуванні вчителя з учнями, педагогічна етика:

А) категорично не допускає

Б) дозволяє

В) допускає при певних ситуаціях

Г) допускає при хороших взаєминах з учнями

Д) всі відповіді не вірні

2. Сутність закону руху колективу - це:

А) організація перспективних устремлінь учнів, колективу в діяльності

Б) постановка і конкретизація завдань, в рішення яких колектив повинен взяти участь

В) контроль за виконанням доручень

Г) різноманітна і змістовна спільна діяльність

Д) накопичення і розвиток позитивних традицій в колективної життя

3. Що в перекладі з грецького означає «етика»?

А) характер, звичай

Б) поведінка

В) мистецтво взаємини

Г) норми

Д) культура особистості

4. Що в перекладі з латині означає «мораль»?

А) моральний, звичаї

Б) критерії вихованості

В) висновок

Г) узагальнення

Д) погляд

5. Історично обумовлені погляди і уявлення людей про належне, які втілюються в формі моральних ідеалів, включає в себе:

А) мораль

Б) моральні якості

В) моральні почуття

Г) норми поведінки

Д) оцінка моральних вчинків

6. Вчинки дітей молодшого шкільного віку носить:

А) наслідувальний характер

Б) самостійний характер

В) несвідомий характер

Г) всі відповіді вірні

Д) всі відповіді не вірні

7. Соціальні вчинки розглядаються в моралі як:

А) добро чи зло, справедливість або несправедливість

Б) допустимі або неприпустимі

В) результат діяльності

Г) специфіка поведінки індивіда

Д) всі відповіді не вірні

8. Професійні групи лікарів, вчителів та ін. Є специфічні об'єкти для досліджень, так як моральні сторони їх діяльності:

А) чітко виражені

Б) розмиті

В) не відповідають вимогам суспільства

Г) носять специфічний характер

Д) відрізняються від прийнятих в суспільстві

9. Для вироблення і закріплення у молодших школярів стійких форм поведінки слід вміло використовувати:

А) моральні переконання

Б) метод заохочення

В) громадську думку

Г) змагання

Д) педагогічне вимога

10. Виховний вплив на учнів розвивається за трьома напрямками як вплив на:

А) свідомість, почуття, поведінку

Б) знання, вміння, навички

В) пізнання, перетворення, творчість

Г) виховання, самовиховання, перевиховання

Д) моральне, фізичне, трудове виховання

$$ 22 $$

1. Успішна організація навчальної роботи молодших школярів вимагає постійної турботи про розвиток у них:

А) довільної уваги і вольових зусиль

Б) моральної свідомості

В) естетичної культури

Г) трудових умінь і навичок

Д) фізичних сил

2. Одним з показників правильного керівництва колективом школярів є:

А) наявність у колективі спільної думки з найважливіших питань життя класу

Б) правильної відповіді немає

В) відсутність конфліктів, суперечок, розбіжностей

Г) незмінність стилю, тактики управління педагогом шкільним колективом

Д) постійні конфлікти, суперечки, розбіжності

3. Моральний вигляд вчителя був і залишається об'єктом пильної уваги широкої громадськості. Це обумовлено:

А) специфікою тієї соціальної ролі, яку покликана відігравати вчитель в суспільстві

Б) труднощами професії вчителя

В) багатоплановістю професії

Г) соціальним замовленням суспільства

Д) всі відповіді вірні

4. Основну роботу з батьками школа проводить через:

А) батьківські комітети

Б) педагогічна рада школи

В) шкільні громадські організації

Г) актив класу

Д) вчителі-предметники та класні керівники

5. Визначення мети виховання має величезне теоретичне і природне значення, так як:

А) знаючи мету виховання, вихователь діє у відомому напрямку

Б) мета виховання категорією педагогіки

В) мета виховання визначається суспільством

Г) характеризує суспільні потреби

Д) мета виховання залежить від масових відносин в суспільстві

6. Система найбільш загальних наукових поглядів про світ, його сутності, законах розвитку, про шляхи його пізнання і перетворення:

А) науковий світогляд

Б) погляди

В) переконання

Г) ідеали

Д) знання

7. Світоглядні ідеї з питань развітіяпріроди, суспільства і людської свідомості відіграють вирішальну роль в:

А) формуванні наукового світогляду

Б) формуванні теоретичних знань

В) розвитку загальнонавчальних умінь

Г) формування навичок самоосвіти

Д) природничо освіту

8. Джерела розвитку педагогіки:

А) всі відповіді вірні

Б) багатовікової практичний досвід виховання

В) філософські, педагогічні та психологічні твори

Г) поточна світова і вітчизняна практика виховання

Д) досвід педагогів-новаторів

9. Прагнення вчених зробити процес формування моральності вчителя керованим, призвело до того, що оформилася відносно самостійна область теорії моралі:

А) педагогічна професійна етика

Б) етика

В) моральне виховання

Г) професійна етика

Д) всі відповіді вірні

10. Соціально обумовлені цілі через практичні дії згуртовують вчителів в колективи, викликають спільність їх інтересів, що сприяє появі:

А) моральних традицій, норм, народжених в сфері професійної діяльності

Б) взаєморозуміння в колективі

В) педагогічного авторитету

Г) роз'єднаності в педагогічному колективі

Д) колективної оцінки моральних вчинків

$$ 23 $$

1. Своїм іміджем державний службовець відображає, головним чином, імідж своєї ...

А) організації

Б) сім'ї

В) партії

Г) соціальної групи

Д) особистості

2. На імідж ділової людини не впливають ...

А) друзі

Б) зовнішній вигляд

В) ділові якості

Г) мова

Д) манери

3. У ділове спілкування вступають з метою ...

А) домогтися максимальної ефективності ділових контактів, домовитися про взаємодію

Б) познайомитися один з одним

В) краще пізнати один одного

Г) висловити співрозмовнику все, що Ви про нього думаєте

Д) припинити подальше спілкування

4. Успіх ділової розмови залежить від ...

А) уміння встановлювати довірливий контакт зі співрозмовником

Б) красивого почерку

В) погоди

Г) наявності коштів телекомунікації

Д) пори року

5. Підготовка до переговорів не включає ...

А) прийняття рішення

Б) визначення часу зустрічі

В) опрацювання змісту переговорів

Г) визначення місця зустрічі

Д) визначення можливих варіантів рішення

6. У діловому телефонній розмові слід ...

А) представитися, назвати свою установу, прізвище

Б) дати волю емоціям

В) назвати свою домашню адресу

Г) вести дві бесіди одночасно

Д) обов'язково першим закінчити розмову

7. При виступі на телебаченні слід ...

А) виглядати впевненим і доброзичливим

Б) активно жестикулювати

В) одягнути смугасту сорочку

Г) час від часу кидати погляди в камеру

Д) говорити якомога довше

8. Ділове спілкування - це складний багатоплановий процес розвитку контактів між людьми в ...

А) службовій сфері

Б) сфері спілкування

В) процесі взаємодії

Г) особистому плані

Д) сфері освіти і науки

9. Специфічною особливістю Ділового спілкування є ...

А) регламентованість

Б) необмеженість у часі

В) відсутність норм і правил

Г) розмова по душам

Д) вільна манера спілкування

10. Діловий етикет включає в себе групи правил

А) норми, взаємодія рівних за статусом

Б) настанови, певний контакт керівника і підлеглого

В) вимоги керівника до вищому управлінському ланці

Г) накази підлеглого для керівника

Д) права і обов'язки працівників компанії та керівництва

$$ 24 $$

1. Встановлення контакту (знайомства) в діловому спілкуванні передбачає

А) представлення себе іншій людині

Б) дотримання нейтралітету

В) порушення правил етикету

Г) розуміння іншої людини

Д) максимальну витримку і обережність

2. Службові контакти повинні будуватися на ...

А) партнерських засадах

Б) взаємному інтересі

В) особисту вигоду

Г) корисливий інтерес

Д) односторонньому впливі

3. За способом обміну інформацією розрізняють ділове спілкування:

А) усне і письмове

Б) вербальне і невербальне

В) безпосереднє і опосередковане

Г) керівника і підлеглого

Д) результативне і процесуальне

4. Усні види ділового спілкування поділяються на ...

А) монологические і діалогічні

Б) групові та індивідуальні

В) вербальне і невербальне

Г) безпосереднє і опосередковане

Д) результативне і процесуальне

5. Письмові види ділового спілкування.

А) всі відповіді вірні

Б) діловий лист

В) протокол

Г) звіт

Д) довідка

6. Не відноситься до пісьменнием видам ділового спілкування.

А) переговори

Б) діловий лист

В) протокол

Г) звіт

Д) довідка

7. Переговори - обговорення з метою ...

А) укладення угоди з якого-небудь питання

Б) приємного проведення часу

В) з'ясування стосунків

Г) нав'язування своїх умов угоди

Д) всі відповіді невірні

8. Запорука успіху ділової бесіди проявляється в ...

А) компетентності, тактовності і доброзичливості

Б) грубості і різкості

В) вікової категорії учасників

Г) конфліктності, збудливості

Д) сімейний стан учасників

9. Важливим елементом ділової розмови є вміння ...

А) слухати

Б) говорити

В) мовчати

Г) критикувати

Д) імпровізувати

10. Для з'ясування проблеми при діловому спілкуванні доцільно ставити питання відкритого типу, на який потрібно відповідь ...

А) однозначний

Б) розгорнутий

В) двозначний

Г) невизначений

Д) своєчасний

Куїза

$$ 25 $$

1. Щоб управляти педагогічним спілкуванням, викладачеві потрібно вміння:

А) прогнозувати відгук на свою поведінку

Б) говорити голосно і чітко

В) використовувати засоби невербального спілкування

В) вчасно припинити спілкування

Г) організації і планування

2. У педагогічному спілкуванні об'єктом взаємодії виявляється ...

А) особистість

Б) педагогічний колектив

В) учнівський колектив

Г) батьки учнів

Д) адміністрація школи

3. Професійне спілкування викладача з учнями на уроці або поза ним (у процесі навчання і виховання), спрямоване на створення сприятливого психологічного клімату, оптимізацію навчальної діяльності і відносин між педагогом і учнями всередині учнівського колективу.

А) педагогічне спілкування

Б) педагогічний менеджмент

В) педагогічні умови

Г) педагогічна майстерність

Д) педагогічна техніка

4. Спілкування вчителя зі школярами, яке створює найкращі умови для розвитку мотивації учнів і творчого характеру навчальної діяльності, для правильного формування особистості школяра

А) оптимальне педагогічне спілкування

Б) педагогічний менеджмент

В) педагогічні умови

Г) педагогічна майстерність

Д) педагогічна техніка

5. Не входить в систему психологічних принципів організації особистісного педагогічної взаємодії ...

А) принцип наочності

Б) принцип діалогу

В) проблематизація педагогічної взаємодії

Г) принцип персоналізації

Д) індивідуалізація педагогічного взаємодії

6. Не входить в систему психологічних принципів організації особистісного педагогічної взаємодії ...

А) принцип систематичності і послідовності

Б) принцип діалогу

В) проблематизація педагогічної взаємодії

Г) принцип персоналізації

Д) індивідуалізація педагогічного взаємодії

7. Принцип індивідуалізація педагогічного взаємодії означає

А) виявлення і культивування в кожній дитині індивідуально-специфічного і особливого

Б) відмова від рольових масок, адекватне включення в це взаємодія елементів особистісного досвіду

В) перетворення позицій дорослого і дитини в особистісно-рівноправні, в позиції тим, хто навчався, совоспітивающіхся

Г) створює умови для здійснення дитиною моральних вчинків

Д) актуалізацію творчого потенціалу вчителів і учнів

8. Принцип персоналізації передбачає

А) відмова від рольових масок, адекватне включення в це взаємодія тих елементів особистісного досвіду, які не відповідають рольовим очікуванням і нормативамE) джерела потрібної і корисної інформації 1 сторінка | E) джерела потрібної і корисної інформації 3 сторінка

D) функція відкриття дитини на спілкування | B) Функція організації та обслуговування предметної діяльності | A) джерела потрібної і корисної інформації | E) джерела потрібної і корисної інформації 4 сторінка | ІТОГШОВИЙ КОНТРОЛЬ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати