На головну

ПЕРЕДМОВА

  1. ПЕРЕДМОВА
  2. ПЕРЕДМОВА
  3. Передмова
  4. ПЕРЕДМОВА
  5. ПЕРЕДМОВА
  6. Передмова

«Менеджмент організацій (освіти)» (7.050201)

Головний редактор В. В. Григораш

Редактор І. Т. Соколянська

Технічний редактор О. В. Лєбєдєва

Підписано до друку 10.06.2009. Формат 60х84. Папір офсетний.

Гарнітура Ньютон. Друк офсетний. Ум. Друк. Арк 4,8.

Зам. № 6-14/41-1.

Надруковано у друкарні ПП «Тріада +».

Харків, вул.. Киргизька, 19. Тел.: (057) 757-98-16, 757-98-15

ТОВ «Видавнича група «Основа».

Свідоцтво ДК № 1179 від 27.12.2002 р.

Україна, 61001, Харків, вул.. Плеханівська, 66.

Тел. (057) 731-96-32.

E-mail: office © osnova. com. ua

ПЕРЕДМОВА

Навчальний предмет "Українська мова (за професійним спрямуванням)" вивчається студентами всіх вищих навчальних закладів, пояснюється це його професійно-прикладною значимістю. Безперечно, висока професійна культура характеризується, перш за все, високою ерудованістю, компетентністю у своїй виробничій сфері, постійним самовдосконаленням. Проте формує рівень фаховості й належне володіння мовною культурою, як усним, так і писемним мовленням, адже вміння логічно мислити, а відтак і висловлювати свої думки, спроможність налагоджувати мовний контакт із оточуючими теж є складовими професіонала у будь-якій сфері.

Пропонований пратикум націлений ознайомити студентів із програмою курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)", структурувати процес засвоєння матеріалу з дисципліни. Перелік теоретичних питань і вибірка тестових завдань дозволять студентам здійснити самоперевірку і визначити рівень підготовленості до підсумкового модульного контролю. Запропонований список рекомендованої літератури відповідає змісту програми й містить найновіші видання, навчальні посібники, словники.

Наступним компонентом методичного посібника є контрольні роботи, зміст яких охоплює всі розділи курсу. Завдання контрольної роботи побудовані так, що дозволяють максимально об'єктивно перевірити рівень мовної компетентності студентів, зокрема запропоновані письмові завдання на переклад, редагування, укладання документів, перевірку знань щодо володіння норм сучасної української літературної мови тощо.

Запропонований державний стандарт уніфікованої системи укладання документів допоможе в самостійному оволодінні обов'язковими практичними навичками з укладання основних службових та медичних документів (заява, автобіографія, характеристика, звіт, розписка, доручення, протокол, рецепт, довідка, індивідуальна картка хворого тощо).

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Предмет, мета і завдання курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)".

Зв'язок "Української мови (за професійним спрямуванням)" з іншими дисциплінами. Основні компоненти мовного професійного спілкування. Особистісний чинник у професійному спілкуванні.

2. Мова й мовлення в житті суспільства. Мова як засіб сучасного професійного спілкування.

Мова як суспільне явище. Поняття "мова" та "мовлення". Функції мови. Українська мова серед інших мов світу. Історія становлення та розвитку української мови. Мова та держава. Українська мова як різновид літературної мови. Значення української мови у підготовці майбутнього лікаря.

3. Норми сучасної української літературної мови.

Унормованість сучасної української літературної мови. Орфографічні, орфоепічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, фразеологічні, пунктуаційні, стилістичні норми.

4. Функціонально-стилістична диференціація сучасної української літературної мови.

Форми й стилі сучасної української літературної мови. Функція, основне завдання, характерні ознаки наукового стилю, його підстилі. Публіцистичний стиль: основне призначення, сфера застосування, добір лексики. Художній стиль, його основна функція, специфіка мови художніх творів. Розмовний стиль. Лексичні, морфологічні й синтаксичні особливості розмовного мовлення. Офіційно-діловий стиль: його варіанти, характерні риси.

5. Лексичний аспект фахового мовлення. Поняття нормативної професійної лексики.

Лексика української мови за її походженням та вживанням. Загальновживана та стилістично обмежена лексика (діалектизми, архаїзми, історизми, професіоналізми, жаргонізми, арготизми, сленгізми, неологізми). Синоніми, омоніми, пароніми в медичній термінології. Термін - основний елемент фахової мови медика. Основні етапи розвитку та джерела походження української медичної термінології. Поняття про лексикографію. Енциклопедичні та лінгвістичні словники. Сучасна українська медична лексикографія.

6. Морфологічні норми професійного мовлення. Граматична правильність як ознака культури усного та писемного фахового спілкування.

Іменник, його значення, морфологічні ознаки. Творення паралельних форм чоловічого та жіночого родів іменників, що є назвами осіб за професією, посадою, званням. Використання давального та кличного відмінків іменника в усному та писемному професійному мовленні. Прикметник, його значення і морфологічні ознаки. Розряди за значенням. Ступені порівняння якісних прикметників. Правопис та відмінювання власних назв, прізвищ прикметникового походження. Займенник, його значення. Розряди за значенням. Особливості вживання займенників у професійному мовленні. Числівник, його значення і морфологічні ознаки. Особливості відмінювання числівників. Правопис числівників. Запис числової інформації у професійному мовленні. Дієслово, його значення і морфологічні ознаки. Поділ на дієвідміни. Особливості вживання форм дієслів у професійному мовленні. Прислівник, його значення та морфологічні ознаки. Правопис прислівників. Особливості перекладу прийменникових конструкцій у медичних текстах.

7. Синтаксичні норми професійного мовлення.

Відмінність між словосполученням і реченням. Способи зв'язку слів у словосполученні і реченні. Просте речення. Типи односкладних речень. Складносурядні речення та сполучники сурядності. Складнопідрядні речення (з підрядними з'ясувальними, означальними, обставинними). Сполучники та сполучні слова в складнопідрядних реченнях. Складне безсполучникове речення. Розділові знаки в ньому. Складні синтаксичні конструкції. Особливості вживання речень із однорідними членами у медичних текстах. Пряма й непряма мова, цитування, діалог у медичних текстах. Речення з відокремленими членами речення, звертаннями та вставними словами й словосполученнями у професійному мовленні.

8. Етика професійного спілкування.

Поняття культури мови та культури мовлення. Основні ознаки культури професійного спілкування (точність, правильність, логічність, стислість, чистота, доречність, виразність, різноманітність). Типові формули привітання, звертання, подяки, вибачення, прохання, побажання, прощання, запрошення та їх використання в усному та писемновому професійному мовленні.

9. Ораторське мистецтво. Професійна публічна промова.

Із історії ораторського мистецтва. Види красномовства. Вимоги до оратора. Публічний виступ і його жанри: мітингова промова, ділова промова, лекція, наукова дискусія, ювілейна промова, нарада, доповідь, звітна доповідь, телефонна розмова. Структура професійної публічної промови. Невербальні засоби спілкування та їх роль у процесі публічного виступу.

10. Мовленнєвий етикет лікаря. Займенник у сфері професійного етикетного спілкування.

Поняття "етикет", "службовий етикет". Відмінність понять "мовний етикет", "мовленнєвий етикет", "спілкувальний етикет". Український мовленнєвий етикет: історія і традиції. Особливості культури мовлення лікаря. Стилістичні функції особових займенників у професійній документації.

11. Фразеологічні одиниці в науковому та фаховому текстах.

Фразеологічна одиниця як особливий вид лексики. Ознаки, значення, класифікація та джерела виникнення фразеологізмів. Становлення сучасної української афористики та її використання в наукових та офіційно-ділових текстах.

12. Загальна характеристика офіційно-ділового стилю сучасної української мови.

Історія розвитку діловодства. Сучасне діловодство в Україні. Офіційно-діловий стиль: його жанри та форми вияву. Мовні норми. Основні вимоги до усного та професійного мовлення.

13. Призначення та класифікація документів.

Поняттяпро документ,документацію, документування, діловодство. Функції документа (загальні та специфічні). Вимоги до укладання документів. Призначення і класифікація документів. Формуляр документа. Бланк. Оформлення сторінки документа. Текст як реквізит документа. Рубрикація тексту. Покликання до тексту та правила їх оформлення. Правила оформлення бібліографії.

14. Державний стандарт, основні вимоги до укладання й оформлення документів.

Нормативна база, що регулює процеси створення та зберігання документів. Уніфікація та стандартизація документів. Сучасні вимоги до оформлення документів.

15. Професійна медична документація.

Основні вимоги до укладання найпоширеніших зразків медичної документації (рецепта, довідки, індивідуальної картки хворого, листка непрацездатності, протоколу операції, індивідуальної карти амбулаторного хворого для одноразового лікування, бланків направлення пацієнта на аналіз). Дотримання високого рівня культури писемного мовлення лікаря.

16. Організаційно-розпорядчі документи.

Організаційні документи. Положення (типові та індивідуальні). Статути (типові та індивідуальні). Правила. Інструкції (посадова, з техніки безпеки, з експлуатації різного обладнання). Розпорядчі документи: постанови, ухвали (нормативні та індивідуальні), розпорядження (загальні, часткові), накази, вказівки. Підготовка та оформлення організаційно-розпорядчих документів.

17. Довідково-інформаційні документи. Вимоги до їх оформлення.

Укладання й оформлення формулярів-зразків довідково-інформаційних документів: актів, довідок, доповідних та пояснювальних записок, планів робіт, протоколів, витягів із протоколу, звітів, службових листів, оголошень, повідомлень, запрошень тощо. Типові мовні звороти, вживані у цих документах.Ресурси | Документи з кадрово-контрактових питань.

Користуючись словником, поставте у поданих словах наголос. | Користуючись словником, поставте у поданих словах наголос. | Користуючись словником, поставте у поданих словах наголос. | СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати