На головну

ПРАВОЗНАВСТВО 7 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

· Якщо в ринковому кругообігу величина грошової маси (за інших рівних умов) збільшується на 7%, то це призведе до того, що:В) інфляція складе 7%;

· Якщо валютні запаси країни недостатні, вона звертається до Міжнародного Валютного Фонду (МВФ), щоб той:А) надав їй кредит в іноземній валюті

· Якщо ваша сім'я володіє акціями відкритого акціонерного товариства, то вона може отримати по них:В) дивіденди

· Якщо держава на певний товар встановить ціну, яка буде нижчою за рівноважну, то тоді на ринку утвориться: б) дефіцит; Якщо держава на певний товар встановить ціну, яка буде вищою за рівноважну, то тоді на ринку утвориться:а) надлишок товару;

· Якщо Е: < 1, то такий попит називається: г) нееластичним

· Якщо Е: = 0, то такий попит називається: д) правильна відповідь відсутня.

· Якщо Е: = 1, то такий попит називається: а) одинично еластичним;

· Якщо Е: > 1, то такий попит називається: б) еластичним;

· Якщо Е: → ∞, то такий попит називається: в) абсолютно еластичним

· Якщо кількість безробітних в країні становила 35000 чол. і 25% від цієї чисельності охоплює фрикційне і структурне безробіття, то циклічне безробіття нараховує:А) 26250 чол

· Якщо країна А витрачає на 20% часу менше на виготовлення певного товару, ніж країна Б, це свідчить, що:В) країна А має порівняльну перевагу у виробництві даного товару;

· Якщо курс обміну валют визначається попитом і пропозицією іноземної валюти, то це:В) гнучкий, або плаваючий, валютний курс;

· Якщо людина працює неповний робочий день або на чверть ставки (в нашій країні - робітники культури), то це є ознакою: Б) прихованого безробіття;

· Якщо обсяг реального ВВП перевищує сукупні видатки, то в економіці спостерігаєтьсяГ) правильно вказано в п. п. А) і Б);

· Якщо основним завданням є зниження темпів інфляції, то який з наступних заходів фіскальної політики допоможе вирішити це завдання при швидкому зростанні індекса споживчих цін?І. Скорочення державних видатків на оборону та дослідження космосу; ІІ. Збільшення трансфертних платежів особам, доходи яких знецінились у зв'язку із зростанням цін;IІІ. збільшення ставки особистого прибуткового податку.В) тільки ІІІ;

· Якщо сальдо торговельного балансу країни Подолянія від'ємне і становить 24,1 тис. грош. од., а надходження від експорту - 216,9 тис. грош. од., то виплати за імпорт складають:Г)241,0 тис. грош. од.;

· Якщо сукупні видатки перевищують реальний обсяг ВВП, то це означає, що Д) правильно вказано в п. п. А і В.

· Якщо темпи інфляції в країні на наступний рік плануються на рівні 25 і більше відсотків, то це неминуче супроводжуватиметься:А) знеціненням національної грошової одиниці;

· Якщо Україна значно підвищує ввізне мито на продукти харчування, це напевне призведе до:В) значного підвищення цін не тільки на імпортні продукти харчування, але і на вітчизняні;

· Якщо фактична ціна товару вища від рівноважної, то:б) виникає надлишок цього товару

· Якщо ціна американського долара в гривнях знизилась з 5,8 до 5,2 за 1 долар, то ціна мобільного телефону, який продається в Україні за 500 грн.:Б) збільшиться на 10 доларів;

· Якщо ціна кави в зернах зросте, то крива попиту на кавомолки: в) зсунеться ліворуч;

· Якщо ціна товару з нееластичним попитом зросла від 20 до 21 грн., то виторг від продажу товару: а) збільшився;

· Якщо ціна товару підвищилась з 5 грошових одиниць до 5,8 грошових одиниць, величина попиту при цьому зменшилась з 600 одиниць до 400 одиниць, то коефіцієнт цінової еластичності попиту дорівнює:В)2,08

· Якщо чисельність безробітних зменшиться, а чисельність зайнятих залишиться без змін, то рівень безробіття:А) знизиться;

ПРАВОЗНАВСТВО

Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять

( Для студентів денного відділення всіх спеціальностей )

Х Е Р С О Н 2013

Правознавство Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять ( для студентів денного відділення усіх спеціальностей) / Ю. о. Ватуля. - Херсон, ХНТУ, 2013 - 50 с.

Рецензент :

----------------------------------

----------------------------------

Затверджено на засіданні

кафедри політології і права

Протокол №___ від _________2013 р.

Завідувач кафедри : Ф. г. семенченко

Відповідальний за випуск : Момоток О. м.

ã Ватуля Ю. о., 2013 All right reserved.

ПРАВОЗНАВСТВО

Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять

( Для студентів денного відділення всіх спеціальностей )

Х Е Р С О Н 2013

Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.

Формування нового, вищого рівня правосвідомості та правової культури населення є надзвичайно важливим для розбудови правової. демократичної держави і громадянського суспільства. Великого значення в цьому процесі набувають правове виховання та правова освіта. Без глибоких знань прав, свобод, чинного законодавства розвиток нашого суспільства відбутися не може.

Підвищення рівня правових знань у населення України, а особливо молоді, її правосвідомості та правової культури можливе лише за повсякденного, професійно організованого правового виховання, яке здійснюватиметься з використанням усіх його форм, в тому числі й за допомогою найновішої науково обґрунтованої юридичної літератури.

Особливої актуальності юридична освіта набуває з огляду на прийняття Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Конституції та, відповідно до неї, багатьох законів України. Прийняттям Конституції завершився багаторічний складний і напружений конституційний процес в нашій країні..

Розуміння основ конституційного, трудового, цивільного, адміністративного, кримінального, інших галузей права стає необхідною умовою життєдіяльності кожного громадянина України. В єдності з іншими гуманітарними дисциплінами правознавство може успішно утверджувати в свідомості молоді паростки свободи і громадської зрілості.

А саме в цьому і криється суть проблеми : уміння обстоювати і захищати свої власні права. Виконувати свої обов'язки - це одна з визначальних рис громадянина.

Виходячи з цього, головна мета дисципліни "Основи права" полягає в тому, аби вивчивши його матеріал, студент, а зрештою й майбутній фахівець, відчув себе повноцінним громадянином, творцем справжньої демократії; чітко уявляв собі не тільки те, на що йому вказують і вказуватимуть упродовж подальшого життя державні інституції, але й те, на що слід вказувати їм самим ( через референдуми, вибори, виступи у засобах масової інформації тощо) у межах правового поля. Загалом, вивчення курсу - це один із шляхів до творення власної і прагматичної філософії життя, інтелектуально розвиненої правосвідомості та правової культури, до активної громадянської позиції.

Дисципліна "Основи права" - це допомога студентам технічного вузу розуміння того, що вони є духовними істотами, які визначаються суб'єктами права, що їм властива духовна гідність, що вони повинні прагнути до самодисципліни і самоврятування й покликані до взаємної поваги і довір'я, що державна влада поважає їх і довіряє їм, і що вони мають відповідати тими ж почуттями.

Робота по цій програмі в Херсонському національному технічному університеті дозволила нагромадити достатній досвід для внесення необхідних змін до змісту, а в деяких випадках в структуру дисципліни. При укладанні даних вказівок враховувалася специфіка університету, цілі і завдання, що стоять перед ним у нових економічних та

соціально - політичних умовах життя суспільства, а також закономірні тенденції гуманізації підготовки фахівців.

Студенти вивчають основні положення теорії держави і права, основи конституційного, адміністративного, трудового, цивільного, сімейного, кримінального та інших галузей права, набувають навичок по використанню діючого законодавства у своїй професійній діяльності.

Вивчення і засвоєння студентами зазначеної навчальної дисципліни сприятиме усвідомленню необхідності розбудови правової демократичної держави й дотримання верховенства Конституції України та верховенства права у нашому суспільстві.

Вимоги до знань та умінь студентів

Знати:

- загальні закономірності виникнення і розвитку держави і права, їх взаємозв'язок та взаємодію, роль, яку вони відіграють в регулюванні суспільних відносин та забезпеченні життєдіяльності сучасного суспільства;

- процес виникнення, формування і функціонування держави і права в Україні;

- соціальне призначення демократії, природних і невід'ємних прав і свобод людини;

- юридичне та політичне значення Конституції у політичних та правових системах;

- різноманітні джерела права України, їх зміст в системі правового врегулювання стосовно своєї професійної діяльності;

- значення права для правонаступництва кращих стандартів в галузі прав і свобод людини в національному законодавстві.

Уміти:

- застосовувати знання про державно - правову систему України в своїй професійній діяльності;

- використовувати Конституцію України як основний закон прямої дії;

- орієнтуватися в системі чинного законодавства;

- визначати вірну юридичну кваліфікацію в межах своїх безпосередніх професійних обов'язків;

- розробляти проекти договорів, угод, інших необхідних юридичних актів і документів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

"ПРАВОЗНАВСТВО"

№ Тема всього лекц семін. самост.

робота


1. основи теорії держави і права 9 2 2 5

2. Конституційне право України 9 2 2 5

3. Трудове право України. 9 2 2 5

4. Право соціального захисту

в Україні 9 2 2 5

5. адміністративне право України. 9 2 2 5

6. Цивільне право України. 9 2 2 5

7. Сімейне право України. 9 2 2 5

8. Кримінальне право України. 9 2 2 5

9. Судова та правоохоронна

діяльність в Україні. 9 2 2 5

       
 
 
   


В С Ь О Г О : 81 18 18 45

Форми контролю : іспит, залік (в залежності від спеціальності )

Семінарське заняття 1

2 Тема : Держава і право.

Мета заняття: Визначити і засвоїти поняття "держава", охарактеризувати її ознаки, назвати головні умови виникнення держави, її історичні типи.

Визначити функції, форми держави. Назвати та охарактеризувати форми державного устрою та форми державного режиму. Засвоїти різницю між ними. Ознайомитись із головними теоріями держави. Визначити поняття права та головні його ознаки. Прослідкувати походження права та його розвиток.

Охарактеризувати основні джерела права, його систему. Дати характеристику головним галузям права та їх особливостям. Визначити поняття юридичної відповідальності , її зміст та види.

План

1. Держава: визначення та ознаки. Історичні типи держави.

2. Функції держави і форми. Форми державного устрою та

форми державного режиму.

3. Теорії держави.

4. Право : поняття і основні ознаки.

5. Джерела, система та галузі права.

6. Правова поведінка та юридична відповідальність.

Держава є організацією, яка певним чином відокремлена, інституалізована у вигляді механізму держави (державної системи), має власні закономірності становлення, функціонування та розвитку, особливі потреби та інтереси. Держава є особливою організацією, яка характеризується тим, що вона є:

1) всеохоплююча;

2) територіальна;

3) єдина;

4) офіційна;

5) універсальна;

6) верховна;

7) централізована.

Згідно з класифікацією суспільно-економічних формацій все розмаіття держав в історичному контексті поділяється на держави рабовласницького, феодального, буржуазного та сучасного типів.

Розрізнюють функції держави за формами і методами їх здійснення.

За соціальним значенням державної діяльності функції поділяються на:

а) основні таб)додаткові.

За сферами діяльностідержави її основні функції поділяються на:

а) внутрішні функції та зовнішні

З точки зору тривалості їх здійснення у часі державні функції поділяються на:

а) постійні функції та тимчасові.

Форми держави:

Сучасна юридична наука вважає, що поняття "форма держави" складається з трьох складових:

1. форма державного правління;  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ПРАВОЗНАВСТВО 1 страница | ПРАВОЗНАВСТВО 2 страница | ПРАВОЗНАВСТВО 3 страница | ПРАВОЗНАВСТВО 4 страница | ПРАВОЗНАВСТВО 5 страница | Система права | Подарське, подат- | Робочий час. | Злочин. | Покарання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати