Головна

ПРАВОЗНАВСТВО 5 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

· Реальна ставка позичкового процента дорівнює:А) номінальній мінус рівень інфляції;

· Ресурси, які мають виробниче призначення називають: Б) засобами виробництва;

· Речовий фактор виробництва -це:Д) засоби виробництва.

· Ринкова система - це:а) система господарювання, яка заснована на приватній власності, ринковому ціноутворенні та конкуренції;

· Рівень безробіття в країні становив 6.4% тобто безробітними були 6,62 млн. чоловік. Якою була чисельність працездатного населення?д) правильна відповідь відсутня.

· Рівень безробіття визначається як:В) відношення кількості безробітних до економічно активного населення;

· Рівень безробіття розраховується як процентне відношення:Г) чисельності безробітних до чисельності робочої сили;

· Рівень зайнятості в країні визначається як:В) відношення кількості зайнятих до дорослого населення країни;

· Рівень інфляції В) показує швидкість зростання цін за певний період

· Рівень фрикційного безробіття може бути збільшений за рахунок:Г) ліквідації чинників, шо знижують мобільність робочої сили;

· Різниця між акцією та облігацією полягає у тому, що облігація: Г) продається тільки один раз;

· Різниця між ділером і брокером полягає в тому, що: Б) ділери здійснюють операції за свій рахунок і на свою користь, а брокери - тільки за рахунок і на користь інших членів біржі;

· Роздержавлення - це:а) ліквідація майнової монополії держави в підприємницьких відносинах;.

· Роздержавлення і приватизація означають:а) перехід права власності на державні підприємства чи їх частини до приватних і колективних власників;

· Роздрібна торгівля - це:А) діяльність з продажу речей або послуг невеликими партіями безпосередньо кінцевим споживачам для їхнього особистого споживання;

· Розплачуючись на ринку за м'ясо картоплею, вирощеною на присадибній ділянці, ви використовуєте:А) продуктові гроші;

· Розпорядження - це:в) відносини між суб'єктами власності, пов'язані з можливістю визначення долі об'єктів власності;.

· Розрахувати фондовіддачу за всіма основними засобами виробничого призначення, активної їх частини.Б) ФвОВЗ=5,3, ФвАЧ=9,5;

· Розрахувати фондомісткість за всіма основними засобами виробничого призначення, активної їх частини.А) ФвОВЗ=0,19, ФвАЧ=0,10;

· Розрахувати ціну ділянки землі при умові, що вона приносить щорічну ренту в 25 тис. грн., а банківський процент складає 8%.В) 312,5 тис. грн.;

· Розрахувати ціну ділянки землі при умові, що вона приносить щорічну ренту в 75 тис. грн., а банківський процент складає 24%.Б) 312,5 тис. грн.;

· Розрахуйте продуктивність праці на молокозаводі у натуральному виразі (тис. літрів/чол.) за наступними даними.А) ПП00=0,2, ПП01=0,48, ПП02=0,56, ПП03=0,6;

· Розрахуйте рівень безробіття в населеному пункті, якщо чисельність робочої сили - 190 тис. осіб, чисельність безробітних - 10 тис. осіб. Через рік 5 тис. осіб з числа зайнятих в усіх галузях економіки втратили роботу, а 1 тис. осіб з числа офіційно зареєстрованих безробітних припинили пошуки роботи. Визначити за цих умов рівень безробіття на початку року; а також величину робочої сили, кількість безробітних та рівень безробіття в кінці року.в) 5,3%; 184 тис.; 9 тис.; 4,9%;

· Розрахуйте ціну землі, за якою була продана земельна ділянка, що приносила щорічну ренту в розмірі 2000 гривень, якщо банківський відсоток становить 25% ?В) 8000 грн

· Розрахуйте ціну землі, за якою вона може бути продана, якщо щороку землевласник одержував ренту в розмірі 4500 грн. при банківському відсотку 30%.В) 15000 грн.

· Розрахуйте, як зміниться ціна одиниці товару, якщо уряд призначив дотацію виробникам у розмірі 3 гривні на кожну одиницю товару. Функції попиту і пропозиції на цей товар мають вигляд : Qd = 30 - p і Qs = -15 + 2p:б) зменшиться на 1 грн.;

· Розрізняють такі етапи життєвого циклу товару: В) впровадження, зростання, зрілість, спад;

· Розрізняють такі фази економічного циклу:Г) спад (криза), депресія, пожвавлення і піднесення

· Розрізняють чотири загальних типи економічних систем: б) командно-адміністративну, ринкову, змішану, традиційну;

· Роль світових грошей у сучасних умовах виконує:Д) правильна відповідь Б), В), Г).

· Роль уряду в державі, де існує командно-адміністративна система, полягає у:а) повному керуванні економічним та соціальним життям;

· Роль уряду в державі, де переважає модель вільного підприємництва, полягає у:г) не перешкоджанні конкуренції та законодавчому забезпеченні господарських операцій;

· Роль уряду в державі, де переважає модель перерозподілу доходів, полягає у:б) максимальному сприянні перерозподілу доходів;

· Роль уряду в державі, де переважає модель соціальної ринкової економіки, полягає у:в) гармонізації економічної діяльності та соціальних потреб;

· Роль уряду в державі, де переважає модель узгодженого вільного підприємництва, полягає у:в) гармонізації економічної діяльності та соціальних потреб;

· Російське акціонерне товариство "Лукойл" придбало акції декількох українських нафтопереробних заводів. Ця подія відбулась:А) на фондовому ринку;

· Світове господарство - це :Б) сукупність національних економік, пов"язаних між собою системою міжнародних економічних відносин;

· Сегментування ринку - це:Б) поділ його на частини з урахуванням певних особливостей споживачів, які однаково реагують на однакові товари;

· Сезонний робітник, який тимчасово не має роботи, належить до категорії:В) безробітних;

· Сенс діяльності страхових компаній та пенсійних фондів полягає в тому, що вони: Б) акумулюють кошти тих, хто купує страхові поліси або сплачує страхові внески;

· Серед товарів, що ввозяться в Україну з-за кордону, основними є:А) газ, нафта і продукти переробки нафти;

· Серед товарів, що ввозяться в Укр з-за кордону, основними є:Г) Легкові автомобілі, машини механічні, машини електричні

· Серед українських товарів, що експортуються за кордон, основними є:В) прокат чорних металів, чавун, сталеві труби;

· Серед українських товарів, що експортуються за кордон, основними є:Г) мінеральні добрива, цукор і кондитерські вироби, зерно;

· Середні загальні витрати визначаються як:г) відношення загальних витрат до обсягу виробництва продукції;

· Середні змінні витрати визначаються як:б) відношення змінних витрат до обсягу виробництва продукції;

· Середні постійні витрати визначаються як:а) відношення постійних витрат до обсягу виробництва продукції;

· Система національних рахунків - це:В) система міжнародно визнаних правил обміну економічної діяльності

· Система національних рахунків використовується для того, щоб визначити:Г) рівень і якість життя населення;

· Система національних рахунків використовується для:Б) розрахунку макроекономічних показників соціально-економічного розвитку країни

· Сім'я Опанасенків перебралась з міста Львова у Івано-Франківськ. Під час цієї події дорослі члени сім'ї не працювали. Це форма:Г) фрикційного безробіття;

· Скільки років треба формувати амортизаційний фонд, щоб збудувати нову виробничу будівлю при її вартості 20 млн. грн. і нормі амортизації 8%?Б) 12,5 років;

· Служачи еквівалентом вартості всіх товарів, гроші виконують функцію:А) міри вартості;

· Служачи резервом багатства, гроші виконують функцію:В) засобу нагромадження;

· Слюсар заводу вийшов на пенсію. В результаті цьoгo рівень безробіття:А) залишиться без змін;

· Соціальна функція підприємництва перeдбачає:а) виготовлення товарів і послуг, які необхідні суспільству;

· Спад - це фаза економічного циклу, в якій:Г) Обсяги виробництва скорочуються, зростає безробіття, зменшується зарплата;

· Специфічні економічні закони - це закони:в) які діють лише в межах однієї економічної системи (суспільного способу виробництва);

· Співробітництво спеціалізованих підприємств щодо випуску готової продукції означає:В) кооперування;.

· Сплачуючи відсотки за придбаний в кредит автомобіль, Ви використовуєте функцію грошей:Г) засобу платежу

· Споживна вартість товару - це:Г) корисність товару, здатність задовольняти потреби людей;

· Споживчий кошик родини складається із наступних товарів:Індекс цін в жовтні відносно червня становитьВ) 102%; .

· Споживчий кошик родини складається із наступних товарів:Індекс цін в червні відносно березня становитьА) 105

· Споживчий кошик родини складається із наступних товарів:Індекс цін в жовтні відносно березня становитьВ) 107%; .

· Споживчий кошик родини складається із наступних товарів: Темп інфляції в жовтні відносно червня становитьВ) 2%; .

· Споживчий кошик родини складається із наступних товарів: Темп інфляції в червні відносно березня становитьБ) 5%; .

· Споживчий кошик родини складається із наступних товарів: Темп інфляії в жовтні відносно березня становитьВ) 7%;

· Споживчі витрати зменшаться, якщо Д) правильно вказано в п. п. Б і Г.

· Споживчі витрати зростуть, якщо В) очікується значне зростання цін;

· Спрямування країни на випуск певного виду продукції означає :В) міжнародну спеціалізацію;

· Ставлячи гроші на рахунок в банк, Ви використовуєте функцію грошей:В) засобу нагромадження

· Стадійні економічні закони - це закони: г) діють лише на одній із стадій суспільного способу виробництва;

· Статистичне управління умовної країни визначило, що на 01.01.2002 р. рівень структурного безробіття становить 3%, фрикційного - 4%, а циклічного - 5%. Яким буде рівень природного безробіття країни В) 7%;

· Стимулююча фіскальна політика вимагає Г) збільшення державних видатків, зниження податків;

· Стійкі, сутнісні, постійно повторювані зв'язки між економічними явищами - це: в) економічні закони;.

· Столяр передпенсійного віку, який довго шукав роботу і більше цьoгo не робить, належить до категорії Д) правильні відповіді А), В) і Г).

· Страхова компанія протягом року уклала 1400 страхових угод на суму 60000 грн., надала25000 грн. на півроку під 20% річних і сплатила 11600 за страховими полісами (угодами). В результаті здійснених операцій страхова компанія отримала. Г) 50900 грн. прибутку..

· Структурне безробіття виникає: В) через зміни у технології виробництва, в зв'язку з чим зменшується потреба в одних професіях і з'являється потреба в інших;

· Сума цін товарів та послуг - 1250000 грн, вартість товарів та послуг, по яких наступив термін оплати (здійснені платежі) 250000 грн, швидкість обігу грошей = 12 оборотів за рік, загальна сума взаємних погашень платежів рівна 210000 грн, сума товарів і послуг, проданих в кредит становить 90000 грн. Розрахувати необхідну величину додаткової емісії грошей, якщо швидкість обігу грошей знизиться до 10 (все інше - без змін).Б) 20000 грн;

· Сума цін товарів та послуг - 400000 грн, вартість товарів та послуг, по яких наступив термін оплати (здійснені платежі) 25000 грн, швидкість обігу грошей = 10 оборотів за рік, загальна сума взаємних погашень платежів рівна 10000 грн, сума товарів і послуг, проданих в кредит становить 15000 грн. Розрахувати необхідну величину додаткової емісії грошей, якщо швидкість обігу грошей знизиться до 8 (все інше - без змін).Г) 10000 грн;

· Сума цін товарів та послуг в країні становить 340000 грн, сума взаємних погашень платежів рівна 55000 грн., сума товарів і послуг, проданих в кредит 65000 грн. Кількість грошей в обігу - 30000 грн. Гроші за рік здійснюють 8 оборотів. Вартість товарів та послуг, по яких наступив термін оплати (здійснені платежі) становить:А) 5000 грн;

· Сума цін товарів та послуг в країні становить 45000 грн, вартість товарів та послуг, по яких наступив термін оплати (здійснені платежі) - 5000 грн, сума взаємних погашень платежів рівна 2000 грн., сума товарів і послуг, проданих в кредит 8000 грн. Гроші за рік здійснюють 8 оборотів. Кількість грошей в обігу рівна: Г) 5000 грн;

· Сума цін товарів та послуг в країні становить 4525000 грн, вартість товарів та послуг, по яких наступив термін оплати (здійснені платежі) - 475000 грн, сума взаємних погашень платежів рівна 220000 грн., сума товарів і послуг, проданих в кредит 180000 грн. Гроші за рік здійснюють 10 оборотів. Кількість грошей в обігу рівна:Б) 640000 грн;

· Сума цін товарів та послуг в країні становить 650000 грн, сума взаємних погашень платежів рівна 90000 грн., сума товарів і послуг, проданих в кредит 60000 грн. Кількість грошей в обігу - 55000 грн. Гроші за рік здійснюють 10 оборотів. Вартість товарів та послуг, по яких наступив термін оплати (здійснені платежі) становить:А) 50000 грн;

· Суперництво між виробниками певної галузі за найвигідніші умови виробництва і продажу продукції, отримання максимального прибутку -це: В) внутрішньогалузева конкуренція

· Сусідка запропонувала вам роботу - кожен день 2 год. доглядати за її дитиною за тарифами 2 грн. за годину і обіцяє заплатити всю суму разом через три місяці (вересень, жовтень, листопад). Стат. управління прогнозує середньомісячну інфляцію на цей період10%. Якою буде сума ваших втрат від інфляції? (За дитиною ви будете доглядати91 день). Г) 33,09 грн.;

· Суспільне виробництво - це виробництво: д) всіх благ, які забезпечують життєдіяльність людини.

· Суть закону вартості полягає в тому, що цей закон: А) регулює еквівалентний обмін товарів відповідно до кількості втіленого в них суспільно необхідного робочого часу;

· Сучасним етапом розвитку грошей є: Г) кредитно-паперово-електронно-грошовий;

· Термін "політична економія" запровадив: г) А. Монкретьєн;

· Тістечко у шкільній їдальні коштувало 55 коп., щодня продавалося 140 щтук. Коли адміністрація шкільної їдальні знизила ціну до 45 коп., щоденний обсяг продажу збільщився до 180. Ці дані дозволяють зробити висновок про те, що коефіцієнт еластичності попиту за ціною дорівнює: А) 1,6;

· Товар - це: А) товар, призначений для продажу;

· Товари-замінники-це в) Такі пари товарів, для яких зростання ціни на один товар спричинює зростання попиту на інший

· Товариство орендарів уклало угоду з органом місцевої влади про оренду будинку побуту. До якого виду власності слід віднести цей об'єкт? б) муніципальної.

· Товарно-металево-грошовий етап розвитку грошей включав такі підетапи:Г) металево-зливковий та металево-монетний;

· Торгівля за ф'ючерсними угодами - це...А) придбання права купити або продати у майбутньому товар за певною ціною, що визначена товарною біржею;

· Торговельний баланс - це:В) розділ платіжного балансу країни, який відображає

· Третім етапом розвитку грошей є:А) зливково-грошовий;

· Тривалість всіх економічних циклів однакова і становить:Д) немає правильної відповіді.

· У 2003 році середньостатистичний громадянин України спожив 138 кг картоплі, що значно перевищує норми раціонального споживання і свідчить про низький рівень доходів. Що, на Вашу думку, могло б статися з попитом на картоплю, якби зріс добробут громадян? а) попит зменшиться;

· У випадку, коли батьки ознайомилися з цінами у шкільному буфеті, гроші виконують функцію: А) міри вартості;

· У випадку, коли лікар отримав заробітну плату, гроші виконують функцію: В) засобу платежу;

· У випадку, коли робітник поклав гроші на рахунок у банку, гроші виконують функцію: Г) засобу нагромадження;

· У випадку, коли учень купив у магазині альбом, гроші виконують функцію: Б) засобу обігу;

· У виробничу інфраструктуру господарства не входять:Б) освіта;

· У виробничу інфраструктуру господарства не входять:В) побутове обслуговування

· У звітному році результати соціально-економічного розвитку держави були представлені наступними макроекономічними показниками: чисті інвестиції - 29 млн. грош. од., амортизація - 10 млн. грош. од., споживчі витрати - 50 млн. грош. од., державні видатки - 15 млн. грош. од., чистий експорт - (-4) млн. грош. од., непрямі податки - 5 млн. грош. од., трансфертні платежі - 10 млн. грош. од. Виходячи з цього,Г) ЧНП = 90 млн. грош. од., ВНП = 100 млн. грош. од.;

· У звітному році результати соціально-економічного розвитку держави були представлені наступними макроекономічними показниками: імпорт - 18 млн. грош. од., чисті інвестиції - 29 споживчі витрати - 50 млн. грош. од., державні видатки - 15 млн. грош. од., експорт - 14 млн. грош. од., амортизація - 10 млн. грош. од., непрямі податки - 5 млн. грош. од., трансфертні платежі - 10 млн. грош. од. Виходячи з цього, розрахуйте ВНП, ЧНП і НД.А) ВНП=100 млн. гр. од., ЧНП=90 млн. гр. од., НД=85 млн. гр. од.;

· У країні - 70 млн. зайнятого населення. Чисельність безробітних - 7 млн. чол. Через біржу праці знайшли роботу 0,5 млн. осіб, а ще 0,5 млн. - перестали шукати роботу. Визначте чисельність зайнятих (З) і безробітних (Б).Г) З=70,5 млн.; Б=6 млн.;

· У країні - 70 млн. зайнятого населення. Чисельність безробітних - 7 млн. чол. Через біржу праці знайшли роботу 0,5 млн. осіб, а ще 0,5 млн. - перестали шукати роботу. Визначте рівень безробіття після подій, що відбулися.Б) 7,8%;

· У країні - 70 млн. зайнятого населення. Чисельність безробітних - 7 млн. чол. Через біржу праці знайшли роботу 0,5 млн. осіб, а ще 0,5 млн. - перестали шукати роботу. Визначте як зміниться рівень безробіття в наслідок подій, що відбулися.В) зменшиться на 1,3%;

· У країні позитивне сальдо торгового балансу за рік складає 30 тис. грошових одиниць. Відомо, що вартість імпорту на 30% менша від вартості експорту. Визначити обсяг експорту та імпорту країни.Г) експорт 100тис. гр. од. імпорт 70 тис. гр. од.;

· У країні позитивне сальдо торгового балансу за рік складає 36 тис. грошових одиниць. Відомо, що вартість імпорту на 20% менша від вартості експорту. Визначити обсяг експорту та імпорту країни.Б) експерт 180 тис.; імпорт 144 тис.;.

· У країні позитивне сальдо торгового балансу за рік складає 38 тис. грошових одиниць. відомо, що вартість імпорту на 25% менша від вартості експорту. Визначити обсяг експорту та імпорту країни.Г) експорт 152 тис. імпорт 114 тис.;

· У країні позитивне сальдо торгового балансу за рік складає 43 тис. грошових одиниць. Відомо, що вартість імпорту на 25% менша від вартості експорту. Визначити обсяг експорту та імпорту країни.Д) експорт 172 тис. імпорт 129 тис.

· У країні позитивне сальдо торгового балансу за рік складає 60 тис. грошових одиниць. Відомо, що вартість імпорту на 15% менша від вартості експорту. Визначити обсяг експорту та імпорту країни.А) експорт 400 тис. імпорт 340 тис.;

· У період економічного пожвавлення:А) збільшується зайнятість населення;

· У регіоні проживає 1800 тис. чол., з них: - особи, старші 55 (жінки) і 60 (чоловіки) років - 75 тис. чол.; - діти до 16 років - 65 тис. чол.; - економічно неактивне населення - 42 тис. чол.;- безробітні - 58 тис. чол. Визначте рівень зайнятості у регіоні. А) 89,9%;

· У регіоні проживає 2000 тис. чол., з них: - особи, старші 55 (жінки) і 60 (чоловіки) років - 85 тис. чол.; - діти до 16 років - 65 тис. чол.; - економічно неактивне населення - 50 тис. чол.;- безробітні - 58 тис. чол. Визначте чисельність працездатного (економічно активного) населення регіону.А) 1800 тис. чол.;

· У регіоні проживає 2000 тис. чол., з них: - особи, старші 55 (жінки) і 60 (чоловіки) років - 85 тис. чол.; - діти до 16 років - 65 тис. чол.; - економічно неактивне населення - 50 тис. чол.; - безробітні - 58 тис. чол. Визначте чисельність зайнятих у регіоні.Б) 1742 тис. чол.;

· У регіоні проживає 2000 тис. чол., з них: Особи, старші 55 (жінки) і 60 (чоловіки) років - 85 тис. чол.; - діти до 16 років - 65 тис. чол.; - економічно неактивне населення - 50 тис. чол.;- безробітні - 58 тис. чол. Визначте рівень безробіття у регіоні.А) 3,2%;

· У соціальну інфраструктуру господарства не входять:Г) зв'язок;

· У таблиці наведено продовольчий споживчий кошик сім'ї.Індекс споживчих цін на продовольчі товари у 2003р. по відношенню до 2002р. буде складатиГ) 110,4%.

· У чому сутність методу наукової абстракції?в) у відмові від поверхневих, несуттєвих сторін явища і зосередженні на з'ясуванні внутрішніх суттєвих зв'язків

· У якому році США відмовилося від свого зобов'язання щодо обміну доларів, що їх мали іноземні центральні банки, на золото за фіксованим курсом: Г) у 1971

· Угода за опціоном - це:В) угода, яка укладається з приводу продажу в майбутньому цінних паперів за попередньо визначеною ціною;

· Узагальнюючим показником оцінки добробуту нації виступає:Г) величина ВВП на одну особу;

· Українська економіка на сучасному етапі є: В) переважно ринковою

· Українське державне акціонерне товариство "Нафтогаз" закупило в Росії велику партію нафти. Ця подія відбулась на:Г) товарній біржі;

· Управління статистики Христівського краю в річному звіті за 2002 р. подало наступні дані щодо безробіття і зайнятості: 1) станом на 1.01.2002 р. кількість зайнятих - 75430 осіб; безробітних - 3290; 2) на протязі 2002 р.:- звільнено у зв'язку із банкрутством фермерів-птахівників 215 чол.; - звільнено у зв'язку із виїздом за межі краю - 105 чол.; - звільнено у зв'язку зі зміною спеціалізації швейної фабрики (з пошиття мішків на пошиття військової форми) 40 чол.; - звільнено у зв'язку із закінченням сезону будівельних робіт - 140 чол.; - звільнено у зв'язку із переходом на нову технологію випічки хлібобулочних виробів на хлібозаводі - 260 чол.; - звільнено у зв'язку зі зменшенням попиту на товари і послуги і закриттям 10 дрібних магазинів 38 - чол. Визначте як зміниться кількість структурних безробітних внаслідок подій, які відбулися у 2002 році.Б) зросте на 300 чол.;

·

· Управління статистики Христівського краю в річному звіті за 2002 р. подало наступні дані щодо безробіття і зайнятості: 1) станом на 1.01.2002 р. кількість зайнятих - 75430 осіб; безробітних - 3290; 2) на протязі 2002 р.:- звільнено у зв'язку із банкрутством фермерів-птахівників 215 чол.; - звільнено у зв'язку із виїздом за межі краю - 105 чол.; - звільнено у зв'язку зі зміною спеціалізації швейної фабрики (з пошиття мішків на пошиття військової форми) 40 чол.; - звільнено у зв'язку із закінченням сезону будівельних робіт - 140 чол.; - звільнено у зв'язку із переходом на нову технологію випічки хлібобулочних виробів на хлібозаводі - 260 чол.; - звільнено у зв'язку зі зменшенням попиту на товари і послуги і закриттям 10 дрібних магазинів 38 - чол. Визначте як зміниться кількість циклічних безробітних внаслідок подій, які відбулися у 2002 році.В) зросте на 253 чол.;

· Управління статистики Христівського краю в річному звіті за 2002 р. подало наступні дані щодо безробіття і зайнятості: 1) станом на 1.01.2002 р. кількість зайнятих - 75430 осіб; безробітних - 3290; 2) на протязі 2002 р.:- звільнено у зв'язку із банкрутством фермерів-птахівників 215 чол.; - звільнено у зв'язку із виїздом за межі краю - 105 чол.; - звільнено у зв'язку зі зміною спеціалізації швейної фабрики (з пошиття мішків на пошиття військової форми) 40 чол.; - звільнено у зв'язку із закінченням сезону будівельних робіт - 140 чол.; - звільнено у зв'язку із переходом на нову технологію випічки хлібобулочних виробів на хлібозаводі - 260 чол.; - звільнено у зв'язку зі зменшенням попиту на товари і послуги і закриттям 10 дрібних магазинів 38 - чол. Визначте як зміниться кількість фрикційних безробітних внаслідок подій, які відбулися у 2002 році.Д) зросте на 245 чол.

· Управління статистики Христівського краю в річному звіті за 2002 р. подало наступні дані щодо безробіття і зайнятості: 1) станом на 1.01.2002 р. кількість зайнятих - 75430 осіб; безробітних - 3290; 2) на протязі 2002 р.:- звільнено у зв'язку із банкрутством фермерів-птахівників 215 чол.; - звільнено у зв'язку із виїздом за межі краю - 105 чол.; - звільнено у зв'язку зі зміною спеціалізації швейної фабрики (з пошиття мішків на пошиття військової форми) 40 чол.; - звільнено у зв'язку із закінченням сезону будівельних робіт - 140 чол.; - звільнено у зв'язку із переходом на нову технологію випічки хлібобулочних виробів на хлібозаводі - 260 чол.; - звільнено у зв'язку зі зменшенням попиту на товари і послуги і закриттям 10 дрібних магазинів 38 - чол. Визначте як зміниться і чому буде дорівнювати кількість економічно активного населення (ЕАН) в кінці 2002 року внаслідок подій, які відбулися.А) не зміниться і ЕАН буде дорівнювати 78720 осіб;

· Управління статистики Христівського краю в річному звіті за 2002 р. подало наступні дані щодо безробіття і зайнятості: 1) станом на 1.01.2002 р. кількість зайнятих - 75430 осіб; безробітних - 3290; 2) на протязі 2002 р.:- звільнено у зв'язку із банкрутством фермерів-птахівників 215 чол.; - звільнено у зв'язку із виїздом за межі краю - 105 чол.; - звільнено у зв'язку зі зміною спеціалізації швейної фабрики (з пошиття мішків на пошиття військової форми) 40 чол.; - звільнено у зв'язку із закінченням сезону будівельних робіт - 140 чол.; - звільнено у зв'язку із переходом на нову технологію випічки хлібобулочних виробів на хлібозаводі - 260 чол.; - звільнено у зв'язку зі зменшенням попиту на товари і послуги і закриттям 10 дрібних магазинів -38 чол. Визначте загальний рівень безробіття за 2001 р. і2002 р.Г) у 2001 році Рб=4,2%; у 2002 році Рб=5,2%;

· Уряд зменшує податки з метою Г) збільшення споживацьких видатків;

· Уряд може посилити інфляцію, якщоГ) емітує гроші з метою фінансування дефіцитних програм держави;

· Усі зовнішньоекономічні операції за певний проміжок часу відображені у: В) платіжному балансі;

· Факторами змін попиту не є: д) зміна ціни товару.

· Фінансові установи, шо здійснюють операції з кредитування промислових, торговельних та інших підприємств, здебільшого за рахунок тих коштів, які вони отримують у вигляді внесків на рахунок, називаються:Б) комерційними банками;

· Фірма виготовляє морозиво. Витрати фірми у поточному році становлять (тис. грн.): заробітна плата адміністративного апарату - 12600; зарплата робітників - 24000; оренда приміщення цеху - 5300; оренда офісу - 2100; амортизація устаткування - 8000; сировина (молоко, наповнювачі, цукор) - 58900. Розрахувати величину постійних і величину змінних витрат.Д) FC=20000, VC=90900.

· Фірма з вертикальною структурою -це:в) кілька підприємств, кожне з яких здійснює свою стадію на відмінну від інших стадій виробництва.

· Фірма з горизонтальною структурою -це: а) кілька підприємств, які виробляють однакову продукцію

· Фірма підписала контракт на придбання в США комп'ютерів на суму 50 млн. грн. при курсі 0,17 дол. за 1 грн. з оплатою через 5 місяців, а за цей час курс підвищився до 0,19 дол. за 1 грн. Визначте втрати або виграш української фірми, яка імпортувала американські комп'ютери і не застрахувала свою угоду.Г) виграш 1 млн. грн.;

· Фірма підписала контракт на придбання за кордоном телевізорів 38 млн. грн. при курсі0,16 доларів за грн. з оплатою через 4 місяці, а за цей час курс знизився до 0,14 дол. за 1 грн. Визначте втрати або виграш української фірми, яка імпортувала американські комп'ютери і не застрахувала свою угоду.б) втрати 0,76 млн.;

· Фірма планує отримати прибуток за місяць в розмірі 1000 грн. Яку ціну за одиницю продукції повинно встановити підприємство при умові, що в місяць виготовляється 50 одиниць продукції, загальні витрати при цьому рівні 34000 грн.?В) 700 грн;  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ПРАВОЗНАВСТВО 1 страница | ПРАВОЗНАВСТВО 2 страница | ПРАВОЗНАВСТВО 3 страница | ПРАВОЗНАВСТВО 7 страница | Форма державного устрою; | Система права | Подарське, подат- | Робочий час. | Злочин. | Покарання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати