Головна

Тематика завдань для поглибленого вивчення курсу

  1. C) немонетарные статьи, которые оцениваются по справедливой стоимости в иностранной валюте, переводятся по обменному курсу на дату определения справедливой стоимости.
  2. II. Примерная тематика курсовых работ
  3. II. Тематика курсовых работ
  4. IV. Вивчення нового матеріалу - 20 хв.
  5. IV. Вивчення нового матеріалу.
  6. VI. Примерная тематика рефератов
  7. VI. Примерная тематика рефератов

1. Взаємозв'язок філософсько - теологічних, етно - культурних та господарських традицій у період генези ранніх цивілізацій (Єгипет, Межиріччя, Індія та Китай).

2. Християнство, як чинник господарського розвитку розвитку та капіталізації економічних відносин Європейської цивілізації.

3. Історико - економічне значення господарста та багатогранності економічної думки античного світу.

4. Феодальне законодавство у Європі та Україні, як основне джерело відображення економічного життя.

5. Становлення і розвиток податкових відносин у традиційному господарстві V ст. до н. е. - ХVІ ст.

6. Перша хвиля буржуазних революцій (к. ХVІ - к. ХVІІІст.), їх економічні програми та наслідки.

7. Теологічне обгрунтування протестантизмом (Лютер, Кальвін) економічних змін у першій половині ХVІ ст.

8. Економічні погляди меркантелістів та фізіократів, їх роль у виникненні класичної політичної економії (В. Стаффорд, В. Петті, П. Буагільбер, економічна таблиця Ф. Кене).

9. Економічна думка в Україні (ХVІ - перша половина ХVІІІ ст.). - Конституція Пилипа Орлика, Феофан Прокопович, Іван Посошков.

10. Утвердження класичної політичної економії. Економічні погляди А. Сміта. Та Д. Рікардо.

11. Економічні погляди Томаса Мальтуса та їх вплив на розвиток економічної думки.

12. Економічне вчення Жана Батіста Сея та його вплив на розвиток економічної думки.

13. Синтез основних економічних доктрин у "Принципах політичної економії" Дж. С. Мілля.

14. Економічні погляди на принципи оподаткування Дж. С. Міля і А. Вагнера.

15. Критичний напрям політичної економії - ідеї добробуту, справедливості і "державного соціалізму" С. Сісмонді, П. Прудона та К. Родбертуса, теорія економічного розвитку народів Б. Гільденбранда (історична школа).

16. Марксизм в теорії і практиці господарського життя.

17. Особливості розвитку монополістичного капіталізму у ХІХ - на початку ХХ ст.

18. Маржиналістичні теорії та модель загальної економічної рівноваги Л. Вальраса.

19. Погляди на принципи оподаткування у ХІХ - на початку ХХ ст. - "податкова держава" Й. Шумпетера.

20. Економіка західноукраїнських земель (друга половина ХІХ ст. - початок ХХ ст.). Колоніальний характер галузевої структури західноукраїнської промисловості.

21. Промисловість та сільське господарство українських земель на передодні першої світової війни. Наслідки війни для господарства України.

22. Багатогранність економічної думки в Україні у ХІХ - на початку ХХ ст. (школа класичної політичної економії, революційно-демократична течія Кирило- Мефодіївське товариство, ліберально-дворянська течія, ліберально-буржуазний рух).

23. Вплив на економічну думку в Україні наукової діяльності - М. Зібера, С. Подолинського, М. Туган-Барановського, Є. Слуцького.

24. "Кейнсіанська революція" в економічній науці.

25. Економічні теорії монополістичної та недосконалої конкуренції (Е. Чемберлін, Д. Робінсон).

26. Інтеграційні процеси в господарстві Європи після Другої світової війни.

27. Економіка США після другої світової війни та основні тенденції її розвитку.

28. Місце Франції у світовому господарстві після Другої світової війни..

29. Англійська економіка у повоєнні роки, її основні тенденції. Посилення державного регулювання.

30. Філософія ринкової системи Фрідріха Хайєка.

31. Реалізація економічної програми Людвіга Ерхарда в повоєнній Німеччині. Структурний стрибок середини 70-х років.

32. Повоєнне неокейнсіанство (П. Самуельсон, А. Хансена, Джоан Робінсон) та неолібералізм (Ф. Хайєк, В. Ойкен, М. Фрідмен).

33. Основні напрямки інституціоналізму: технократичний - Т. Веблен, юридичний - Дж. Коммонс, емпіріостатистичний - У. Мітчел, індустріально-технологічний - Дж. Гелбрейт.

34. Особливості економічного розвитку провідних країн Європи в умовах глобалізаційних процесів в кінці ХХ - на початку ХХІ ст. Роль транснаціонального капіталу.

35. Особливості міжнародних економічних звя'зків в кінці ХХ - на початку ХХІ ст.. Проблеми світової економічної інтеграції.

36. "Нові індустріальні країни" та причини їх швидкого економічного зростання.

37. Кейнсінізм. Ліве кейнсіанство.

38. Сучасний монетаризм (неолібералізм). Мілтон Фрідман.

39. Трансформаційні та глобалізаційні теорії.

40. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці.

41. Основні тенденції економічного розвитку України на сучасному етапі.

42. Проблеми податкової реформи України на сучасному етапі.

43. Олімп сучасної економічної думки (лауреати Нобелівської премії з економіки 1960-70 рр.).

44. Олімп сучасної економічної думки (лауреати Нобелівської премії з економіки 1980-х рр.).

45. Олімп сучасної економічної думки (лауреати Нобелівської премії з економіки 1990-2000-х рр.).

РЕКОМЕНДОВАНА ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Аганова И. И. История экономических учений. М.: ВиМ, 1997.

2. Аникин А. В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. - М.: Политиздат, 1985.

3. Аникин А. В. Люди науки: Встречи с выдающимися экономистами. - М: Дело Лтд, 1995.

4. Антология экономической классики: В 2 т./ сос. И. А. Смоляров. - М.: МП «Эконом-Ключ», 1993.

5. Автономова В. и др. История экономических учений. - М., 2001.

6. Бойко О. Д. Історія України у ХХ столітті. - Ніжин: Стиль, 1994.

7. Бродель Ф. Динамика капитализма. - Смоленск: Полиграмма, 1993.

8. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм: XV - XVIII вв.: В 3 т. - М. Прогресс, 1987-1989.

9. Бартенев С. А. Экономические теории и школы (история и современность): Курс лекций. - М.: Издательство БЕК, 1996.

10. Бартенев С. А. История экономических учений . - М., Юрист, 2001.

11. Білоконенко О. В. Історія економічних вчень: Навчальний посібник для вузів. - К., 2001

12. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. - М., Дело Лтд, 1994.

13. Ван дер Вее Г. История мировой єкономики: 1945-1990. - М.: Наука, 1994.

14. Великобритания. - М., 1990.

15. Всемирная история экономической мысли: В 6 т. - М. Мысль, 1986.

16. Вощанова Г. П., Годзина Т. С. История экономики: Учебное пособие. М.: 2001.

17. Голубович В. И. Экономическая история зарубежных стран. - Минск., 1997.

18. Гаврилюк О. В., Румянцев А. П. Економічна інтеграція в сучасному світі. - К., 1991.

19. Голобуцький В. О. Економічна історія Української РСР: Дожовтневий період. - К.: Вища шк.,1970.

20. Грушевський М. С. Історія України-Руси: В ІІ т., 12 кн. - К.: Наук. думка, 1991-1996.

21. Грачкев В. А. История экономических учений: Учебн. пособие. - Киров: АСА, 1997.

22. Горкіна Л. П. Нариси з історії політичної економії в Україні.- К.: Наукова думка, 1994.- 244с.

23. Гусейнов Р. А., Горбачева Ю. В., Рябцева В. М. История экономических учений. (тексты лекций). - Новосибирск: НГАС, 1994.

24. Экономика зарубежных стран: Капиталистические и развивающиеся страны. - М., 1990.

25. Економічна енциклопедія. Том 1-3. - К.-Тернопіль: ВЦ "Академія", 2001.

26. История Европы с древнейших времен до наших дней: В 8 т. - М., 1988.

27. История мировой экономики: Хозяйственные ре-формы 1920-1990 годов / Под ред. проф. А. Н. Мар-ковой. - М.: Закон и право, 1995.

28. Історія України / За ред. Ф. Стеблія. - Львів, 1996.

29. Історія України / За ред. Ю. Зайцева. - Львів, 2000.

30. Історія України: Курс лекцій: У 2-х кн. - кн. 2. - К.: Либідь, 1992.

31. Исмид Ш., Рист Ш. История экономических учений. - М.: Экономика, 1995.

32. Історія економічних вчень минулого і сьогодення: Навч. посібник. К., 2000.

33. Історія економічної думки України: навчальний посібник / Р. Х. Васильєва та ін. - К.: Либідь,1993.

34. Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С. В. Степаненко (кер. авт. кол.), В. М. Фещенко, С. Н. Антонюк, Н. О. Тимочко та ін. - К.: КНЕУ, 2006. - 664 с.

35. Історія економічних учень: Навч.-метод. посібн. для самос. вивч. дисц. / Л. Корнійчук, Г. Кириллова, Н. Татаренко, С. Погорєлов. - К.: КНЕУ, 2002. - 284 с.

36. Історія економічних учень: Підручник / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко та ін. - К.: КНЕУ, 1999. - 564 с.

37. Історія економічних учень: навчальний посібник. /Юхименко П.І.,
Леоненко П. М. - К.: Знання-Прес, 2002. - 514 с.

38. Історія економічних учень: Підручник для вузів. - К., КНЕУ, 2001.

39. Кульчицький С. В. 1933: Трагедія голоду. - К., 1989.

40. Классики кейнсианства: В 2 т. - М.: ОАО «Экономика», 1997.

41. Ковальчук В. М., Сарай М.І. Історія економічних вчень: Навч. посібник. - К., 1999.

42. Коропецький І. С. Українські економісти ХІХ с. та західна наука. - К.: Либідь, 1993. - 192 с.

43. Костюк В. Н. Экономические теории: исторический очерк. - М. : 1995.

44. Костюк В. Н. История экономический учений: Учебн. Пособие. - М.: Центр, 1997.

45. Костюк В. Н. История экономических учений. - М. Центр, 2001.

46. Крип'якевич І. Всесвітня історія: В 3 к. - К., 1995.

47. Лановик Б. Д., Матисякевич З. М., Матейко Р. М.Історія господарства: Україна і світ. - К., 1996

48. Лановик Б. Д., Матисякевич З. М., Матейко Р. М. Економічна історія. - К., 2000.

49. Лановик Б. Д., Матисякевич З. М., Матейко Р. М. Економічна історія. Курс лекцій. - К., 2001.

50. Лауреаты нобелевской премии: Энциклопедия/ Ред. И. А. Беглова, М.: Прогресс, 1992. Кн. 1 и 2.

51. Левита Р. Я. История экономических учений: Полный курс в кратком изложении. - М., 2001.

52. Майбурд Е. М. Введение в историю экономической мысли: от пророков до профессоров. - М.: Вита-Пресс, 1996.

53. Мешко І. Н. Історія економічних вчень: основні течії західноєвропейської та американської економічної думки / Навч. посібник . - К.: Наукова думка, 1994.

54. Мочерний С. В., Довбенко М. В. Історія економічних учень (Сучасна економічна думка): Навч. посібник. - Львів: Новий Світ-2000, 2004. - 480 с.

55. Негиши Такаши. История экономической теории: Учебник / Пер. с англ.- М.: "Аспект пресс", 1995. - 462 с.

56. Новая постиндустриальная война на Западе: Антология / Ред. В. Л. Иноземцев. М. :Academia,1999.

57. Ольсевич Ю. Я. Трансформация хозяйственных систем: Сб. статей., М.: Ин-т Экономики РАН, 1994.

58. Полонська-Василенко Н. Історія України: В 2 т. - К.. 1992.

59. Пильгуй Н. А. История мировых экономических идей. - К.: Лыбидь, 1992. - 292 с.

60. Проскурін П. В. Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: Навч. посіб. - К.:КНЕУ, 2005. - 372с.

61. Рих А. Хозяйственная этика. - М.: Посев, 1996.

62. Смирнов С. А. ФРГ: Новый этап промышленного развития. - М., 1990.

63. Субтельний О. Україна: Історія. - К.: Либідь, 1992.

64. Сурин А. И. Истороия экономики и экономических учений: Учебно-методологическое пособие. - М.,2001.

65. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. - М.: Прогресс, 1968.

66. Семенкова Т. Т., Карамова О. В. История русской экономической мысли: Учеб. Пособие. - М.: Финансовая академия при правительстве РФ, 1997.

67. Словарь современной экономической теории Макмиллана / общ. ред. Д. У. Рирса. - М. : ИНФРА-М, 1997.

68. Современная экономические теории Запада/ Ред. А. Н. Маркова. - М.: Финстатинформ, 1996.

69. Сорвина Г. Н. Экономическая мысль ХХ столетия: страницы истории. - М.: РОССПЭН, 2000. - С. 164-182.

70. Сурин А. И. История экономики и экономических учений. - М.: Финансы и статистика, 1998, 2001.

71. Теліщук М. М. Економічна історія: Навчальний посібник. - Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2006. - 458 с.

72. Теліщук М. М. Історія економіки та економічної думки: Навчальний посібник. - Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. - 554 с.

73. Титова Н. Е. История экономических учений: Курс лекций. - М.: ВЛАДОС, 1997.

74. Уперенко М. О. Економічна історія України. - Харків., 2004.

75. Франция. - М., 1990.

76. Хисао Канамори, Юзон Вада. Япония - мировая экономическая держава. - М., 1986.

77. Худокормов А. Г. История экономических учений (современный этап): Учебник. - М.: ИНФРА-М, 1998.

78. Хрестоматия по экономической теории/ сос. Е. С. Борисов. - М.: Юрист, 1997.

79. Черкащина Н. К. Економічна історія. - ЦУЛ., 2003.

80. Шаститко А. Е. Неоинституциональная экономическая теория. М.: ТЕИС, 1999.

81. Юхименко П.І., Леоненко П. М. Історія економічних учень: Навч посібник. - К.: Наукова думка, 2002.

82. Ядгаров Я. С. История экономических учений. - М.: Экономика, 1996.

83. Ядгаров Я. С. История экономических учений: Учебник - М.: Инфра-М, 1997. - 288 с.

84. Ядгаров Я. С. История экономических учений. - М.: Экономика, 2001.

85. История экономических учений: Учебник для вузов. 3-е издание. - М.: Экономика, 2000.

86. Ядгаров Я. С. История экономических учений. - М.: Экономика, 2001.  9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Наступна

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ | Передмова. | Тема 1.2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій. | Літературні джерела | Літературні джерела | Розділ ІІ (ЗМ 2). Господарство та економічна думка суспільства Європейської цивілізації в період середньовіччя (V - ХV ст.). | Літературні джерела | Розділ ІІІ (ЗМ 3). Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (ХVІ - перша половина ХVІІІ ст.). | Літературні джерела | Літературні джерела |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати