На головну

Органи Федеральної інспекції праці наділені такими повноваженнями

  1.  I. Виробничі умови праці
  2.  II. Раціональний режим праці
  3.  III. Органи нагляду за станом охорони праці
  4.  III. Створення оптимальних умов праці на робочому місці
  5.  V1: Трудові ресурси підприємства. Нормування і оплата праці
  6.  А. Види ринку праці
  7.  А. Як конкуренція проявляється на ринку праці

(Ст. 356 ТК РФ):

1 здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням роботодавцями трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, за допомогою перевірок, обстежень, видачі обов'язкових для виконання приписів про усунення порушень, складання протоколів про адміністративні правопорушення в межах повноважень, підготовки інших матеріалів (документів ) про притягнення винних до відповідальності відповідно до федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації;

2 аналізує обставини і причини виявлених порушень, вживає заходів щодо їх усунення і відновлення порушених трудових прав громадян;

3 здійснює відповідно до законодавства Російської Федерації розгляд справ про адміністративні правопорушення;

4 направляє в установленому порядку відповідну інформацію у федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи і до судів;

5 здійснює нагляд і контроль за дотриманням встановленого порядку розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві;

6 узагальнює практику застосування, аналізує причини порушень трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, готує відповідні пропозиції щодо їх вдосконалення;

7 аналізує стан і причини виробничого травматизму і розробляє пропозиції щодо його профілактики, бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві або проводить його самостійно;

8 вживає необхідних заходів щодо притягнення в установленому порядку кваліфікованих експертів з метою забезпечення застосування положень трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що відносяться до охорони здоров'я і безпеки працівників під час їх роботи, а також отримання інформації про вплив застосовуваних технологій, матеріалів і методів на стан здоров'я і безпеку працівників;

9 запитує у федеральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, судових органів і інших організацій і безоплатно отримує від них інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань;

10 веде прийом і розглядає заяви, листи, скарги та інші звернення громадян про порушення їхніх трудових прав, вживає заходів щодо усунення виявлених порушень і відновлення порушених прав;

11 здійснює інформування та консультування роботодавців і працівників з питань дотримання трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права;

12 інформує громадськість про виявлені порушення трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, веде роз'яснювальну роботу про трудові права громадян;

13 готує і публікує загальний щорічний звіт про дотримання трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, в установленому порядку подає їх Президентові Російської Федерації і в Уряд Російської Федерації;

14 здійснює нагляд і контроль за реалізацією прав працівників на отримання забезпечення по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також за призначенням, обчисленням і виплатою допомоги з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавців;

15 інші повноваження відповідно до федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.
 Поняття, предмет, особливості методу, функції трудового права |  Участь працівників через своїх представників, через профспілки в правовому регулюванні праці і в контролі за застосуванням трудового законодавства. |  Джерела трудового права можна класифікувати за різними підставами. |  Дія джерел трудового права в часі (ст.12 ТК РФ) |  Дія законів та інших нормативно-правових актів трудового права в просторі (ст.13 ТК РФ) |  Поняття і види суб'єктів трудового права. Трудова правосуб'єктність. правовий статус |  Працівник як суб'єкт трудового права. права і обов'язки працівника |  Роботодавець як суб'єкт трудового права. права і обов'язки роботодавця |  Профспілки як суб'єкти трудового права |  Порядок укладення колективних договорів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати