На головну

Перцептрони - клас моделей мозку

  1.  A. Поняття дії в класичній механіці
  2.  F07.8 Інші органічні розлади особистості і поведінки, зумовлені захворюванням, пошкодженням і дисфункцією мозку.
  3.  I. Класифікація за наявністю функціональних груп
  4.  II. Класифікації (типології) товариств
  5.  III. Класифікація антибіотиків по спектру біологічної дії
  6.  III. Класичний період розвитку геології (друга половина XIX ст.).
  7.  IV клас.

Система позначень сучасних типів транзисторів приведена в [3] і встановлена ??галузевим стандартом ОСТ 11336.919-81. В основу системи позначень покладений буквено-цифровий код.

Перший елемент (цифра або буква) позначає вихідний напівпровідниковий матеріал, на основі якого виготовлений транзистор, другий елемент (буква) визначає підклас (або групу) транзисторів, третій (цифра) - основні функціональні можливості транзистора, четвертий (число) - позначає порядковий номер розробки технологічного типу транзистора, п'ятий (буква) - умовно визначає класифікацію за параметрами транзисторів, виготовлених за єдиною технологією.

Для позначення вихідного матеріалу використовуються такі символи:

Г, або 1, - германій або його сполуки;

До, або 2, - кремній або його сполуки;

А, або 3, - з'єднання галію (арсенід галію);

І, чи 4, - з'єднання індію.

Для позначення підкласів використовується одна з двох -букв: Т - біполярні і П - польові транзистори.

Для позначення найбільш характерних експлуатаційних ознак транзисторів застосовуються такі

цифри:

для транзисторів малої потужності (Максимальна потужність, що розсіюється транзистором, не більше 0,3 Вт):

1 - з граничною частотою коефіцієнта передачі струму або максимальною робочою частотою (далі граничною частотою) не більше 3 МГц;

2 - з граничною частотою 3 ... 30 МГц;

3-з граничною частотою більше 30 МГц;

для транзисторів середньої потужності (0,3 ... 1,5 Вт):


4 - з граничною частотою не більше 3 МГц;

5 - з граничною частотою 3 ... 30 МГц;

6 - з граничною частотою більше 30 МГц;

для транзисторів великої потужності (Більше 1,5 Вт):

7 - з граничною частотою не більше 3 МГц;

8 - з граничною частотою 3 ... 30 М1ц;

9 - з граничною частотою більше 30 МГц.

Для позначення порядкового номера розробки використовують двозначне число від 01 до 99. Якщо порядковий номер розробки перевищує число 99, то застосовується тризначне число від 101 до 999.

Як класифікаційної літери застосовуються літери російського алфавіту (за винятком 3, О, Ч, И, Ш, Щ, Ю, Ь, виданню, Е).

Стандарт передбачає також введення в позначення ряду додаткових знаків. В якості додаткових елементів позначення використовують такі символи:

цифри від 1 до 9 - для позначення модернізацій транзистора, що призводять до зміни його конструкції або електричних параметрів;

буква С - для позначення наборів в загальному корпусі

(Транзисторні збірки);

цифра, написана через дефіс, для безкорпусних транзисторів:

1 - з гнучкими висновками без крісталлодержателя;

2 - з гнучкими висновками на крісталлодержателя;

3 - з жорсткими висновками без крісталлодержателя;

4 - з жорсткими висновками на крісталлодержателя;

5 - з контактними майданчиками без крісталлодержа-

теля і без висновків;

6 - з контактними майданчиками на крісталлодержате-

ле, але без висновків.


КТ937А-2 - кремнієвий біполярний, великої потужності, високочастотний, номер розробки 37, група А, безкорпусний, з гнучкими висновками на крісталлодержа-тілі.

Біполярні транзистори, розроблені до 1964 р і випускаються по теперішній час, мають систему позначень, що включає в себе два або три елементи.

Перший елемент позначення - буква П, що характеризує клас біполярних транзисторів, або дві літери МП - для транзисторів в корпусі, яка герметизується способом холодної зварювання.

Другий елемент - дво- або тризначне число, яке визначає порядковий номер розробки і вказує на підклас транзистора за родом вихідного напівпровідникового матеріалу, значенням допустимої потужності, що розсіюється і граничної частоти:

від 1 до 99 - германієві малопотужні низькочастотні транзистори;


від 101 до 199 - кремнієві малопотужні низькочастотні транзистори; від 201 до 299 - германієві потужні низькочастотні

транзистори; від 301 до 399 - кремнієві могутні низькочастотні

транзистори; від 401 до 499 - германієві високочастотні і СВЧ

малопотужні транзистори; від 501 до 599 - кремнієві високочастотні і СВЧ

малопотужні транзистори; від 601 до 699 - германієві високочастотні і. СВЧ

потужні транзистори; від 701 до 799 - кремнієві високочастотні і СВЧ

потужні транзистори.

Третій елемент позначення (у деяких типів він може бути відсутнім) - буква, умовно визначає класифікацію за параметрами транзисторів, виготовлених за єдиною технологією.

Перцептрони - клас моделей мозку

Перцептрони або персептрони (від perceptio - Сприйняття) були першими штучними нейронними мережами, що з'явилися в результаті багаторічних досліджень мозку тварин і людини. Автор першого перцептрона - американський вчений Френк Розенблат, вперше опублікував свої дослідження в цій області в 1957 році. На думку Ф. Розенблатта, перцептрони, перш за все, є класом моделей мозку, що пояснюють деякі його характерні функції. Зокрема, перцептрони, нехай і в самій елементарній формі, пояснюють деякі проблеми організації пам'яті біологічних систем, демонструють механізм придбання знань «пізнають (cognitive) Систем »про навколишній світ і показують, що ці знання залежать як від когнітивної системи, так і від навколишнього середовища. За Розенблатта, для різних видів тварин найпростіше уявлення про анатомічної структурі нервової системи може бути отримано за допомогою схеми, представленої на рис. 2.1.

Кожен з п'яти видів інформації про зовнішнє середовище сприймається своїми спеціалізованими сенсорними нейронами і передається за своїми окремими сенсорним трактах в центральну нервову систему. Через моторні нейрони центральна нервова система пов'язана з м'язами і залозами організму. У своїх перших роботах Розенблатт розглядав модель тільки зорової системи. У найбільш простому вигляді ця модель включає в себе три послідовно з'єднаних безлічі нейронів: чутливих (S-елементом тов), які асоціюють (A-елементів) і реагують (R-елементів). S-елементом в нервовій системі тваринного або людини відповідають сенсорні або рецепторні нейрони, що генерують сигнали на надходять зовнішні роздратування (зображення) і передають їх A-нейронам. A-елементи аналогічні в нервовій системі живого організму нейронам, що створює локальний спеціалізований зоровий центр в корі головного мозку і зв'язує рецепторні нейрони з моторними. R-елементом в нервовій системі відповідають ефекторні (моторні) нейрони, впорядковані в обмежені топологічні структури та передають сигнали управління центральної нервової системи до м'язів і залоз організму.

визначення 2.1. S-елемент називається простим, якщо він видає одиничний вихідний сигнал при вхідному сигналі, що перевищує деякий заданий поріг  , І нульовий сигнал - в іншому випадку.

визначення 2.2. Простим асоціативним елементом називається A-еле-мент, який видає одиничний вихідний сигнал, якщо алгебраїчна сума його вхідних сигналів перевищує деякий заданий поріг  > 0, інакше - вихідний сигнал асоціативного нейрона дорівнює нулю.


визначення 2.3. Простим біполярним (бінарним) реагує елементом називається R-Елемент, що видає одиничний вихідний сигнал, якщо алгебраїчна сума його вхідних сигналів більше або дорівнює граничному значенню, і негативний одиничний (нульовий) сигнал, якщо сума його вхідних сигналів менше заданого порогу.

чутливі S-елементи живого організму (рис. 2.2) збуджуються від впливу енергії світла, якщо величини їх вхідних сигналів перевищують певний поріг i. Рецепторні нейрони випадковим чином пов'язані з A-еле-ментами, вихідні сигнали яких відмінні від нуля тільки в тому випадку, коли порушено досить велике число сенсорних нейронів, воздей-ствующих на входи одного асоціюється елемента. простий A-елемент, аналогічно простому S-елементом, є активним і видає одиничний вихідний сигнал, якщо алгебраїчна сума сигналів на його вході перевищує задану межу величину, в іншому випадку нейрон знаходиться в збудженому стані. Коефіцієнти (ваги) зв'язків між S- і A-елементів-тами постійні.

 
 

Комбінація виходів всіх A-елементів являє собою реакцію двох перших шарів перцептрона на пред'явлене вхідне зображення, яка за допомогою вихідного шару нейронів перетворюється в необхідну комбінацію вихідних сигналів системи. Часто вимагають, щоб кожен клас вхідних зображень відповідав тільки один певний активний Rнейрони. Необхідних комбінацій вихідних сигналів на кожен клас зображень домагаються на етапі навчання або адаптації перцептрона за рахунок зміни змінних ваг зв'язків між A- і R-елементом.

поділ безлічі G зображень на два класи G1 и G2 можна виконати за допомогою одного вихідного елемента. В цьому випадку зображенням першого класу може відповідати позитивний вихідний сигнал (+1) R-елементом, а другого класу - негативний (-1). На прикладі найпростішого (елементарного) перцептрона розглянемо різні способи навчання цих нейромереж, вперше запропоновані і досліджені Розенблатта.

визначення 2.4. Простим перцептроном називається нейронна мережа, що складається з S-, A- і R-елементів і задовольняє таким п'яти умовам:

1. В мережі є тільки один Rнейрони, який з'єднаний зв'язками зі змінними вагами з усіма Aнейрони.

2. У мережі є тільки послідовні зв'язку від S- до A-елементом і від A-елементів до R-елементом.

3. Ваги зв'язків між S- і A-елементом є фіксованими.

4. Час передачі сигналів кожної зв'язком дорівнює нулю (або фікс-рова постійної величини).

5. Вихідні сигнали всіх нейронів мережі формуються у вигляді:

де  - Алгебраїчна сума сигналів, що надходять одночасно на вхід нейрона.

визначення 2.5. Простий перцептрон з простими A- і R-елементом і передають функціями зв'язків виду:

де wij(t) - Вага зв'язку між i-м і j-м нейронами в момент часу t;  - вихідний сигнал i-го нейрона в момент часу ;  - Час передачі сигналу  з виходу i-го нейрона на вхід j-го елемента, називається елементарним перцептроном.

Елементарний перцептрон навчається або налаштовується на розпізнавання двох класів зображень G1, G2 шляхом пред'явлення йому деяких послідовностей зображень з цих класів. Учитель (людина або обчислювальна машина), що спостерігає реакцію перцептрона на кожне вхідне зображення, при наявності помилкових рішень мережі повинен коригувати ваги зв'язків між R- і A-елементом відповідно до деякої системою правил.

визначення 2.6. Матрицею взаємодії перцептрона називається матриця, елементами якої є ваги зв'язків wij для всіх пар нейронів Ui, Uj мережі.

Якщо зв'язок між нейронами Ui, Uj відсутня (наприклад, в простому перцептроном немає зв'язків між R- і Sнейрони), то приймають wij = 0.

Матриця взаємодії фактично відображає стан пам'яті перцептрона. Безліч всіх можливих станів пам'яті мережі утворює фазовий простір мережі, яке може бути представлено у вигляді області в nвимірному евклідовому просторі, кожна координатна вісь якого відповідає одній зв'язку мережі.

 © um.co.ua - учбові матеріали та реферати