Головна

Тема 2. Загальна характеристика бухгалтерського обліку

  1.  B. Характеристика наявності основних фондів на дату і в середньорічному обчисленні. Баланси основних фондів по повній і залишкової вартості
  2.  I. Загальна обстановка
  3.  I. Загальна характеристика психолого-медико-педагогічної консультації
  4.  I. Загальна частина.
  5.  I. Загальна частина.
  6.  IV. КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ
  7.  Kpaткая характеристика розвитку хімічної зброї

2.1. Господарський облік: його види та вимірники

В управлінні організацією, пов'язаному з цілеспрямованим впливом органу управління на процеси і їх елементи, важливе місце займає така управлінська функція, як облік, який нерідко називається господарським обліком. господарський облік - Це система спостереження, вимірювання, реєстрації та узагальнення господарських фактів, явищ, процесів з метою аналізу, контролю та управління ними.

Метою обліку є збір, реєстрація та узагальнення інформації про всі сфери господарської діяльності організації. Облік взаємопов'язаний з іншими управлінськими функціями, до основних з яких відноситься планування, контроль, аналіз і регулювання.

планування - Функція управління, спрямована на постановку мети діяльності організації, визначення альтернативних шляхів її досягнення і вибір оптимального варіанта реалізації. Поточне і перспективне планування, а також прогнозування неможливі без використання облікової інформації.

контроль спрямований на зіставлення фактичних значень показників фінансово-господарської діяльності з плановими і нормативними і на виявлення відхилень.

аналіз спрямований на виявлення причин відхилень у процесах фінансово-господарської діяльності, обґрунтування управлінських рішень, виявлення перспектив розвитку організації.

регулювання пов'язане з прийняттям та реалізацією управлінських рішень, здійсненням заходів щодо усунення негативних відхилень у діяльності організації.

Господарський облік, узагальнюючи інформацію про процеси діяльності господарюючих суб'єктів, виконує інформаційну функцію. Разом з тим, забезпечуючи надання інформації з урахуванням взаємозв'язків між процесами і елементами фінансово-господарської діяльності, облік орієнтований на виконання контрольної функції. Порівнянність планової та облікової інформації, її деталізація за об'єктами обліку, а також можливість використання методів обліку в процесах планування та ухвалення рішень сприяє реалізації аналітичної функції обліку.

На основі господарського обліку будується модель функціонування об'єкта управління, що припускає взаємозв'язок трьох видів обліку - оперативного, статистичного і фінансового (бухгалтерського). Вони взаємно доповнюють один одного і часто використовують одну і ту ж інформацію.

оперативний облік здійснюється безпосередньо на робочих місцях в момент вчинення певних господарських операцій. Основна його особливість - швидкість забезпечення даними для оперативного керівництва. Ця інформація використовується для поточного повсякденного управління роботою підприємства і може передаватися по телефону, факсу, в усній бесіді. До оперативного обліку можна віднести облік робочого часу, щоденної вироблення і т. П До функцій оперативного обліку відносяться: спостереження процесів і фактів господарського життя підприємства; накопичення і надання даних для оперативного аналізу, управління і контролю.

Статистичний облік вивчає та узагальнює явища, які носять масовий характер у виробничій діяльності і суспільного життя. Ці відомості служать аналізу результатів різних процесів і прогнозування подальшого їх розвитку. Кількісна характеристика цих процесів розглядається в нерозривному зв'язку з якісною з метою розкриття закономірності розвитку явищ (обсяг виробництва, собівартість та ін.). Статистичний облік використовує великі цифри оперативного і бухгалтерського обліку, а також відомості, отримані при комплексних і вибіркових спостереженнях.

Основним з усіх видів обліку є фінансовий (бухгалтерський) облік. У світовій практиці прийнято поділяти фінансовий облік на фінансовий бухгалтерський облік і бухгалтерський управлінський облік. Бухгалтерський облік відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік» являє собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організації і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій.

Бухгалтерський (управлінський) облік відрізняється від бухгалтерського насамперед об'єктами і споживачами інформації, а також способами державного регулювання, формами і періодичністю подання інформації.

Основні відмінності бухгалтерського обліку від статистичного і оперативного обліку:

- Обмеження рамками господарюючого суб'єкта, в зв'язку з чим бухгалтерський облік має більш вузькі межі, в порівнянні зі статистичними, що вивчає крім господарської діяльності інші сторони суспільного життя, але більш широкі, ніж оперативний облік, що відноситься тільки до окремих сторін господарської діяльності підприємств;

- Відображення всієї інформації про майно, зобов'язання, господарські процеси та операції, тому він повинен бути суцільним і безперервним, що необов'язково для статистичного і оперативного обліків;

- Відображення об'єктів бухгалтерського обліку в вартісній оцінці, що необов'язково для інших видів обліку;

Відмінними рисами бухгалтерського обліку є також:

- Безперервність, т. Е постійне спостереження і відображення в документах кожної події (операції, факту господарського життя);

- Взаємозв'язок - всі події (господарські операції) викликають до життя наступні операції, що вимагають відповідного бухгалтерського оформлення;

- Спільність - жодне явище або предмет в господарському житті не може залишитися без урахування і контролю, т. Е з цією метою ведеться суцільний процес реєстрації.

Бухгалтерський облік служить сполучною ланкою між господарською діяльністю і людьми, які приймають управлінські рішення, виконуючи наступні функції:

- Оцінка господарської діяльності шляхом реєстрації даних про неї для подальшого використання;

- Обробка даних таким чином, щоб вони стали корисною інформацією;

- Передача інформації людям, які використовують її для прийняття управлінських рішень.

Отже, можна сказати, що дані про господарську діяльність є вхідними в системі бухгалтерського обліку, а управлінська інформація - вихідними.

В останні роки з'явилося таке поняття, як податковий облік, який є складовою частиною бухгалтерського обліку, і являє собою систему збору, реєстрації та обробки інформації, необхідної для правильного обчислення податкових зобов'язань та складання податкової звітності.

 
 Вступ |  зародження обліку |  Облік в епоху середньовіччя |  Виникнення подвійної бухгалтерії |  Епоха середньовічного застою |  Промислова революція та її наслідки для бухгалтерського обліку |  Користувачі облікової інформації |  Завдання і вимоги до бухгалтерського обліку |  Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку |  Тема 3. Предмет бухгалтерського обліку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати