На головну

Статистика кредитної діяльності банків. Показники обсягу, структури та динаміки кредитних ресурсів і кредитних вкладень.

  1.  A) Структури пакетів прикладних програм
  2.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  3.  Семінар 9. Спілкування як основа педагогічної діяльності. Педагогічна культура (2 години).
  4.  Середня ПОКАЗНИКИ В РЯДАХ ДИНАМИКИ
  5.  D. Статистика обладнання
  6.  E. Показники статистики матеріальних оборотних коштів
  7.  F-статистика

Кредити - кошти міжгалузевого та міжрегіонального перерозподілу грошового капталу. Кредитні відносини - грошові відносини, пов'язані з наданням та поверненням позик, організацією грошових розрахунків, емісією грошових знаків, кредитуванням інвестицій, використання державного кредиту і т. Д. Гроші виступають як засіб платежу всюди де присутня кредит. Склад ресурсів для кредитування: грошові резерви підприємств і організацій, спеціальні фонди, фонд амортизаційних нарахувань, державний грошовий фонд, фонд коштів для розвитку кредитних відносин, грошові накопичення населення, аккомулірование банком, емісія грошей, яка здійснюється обігом готівки. Банки надають кредити в грошовій формі юридичним і фізичним особам, а також державі. Банківський кредит відрізняється від комерційного не тільки об'єктами, але і суб'єктами кредитування, а також динамікою кредитних вкладень. Банківський кредит ділиться: позика (короткостроковий кредит) грошей і позика (довгостроковий або середньостроковий) капіталів. Позика грошей забезпечується векселями, товарними документами або цінними паперами. Позика капіталу є не забезпеченої. Показники банківського кредиту: загальний розмір кредитування з виділенням короткострокового і довгострокового кредитування; частка короткострокових і довгострокових кредитів у загальній сумі вкладень; прострочена заборгованість підприємств і господарських підприємств і по позиках разом; % За кредит і ставка рефінансування (ЦБ). Загальний розмір кредитування банками визначається за вирахуванням погашеної суми кредиту банку. Для вивчення динаміки кредитних вкладень використовується не тільки індекси, що характеризують зміну номінальних обсягів кредитних вкладень, а й визначається і динаміка з коригуванням на розмір інфляції. Дані про обсяги кредитних ресурсів дефлятіруются на індекс - дефлятор ВВП (індекс цін для ВВП в цілому = індексу вартості ВВП / індекс фізичного обсягу ВВП) або індекс споживчих цін. Важливе значення має угруповання кредитів на короткострокові та довгострокові. Комерційний кредит надає одне підприємство іншому в товарній формі. Державний займ для покриття витрат. Можуть бути в формі: державний облігаційну позику, звернення частини вкладів населення в державні позики; запозичення коштів загальнодержавного судного фонду; казначейська позика; гарантований позику. Споживчий кредит для придбання товарів тривалого користування. Міжбанківський і міжгосподарський - нові форми кредиту. Кредит міжнародний (фірмовий, банківський, брокерський).

24. Показники результатів фінансової діяльності підприємств та організацій: доходи, прибуток, рентабельність. Фінансова діяльність підприємств усіх видів, у тому числі і малих, характеризується рядом важливих показників. Ключовим показником фінансового стану підприємства, що характеризує кінцеві результати торгово-виробничого процесу, є прибуток у формі грошових накопичень, що представляють собою різницю між доходами від діяльності підприємства і витратами на її здійснення. Прибуток - один з основних джерел доходів федерального і місцевого бюджетів, основна мета підприємницької діяльності. При стабільних цінах динаміка прибутку відображає зміну ефективності виробництва. Від розміру отриманого прибутку залежить фінансове становище підприємства, можливість формування фондів розвитку виробництва і соціального захисту, матеріального заохочення працівників. Показники прибутку характеризують абсолютний фінансовий ефект господарської діяльності підприємства. Для об'єктивної оцінки кінцевих результатів діяльності підприємства, можливості порівняльного аналізу визначається відносний розмір прибутку, який прийнято називати рентабельністю або прибутком. Розрізняють три показники рентабельності: загальна рентабельність підприємства, рентабельність реалізованої продукції, рентабельність капіталу. Загальна рентабельність підприємства визначається за формулою: R = Пб / Ф, де Пб - балансовий прибуток (збиток); Ф - середньорічна вартість основних виробничих засобів, нематеріальних активів та матеріальних оборотних коштів. Показник рентабельності підприємства характеризує розмір прибутку на один карбованець вартості виробничих фондів (основних і оборотних коштів). Рівень рентабельності підприємства є узагальнюючим показником, так як він характеризує ефективність всієї діяльності предпртія.

Статистичні показники фінансової стійкості діяльності підприємств і організацій. Коефіцієнти ліквідності, покриття, залучення активів. Показники швидкості оборотності активів.

Ефективність функціонування підприємств і організацій показує система показників: продуктивність праці, фондовіддача, собівартість і ефективність витрат. Продуктивність праці - результативність конкретного живого праці та ефективність продуктивної діяльності по створенню продукту. Статистика ставить перед собою завдання: вдосконалення методики розрахунку продуктивності, виявлення чинників зростання продуктивності, визначення впливу продуктивності праці на зміну обсягу продукції, яка характеризується виробленням продукції в одиницю часу, т. Е. Обсяг виробленої продукції ділиться на витрати робочого часу. Це прямий показник продуктивності праці, зворотним є трудомісткість. Одиниця виміру обсягу продукції можуть бути натуральними, умовно натуральними, трудовими і вартісними. Рівень фондовіддачі = вартість продукції / середньорічну вартість основних фондів; рівень фондомісткості = середньорічна вартість основних фондів / вартість виробленої продукції; рівень фондоозброєності = середньорічна вартість основних фондів / середньооблікова чисельність працівників. Динаміку середньої по групі підприємств оцінює індекс змінного складу. Зміна середньої фондовіддачі може відбуватися за рахунок зміни фондовіддачі по окремих підприємствах і за рахунок зміни частки фондів підприємства з різним рівнем фондовіддачі в загальному обсязі фонду. Роль цих факторів оцінюють відповідно індексом постійного складу та індексом структурних зрушень. Рівень і динаміку фондовіддачі визначає: 1. по одному підприємству 2. по двом підприємствам разом, індекс фондовіддачі змінного, постійного складу, структурних зрушень 3. абсолютні прирости середнього фондовіддачі в цілому і за рахунок окремих факторів 4. абсолютний приріст випуску продукції внаслідок зміни середньої вартості основних фондовіддачі та 2 факторів разом. Зворотною величиною фондовіддачі є показник фондомісткості. Він показує частку вартості основних фондів припадає на кожну гривню продукції, що випускається Ефективність роботи підприємства визначається рівнем фондоозброєності праці, яка визначається вартість основних виробничих фондів до чисельності промислово-виробничого персоналу. Ця величина повинна безперервно зростати, так як від неї залежать технічна озброєність, отже - продуктивність праці.

Дана робота скачав з сайту http://www.vzfeiinfo.ru ID роботи: 30195

Дана робота скачав з сайту http://www.vzfeiinfo.ru ID роботи: 30195

 
 Частина 1 |  Предмет, метод і завдання статистики. |  Метод статистичної угруповання, його завдання. Види угруповань, їх застосування в аналізі фінансово-економічної діяльності підприємства. |  Статистичні ряди розподілу, їх види. Основні характеристики ряду розподілу, їх роль в аналізі структури сукупності. |  Табличне і графічне представлення статистичних даних. |  Вираз статистичних показників у вигляді абсолютних і відносних величин. Їх вимірювачі. Основні види відносних величин. |  Середня величина в статистиці, її сутність і умови застосування. Види і форми середніх. |  Поняття про варіації ознаки в сукупності. Система показників варіації. Її застосування в аналізі фінансово-економічної діяльності підприємства. |  Види дисперсій. Правило складання дисперсій. Розрахунок на його основі коефіцієнта детермінації та емпіричного кореляційного відносини. Їх практичне використання. |  Метод вибіркового спостереження, його сутність і перевага. Види вибірки. Визначення необхідної чисельності вибірки. Особливості малих вибірок. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати