Головна

Частина 2

  1.  A. Велика статистична сукупність, з якої відбирається частина об'єктів для дослідження.
  2.  I частина
  3.  I. Загальна частина.
  4.  I. Загальна частина.
  5.  II частина
  6.  II. Основна частина
  7.  II. ОСНОВНА ЧАСТИНА.

1. Національне багатство - категорія СНС. Склад національного багатства. Показники обсягу, структури та динаміки національного багатства (ВВП, ВНД, ВНРД, кп, сальдо ек і імп, нац збережено)

національне багатствосукупність накопичених в країні нефінансових і фінансових активів на певний момент часу. Чиста вартість фінансових активів дорівнює вартість фінансових активів мінус сума зобов'язань господарюючих об'єктів. Діляться на фінанс (монетарне золото, акції, позики ...) і нефинанс(производствен,непроизводствен,материал,нематериал.) активи. Система показників статистики національного багатства, яка використовується в аналізі, включає в себе наступні основні характеристики: 1) наявності (обсягу) і структури багатства; 2) відтворення найважливіших його частин; 3) динаміки всього багатства і його складових елементів; 4) розміщення багатства на території країни; 5) охорони природних ресурсів та їх заповнення ..система показат: 1)ВВП- Потік кінцевих товарів і послуг, вироблених резидентами країни за той чи інший період, і обчислюються в ринкових цінах кінцевого споживання.; 2) ВНД-потік первинних доходів (оплата праці, доходи від власності, податки на виробництво та імпорт), отримані резидентами даної країни в результаті їх участі у створенні ВВП; 3)ВНРД (Валовий національний наявний дохід) - охоплює всі доходи, отримані резидентами даної країни в результаті первинного і вторинного розподілу доходів; 4)КП (Кінцеве споживання) -витрати на кп; 5)сальдо експорту та імпорту 6) Валове нагромадження (Накопичений. Основного кап-ла); 7)національне заощадження є частина валового національного наявного доходу, яка не входить в кінцеве споживання. Валове національне заощадження (ВНС) дорівнює сумі валових заощаджень всіх секторів економіки: (джерело фінансування накопичення. Для СНС дуже важливо, щоб кожному рахунку відповідала своя балансує статьяСістема покахателей: * аоказателі обсягу * показат складу і структури * стану отдельн компонентів * простого і розширеного виробництва * показат ефективного исползуются * динаміка нб.
 Частина 1 |  Предмет, метод і завдання статистики. |  Метод статистичної угруповання, його завдання. Види угруповань, їх застосування в аналізі фінансово-економічної діяльності підприємства. |  Статистичні ряди розподілу, їх види. Основні характеристики ряду розподілу, їх роль в аналізі структури сукупності. |  Табличне і графічне представлення статистичних даних. |  Вираз статистичних показників у вигляді абсолютних і відносних величин. Їх вимірювачі. Основні види відносних величин. |  Середня величина в статистиці, її сутність і умови застосування. Види і форми середніх. |  Поняття про варіації ознаки в сукупності. Система показників варіації. Її застосування в аналізі фінансово-економічної діяльності підприємства. |  Види дисперсій. Правило складання дисперсій. Розрахунок на його основі коефіцієнта детермінації та емпіричного кореляційного відносини. Їх практичне використання. |  Метод вибіркового спостереження, його сутність і перевага. Види вибірки. Визначення необхідної чисельності вибірки. Особливості малих вибірок. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати