Головна

Перетворення агрегатних індексів у середні. Середні арифметичний і гармонійний індекси. Їх застосування у вивченні динаміки цін і фізичного обсягу виробництва.

  1.  Середня ПОКАЗНИКИ В РЯДАХ ДИНАМИКИ
  2.  I закон термодинаміки
  3.  I. ЗАСТОСУВАННЯ проективної-демонстраційною технікою В глибинний аналіз З
  4.  II закон термодинаміки. Теорема Карно-Клаузіуса
  5.  II. Періоди фізичного розвитку
  6.  II. Поняття і види динаміки мови. Екстра-та інтралінгвістичні (внутрішні) умови розвитку мови.
  7.  III. Проблема вибору в національній економіці. Витрати виробництва.

Основною формою загальних індексів є агрегатна форма. Індекс агрегатної форми будується за методом сум. Агрегатна форма застосовується, якщо ми маємо дані поелементні в звітному і базисному періоді. Багато статистичні показники, що характеризують різні сторони суспільних явищ, знаходяться між собою в певному зв'язку (часто у вигляді твору). Статистика характеризує ці взаємозв'язки кількісно. Багато економічні показники тісно пов'язані між собою і утворюють індексні системи. прийнята наступна практика факторного аналізу: якщо результативний показник = твору об'ємного і якісного чинників, то якісний фактор фіксується на рівні базисного періоду; якщо ж визначається вплив якісного показника, то об'ємний фактор фіксується на рівні звітного періоду. Розглянемо побудову взаємопов'язаних індексів на прикладі індексів цін, фізичного обсягу продукції (Якщо мова йде про відпускні ціни) або фізичного обсягу товарообігу (Якщо мова йде про роздрібні ціни) і індексу вартості продукції (Товарообігу у фактичних цінах). Індекси фізичного обсягу і цін є факторними по відношенню до індексом вартості продукції (Товарообігу у фактичних цінах):  , або  . Таким чином, твір індексу цін на індекс фізичного обсягу продукції дає індекс вартості продукції (товарообігу у фактичних цінах). Індексна система дозволяє за двома відомими значеннями індексів знайти значення третього невідомого. Індекс фізичного обсягу продукції:  ; Крім агрегатного способу розрахунку загальних індексів існує й інший спосіб, який полягає в розрахунку загальних індексів як середніх з відповідних індивідуальних індексів. До обчислення таких середньозважених індексів вдаються тоді, коли наявна в розпорядженні інформація не дозволяє розрахувати агрегатний індекс. Так, якщо невідомі кількості вироблених окремих продуктів в натуральному вимірі, але відомі індивідуальні індекси  і вартість продукції базисного періоду (p0q0), Можна визначити середній арифметичний індекс фізичного обсягу продукції. Вихідною базою побудови служить агрегатна форма. З наявних даних можна отримати тільки знаменник цієї формули. Для знаходження чисельника використовується формула індивідуального індексу обсягу продукції, з якої випливає, що q1= q0iq. Підставляючи цей вираз в чисельник агрегатної форми, отримуємо загальний індекс фізичного обсягу у формі середнього арифметичного індексу фізичного обсягу продукції, Де вагами служить вартість окремих видів продукції в базисному періоді (q0p0):  . Якщо відомі дані дозволяють обчислити тільки чисельник агрегатного індексу фізичного обсягу, то, аналогічно висловлюючи продукцію базисного періоду як  , Виробляємо заміну в знаменнику. В результаті отримуємо загальний індекс фізичного обсягу у формі середнього гармонійного зваженого індексу фізичного обсягу продукції, Де вагами служить вартість продукції звітного періоду в базисних цінах (q1p0):  . У формі середньої гармонійної зваженої індекс фізичного обсягу використовується тільки в аналітичних цілях. Т. О., застосування тієї чи іншої формули індексу фізичного обсягу (агрегатного або середнього арифметичного або середнього гармонійного) залежить від наявних в нашому розпорядженні конкретних даних і мети дослідження.

Індекси середніх рівнів якісних показників. Індекси змінного, постійного складу і структурних зрушень. Визначення абсолютних приростів (зниження) середніх рівнів за рахунок окремих факторів.

На динаміку якісних показників, рівні яких виражені середніми величинами, Впливає зміна структури досліджуваного явища. під зміною структури явища розуміється зміна частки окремих одиниць сукупності, з яких формуються середні, в загальній їх чисельності. При вивченні динаміки середньої величини завдання полягає у визначенні ступеня впливу двох факторів: змін значення осредняемого показника и змін структури явища. Це завдання вирішується за допомогою індексного методу, т. Е шляхом побудови системи взаємопов'язаних індексів, В яку включаються три індексу: змінного складу, постійного складу і структурних зрушень. Індекс змінного складу являє собою відношення двох зважених середніх до мінливих (змінними) вагами, що показує зміну індексується середньої величини. Для будь-яких якісних показників індекс змінного складу можна записати в загальному вигляді:  , де х1, х2 - Рівні осредняемого показника в звітному і базисному періодах відповідно; f1, f2 - Ваги (частоти) осредняемого показника в звітному і базисному періодах відповідно. Щоб елімітіровать вплив зміни структури сукупності на динаміку середньої величини, беруть відношення середніх зважених з одними і тими ж вагами (як правило на рівні звітного періоду). Індекс, що характеризує динаміку середньої величини при одній і тій же фіксованою структурі сукупності, носить назву індексу постійного (фіксованого) складу і обчислюється в загальному вигляді:  . Індекс постійного складу показує, як в звітному періоді в порівнянні з базисним змінилася середня величина показника по будь-якої однорідної сукупності за рахунок зміни тільки самої індексується величини, т. Е коли вплив структурного фактора усунуто. Для вимірювання впливу тільки структурних змін на досліджуваний середній показник обчислюють індекс структурних зрушень, Як відношення середнього рівня индексируемого показника базисного періоду, розрахованого на звітну структуру, до фактичної середньої цього показника в базисному періоді: .
 Частина 1 |  Предмет, метод і завдання статистики. |  Метод статистичної угруповання, його завдання. Види угруповань, їх застосування в аналізі фінансово-економічної діяльності підприємства. |  Статистичні ряди розподілу, їх види. Основні характеристики ряду розподілу, їх роль в аналізі структури сукупності. |  Табличне і графічне представлення статистичних даних. |  Вираз статистичних показників у вигляді абсолютних і відносних величин. Їх вимірювачі. Основні види відносних величин. |  Середня величина в статистиці, її сутність і умови застосування. Види і форми середніх. |  Поняття про варіації ознаки в сукупності. Система показників варіації. Її застосування в аналізі фінансово-економічної діяльності підприємства. |  Види дисперсій. Правило складання дисперсій. Розрахунок на його основі коефіцієнта детермінації та емпіричного кореляційного відносини. Їх практичне використання. |  Метод вибіркового спостереження, його сутність і перевага. Види вибірки. Визначення необхідної чисельності вибірки. Особливості малих вибірок. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати