На головну

Методи виявлення основної тенденції розвитку рівнів рядів динаміки. Прогнозування рівнів динамічних рядів у фінансово-економічному аналізі.

  1.  A. Релятивизация понять як джерело розвитку пізнання
  2.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  3.  I група Організаційно-стимулюючі методи
  4.  I. Донаучний етап розвитку геологічних знань (від давнини до середини XVIII століття).
  5.  I. Об'єкти, методи і завдання інженерної геології
  6.  I. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І СТРУКТУРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  7.  I. Три періоду розвитку

. Однією з найважливіших завдань статистики є визначення в рядах динаміки загальної тенденції розвитку явища. На розвиток явища в часі впливають різні чинники. Тому при аналізі динамічних йдеться про основний тенденції, Досить стабільною (стійкою) протягом вивченого етапу розвитку. Основною тенденцією розвитку (трендом) називається плавне і стійка зміна рівня явища в часі, вільний від випадкових коливань. З цією метою ряди динаміки піддаються обробці методами укрупнення інтервалів, ковзної середньої та аналітичного вирівнювання. Найбільш простим методом вивчення основної тенденції в рядах динаміки є укрупнення інтервалів. Даний метод заснований на укрупненні періодів часу, до яких відносяться рівні ряду динаміки (одночасно зменшується кількість інтервалів). Виявлення основної тенденції може здійснюватися також методомковзної (рухомого) середньої. Сутність його полягає в тому, що обчислюється середній рівень з певного числа, зазвичай непарного (3, 5, 7 і т. Д.), перших за рахунком рівнів ряду, потім - з такого ж числа рівнів, але починаючи з другого за рахунком, далі - починаючи з середнього і т. Д. Таким чином, середня як би «ковзає» по ряду динаміки, пересуваючись на один термін. Недоліком згладжування ряду є «укорочення» згладженого ряду в порівнянні з фактичним, а отже, відбувається втрата інформації. Для того, щоб дати кількісну модель, яка має основну тенденцію зміни рівнів динамічного ряду в часі, використовується аналітичне вирівнювання ряду динаміки. основним змістом методу аналітичного вирівнювання в рядах динаміки є те, що загальна тенденція розвитку розраховується як функція часу :, де рівні динамічного ряду, обчислені за відповідним аналітичним рівнянням на момент часу. Визначення теоретичних (розрахункових) рівнів проводиться на основі так званої адекватної математичної моделі. Вибір моделі залежить від мети дослідження і повинен бути заснований на теоретичному аналізі, що виявляє характер розвитку явища, а також на графічному зображенні ряду динаміки. Найпростішими моделями, що виражають тенденцію розвитку, є: лінійна, показова, статечна функції. Розрахунок параметрів функції зазвичай проводиться методом найменших квадратів, В якому в якості рішення приймається точка мінімуму суми квадратів відхилень між теоретичними і емпіричними рівнями: . Вирівнювання по прямій застосовується в тих випадках, коли абсолютні приросту практично постійні, т. е коли рівні змінюються в арифметичній прогресії (або близько до неї). Вирівнювання по показовою функції використовується в тих випадках, коли ряд відображає розвиток в геометричній прогресії, т. е коли ланцюгові коефіцієнти зростання практично постійні. Вирівнювання ряду динаміки по прямій:  . параметри а0, а1 згідно з методом найменших квадратів знаходяться рішенням наступної системи нормальних рівнянь: , де у - Фактичні (емпіричні) рівні ряду; t - Час (порядковий номер періоду або моменту часу). Розрахунок параметрів значно спрощується, якщо за початок відліку часу (t = 0) прийняти центральний інтервал (момент). Т. О., система приймає вигляд . Таким чином, отримуємо: ; .

 
 Частина 1 |  Предмет, метод і завдання статистики. |  Метод статистичної угруповання, його завдання. Види угруповань, їх застосування в аналізі фінансово-економічної діяльності підприємства. |  Статистичні ряди розподілу, їх види. Основні характеристики ряду розподілу, їх роль в аналізі структури сукупності. |  Табличне і графічне представлення статистичних даних. |  Вираз статистичних показників у вигляді абсолютних і відносних величин. Їх вимірювачі. Основні види відносних величин. |  Середня величина в статистиці, її сутність і умови застосування. Види і форми середніх. |  Поняття про варіації ознаки в сукупності. Система показників варіації. Її застосування в аналізі фінансово-економічної діяльності підприємства. |  Види дисперсій. Правило складання дисперсій. Розрахунок на його основі коефіцієнта детермінації та емпіричного кореляційного відносини. Їх практичне використання. |  Метод вибіркового спостереження, його сутність і перевага. Види вибірки. Визначення необхідної чисельності вибірки. Особливості малих вибірок. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати