Головна

Поняття про варіації ознаки в сукупності. Система показників варіації. Її застосування в аналізі фінансово-економічної діяльності підприємства.

  1.  A. Поняття дії в класичній механіці
  2.  Семінар 9. Спілкування як основа педагогічної діяльності. Педагогічна культура (2 години).
  3.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  4.  I. Значення і завдання аналізу заготівельної діяльності. Аналіз закупівель сільськогосподарської продукції. Аналіз факторів, що впливають на заготівельний оборот.
  5.  I. ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АНАЛІЗ ВИПУСКУ промислової продукції.
  6.  I. Поняття конфлікту
  7.  I. ЗАСТОСУВАННЯ проективної-демонстраційною технікою В глибинний аналіз З

Варіація-відмінність в значеннях якої-небудь ознаки у різних одиниць даної сукупності в один і той же період або момент часу. До показників варіації відносяться:розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсія, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації.розмах варіації R,  . Розмах варіації показує лише крайні відхилення ознаки. Для аналізу варіації необхідний показник, який відображає всі коливання варьирующего ознаки і дає узагальнену характеристику. це середнє лінійне відхилення (середню арифметичну абсолютних значень відхилень окремих варіантів від їх середньої арифметичної). Середнє лінійне відхилення для несгруппірованних даних: , де п - Число членів ряду; для згрупованих даних: , де  - Сума частот варіаційного ряду. дисперсіяознаки - середній квадрат відхилень варіантів від їх середньої величини, вона обчислюється за формулами простої і зваженої дисперсії. Проста дисперсія для несгруппірованних даних: ; зважена дисперсія для варіаційного ряду:  . Властивості дисперсії: 1) якщо всі значення ознаки зменшити або збільшити на одну і ту ж постійну величину А, дисперсія не зміниться; 2) якщо всі значення ознаки зменшити або збільшити в одне і те ж число раз (i раз), то дисперсія зменшиться або збільшиться в раз. Використовуючи друге властивість дисперсії, можна отримати формулу обчислення дисперсії в варіаційних рядах з рівними інтервалами за способом моментів: , де i - величина інтервалу;  -Нові (перетворені) значення варіантів (А - умовний нуль, в якості якого зручно використовувати середину інтервалу, що володіє найбільшою частотою); - Момент другого порядку; - Квадрат моменту першого порядку. Середнє квадратичне відхилення дорівнює кореню квадратному з дисперсії: для несгруппірованних даних: , для варіаційного ряду: . Середнє квадратичне відхилення показує, на скільки в середньому відхиляються конкретні варіанти від їх середнього значення. Обчислюємо середнє значення альтернативної ознаки і його дисперсію. Середнє значення альтернативної ознаки  . Дисперсія альтернативної ознаки:  . Підставивши в формулу дисперсії q = 1 - p, отримаємо  . Таким чином,  - Дисперсія альтернативної ознаки дорівнює добутку частки одиниць, що володіють ознакою, на частку одиниць, що не володіють даними ознакою. Середнє квадратичне відхилення альтернативної ознаки  . Для порівняння варіацій різних ознак, використовують відносний показник варіації - коефіцієнт варіації. Коефіцієнт варіації відношення середнього квадратичного відхилення до середньої арифметичної:  . Також коефіцієнт варіації використовується як характеристика однорідності сукупності. Сукупність вважається однорідною, якщо коефіцієнт варіації не перевищує 33%
 Частина 1 |  Предмет, метод і завдання статистики. |  Метод статистичної угруповання, його завдання. Види угруповань, їх застосування в аналізі фінансово-економічної діяльності підприємства. |  Статистичні ряди розподілу, їх види. Основні характеристики ряду розподілу, їх роль в аналізі структури сукупності. |  Табличне і графічне представлення статистичних даних. |  Вираз статистичних показників у вигляді абсолютних і відносних величин. Їх вимірювачі. Основні види відносних величин. |  Метод вибіркового спостереження, його сутність і перевага. Види вибірки. Визначення необхідної чисельності вибірки. Особливості малих вибірок. |  Середня і гранична помилки вибірки. Методика їх розрахунку для середньої і частки. Оцінка суттєвості розбіжності вибіркових середніх. |  Види і форми взаємозв'язків соціально-економічних явищ. Кореляційний зв'язок, її особливості, методи виявлення і оцінки тісноти. |  Кореляційно-регресійний аналіз взаємозв'язків соціально-економічних явищ, його сутність і етапи. Рівняння регресії як форма аналітичного вираження зв'язку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати