На головну

Основні підходи до класифікації методів навчання у вітчизняній вищій школі

 1.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
 2.  I. Основні богословські положення
 3.  I. ОСНОВНІ Богословська ПОЛОЖЕННЯ
 4.  I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
 5.  I. Основні лінгвістичні джерела.
 6.  I. Основні права громадян
 7.  II р. ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ УЧР
 Класифікація  підстава  Групи методів
 Традиційна (Петровський Е. І та ін.)  Джерело знань  ? Словесні (бесіда, розповідь, лекція тощо.) ? Наочні (показ, схеми та ін.) ? Практичні (вправа, рішення задач і ін.)
 За призначенням (Данилов М. А. та ін.)  Послідовник-ність етапів навчання
 • придбання знань;
 • формування умінь і навичок;
 • застосування знань;
 • творчої діяльності;
 • закріплення ЗУН;
 • перевірки навчальних досягнень
 За дидактичним цілям (Щукіна Г. І. та ін.)  Мета навчання  Методи, що сприяють: а) первинному засвоєнню матеріалу; б) закріплення й удосконаленню набутих знань
 Класифікація методів навчання за Ю. К. Бабанському  Аспекти навчально-пізнавальної діяльності (УПД)  · Організації та здійснення УПД: - словесні, наочні і практичні (аспект сприйняття і передачі навчальної інформації); - індуктивні і дедуктивні (логічні аспекти); - репродуктивні і проблемно-пошукові (аспект мислення); - самостійної роботи і роботи під керівництвом викладача ( аспект управління вченням). · стимулювання і мотивації УПД: - інтересу до навчання; - обов'язку і відповідальності в навчанні. · контролю і самоконтролю за ефективністю УПД: - усний, письмовий, лабораторно-практичний.
 Класифікація методів навчання за І. Я. Лернер і М. Н. Скаткін  Характер діяльності учнів
 • пояснювально-ілюстративний;
 • репродуктивний;
 • проблемного викладу;
 • частково-пошуковий;
 • дослідний.

Класифікація методів навчання (за І. Я. Лернер і М. Н. Скаткін)

 метод  Вид діяльності навчально-гося  Рівні розумової діяль-ності навчально-гося  рівні знань  сутність  Удосконалить-ствование
 1. Пояснювально-ілюстративний  Отримання знань за допомогою викладача  I - впізнавання  I - знання - знайомства  Традиційне навчання - процес передачі готових відомих знань  програмоване навчання
 2. Репродуктивний  Застосування вивченого на основі зразка (репродукція)  II - програвання ведення  II - знання-копії    
 3. Проблемне виклад  Вивчення способів вирішення проблемних завдань за допомогою викладача  III - застосування  III - знання-вміння  Проблемне навчання - процес активного пошуку і відкриття учнями нових знань  Діалогові форми навчання
 4. Частково-пошуковий  Активний пошук рішення задачі під керівництвом викладача  III - прімененіеIV - творчість  III - знання-уменіеIV - знання-трансформа = ція    
 5. Досліджено-нізації  Самостійний пошук варіанту рішення  IV - творчість  IV - знання-трансформа-ція    

1. Пояснювально-ілюстративний метод. Учні отримують знання в «готовому» вигляді. Сприймаючи і осмислюючи факти, оцінки, висновки, вони залишаються в рамках репродуктивного (відтворюючого) мислення. У вузі даний метод знаходить найширше застосування для передачі великого масиву інформації.

2. Репродуктивний метод. До нього відносять застосування вивченого на основі зразка або правила. Діяльність учнів має алгоритмічний характер, т. Е. Виконується за інструкціями, приписами, правилами.

3. Метод проблемного викладу. Використовуючи найрізноманітніші джерела і засоби, педагог, перш ніж викладати матеріал, ставить проблему, формулює пізнавальну задачу, а потім, розкриваючи систему доказів, порівнюючи точки зору, різні підходи, показує спосіб вирішення поставленого завдання.

4. Частково-пошуковий або евристичний метод. Полягає в організації активного пошуку рішення висунутих в навчанні (або самостійно сформульованих) пізнавальних завдань або під керівництвом педагога, або на основі евристичних програм і вказівок.

5. Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і завдань і короткого усного або письмового інструктажу учні самостійно вивчають літературу, джерела, ведуть спостереження і вимірювання, виконують дії пошукового характеру.

Жодна з розглянутих класифікацій не вільна від недоліків. Слід виходити з того, що «чистих» методів навчання не буває. Вони взаємно проникають один в одного, характеризуючи різнобічне взаємодія викладача і учнів. «І якщо ми можемо сказати на певному етапі про використання одного методу, то це лише означає, що він в даний момент домінує».

 
 У дидактиці прийнято виділяти форми навчання |  ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС І ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ |  Процес управління складається з |  Поняття виховання. |  Необхідні умови для самовдосконалення. |  ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ В СТРУКТУРІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ |  Аналіз здійсненої системи спілкування і моделювання спілкування в майбутній діяльності. |  Якості особистості педагога, важливі для спілкування |  Ефективне і неефективне заохочення |  Бар'єри педагогічного спілкування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати