На головну

Класифікація методів навчання за Ю. К. Бабанським

  1. А) виховання в процесі трудового навчання.
  2. Адаптації та навчання
  3. Антагонізм у мікроорганізмів. Антибіотики, характеристика, принципи одержання, одиниці виміру. Класифікація за механізмом дії на мікроорганізми.
  4. Б. Особливості диференціації навчання у школах Великобританії
  5. Бактеріофаг,історія вивчення. Структура, класифікація фагів за морфологією. Методи якісного і кількісного визначення бактеріофагів. Практичне використання бактеріофагів.
  6. Бухгалтерські документи та їх класифікація.
  7. Вибір методів аналізу в часовій області
Методи організації та реалізації навчально-пізнавальної діяльності учнів І підгрупа За джерелом інформації словнені: розповідь, бесіда, лекція; наочні: ілюстрація, демонстрація; практичні: досліди, вправи, практичні роботи
ІІ підгрупа За логікою передачі і сприймання навчальної інформації індуктивні, дедуктивні. аналітичні, синтетичні
III підгрупа За ступенем самостійності мислення школярів при засвоєнні знань репродуктивні, проблемно-пошукові, дослідницькі
IV підгрупа За ступенем керування учінням навчальна робота під керівництвом учителя; самостійна робота з книгою; письмова робота, лабораторна робота, виконання трудових завдань
Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів І підгрупа Методи стимулювання інтересу до навчання пізнавальні ігри, навчальні дискусії; створення ситуацій емоційно-моральних переживань; створення ситуацій пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості
II підгрупа Методи стимулювання обов'язку і відповідальності в учінні переконання в значущості навчання; вимоги, вправи з виконання вимог; заохочення, покарання
Методи контролю і самоконтролю навчально-пізнавальної діяльності учнів І підгрупа Методи усного контролю індивідуальне опитування; фронтальне опитування; усні заліки, усні іспити; програмоване опитування
II підгрупа Методи письмового контролю контрольні письмові роботи; заліки; іспити; програмовані письмові роботи
III підгрупа Методи лабораторно-практичного контролю перевірочні практичні та лабораторні роботи, машинний контроль

Для трудового навчання найприйнятнішою є класифікація методів за способами діяльності учнів та вчителя. Пояснюється це тим, що під час навчання цьому предмету особливо чітко виступають два взаємопов'язаних процеси - самостійна практична діяльність учнів та керівна діяльність вчителя. Відповідно й методи трудового навчання можливо поділити на дві групи: методи самостійної роботи учнів під керівництвом вчителя - методи учіння і методи викладання - викладення навчального матеріалу, навчальна демонстрація об'єктів, процесів, що вивчаються та їх зображень, керівництво працею учнів і т. Д.

Методи учіння:

1. Спостереження.

2. Лабораторні і виробничі досліди.

3. Вправи (розумові, рухові, комбіновані).

4. Самостійна робота учнів.

5. Вирішення задач (технічних, технологічних, економічних).

Методи викладання:

1. Усний виклад навчального матеріалу (пояснення принципу дії та будови знарядь праці, наукової суті технологічних процесів і т. Д., розповідь про професії, виробництво і т. Д.).

2. Бесіда (з метою перевірки знань та повідомлення учням нових знань).

3. Навчальна демонстрація (показ зразків матеріалів, механізмів, машин і т. Д., що вивчаються, а також навчально-наочних посібників, кінофільмів, діафільмів та діапозитивів).

4. Методи перевірки та оцінювання знань, вмінь і навичок учнів (усні опитування, практичні контрольні роботи, залікові роботи, кваліфікаційні іспити і т. Д.).

   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   Наступна

Шкала оцінювання. | Теорія і методика трудового навчання − галузь педагогічної науки, її предмет і завдання. | Методи і методики проведення наукових досліджень з теорії і методики трудового навчання. | Аналіз навчальної, методичної та наукової літератури з трудової підготовки школярів. (Самостійна робота). | Розуміння особистості та її структури. | Історичний аспект генезису концепцій особистості. | Сучасні теорії особистості. | Динамічна функціональна структура особистості. | Мал. 1.2.1. Основні підструктури як рівні особистості, на які накладаються характер і здібності. | Мал 1.2.2. Соціалізація підструктур особистості. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати