Головна

Психологічні характеристики людини і форми аналізу трудової діяльності

  1. B) Формирование спор
  2. I. Формирование дисциплины.
  3. I. Формирование дисциплины.
  4. II. БИОЛОГО - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТДЕЛЬНЫХ
  5. II. Основни характеристики на мисленето като процес на формиране на понятия.
  6. II. Основни характеристики на представните образи.
  7. III уровень. Формирование словообразования существительных
Психологічні характеристики Які сторони системи управління вони відображають
Особистісні характеристики (потреби, мотиви, інтереси, переконання, ідеали, рівень претендування, самооцінка і т.д.). Аналіз вищих форм організації і управління: планування і прогнозування, прийняття рішень.
Мовна діяльність (фонематичний слух, монологічна, діалогічна, внутрішня, письмова мова). Аналіз комунікативної діяльності, групового спілкування, мовні взаємодії людей в процесі їх діяльності, організації праці та її управління.
Увага (мимовільна, довільна, післядовільна, коливання, розподіл, переключення, стійкість, концентрація, об'єм уваги і т.д.). Аналіз спрямованості психічної діяльності на процес управління і організацію праці.
Відчуття (адаптація, сенсибілізація, синестезія, пороги відчуттів). Первинний аналіз відображення, який пов'язаний з окремими сторонами управління працею і внутрішнім станом працюючого.
Сприйняття (предметність, константність, усвідомленість, цілісність, структурність, сприйняття простору, часу, руху).. Аналіз системи впорядкованих образів, які виникають в процесі організації і управління трудовою діяльністю.
Пам'ять (рухова, емоційна, образна, ейдетична, мимовільна, словесно-логічна, короткочасна, довготривала, оперативна, запам'ятовування, відтворення, впізнання, забування). Аналіз психічних процесів, які пов'язані з різними сторонами управління трудовим процесом, збереженням і наступним відновленням навичок управління.
Мислення (аналіз, синтез, абстракція, конкретизація, узагальнення, наочно-дійове, наочно-образне, абстрактне, поняття, судження, умовисновки). Аналіз процесу узагальненого і опосередкованого пізнання суттєвих властивостей і явищ системи управління, аналіз суттєвих зв'язків і стосунків, які існують між окремими сторонами управління.
Уява (мимовільна, довільна, відтворююча, творча, просторова, аглютинація, мрія). Аналіз процесу створення нових образів, уявлень в управлінні процесом праці в умовах проблемних і невизначених ситуацій.
Емоційна сфера (стенічні, астенічні почуття, абвівалентність, почуттєвий тон емоції, афект, стрес, настрій; моральні, практичні, інтелектуальні, естетичні почуття; емотивність, емоційність). Аналіз реальних стосунків, які виникають в процесі управління працею, відношень до різних сфер управління, до об'єктів, які є значимі для керуючої особи.
Вольова сфера (імпульсивні дії, вольові зусилля, цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, витримка). Аналіз свідомих дій, спрямованих на найвищу ефективність системи управління працею, здійснення яких пов'язане з подоланням труднощів і перешкод.
Темперамент і характер (сангвінічний, холеричний, флегматичний, меланхолічний, властивості характеру). Аналіз індивідуальних якостей, які характеризують особливості протікання психічних процесів і поведінки людини в процесі управління працею.
Здібності (загальні, часткові, спеціальні, обдарованість, талант, сенситивні періоди). Аналіз індивідуально-психологічних особливостей людини, які відповідають вимогам управлінської діяльності і є умовами її успішного виконання.

трудового процесу, умов і операційно-технічної структури праці з використанням одиниць аналізу діяльнісного та суб'єктного підходів. Результатом такого аналізу може бути гіпотетична модель конкретної трудової діяльності.

Функціонально-структурний аналіз являє собою психологічне дослідження мотиваційних, когнітивних, операторних і емоційно-вольових процесів, актуалізованих у людини в процесі формування або виконання конкретної трудової діяльності на макро- і мікроструктурному рівнях. Таке дослідження планується на основі результатів, отриманих за допомогою структурно-системного аналізу.

В цілому, описані методи вивчення трудової діяльності людини є загальною орієнтовною основою вивчення будь-яких видів професійної праці і забезпечує вирішення як науково-пізнавальних, так і практичних, конструктивних (формувальних, діагностичних, корегувальних та ін.) завдань, що відображено в таблиці 1.5.1.

Питання на закріплення та засвоєння навчального матеріалу

1. Як класифікують методи дослідження трудової діяльності?

2. Охарактеризуйте організаційні методи дослідження трудової діяльності.

3. Проаналізуйте методи збору емпіричних данихпри вивченні трудової діяльності людини.

4. В чому відмінність між якісним і кількісним аналізом інформації, зібраної при дослідженні трудової діяльності людини.

5. Охарактеризуйте системно-структурний та функціонально-структурний аналізи при інтерпретації результатів дослідження трудової діяльності.

   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   Наступна

Шкала оцінювання. | Теорія і методика трудового навчання − галузь педагогічної науки, її предмет і завдання. | Методи і методики проведення наукових досліджень з теорії і методики трудового навчання. | Аналіз навчальної, методичної та наукової літератури з трудової підготовки школярів. (Самостійна робота). | Розуміння особистості та її структури. | Історичний аспект генезису концепцій особистості. | Сучасні теорії особистості. | Динамічна функціональна структура особистості. | Мал. 1.2.1. Основні підструктури як рівні особистості, на які накладаються характер і здібності. | Мал 1.2.2. Соціалізація підструктур особистості. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати