Головна

Аналіз навчальної, методичної та наукової літератури з трудової підготовки школярів. (Самостійна робота).

  1. "Послання до єпископів" - найяскравіший зразок української полемічної літератури.
  2. Аналіз берегових засобів НГЗ, що забезпечують визначення місця судна.
  3. Аналіз використання фонду робочого часу
  4. Аналіз виробничого травматизму
  5. Аналіз виявлених проблем і їхня оцінка
  6. Аналіз ефективності використання основних засобів
  7. Аналіз і синтез.

Література для аналізу.

1. Активные методы трудовой подготовки школьников: Метод. рекомендации /Н. С. Янцур, В. Н. Ковалев, Я. А. Петров. − Ровно: РИОУП, 1991. - 88 с.

2. Атутов П. Р., Поляков В. А. Роль трудового обучения в политехническом образовании школьников /Отв. за вып. Ю. П. Аверичев и др. − М.: Просвещение, 1985. − 128 с.

3. Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні: Навч.-метод. посібник /За заг. ред.. О. М. Коберника, Г. В. Терещука. − Умань: СПД Жовтий, 2008. − 212 с.

4. Казакевич В. М., Поляков В. А., Ставровский А. Е. Основы методики трудового обучения. / Под ред. В. А. Полякова. − М.: Просвещение, 1983. − 192 с.

5. Кальней В. А. и др. Основы методики трудового и профессионального обучения / Под ред. В. А. Полякова. - М.: Просвещение, 1987. - 191 с.

6. Лында А. С. Методика трудового обучения. Учеб. пособие для студентов пед ин-тов по специальности «Общетехнические дисциплины и труд». − М.: Просвещение, 1977. - 232 с.

7. Мельникова Л. В., Осипова Л. В., Фридман Т. Б. Методика трудового обучения: (Обслуживающий труд). /Под ред. Л. В. Мельниковой. − М.: Просвещение. І985. − 224 с.

8. Методика трудового навчання: проектно-технологічний підхід: Навч. посібник. /За заг. ред. О. М. Коберника, В. К. Сидоренка. − Умань: СПД Жовтий, 2008. − 216 с.

9. Організація трудового навчання та виховання учнів 5-7 класів /В. М. Мадзігон та ін. − К.: НДІП АПНУ, 1992. − 189 с.

10. Прогрессивная зарубежная педагогическая мысль о трудовом воспитании и профессиональной подготовке /Сост. К. К. Салимова, Г. Б. Корнетов. − М.: Высшая школа. 1988. − 447 с.

11. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчання: теорія і методика. Монографія. / За заг. ред. О. М. Коберника. − К.: Науковий світ, 2003. − 172 с.

12. Трудова підготовка в закладах освіти. Науково-методичний журнал. (МОН України).

13. Трудове навчання в школі: Науково-методичний журнал.

14. Трудове навчання: Газета для вчителів обслуговуючих та технічних видів праці, викладачів та майстрів виробничого навчання МНВК.

15. Тхоржевский Д. О. Методика викладання загальнотехнічних дисциплін і трудового навчання. − К.: Вища школа, 1980.

16. Тхоржевський Д. О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін: Навч. посібник. − 3-тє вид., перероб. і допов. − К.: Вища школа, 1992. − 334 с.

17. Тхоржевський Д. О. Методика трудового та професійного навчання. Ч.І. Теорія трудового навчання. - 4-е вид., перероб. і доп. − К.: РННЦ "Дініт", 2000. − 248 с.

18. Тхоржевський Д. О. Методика трудового та професійного навчання. Ч. ІІ. Загальні засади методики трудового навчання. - 4-е вид., перероб. і доп. − К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2000. - 186 с.

19. Тхоржевський Д. О. Методика трудового та професійного навчання. Ч. ІІІ. Методика технічної праці у 5-9 класах. - 4-е вид., перероб. і доп. − К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2001. - 219 с.

20. Чебышева В. В. Психология трудового обучения. − М.: Высшая школа, 1983. − 239 с.

21. Школа и производство. Научно-методический журнал. (МО и ПОРФ).

22. Янцур М. С. Практикум з теорії і методики трудового й професійного навчання: Навчальний посібник для студентів, вчителів та майстрів трудового і виробничого навчання. − Рівне: РДГУ, 2000. - 161 с., з іл.

23. Янцур М. С. Організація трудового навчання учнів VIII-IX класів на навчально-виробничій базі: Монографія. - Рівне: РДГУ, 2005. - 104 с.

Питання на закріплення та засвоєння навчального матеріалу  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Шкала оцінювання. | Теорія і методика трудового навчання − галузь педагогічної науки, її предмет і завдання. | Історичний аспект генезису концепцій особистості. | Сучасні теорії особистості. | Динамічна функціональна структура особистості. | Мал. 1.2.1. Основні підструктури як рівні особистості, на які накладаються характер і здібності. | Мал 1.2.2. Соціалізація підструктур особистості. | Суть і структура трудової діяльності людини. | Суть, види та психологічна структура трудових дій людини. | Мал. 1.3.1. Класифікація видів дій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати