Головна

Теорія і методика трудового навчання − галузь педагогічної науки, її предмет і завдання.

  1. I. До-предметная структура имени
  2. I. ДО-ПРЕДМЕТНАЯ СТРУКТУРА ИМЕНИ 1 страница
  3. I. ДО-ПРЕДМЕТНАЯ СТРУКТУРА ИМЕНИ 2 страница
  4. I. ДО-ПРЕДМЕТНАЯ СТРУКТУРА ИМЕНИ 3 страница
  5. I. ДО-ПРЕДМЕТНАЯ СТРУКТУРА ИМЕНИ 4 страница
  6. I. Определение терминов и предмет исследования
  7. I. ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ И СТРУКТУРА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Зміст будь-якої науки складається з двох частин. І − це конкретний матеріал спостережень та експериментів, тобто факти; ІІ − ті закони, гіпотези, теорії, концепції, поняття та визначення, в яких наука теоретично узагальнює здобуті нею факти. Наукова думка рухається вперед завдяки постійній внутрішній взаємодії між обома частинами науки.

Загальний підхід до вивчення матеріалу (предмету) науки та теоретичне тлумачення його складають методологію дослідження. Дослідження предмету науки йде від вивчення конкретного, емпіричного матеріалу та його узагальнення з метою пізнати об'єктивні закони природи і суспільства, які задовольняють практичні потреби суспільного виробництва та суспільної свідомості.

Багатопланові та складні завдання, які стоять перед трудовим навчанням, можуть бути успішно вирішені, якщо вчителі чітко уявляють мету своєї діяльності, постійно турбуються про підвищення якості навчально-виховної роботи з учнями, досконало володіють методами і прийомами трудового навчання, виховання, розвитку і профорієнтації. Впоратися з поставленими завданнями вчителю допомагає теорія і методика трудового навчання.

Теорія і методика трудового навчання − це галузь педагогічної науки, яка вивчає і розробляє цілі та завдання трудового навчання, його зміст, принципи здійснення, форми і методи проведення навчально-виховної роботи з учнями. Вона базується на теорії про формування всебічно і гармонійно розвинутої особистості, спирається на закономірності процесу навчання і виховання, які вивчаються психологією, педагогікою та іншими науками про людину.

Розрізняють загальну і часткову методики трудового навчання.

Загальна методика трудового навчання (часткова дидактика) розглядає основні положення про цілі, завдання, зміст, форми та методи роботи вчителя і учнів, котрі не стосуються конкретного виду праці, який вивчають школярі. Вона озброює вчителя знаннями найбільш загальних закономірностей, шляхів і засобів навчання та виховання учнів і відкриває йому простір щодо використання різноманітних методів.

Часткова методика трудового навчання розглядає основні положення про цілі, завдання, зміст, форми і методи навчання учнів конкретному виду праці, наприклад, технічній праці в V-ІХ класах.

Предметом теорії і методики трудового навчання є процес формування в учнів елементів загальнотехнічних і спеціальних знань, загальнотрудових, загальновиробничих і спеціальних вмінь і навичок. В ході цього процесу здійснюється політехнічна освіта, зв'язок з суспільно-корисною працею учнів і ознайомлення їх з різноманітними професіями.

Теорія і методика трудового навчання як навчальний предмет будується на основі однієї із галузей педагогічної науки − методики трудового навчання, яка досліджує закономірності трудової підготовки школярів. Вона розглядається як часткова дидактика, і характеризується своїми об'єктом, завданнями і методами дослідження. Об'єктом (предметом) вивчення є процес трудового навчання учнів в школі, включаючи всі його сторони: зміст, методи, форми, шляхи, умови, наслідки навчання тощо.

Завдання теорії і методики трудового навчання:

− формування завдань трудового навчання в школі із врахуванням особливостей розвитку країни;

− розробка вимог до змісту трудового навчання в залежності від віку і видача практичних рекомендацій з розробки програм і підручників;

− побудова цілісного навчального процесу в трудовому навчанні, як вчителя (викладання), так і учнів (учіння);

− відбір і розробка оптимальних форм і методів трудового навчання;

− розробка змісту і методики позакласної та позашкільної роботи з техніки і праці;

− обґрунтування змісту та організації суспільно-корисної і продуктивної праці учнів;

− розробка і експериментальна перевірка матеріально-технічного оснащення процесу трудового навчання в школі.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Аналіз навчальної, методичної та наукової літератури з трудової підготовки школярів. (Самостійна робота). | Розуміння особистості та її структури. | Історичний аспект генезису концепцій особистості. | Сучасні теорії особистості. | Динамічна функціональна структура особистості. | Мал. 1.2.1. Основні підструктури як рівні особистості, на які накладаються характер і здібності. | Мал 1.2.2. Соціалізація підструктур особистості. | Суть і структура трудової діяльності людини. | Суть, види та психологічна структура трудових дій людини. | Мал. 1.3.1. Класифікація видів дій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати