На головну

IV. Вимоги до умов реалізації основної освітньої програми основної загальної освіти

  1.  F48.1 Синдром деперсоналізації-дереалізації.
  2.  I. Загальнодержавні норми і правила з ОП
  3.  I. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
  4.  I. Загальні вимоги
  5.  I. Загальні вимоги
  6.  II. Вимоги безпеки при несенні вартової служби
  7.  II. Вимоги до результатів освоєння основної освітньої програми основної загальної освіти

19. Вимоги до умов реалізації основної освітньої програми основної загальної освіти характеризують кадрові, фінансові, матеріально-технічні та інші умови реалізації вимог до результатів освоєння основної освітньої програми основної загальної освіти.

20. Результатом реалізації зазначених вимог має бути створення освітнього середовища:

що забезпечує досягнення цілей основної загальної освіти, його висока якість, доступність і відкритість для учнів, їх батьків (законних представників) та всього суспільства, духовно-моральний розвиток і виховання учнів;

яка гарантує охорону і зміцнення фізичного, психологічного та соціального здоров'я учнів;

преемственной по відношенню до початкового загальної освіти і враховує особливості організації основного загальної освіти, а також специфіку вікового психофізичного розвитку навчаються на даному ступені загальної освіти.

21. Умови реалізації основної освітньої програми основної загальної освіти повинні забезпечувати для учасників освітнього процесу можливість:

досягнення запланованих результатів освоєння основної освітньої програми основної загальної освіти всіма навчаються, в тому числі навчаються з обмеженими можливостями здоров'я та інвалідами;

розвитку особистості, здібностей, задоволення пізнавальних інтересів, самореалізації учнів, в тому числі обдарованих і талановитих, через організацію навчальної та позаурочної діяльності, соціальної практики, суспільно-корисної діяльності, систему гуртків, клубів, секцій, студій з використанням можливостей установ додаткової освіти дітей, культури і спорту;

оволодіння учнями ключовими компетенціями, що складають основу подальшого успішного освіти і орієнтації в світі професій;

формування соціальних цінностей учнів, основ їх громадянської ідентичності та соціально-професійних орієнтацій;

індивідуалізації процесу освіти за допомогою проектування і реалізації індивідуальних освітніх планів учнів, забезпечення їх ефективної самостійної роботи при підтримці педагогічних працівників і тьюторів;

участі учнів, їх батьків (законних представників), педагогічних працівників та громадськості в проектуванні і розвитку основної освітньої програми основної загальної освіти і умов її реалізації;

організації мережевої взаємодії загальноосвітніх установ, спрямованого на підвищення ефективності освітнього процесу;

включення учнів у процеси перетворення соціального середовища населеного пункту, формування у них лідерських якостей, досвіду соціальної діяльності, реалізації соціальних проектів і програм;

формування в учнів досвіду самостійної освітньої, громадської, проектно-дослідницької та художньої діяльності;

формування в учнів екологічної грамотності, навичок здорового і безпечного для людини і навколишнього його середовища способу життя;

використання в освітньому процесі сучасних освітніх технологій діяльнісного типу;

оновлення змісту основної освітньої програми основної загальної освіти, методик і технологій її реалізації відповідно до динаміки розвитку системи освіти, запитів учнів і їх батьків (законних представників) з урахуванням особливостей розвитку суб'єкта Російської Федерації;

ефективного використання професійного і творчого потенціалу педагогічних і керівних працівників освітнього закладу, підвищення їх професійної, комунікативної, інформаційної та правової компетентності;

ефективного управління освітньою установою з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних механізмів фінансування.

22. Вимоги до кадрових умов реалізації основної освітньої програми основної загальної освіти включають:

укомплектованість освітньої установи педагогічними, керівними та іншими працівниками;

рівень кваліфікації педагогічних та інших працівників навчального закладу;

безперервність професійного розвитку педагогічних працівників освітнього закладу, що реалізує освітню програму основного загальної освіти.

Освітня установа, що реалізує основну освітню програму основного загальної освіти, повинен бути укомплектований кваліфікованими кадрами.

Рівень кваліфікації працівників освітнього закладу, що реалізує основну освітню програму основного загальної освіти, для кожної посади повинен відповідати кваліфікаційним характеристикам за відповідною посадою, а для педагогічних працівників державного або муніципального освітнього закладу - також кваліфікаційної категорії.

Відповідність рівня кваліфікації працівників освітнього закладу, що реалізує основну освітню програму основного загальної освіти, вимогам, що пред'являються до кваліфікаційних категорій (першої або вищої), а також займаним ними посадам встановлюється при їх атестації.

Безперервність професійного розвитку педагогічних працівників освітнього закладу, що реалізує основну освітню програму основного загальної освіти, повинна забезпечуватися освоєнням ними додаткових професійних освітніх програм в обсязі не менше 108 годин і не рідше одного разу на п'ять років в освітніх установах, що мають ліцензію на право ведення даного виду освітньої діяльності, а також програм стажування на базі інноваційних загальноосвітніх установ, в тому числі з використанням дистанційних освітніх технологій.

В системі освіти повинні бути створені умови для:

комплексного взаємодії освітніх установ, що забезпечує можливість заповнення відсутніх кадрових ресурсів;

надання постійної науково-теоретичної, методичної та інформаційної підтримки педагогічних працівників, з питань реалізації основної освітньої програми основної загальної освіти, використання інноваційного досвіду інших освітніх установ, проведення комплексних моніторингових досліджень результатів освітнього процесу та ефективності інновацій.

23. Фінансово-економічні умови реалізації основної освітньої програми основної загальної освіти повинні:

забезпечувати державні гарантії прав громадян на отримання безкоштовного загальнодоступного основної загальної освіти;

забезпечувати освітній установі можливість виконання вимог Стандарту;

забезпечувати реалізацію обов'язкової частини основної освітньої програми основної загальної освіти і частини, що формується учасниками освітнього процесу, включаючи позаурочну діяльність;

відображати структуру та обсяг видатків, необхідних для реалізації основної освітньої програми основної загальної освіти, а також механізм їх формування.

Фінансове забезпечення реалізації основної освітньої програми основної загальної освіти бюджетного і / або автономного установи здійснюється виходячи з витратних зобов'язань на основі державного (муніципального) завдання засновника з надання державних (муніципальних) освітніх послуг відповідно до вимог Стандарту.

У разі реалізації основної освітньої програми основної загальної освіти в казенній установі засновник забезпечує фінансування його діяльності на основі розподілу бюджетних асигнувань за кошторисом з урахуванням обсягів доходів від приносить дохід діяльності.

Державне (муніципальне) завдання засновника з надання державних (муніципальних) освітніх послуг має забезпечувати відповідність показників обсягів і якості наданих освітніми установами даних послуг розмірами направляються на ці цілі коштів бюджету відповідного рівня. Показники, що характеризують реалізацію вимог Стандарту при наданні освітніми установами освітніх послуг, повинні відображати їх матеріально-технічне забезпечення, наявність і стан майна, кваліфікацію і досвід працівників.

Формування державного (муніципального) завдання з надання освітніх послуг має здійснюватися в порядку, встановленому (відповідно приналежності установ) Урядом Російської Федерації, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і органами місцевого самоврядування на строк до 1 року у разі затвердження бюджету на черговий фінансовий рік і на термін до 3 років у разі затвердження бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період з можливим уточненням при складанні проекту бюджету.

Фінансове забезпечення державних гарантій на отримання громадянами загальнодоступного і безкоштовного основної загальної освіти за рахунок коштів відповідних бюджетів бюджетної системи Російської Федерації здійснюється в державних і комунальних навчальних закладах на основі нормативів фінансування освітніх послуг, що забезпечують реалізацію для учня основної освітньої програми в межах федерального державного освітнього стандарту. * (5)

Норматив фінансового забезпечення муніципальних освітніх установ на одного учня, вихованця (регіональний подушний норматив фінансового забезпечення) - це мінімально допустимий обсяг бюджетних асигнувань, необхідних для реалізації в установах даного регіону основний освітньої програми основної загальної освіти відповідно до вимог Стандарту в розрахунку на одного учня в рік, який визначається з урахуванням спрямованості освітніх програм, форм навчання, категорії учнів, виду освітньої установи та інших особливостей освітнього процесу, а також витрат робочого часу педагогічних працівників освітніх установ на аудиторну і позаурочну діяльність * (6). Регіональний подушний норматив фінансового забезпечення повинен враховуватися при складанні проектів бюджетів для планування бюджетних асигнувань на надання державних (муніципальних) послуг (виконання робіт), складанні бюджетного кошторису казенної установи, а також для визначення обсягу субсидій на виконання державного (муніципального) завдання бюджетним або автономним установою .

Органи місцевого самоврядування здійснюють при необхідності фінансове забезпечення безкоштовного підвезення учнів до освітніх установ * (7).

Здійснення бюджетним і / або автономним установою приносить дохід діяльності не тягне за собою зниження нормативів фінансового забезпечення освітніх послуг за рахунок коштів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації * (8).

Органи місцевого самоврядування мають право здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів фінансове забезпечення надання загальної освіти муніципальними освітніми установами в частині витрат на оплату праці працівників освітніх організацій, витрат на підручники і навчальні посібники, технічні засоби навчання, витратні матеріали та господарські потреби понад норматив фінансового забезпечення, встановленого суб'єктом Російської Федерації * (9).

24. Матеріально-технічні умови реалізації основної освітньої програми основної загальної освіти повинні забезпечувати:

1) можливість досягнення які навчаються встановлених Стандартом вимог до результатів освоєння основної освітньої програми основної загальної освіти;

2) дотримання:

санітарно-епідеміологічних вимог освітнього процесу (вимоги до водопостачання, каналізації, освітлення, повітряно-теплового режиму, розміщення і архітектурним особливостям будівлі освітнього закладу, його території, окремих приміщень, засобів навчання, навчального обладнання);

вимог до санітарно-побутових умов (обладнання гардеробів, санвузлів, місць особистої гігієни);

вимог до соціально-побутових умов (обладнання в навчальних кабінетах і лабораторіях робочих місць вчителя та кожного учня; учительській з робочою зоною і місцями для відпочинку; кімнат психологічного розвантаження; адміністративних кабінетів (приміщень); приміщень для харчування учнів, зберігання і приготування їжі, а також, при необхідності, транспортне забезпечення обслуговування учнів);

будівельних норм і правил;

вимог пожежної та електробезпеки;

вимог охорони здоров'я учнів та охорони праці працівників освітніх установ;

вимог до транспортного обслуговування учнів;

вимог до організації безпечної експлуатації вулично-дорожньої мережі та технічних засобів організації дорожнього руху в місцях розташування загальноосвітніх установ;

вимог до організації безпечної експлуатації спортивних споруд, спортивного інвентарю та обладнання, що використовується в загальноосвітніх установах;

своєчасних термінів і необхідних обсягів поточного і капітального ремонту;

3) архітектурну доступність (можливість для безперешкодного доступу учнів з обмеженими можливостями здоров'я та інвалідів до об'єктів інфраструктури освітнього закладу).

Будівля навчального закладу, набір і розміщення приміщень для здійснення освітнього процесу, активної діяльності, відпочинку, харчування і медичного обслуговування учнів, їх площа, освітленість і повітряно-тепловий режим, розташування і розміри робочих, навчальних зон і зон для індивідуальних занять повинні відповідати державним санітарно епідеміологічної правилам і нормативам і забезпечувати можливість безпечного і комфортного організації всіх видів навчальної та позаурочної діяльності для всіх учасників освітнього процесу.

Освітня установа, що реалізує основну освітню програму основного загальної освіти, має мати необхідні для забезпечення освітньої (в тому числі дітей інвалідів та дітей з обмеженими можливостями здоров'я), адміністративної та господарської діяльності:

навчальні кабінети з автоматизованими робочими місцями учнів і педагогічних працівників, лекційні аудиторії;

приміщення для занять навчально-дослідницької та проектної діяльністю, моделюванням і технічною творчістю (лабораторії і майстерні), музикою, хореографією та образотворчим мистецтвом;

лінгафонні кабінети, забезпечують вивчення іноземних мов;

інформаційно-бібліотечні центри з робочими зонами, обладнаними читальними залами і книгосховищами, які забезпечують збереження книжкового фонду, медіатекою;

актові та хореографічні зали, спортивні споруди (комплекси, зали, басейни, стадіони, спортивні майданчики, тири, оснащені ігровим, спортивним обладнанням та інвентарем), автомістечка;

приміщення для харчування учнів, а також для зберігання і приготування їжі, що забезпечують можливість організації якісного гарячого харчування, в тому числі гарячих сніданків;

приміщення медичного призначення;

адміністративні та інші приміщення, оснащені необхідним обладнанням, в тому числі для організації навчального процесу з дітьми-інвалідами та дітьми з обмеженими можливостями здоров'я;

гардероби, санвузли, місця особистої гігієни;

ділянку (територію) з необхідним набором обладнаних зон;

повні комплекти технічного оснащення та обладнання всіх предметних областей і позаурочної діяльності, включаючи витратні матеріали і канцелярське приладдя (папір для ручного і машинного листи, картриджі, інструменти листи (в зошитах і на дошці), образотворчого мистецтва, технологічної обробки і конструювання, хімічні реактиви, носії цифрової інформації);

меблі, офісне обладнання та господарський інвентар.

Освітні установи самостійно за рахунок виділених бюджетних коштів і залучених в установленому порядку додаткових фінансових коштів повинні забезпечувати оснащення освітнього процесу на ступені основної загальної освіти.

Матеріально-технічне оснащення освітнього процесу має забезпечувати можливість:

реалізації індивідуальних освітніх планів учнів, здійснення їх самостійної освітньої діяльності;

включення учнів в проектну та навчально-дослідницьку діяльність, проведення спостережень і експериментів, в тому числі з використанням: навчального лабораторного обладнання; цифрового (електронного) і традиційного вимірювання, включаючи визначення місцезнаходження; віртуальних лабораторій, речових та віртуально-наочних моделей і колекцій основних математичних і природничо-наукових об'єктів і явищ;

художньої творчості з використанням ручних, електричних та ІКТ-інструментів і таких матеріалів, як папір, тканину, нитки для в'язання і ткацтва, пластик, різні фарби, глина, дерево, реалізації художньо-оформлювальних і видавничих проектів, натурної та мальованої мультиплікації;

створення матеріальних і інформаційних об'єктів з використанням ручних та електроінструментів, що застосовуються в обраних для вивчення поширених технологіях (індустріальних, сільськогосподарських, технологіях ведення будинку, інформаційних і комунікаційних технологіях), і таких матеріалів, як дерево, пластик, метал, папір, тканину, глина;

формування особистого досвіду застосування універсальних навчальних дій в екологічно орієнтованої соціальної діяльності, розвиток екологічного мислення та екологічної культури;

проектування і конструювання, в тому числі моделей з цифровим керуванням і зворотним зв'язком, з використанням конструкторів; управління об'єктами; програмування;

спостережень, наочного представлення та аналізу даних; використання цифрових планів і карт, супутникових зображень;

фізичного розвитку, систематичних занять фізичною культурою і спортом, участі в фізкультурно-спортивних і оздоровчих заходах;

виконання, твори та аранжування музичних творів із застосуванням традиційних народних і сучасних інструментів і цифрових технологій;

занять з вивчення правил дорожнього руху з використанням ігор, обладнання, а також комп'ютерних технологій;

розміщення продуктів пізнавальної, навчально-дослідницької та проектної діяльності учнів в інформаційно-освітньому середовищі навчального закладу;

проектування і організації своєї індивідуальної та групової діяльності, організації свого часу з використанням ІКТ; планування навчального процесу, фіксування його реалізації в цілому та окремих етапів (виступів, дискусій, експериментів);

забезпечення доступу в шкільній бібліотеці до інформаційних ресурсів Інтернету, навчальної та художньої літератури, колекціям медіаресурсів на електронних носіях, до розмножувальної техніки для тиражування навчальних і методичних тексто-графічних і аудіовідеоматеріалов, результатів творчої, науково-дослідницької та проектної діяльності учнів планування навчального процесу, фіксації його динаміки, проміжних і підсумкових результатів;

проведення масових заходів, зборів, уявлень; дозвілля і спілкування учнів з можливістю для масового перегляду кіно- і відеоматеріалів, організації сценічної роботи, театралізованих вистав, забезпечених озвучуванням, освітленням і мультимедіа супроводом;

випуску шкільних друкованих видань, роботи шкільного телебачення, організації якісного гарячого харчування, медичного обслуговування та відпочинку учнів.

Всі зазначені види діяльності повинні бути забезпечені витратними матеріалами.

25. Психолого-педагогічні умови реалізації основної освітньої програми основної загальної освіти повинні забезпечувати:

наступність змісту і форм організації освітнього процесу по відношенню до початкового ступеня загальної освіти;

врахування специфіки вікового психофізичного розвитку учнів, у тому числі особливості переходу з молодшого шкільного віку в підлітковий;

формування і розвиток психолого-педагогічної компетентності учнів, педагогічних та адміністративних працівників, батьківської громадськості;

варіативність напрямків психолого-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу (збереження і зміцнення психічного здоров'я учнів; формування цінності здоров'я та безпечного способу життя; розвитку своєї екологічної культури диференціація та індивідуалізація навчання; моніторинг можливостей і здібностей учнів, виявлення і підтримка обдарованих дітей, дітей з обмеженими можливостями здоров'я; психолого-педагогічна підтримка учасників олімпіадного руху, забезпечення усвідомленого та відповідального вибору подальшої професійної сфери діяльності; формування комунікативних навичок у різновікової середовищі і середовищі однолітків; підтримка дитячих об'єднань, учнівського самоврядування);

диверсифікацію рівнів психолого-педагогічного супроводу (індивідуальний, груповий, рівень класу, рівень установи);

варіативність форм психолого-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу (профілактика, діагностика, консультування, корекційна робота, розвиваюча робота, освіта, експертиза).

26. Інформаційно-методичні умови реалізації основної освітньої програми загальної освіти повинні забезпечуватися сучасної інформаційно-освітнім середовищем.

Інформаційно-освітнє середовище освітнього закладу включає: комплекс інформаційних освітніх ресурсів, в тому числі цифрові освітні ресурси, сукупність технологічних засобів інформаційних і комунікаційних технологій: комп'ютери, інше ІКТ-устаткування, комунікаційні канали, систему сучасних педагогічних технологій, що забезпечують навчання в сучасній інформаційно-освітньої середовищі.

Інформаційно-освітнє середовище освітнього закладу повинна забезпечувати:

інформаційно-методичну підтримку освітнього процесу; планування освітнього процесу і його ресурсного забезпечення; моніторинг і фіксацію ходу і результатів освітнього процесу; моніторинг здоров'я учнів;

сучасні процедури створення, пошуку, збору, аналізу, обробки, зберігання та подання інформації;

дистанційне взаємодія всіх учасників освітнього процесу (учнів, їх батьків (законних представників), педагогічних працівників, органів управління в сфері освіти, громадськості), в тому числі в рамках дистанційної освіти;

дистанційне взаємодія освітньої установи з іншими організаціями соціальної сфери: установами додаткової освіти дітей, установами культури, охорони здоров'я, спорту, дозвілля, службами зайнятості населення, забезпечення безпеки життєдіяльності.

Ефективне використання інформаційно-освітнього середовища передбачає компетентність співробітників освітньої установи в рішенні професійних завдань із застосуванням ІКТ, а також наявність служб підтримки застосування ІКТ. Забезпечення підтримки застосування ІКТ є функцією засновника навчального закладу.

Функціонування інформаційно-освітнього середовища має відповідати законодавству Російської Федерації.

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення реалізації основної освітньої програми основної загальної освіти включає характеристики оснащення інформаційно-бібліотечного центру, читального залу, навчальних кабінетів і лабораторій, адміністративних приміщень, шкільного сервера, шкільного сайту, внутрішньої (локальної) мережі, зовнішньої (в тому числі глобальної ) мережі та направлено на забезпечення широкого, постійного і стійкого доступу для всіх учасників освітнього процесу до будь-якої інформації, пов'язаної з реалізацією основної освітньої програми, досягненням запланованих результатів, організацією освітнього процесу і умовами його здійснення.

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення реалізації основної освітньої програми основної загальної освіти має забезпечувати:

інформаційну підтримку освітньої діяльності учнів і педагогічних працівників на основі сучасних інформаційних технологій в області бібліотечних послуг (створення і ведення електронних каталогів і повнотекстових баз даних, пошук документів по будь-яким критерієм, доступ до електронних навчальних матеріалів і освітніх ресурсів Інтернету);

укомплектованість друкованими та електронними інформаційно-освітніми ресурсами з усіх предметів навчального плану: підручниками, в тому числі підручниками з електронними додатками, які є їх складовою частиною, навчально-методичною літературою та матеріалами з усіх навчальних предметів основної освітньої програми основної загальної освіти на певних засновником освітнього закладу мовах навчання, додатковою літературою.

Фонд додаткової літератури повинен включати: вітчизняну і зарубіжну, класичну і сучасну художню літературу; науково-популярну і науково-технічну літературу; видання з образотворчого мистецтва, музики, фізичної культури і спорту, екології, правилам безпечної поведінки на дорогах; довідково-бібліографічні та періодичні видання; збори словників; літературу по соціальному і професійному самовизначенню учнів.

Освітнє установа повинна мати інтерактивний електронний контент з усіх навчальних предметів, в тому числі зміст предметних областей, представлене навчальними об'єктами, якими можна маніпулювати, і процесами, в які можна втручатися.

------------------------------

 * (1) Пункт 1 статті 7 Закону Російської Федерації "Про освіту" (Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації, 1992, N 30, ст. 1797; Відомості Верховної Ради України, 1996 року N 3, ст. 150; 2007, N 49, ст. 6070).

 * (2) При цьому при реалізації основних освітніх програм для учнів з обмеженими можливостями здоров'я можуть бути встановлені спеціальні федеральні державні освітні стандарти (пункт 5 статті 7 Закону Російської Федерації "Про освіту" (Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації, 1992, N 30, ст. 1 797; Відомості Верховної Ради України, 1996, N 3, ст. 150; 2007, N 49, ст. 6070).

 * (3) Дана програма розробляється за наявності в освітній установі дітей з обмеженими можливостями здоров'я.

 * (4) Законодавство Російської Федерації в галузі освіти включає Конституцію Російської Федерації, Закон Російської Федерації "Про освіту", які у відповідність до ним інші закони та інші нормативні правові акти Російської Федерації, а також закони та інші нормативні правові акти суб'єктів Російської Федерації в технічній освіті (п. 1 ст. 3 Закону Російської Федерації "Про освіту").

 * (5) Стаття 69.2 Бюджетного кодексу Російської Федерації (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2009 N 1, ст. 18).

 * (6) Пункт 11 статті 29, пункт 2 статті 41 Закону Російської Федерації "Про освіту" (Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації, 1992, N 30, ст. +1797; Відомості Верховної Ради України, 1996, N 3, ст. 150; 2007, N 49, ст. 6070).

 * (7) Пункт 1 статті 31 Закону Російської Федерації "Про освіту" (Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації, 1992, N 30, ст. 1797; Відомості Верховної Ради України, 1996, N 3, ст. 150 ; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1 (ч. I), ст. 5, 21; N 30, ст. 3808; N 43, ст. 5084; N 52 (ч. I), ст. 6236).

 * (8) Пункт 9 статті 41 Закону Російської Федерації "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 3, ст. 150, 2002, N 26, ст. 2517; 2004, N 30, ст. 3086; N 35 , ст. 3607; N 1, ст. 25; 2007, N 17, ст. 1932; N 44, ст. 5280).

 * (9) Пункт 4 статті 41 Закону Російської Федерації "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 3, ст. 150, 2002, N 26, ст. 2517; 2004, N 30, ст. 3086; N 35 , ст. 3607; N 1, ст. 25; 2007, N 17, ст. 1932; N 44, ст. 5280).

 © um.co.ua - учбові матеріали та реферати