Головна

Придбання акцій

  1. Гіперчутливість негайного та сповільненого типу. Механізми розвитку цих реакцій
  2. Кінцева дохідність простих акцій
  3. Мета - закріплення теоретичного й практичного матеріалу, придбання навичок побудови й аналізу простих економетричних моделей у модулі Multiple Regression.
  4. Моделі поточної ринкової вартості акцій
  5. Облік придбання нематеріальних активів
  6. Окиснювально-відновних реакцій
  7. Оцінка привілейованих акцій

Акції оплачуються в національній валюті, а у випадках, передбачених Статутом акціонерного товариства, також в іноземній валюті або шляхом передачі майна. Незалежно від форм внеску вартість акції виражається в національній валюті.

Підприємства, організації та установи можуть купувати акції за рахунок коштів, що надходять у їхнє розпорядження після сплати податків і відсотків за банківський кредит.

Акції можуть бути видані одержувачу (покупцю) тільки після повної сплати їхньої вартості.

Акціонерне товариство може викуповувати в акціонера акції, що належать йому, для їхнього наступного перепродажу, поширення серед своїх працівників чи анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані чи анульовані в термін не більше одного року.

Дивіденди по акціях виплачуються за підсумками року в порядку, передбаченому Статутом акціонерного товариства, за рахунок доходу, що залишається в його розпорядженні після сплати встановлених законодавством податків, інших платежів у бюджет і відсотків за банківський кредит.

2.Різноманітність напрямків використання акцій обумовлює визначення різних видів вартісних оцінок:

- номінальна (емісійна) вартість - встановлюється емітентом у момент випуску;

- ринкова курсова вартість - вартість, по якій акція купується.

Визначається за формулою

Срин. К = (На х Ка)/100 ,

де Срин. К. - ринкова вартість акції;

На - номінальна вартість акції;

Ка - курс акції, %;

Ка = (Д/іб) х 100.

Тут Д - дивіденд, %;

іб - банківський позичковий відсоток , %.

Процес встановлення ціни акції залежно від реального доходу, що вона приносить, має назву капіталізації доходу і відбувається за допомогою фондового ринку;

- балансова вартість акції визначається за формулою

Сб = ЧА/N,

де Сб - балансова вартість акції;

ЧА - вартість чистих активів товариства, тобто всі активи мінус борги (кредиторська заборгованість, позичкові кошти, доходи майбутніх періодів);

N - кількість сплачених акцій.

За балансовою вартістю реалізуються акції в акціонерних товариствах закритого типу;

- розрахункова курсова вартість акцій використовуються для визначення ціни при продажу акцій у межах товариства або при аналізі діяльності компанії:

С роз. К = (П/(N х іб)) х 100,

де С роз. К - розрахункова курсова вартість акції;

П - чистий прибуток за рік;

N - кількість сплачених акцій;

іб - середня ставка НБУ по централізованих кредитах;

- інвестиційна вартість акцій визначається у процесі оцінки акцій. Ця вартість є критерієм оцінки доцільності придбання акції або подальшого володіння нею.

3. Під оцінкою цінних паперів розумієтьсяпроцес визначення інвестиційної (внутрішньої, дійсної, дисконтованої) їх вартості. Ключовим фактором при оцінюванні будь-якого фінансового інструменту є позитивне співвідношення між ризиком та очікуваним доходом. Це означає, що при здійсненні оцінки цінних паперів враховуються дві величини: норма доходу, яку власник сподівається отримати наприкінці кожного періоду володіння цінним папером, і мінімальна норма доходу (прийнята ставка дисконту), прийнята для інвестора.

Отже очікувана вартість акції для інвестора дорівнює сумі очікуваних у майбутньому дисконтованих доходів.

Розрахована в процесі оцінки інвестиційна вартість цінного паперу порівнюється з його поточною ринковою вартістю і на підставі цього порівняння інвестор дістає висновок про доцільність придбання цінного паперу. Якщо інвестиційна вартість цінного паперу буде більша за його поточну ринкову вартість, то означає, що ринок недооцінив його, але згодою зробить це, тобто такий цінний папір має сенс купувати, оскільки він принесе власнику доход внаслідок збільшення ринкової вартості. І, навпаки, якщо інвестиційна вартість буде менша за поточну ринкову, що це означає, що ринок переоцінив його, але згодом правильно оцінить, тобто такий цінний папір купувати недоцільно.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15     Наступна

Розділ І. Фінансовий ринок: сутність і основні риси | Величина відсоткової ставки | Розділ ІІ. Ринок цінних паперів | Др /ra. | Ліквідністю | Концепція М. Міллера - Ф. Модільяні. | Основні форми виплати дивідендів | Придбання облігацій | Схема 6.1 - Класифікація векселів | Аваль векселя |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати