На головну

камеральні роботи

  1.  B. Роботи натрій-калієвого насоса.
  2.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  3.  I Розділ роботи «Розробка концепції
  4.  I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  5.  I. Порядок підготовки курсової роботи
  6.  I. МЕТА РОЗРОБКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  7.  I.1. Порядок оформлення контрольної роботи

3.1 Виконуються лабораторні аналізи зразків, в польовий період на ключових ділянках і стаціонарних майданчиках. Методи виконання аналізів наведені в додатку 10 «Методики».

3.2 На підставі лабораторних аналізів і польовий грунтової карти ключового ділянки складається авторська грунтова карта і оформлюється відповідно до вимог методичних вказівок (1990).

3.3 Обчислюються майданчики ґрунтових різновидів по угіддях з точністю до 0.01 га. Результати заносяться в легенду грунтової карти, при цьому дається загальна площа кожного різновиду і, в тому числі по всім видам земель.

Виконуються картометричних виміри й обчислення для встановлення показника неоднорідності грунтового покриву ключового ділянки. З цією метою визначається коефіцієнт внутрішнього розчленування і коефіцієнт контрастності.

3.4.1 Для визначення коефіцієнта внутрішнього розчленування вимірюється за допомогою курвіметра довжина кордонів всіх ґрунтових контурів всередині ділянки, при цьому зовнішні кордони ключового ділянки, січні грунтові контури, не враховуються. Коефіцієнт внутрішнього розчленування розраховується за формулою:

КВР = l_ / s

Де: КВР - коефіцієнт внутрішнього розчленування:

l- довжина всіх внутрішніх кордонів грунтових контурів в см;

s - площа ключового ділянки в га.

3.4.2 Визначається коефіцієнт контрастності грунтового покриву ключового ділянки. Для цього в робочій відомості розрахунку коефіцієнта контрастності (додаток 8) записуються площі ґрунтових різновидів, для кожного різновиду визначається порядковий номер за шкалою контрастності (додаток 4 «Методики») за типом ґрунту, зволоження. Гранулометричним складом, і заносять у відповідну графу. Потім по кожному з основних властивостей (тип, зволоження, гранулометричний склад) грунту групуються за номерами шкали контрастності, їх площі підсумовуються і за шкалою контрастності визначається показник контрастності кожної групи по відношенню до переважної за площею (фонової) групі грунтів (або грунті). Результати фіксується в робочій відомості. Коефіцієнт контрастності по ключовому ділянці визначається діленням на площу ділянки суми добутків площ груп грунтових різновидів (або грунтової різновиди) на показник контрастності їх властивостей по відношенню до переважної грунті по кожній з характеристик. При повторному визначенні контрастності грунтового покриву допускається використання нової моделі визначення контрастності. У цьому випадку необхідний перерахунок первинних показників контрастності і неоднорідності.

3.4.3 Показник неоднорідності грунтового покриву ключового ділянки розраховується шляхом перемноження коефіцієнта внутрішнього розчленування і коефіцієнта контрастності. Результати заносяться в таблицю «Показники картометрических вимірювань на ключовій ділянці» (Додаток 9).

На підставі польових результатів нівелювання поверхні і визначення потужності торфу будується графічно грунтово-геоморфологічний профіль, якому відображаються лінія земної поверхні і лінія мінерального дна.

Складається пояснювальна записка, в якій відображаються наступні питання:

ким і коли зроблено добір ключового ділянки;

докладний опис місця розташування і прив'язки ділянки, його меж;

характер господарського використання в попередні роки і на момент обстеження;

характер рельєфу, грунтоутворюючих порід, меліоративного стану;

Характеристика грунтового покриву.

До пояснювальної записки додаються відомості аналізів, результати картометрических вимірювань, результати обліку врожайності (Додаток 6), відомості про внесення добрив, вапнування. Після кожного чергового обстеження в пояснювальній записці фіксується відомості про зміни в характері господарського використання ключової ділянки, про проведених меліоративних, наводяться результати лабораторних аналізів і картометрических вимірювань.

У паспорта стаціонарних майданчиків заносяться результати лабораторних аналізів.

Проводиться математична обробка результатів агрохімічних аналізів зразків, узятих з прікопок, їх показники заносяться в таблицю «Статистична характеристика основних властивостей ґрунту стаціонарного майданчика». Відомості про врожайність, внесення добриві, вапнування, кількості обробок технікою поповнюються щороку.

На підставі результатів визначення об'ємної маси, гумусу і азоту обчислюються запаси гумусу в орному горизонті і п'ятдесятисантиметрових шарі і ставлення З: N. Запаси гумусу обчислюються за формулою Q = mxHxd, де Q-запаси гумусу в тоннах на гектар для грунтового шару потужністю Н см і об'ємною масою d, а m-позначає процентний вміст визначається показника. Загальні запаси гумусу в п'ятдесятисантиметрових шарі визначаються підсумовуванням запасів гумусу в орному горизонті і шарі нижня межа орного горизонту - глибина 0.5 м. Визначається ступінь гуміфікації органічної речовини по відношенню С м К.: З заг. Всі отримані дані заносяться до відповідних таблиць.

Формується справу по ключовому ділянці, що включає план землекористування М 1: 10000, на якому позначено місце розташування полів спостереження, ключового ділянки і стаціонарних майданчиків, матеріали топографічної зйомки і прив'язки ключового ділянки (план ділянки М 1: 2000 (або 1: 1000), журнал і абрис, відомість обчислення координат, каталог координат меж ділянки, кроки, схема прив'язки заставних реперів), грунтова карта, пояснювальна записка, схема прив'язки реперів грунтово-геоморфологічного профілю (за наявності такого на ділянці). журнал нівелювання, графічно побудований профіль.

Справа по ключовому ділянці і паспорта стаціонарних майданчиків зберігаються в архіві організації, яка виконує роботи з ведення грунтового моніторингу.

У ДП «Інформаційний центр земельно-кадастрових даних та моніторингу земель» для створення цифрової карти розміщення об'єктів спостережень в грунтові моніторингу та прив'язкою до неї бази даних моніторингу передається необхідна інформація.

3.11.1По ключовим ділянкам:

Номер і адресна прив'язка (область, район, землеволодіння);

Координати поворотних точок кордону ключового ділянки і реперів;

Легенди грунтової карти ключового ділянки з площами грунтів по угіддях;

Дані картометрических вимірювань згідно з додатком 9;

Дані про продуктивність грунтових комбінацій ключового ділянки згідно з додатком 6;

Дані про результати аналізів гранулометричного складу, агрохімічного стану і аналізів торф'яних горизонтів грунтів ключового ділянки відповідно до додатків 10,11,12.

3.11.2 За стаціонарним майданчикам:

Номер, адресна прив'язка (область, район, землеволодіння, відділення, бригада, сівозміну, поле) і положення стаціонарного майданчика в структурі ґрунтового покриву;

Координати поворотних точок кордону стаціонарного майданчика і реперів;

План стаціонарного майданчика;

Морфологічні та морфологічні властивості грунту опорного розрізу;

Дані результатів аналізів по грунтовому розрізі (гранулометричний склад, фізико-хімічні властивості, гумусовий стан, груповий і фракційний склад гумусу);

Статистичні характеристики основних властивостей ґрунту;

Дані про внесення добрив, мікродобрив, вапнування, обробці пестицидами, обробка грунту;

Дані про кількість опадів по місяцях і декадах;

Дані про середньомісячні і середньо декадних температурах повітря;

Дані обліку врожаю на стаціонарній майданчику.

3.12 Результати спостережень про грунтового моніторингу зберігаються в базі даних і оновлюються в міру надходження інформації в ДП «Інформаційний центр земельно-кадастрових даних та моніторингу земель».

 
 І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ |  Сутність і поняття моніторингу. |  Ное освіту, як інформаційний інструмент для реагування |  Моніторингу навколишнього середовища. |  НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО СРВДИ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ |  структурна побудова |  Інформаційне забезпечення |  ВИДИ МОНІТОРИНГУ |  Моніторинг навколишнього середовища |  МОНІТОРИНГ гідросфери |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати