Головна

I. Підготовка нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади

  1.  Найважливіше - підготовка!
  2.  E) Порядок РОЗГЛЯДУ заяв про Анулювання актових запісів Цивільного стану
  3.  I) Потреби у владі
  4.  II. Державна реєстрація нормативно-правових актів федеральних органів виконавчої влади
  5.  II. Партія і підготовка жовтня
  6.  IV. ПІДГОТОВКА ДО проповідництва

1. Нормативно-правові акти федеральних органів виконавчої влади (далі - нормативні правові акти) видаються на основі і на виконання федеральних законів, указів і розпоряджень Президента Російської Федерації, постанов і розпоряджень Уряду Російської Федерації, а також з ініціативи федеральних органів виконавчої влади в межах їх компетенції.

2. Нормативні правові акти видаються федеральними органами виконавчої влади у вигляді постанов, наказів, розпоряджень, правил, інструкцій і положень.

Видання нормативних правових актів у вигляді листів і телеграм не допускається.

Структурні підрозділи та територіальні органи федеральних органів виконавчої влади не мають права видавати нормативні правові акти.

3. Нормативно-правовий акт може бути виданий спільно кількома федеральними органами виконавчої влади або одним з них за погодженням з іншими.

Проект нормативного правового акта підлягає погодженню з зацікавленими міністерствами і відомствами, якщо таке узгодження є обов'язковим згідно з законодавством Російської Федерації, а також якщо в нормативному правовому акті містяться положення, норми і доручення, що стосуються інших центральних органів виконавчої влади. Узгодження проекту нормативно-правового акта оформляється візами.

Віза включає в себе найменування посади керівника міністерства (відомства) або його заступника і особистий підпис візує, розшифрування підпису і дату.

Візи проставляються в нижній частині зворотного боку останнього аркуша оригіналу нормативного правового акта.

4. Підготовка проекту нормативного правового акта покладається на одне або кілька структурних підрозділів федерального органу виконавчої влади з урахуванням їх функцій та компетенції. При цьому визначаються коло посадових осіб, відповідальних за підготовку зазначеного проекту, термін його підготовки, а при необхідності - організації, які залучаються до цієї роботи.

У підготовці проекту нормативного правового акта бере участь юридична служба федерального органу виконавчої влади.

Термін підготовки проекту і видання нормативного правового акта на виконання федеральних законів, указів і розпоряджень Президента Російської Федерації, постанов і розпоряджень Уряду Російської Федерації, як правило, не повинен перевищувати одного місяця, якщо не встановлено інший строк.

Для підготовки проектів найбільш важливих і складних нормативних правових актів, а також актів, що видаються спільно декількома федеральними органами виконавчої влади, можуть створюватися робочі групи.

На прохання федеральних органів виконавчої влади і відповідно до укладених з ними договорів Міністерство юстиції Російської Федерації може здійснювати юридичну експертизу проектів підготовлених ними нормативних правових актів (абзац додатково включений постановою Уряду Російської Федерації від 11 лютого 1999 року N 154).

5. У процесі роботи над проектом нормативного правового акта повинні бути вивчені пов'язані з темою проекту законодавство Російської Федерації, договори про розмежування предметів ведення і повноважень між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, практика застосування відповідних нормативних правових актів, наукова література та матеріали періодичної преси з даного питання, а також дані соціологічних та інших досліджень, якщо такі проводилися.

6. Структура нормативного правового акта повинна забезпечувати логічний розвиток теми правового регулювання.

Якщо потрібно роз'яснення цілей і мотивів прийняття нормативного правового акта, то в проекті дається вступна частина - преамбула. Положення нормативного характеру в преамбулу не включаються.

Нормативні приписи оформляються у вигляді пунктів, які нумеруються арабськими цифрами з крапкою і заголовків не мають. Пункти можуть поділятися на підпункти, які можуть мати буквенную або цифрову нумерацію.

Значні за обсягом нормативно-правові акти можуть ділитися на глави, які нумеруються римськими цифрами і мають заголовки.

При необхідності для повноти викладу питання в нормативних правових актах можуть відтворюватися окремі положення законодавчих актів Російської Федерації, які повинні мати посилання на ці акти і на офіційне джерело їх опублікування.

Якщо в нормативному правовому акті наводяться таблиці, графіки, карти, схеми, то вони, як правило, повинні оформлятися у вигляді додатків, а відповідні пункти акта повинні мати посилання на ці додатки.

7. Одночасно з розробкою проекту нормативного правового акта повинні бути підготовлені пропозиції про зміни і доповнення або визнання такими, що втратили силу відповідних раніше виданих актів або їх частин.

Нормативні правові акти, видані спільно чи за погодженням з іншими федеральними органами виконавчої влади, змінюються, доповнюються або визнаються такими, що втратили силу за погодженням з цими федеральними органами виконавчої влади.

Положення про зміну, доповнення або визнання такими, що втратили чинність раніше виданих актів або їх частин включаються в текст нормативного правового акта.

8. Якщо при підготовці проекту нормативно-правового акта було виявлено необхідність внесення істотних змін і доповнень до раніше видані нормативні правові акти або наявність по одному і тому ж питанню декількох актів, то в цілях їх впорядкування розробляється єдиний новий акт. У проект такого акта включаються нові, а також містяться в раніше виданих актах нормативні приписи, які зберігають свою силу.

9. Підготовлений проект нормативного правового акта до його підписання (затвердження) повинен бути перевірений на відповідність законодавству Російської Федерації, а також правилам російської мови і завізований керівником юридичної служби федерального органу виконавчої влади.

Нормативні правові акти підписуються (затверджуються) керівником федерального органу виконавчої влади або особою, яка виконує його обов'язки (абзац в редакції, введеної в дію з 25 грудня 1997 року постановою Уряду Російської Федерації від 11 грудня 1997 р N 1538, - див. Попередню редакцію) .

Окремі нормативні правові акти можуть підписуватися (затверджуватися) першими заступниками (заступниками) керівника федерального органу виконавчої влади, на яких в установленому порядку покладено керівництво галузевими службами (блоками), сформованими в цих органах (абзац додатково включений з 17 жовтня 2002 року постановою Уряду Російської Федерації від 30 вересня 2002 року N 715).

Надання таких повноважень, а також коло питань, за якими заступник керівника федерального органу виконавчої влади має право підписувати (затверджувати) нормативні правові акти, підлягає розгляду на засіданні Уряду Російської Федерації за поданням керівника федерального органу виконавчої влади (абзац додатково включений з 17 жовтня 2002 року постановою уряду Російської Федерації від 30 вересня 2002 року N 715).

За дорученням Уряду Російської Федерації федеральний орган виконавчої влади готує та подає в установленому порядку проект рішення про внесення відповідних змін (доповнень) до положення про федеральному органі виконавчої влади (абзац додатково включений з 17 жовтня 2002 року постановою Уряду Російської Федерації від 30 вересня 2002 року N 715).

Дія абзаців третього, четвертого і п'ятого цього пункту не поширюється на федеральні органи виконавчої влади, керівництво якими безпосередньо здійснюється Президентом Російської Федерації (абзац додатково включений з 17 жовтня 2002 року постановою Уряду Російської Федерації від 30 вересня 2002 року N 715).

Підписаний (затверджений) нормативний правовий акт повинен мати такі реквізити:

найменування органу (органів), який видав акт;

найменування виду акта і його назва;

дата підписання (затвердження) акта і його номер;

найменування посади та прізвище особи, яка підписала акт.

Нормативно-правовий акт, виданий спільно з іншими федеральними органами виконавчої влади, повинен мати відповідні номери і єдину дату (абзац додатково включений постановою Уряду Російської Федерації від 11 лютого 1999 року N 154).

 
 Розташування тексту |  Порівняльна характеристика сучасних засобів текстонанесенія і рекомендації щодо їх застосування для виготовлення документів * 1 |  Характеристика технічних та рукописних коштів текстонанесенія, застосовуваних при виготовленні документів |  Порівняльна характеристика властивостей текстів документів як об'єктів використання і зберігання |  Телеграми (телетайпограми), телекси |  телефонограми |  Документи, передані по каналах електронної пошти (ЕП) |  Зразок загального бланка організації |  Приблизний перелік документів, що підлягають затвердженню |  Статути організацій. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати