Головна

Формула Максвелла - Больцмана

  1.  А) Вирішимо систему за формулами Крамера.
  2.  Барометрична формула.
  3.  У цьому випадку, якщо проект передбачає виробництво декількох видів продукції, тоді формула (14.24) не змінюється, а всі вхідні в неї величини беруться з усього проекту.
  4.  Імовірність протилежної події. Формула повної ймовірності. Формула Байєса.
  5.  Друга інтерполяціонная формула Ньютона для рівновіддалених вузлів інтерполяції
  6.  Обчислення визначених інтегралів (наближене і точне). Формула Ньютона-Лейбніца
  7.  Геометрична формула визначення ймовірності події

Як вже було зазначено u хімічних реакції залежить від величини енергії активації: чим вона більше тим повільніше буде протікати реакція отже чим більше молекул буде володіти надлишкової енергією, тим швидше буде протікати реакція. Тобто u хімічних реакції залежить від співвідношення між кількістю активних і неактивних молекул.

У теорії активних зіткнень Арреніус показав, що кількість активних молекул може бути обчислено за законом Максвелла - Больцмана:

Nакт= NОБЩ * е(-Е /RT) * *

де Nакт - Число активних молекул; Nзаг - Загальне число молекул; е - основа натуральних логарифмів; Е - енергія активації; Т - температура, R - універсальна газова стала.

Рівняння * * можна переписати для константи швидкості реакції:

К = К0 * е(-Е /RT) або lnK = lnK0 -E / RT * * *

де К - константа швидкості реакції при звичайних умовах, Ко - за умови, що всі зіткнення призводять до реакції. З останнього рівняння можна з'ясувати сенс констант А і В з рівняння Арреніуса А = Е / RT, а В = lnК0 тобто одно логарифму числа зіткнень за 1 сек., в одиниці об'єму.

Якщо відомі До1 при Т1 і К2 при Т2, То з * * * можна знайти Е: lnKT1/ KT2= E / R * (1 / T1 - 1 / T2), замінивши ln на lg і підставивши значення R = 1,987 кал / моль * град отримаємо: lnKT1/ lnKT2= E / 4,575 * (1 / T1 - 1 / T2),

Таким чином, зростання швидкості реакції зі збільшенням t0 пояснюється не тільки збільшенням середньої кінетичної енергії, а й тим, що різко зростає частка молекул, що володіють енергією вище певного рівня, тобто частка активних молекул, здатних до реакції.

 
 Хімічна кінетика і каталіз |  Швидкість хімічної реакції. |  Енергія активації. |  Каталізатори і каталітичні процеси |  Автокаталіз. |  Гетерогенний каталіз. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати