На головну

Тема 7. Правовідносини.

 1.  Внутрішні і зовнішні аграрні правовідносини.
 2.  Лекція 3. Правовідносини. Правопорушення і юридична
 3.  Об'єкт правовідносини. Розмежування змісту і об'єкта правовідносини
 4.  Поняття цивільних правовідносин.
 5.  Поняття цивільних правовідносин. Фізичні та юридичні особи
 6.  Поняття і склад правовідносини.
 7.  Поняття і елементи цивільних правовідносин.

Правовідносини як (форма) спосіб юридичної діяльності.

Основні концепції правовідносини.

Поняття про правовідносинах. Структура правовідносини. Суб'єкт і об'єкт правовідносини. Зміст правовідносин.

Класифікація правовідносин, критерії та різновиди.

Загальна характеристика окремих видів правовідносин.

Правовідносини як джерело формування та спосіб реалізації права.

Правові стану як різновид правовідносин.

Тема 8. Правопорушення.

Правопорушення як вид протиправної діяльності або бездіяльності.

Поняття і основні причини правопорушення.

Основні ознаки правопорушень. Класифікація правопорушень. Види правопорушень. Склад правопорушень і його елементи.

Суб'єкт і об'єкт правопорушень. Об'єктивна і суб'єктивна сторони правопорушення.

Мотиви скоєння правопорушень, їх юридичне значення.

Обставини, що виключають протиправність діяння.

Тема 9. Юридична відповідальність. Законність і правопорядок.

Юридична відповідальність як різновид соціальної відповідальності.

Поняття про юридичну відповідальність.

Основні концепції юридичної відповідальності в радянській юридичній літературі.

Юридична відповідальність як компонент права і юридичної діяльності. Нормативне закріплення юридичної відповідальності.

Проблема підстав, змісту, різновидів і форм реалізації юридичної відповідальності. Комплексний характер підстав юридичної відповідальності (нормативне, фактичне, правове підстави).

Основні тенденції в розвитку інституту юридичної відповідальності в Російській Федерації.

Типи юридичного регулювання і юридична відповідальність.

Презумпція невинності. Обставини, що виключають юридичну відповідальність.

Особливості реалізації окремих різновидів (галузевої) юридичної відповідальності.

Юридична відповідальність органів держави і посадових осіб.

Поняття про правопорядок. Правопорядок як гарантована реалізація прав і свобод людини в умовах режиму законності.

Поняття про законність. Основні концепції законності. Принципи, вимоги законності.

Правова законність: поняття, особливості.

Соціальна цінність правопорядку і правової законності в людському суспільстві.

Тема 10. Основи конституційного права Російської Федерації.

Поняття і предмет конституційного права Росії. Джерела конституційного права Росії

Конституція Російської Федерації як основний закон держави. Поняття, юридичні властивості та сутність Конституції Російської Федерації. Структура Конституції Російської Федерації. Внесення поправок і перегляд Конституції Російської Федерації. Охорона Конституції Російської Федерації.

Основи конституційного ладу Російської Федерації.

Конституційні права і свободи громадян. Конституційні обов'язки особистості. Основні гарантії реалізації прав і свобод.

Російський федералізм: поняття та принципи. Особливості федеративного устрою Росії. Конституційно-правовий статус Російської Федерації і її суб'єктів.

Система органів державної влади в Російській Федерації. Федеральні органи державної влади та органи державної влади суб'єктів Російської Федерації. Конституційний статус Президента Росії. Порядок обрання Президента РФ і відмова його від посади. Компетенція Президента РФ. Конституційно-правовий статус Федеральних Зборів. Державна Дума Російської Федерації. Рада Федерації Російської Федерації. Правовий статус членів російського парламенту. Конституційно-правовий статус Уряду Російської Федерації Система судових органів Російської Федерації: структура, конституційно-правові засади судочинства. Конституційно-правовий статус Прокуратури Російської Федерації. Конституційно-правовий статус інших органів державної влади (Рахункова Палата, Уповноважений з прав людини, Центральна виборча комісія).

Поняття і правова основа місцевого самоврядування. Основні принципи і повноваження органів місцевого самоврядування. Конституційні гарантії місцевого самоврядування.

Виборче право і виборчий процес в Росії.

Тема 11. Основи адміністративного права Російської Федерації.

Предмет і метод адміністративного права. Джерела адміністративного права. Особливості адміністративно-правових норм. Основні риси адміністративно-правових відносин.

Специфіка суб'єктів адміністративного права. Основи адміністративно-правового статусу громадянина Російської Федерації. Права і обов'язки громадян у сфері державного управління. Адміністративно-правові гарантії прав, свобод і законних інтересів громадян. Звернення громадян.

Адміністративно-правовий статус підприємств, установ і організацій.

Поняття органів виконавчої влади, їх види. Основні принципи організації та діяльності органів виконавчої влади.

Поняття, значення і принципи державної служби. Законодавчі основи державної служби. Поняття і класифікація державних посад. Поняття і класифікація державних службовців. Адміністративно-правовий статус державних службовців.

Поняття та ознаки адміністративного правопорушення. Юридичний склад адміністративного правопорушення. Види адміністративних правопорушень. Відмежування адміністративного правопорушення від злочину.

Поняття і основні риси адміністративної відповідальності. Поняття, цілі і види адміністративних покарань. Система органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Поняття державної таємниці. Носії відомостей, що становлять державну таємницю. Система захисту та допуск до державної таємниці. Перелік відомостей, що становлять державну таємницю. Віднесення відомостей до державної таємниці. Захист державної таємниці. Відповідальність за порушення законодавства Російської Федерації про державну таємницю.

Поняття службової та комерційної таємниці. Відомості, що становлять комерційну таємницю.

Тема 12. Основи фінансового права Російської Федерації.

Поняття і предмет фінансового права. Джерела фінансового права. Особливості фінансово-правових норм. Особливості фінансових правовідносин. Суб'єкти фінансового права.

Фінанси і фінансова система в Російській Федерації. Фінансова діяльність держави і муніципальних утворень.

Поняття і значення фінансового контролю. Завдання фінансового контролю. Правова основа фінансового контролю. Органи фінансового контролю. Види фінансового контролю. Методи фінансового контролю.

Поняття, роль і правова форма державного і місцевого (муніципального) бюджетів. Бюджетне пристрій в Російській Федерації. Склад доходів і витрат бюджетної системи, їх розподіл між бюджетами. Особливості бюджетних прав (компетенції) Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень. Поняття бюджетного процесу та його принципи.

Відносини, регульовані банківським правом. Правова основа банківської діяльності. Поняття, принципи і види банківського кредиту. Кредитна організація. Небанківська кредитна організація Структура банківської системи, її рівні. Банк Росії - орган банківського регулювання та нагляду за діяльністю кредитних організацій. Взаємовідносини Банку Росії з кредитними організаціями

Відносини, що регулюються податковим правом Джерела податкового права. Податкові правовідносини. Суб'єкти податкового права. Система податків і зборів в Російській Федерації. Порядок встановлення податків і зборів. Податки з фізичних осіб. Податки з організацій. Податки, загальні для організацій і фізичних осіб. Загальні положення про цільові податки. Особливості місцевих податків і зборів. Інші платежі, що входять в систему податків і зборів. Державна і митна мита. Ліцензійні збори. Платежі за користування природними ресурсами.

Відповідальність за порушення податкового законодавства.

Тема 13. Основи цивільного права Російської Федерації.

Предмет і метод цивільного права. Джерела цивільного права. Дія цивільного законодавства у часі, у просторі і по колу осіб. Особливості цивільно-правових відносин.

Громадяни як суб'єкти цивільно-правових відносин. Поняття, зміст, виникнення та припинення правоздатності громадян. Поняття і види дієздатності громадян (повна, часткова, обмежена). Опіка, піклування та патронаж.

Юридичні особи як учасники цивільно-правових відносин. Поняття та ознаки юридичної особи. Порядок утворення та припинення юридичних осіб. Види юридичних осіб. Загальні положення про комерційні організації. Загальні положення про некомерційні організації. Філії та представництва юридичних осіб.

Російська Федерація, суб'єкти Російської Федерації, муніципальні освіти як суб'єкти цивільного права.

Об'єкти цивільних правовідносин. Поняття, класифікація, правової статус речей, цінних паперів. Результати творчої діяльності. Нематеріальні блага.

Поняття та ознаки речових прав. Поняття і зміст права власності. Підстави і способи виникнення (придбання) права власності. Припинення права власності. Захист права власності та інших речових прав.

Угоди в цивільному праві, їх класифікація. Форма угод. Умови дійсності угод.

Поняття зобов'язання. Підстави виникнення зобов'язань. Система зобов'язань. Суб'єкти, об'єкти та зміст зобов'язань.

Поняття і значення договору як підстави виникнення зобов'язань. Зміст, форма і види договорів. Укладення, зміна і розірвання договору.

Виконання обов "язків. Поняття і способи забезпечення зобов'язань. Припинення зобов'язань.

Поняття, форми і види цивільно-правової відповідальності. Підстави і умови цивільно-правової відповідальності.

Загальні підстави виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди. Відповідальність за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю громадянина. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. Відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями посадових осіб і організацій. Деликтная відповідальність недієздатних і неповнолітніх.

Тема 14. Основи трудового права Російської Федерації.

Предмет і метод трудового права. Джерела трудового права. Особливості трудових правовідносин. Правовий статус працівника. Правовий статус роботодавця. Інші суб'єкти, наділені правом укладати трудові договори.

Поняття трудового договору та його функції. Сторони і зміст трудового договору. Види трудового договору. Порядок укладення та форма трудового договору. Припинення трудового договору.

Поняття робочого часу і його види. Режим робочого часу. Робота за межами нормальної тривалості робочого часу. Поняття і види часу відпочинку. Короткочасний відпочинок. Щорічні оплачувані відпустки. Відпустки без збереження заробітної плати.

Оплата праці та заробітна плата. Мінімальна заробітна плата. Система і форми заробітної плати. Охорона заробітної плати.

Дисципліна праці і трудовий розпорядок організації. Правила внутрішнього трудового розпорядку організації.

Поняття охорони праці. Загальна характеристика правового регулювання охорони праці. Правове становище працівників у галузі охорони праці. Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці.

Матеріальна відповідальність сторін трудового договору. Умови настання матеріальної відповідальності сторони трудового договору.

Способи і заходи захисту трудових прав працівників. Індивідуальні трудові спори. Захист прав та інтересів працівників в процесі вирішення колективних трудових спорів. Право на страйк.

Професійні спілки та їх права.

Поняття і принципи соціального партнерства в сфері праці. Сторони соціального партнерства. Форми соціального партнерства. Колективні переговори. Колективні договори і угоди як правові акти соціального партнерства.

Тема 15. Основи сімейного права Російської Федерації.

Предмет сімейного права. Коло відносин, регульованих сімейним правом. Співвідношення особистих і майнових відносин, в предметі сімейного права. Метод регулювання сімейно-правових відносин. Джерела сімейного права. Загальна характеристика сімейних правовідносин.

Поняття і правова природа шлюбу. Укладення шлюбу. Підстави визнання шлюбу недійсним. Наслідки визнання шлюбу недійсним. Розірвання шлюбу в органах загсу і в судовому порядку.

Особисті немайнові права та обов'язки подружжя.

Загальна характеристика майнових відносин подружжя. Законний режим майна подружжя. Поділ спільного майна подружжя. Договірний режим подружнього майна. Шлюбний договір, його зміст.

Встановлення походження дітей. Добровільне встановлення батьківства. Встановлення батьківства в судовому порядку. Встановлення батьківства і материнства при застосуванні штучних методів репродукції людини.

Права неповнолітніх дітей. Захист прав дітей. Права і обов'язки батьків. Відповідальність батьків за неналежне виховання дітей. Позбавлення батьківських прав. Обмеження батьківських прав. Відновлення в батьківських правах. Обов'язки батьків щодо утримання неповнолітніх дітей. Обов'язки батьків щодо утримання непрацездатних повнолітніх дітей. Обов'язки дітей по утриманню своїх батьків.

Загальні положення про аліментних зобов'язаннях. Угода про сплату аліментів. Аліментні зобов'язання подружжя та колишнього подружжя. Аліментні зобов'язання інших членів сім'ї.

Виявлення та влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків. Усиновлення (удочеріння) дітей, порядок і умови. Опіка та піклування над неповнолітніми дітьми. Прийомна сім'я.

Тема 16. Основи кримінального права Російської Федерації.

Поняття кримінального права Російської Федерації. Предмет і метод кримінально-правового регулювання. Завдання і принципи кримінального права. Джерела кримінального права. Поняття кримінального закону і структура кримінального закону. Дія кримінального закону в часі, в просторі і по колу осіб. Поняття і підстава кримінальної відповідальності, її відмінність від інших видів юридичної відповідальності.

Поняття, ознаки та категорії злочинів. Поняття і значення складу злочину. Елементи і ознаки складу злочину. Поняття об'єкта злочину, і його відмінність від предмета злочину. Об'єктивна сторона злочину, її обов'язкові та факультативні ознаки. Поняття суб'єкта злочину. Вік як ознака суб'єкта злочину. Осудність і неосудність. Кримінальна відповідальність осіб з психічними розладами, що не виключають осудності. Загальний і спеціальний суб'єкт злочину. Загальна характеристика суб'єктивної сторони злочину. Поняття і форми вини. Навмисна форма провини і її види. Види необережної форми вини. Подвійна форма вини. Мотив і мета як факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину.

Стадії вчинення умисного злочину. Приготування до злочину, замах на злочин, закінчений злочин.

Поняття та ознаки співучасті у злочині. Види співучасників злочину: виконавець, організатор, підбурювач, пособник. Форми і види співучасті.

Обставини, що виключають злочинність діяння.

Поняття і цілі кримінальних покарань. Система і види покарань. Відмінність покарань від інших заходів державного примусу. Загальні засади призначення покарання. Обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність. Особливості призначення покарання співучасникам злочину.

Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності. Відмінність підстав звільнення від кримінальної відповідальності від обставин, що виключають злочинність діяння. Поняття і види звільнення від покарання.

Тема 17. Основи екологічного права РФ.

Поняття екології.

Поняття екологічного права та екологічного законодавства. Предмет екологічного права. Метод регулювання відносин у сфері екології.

Джерела екологічного права.

Загальна характеристика екологічних правовідносин.

Юридична відповідальність за порушення правил природокористування.

Тенденції розвитку екологічного законодавства в Росії на сучасному етапі.

Тема 18. Правові основи майбутньої професійної діяльності.

Особливості структури окремих юридичних осіб: відкритих акціонерних товариств, закритих акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю, повних та командитних товариств. Правовий статус одноосібних виконавчих органів юридичних осіб, особливості прийняття ними рішень. Правові основи діловодства в організаціях.

Співвідношення нормативних і ненормативних правових актів організацій.

Правові форми вирішення господарських і трудових спорів.

Специфіка правозастосовчої діяльності в організаціях.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінар 1. Право: поняття, походження, форми (джерела)

1. Походження права.

2. Різноманіття підходів до розуміння сутності і соціальної природи права. Поняття права, його основні ознаки. Співвідношення права і держави.

3. Норма права: поняття, класифікація логічна структура.

4. Поняття «форма» і «джерело» права. Характеристика основних джерел права.

Контрольні питання:

 1. Чим пояснюється різноманіття підходів до розуміння сутності і соціальної природи права?
 2. В якому співвідношенні знаходяться право і держава?
 3. Дайте визначення права.
 4. Які існують форми зовнішнього виразу (джерела) права?
 5. Що таке правовий звичай і яка специфіка його застосування в якості джерела права?
 6. Що таке юридичний прецедент? Які існують види юридичних прецедентів?
 7. Що являє собою юридична доктрина як джерело права?
 8. У чому полягає специфіка нормативного договору як джерела права?
 9. Що таке нормативно-правовий акт?
 10. Що таке норма права?
 11. У чому полягає відмінність норми права від інших видів соціальних норм?
 12. Перерахуйте і охарактеризуйте ознаки норми права.
 13. Назвіть підстави класифікації та види норм права.
 14. Назвіть і охарактеризуйте елементи структури норми права.

 
 Кафедра теорії та історії держави і права 1 сторінка |  Кафедра теорії та історії держави і права 2 сторінка |  Кафедра теорії та історії держави і права 3 сторінка |  Кафедра теорії та історії держави і права 4 сторінка |  Кафедра теорії та історії держави і права 5 сторінка |  ВСТУП |  Назвіть способи дії закону в просторі. |  Підібрати п'ять прикладів правовідносини кожного виду з будь-яких галузей російського права. |  Основні причини правопорушень в російському суспільстві. |  Поняття і цілі юридичної відповідальності. Позитивна і ретроспективна юридична відповідальність. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати