На головну

Обсяг дисципліни і види навчальної роботи

  1.  B. Роботи натрій-калієвого насоса.
  2.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  3.  D. Це обсяг рідини, що протікає через перетин труби в одиницю часу;
  4.  I Розділ роботи «Розробка концепції
  5.  I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  6.  I. Порядок підготовки курсової роботи
  7.  I. Формування дисципліни.
 Факультет / напрям-ня  Назва-ня дисципліни  Вид навчальної роботи  Кількість годин  семестр
 аудиторні  Самостійна робота
 ОПСО / оссо // ЗПСО / зссо [1]  ОПСО / оссо // ЗПСО / зссо  ОПСО / оссо // ЗПСО / зссо
 Юридичний факультет «Державне і муніципальне управління»  «Етика державної і муніципальної служби»  лекційні заняття  18/18 // 4/4  36/36 // 64/64  4/2 // 5/3
 Практіческіезанятія (в т. Ч. Семінари)  18/18 // 4/4  4/2 // 5/3
 лабораторні -   -
 консультації -   -
 Курсові / реферати -   -
 Контрольні роботи -   -
 підсумковий контрольЗачетЕкзамен  залік    4/2 // 5/3
 Загальний обсяг годин з дисципліни  36/36 // 8/8  36/54 // 64/64  

1.4 Зміст дисципліни «Етика державної і муніципальної служби»

Розділи дисципліни і види занять

 Найменування разделаучебной дисципліни  Кількість годин
 Денна форма навчання  Заочна форма навчання
 Всього часовпо темі  лекційні заняття  Практ. і семнар заняття  Самост. робота  Всього часовпо темі  лекційні заняття  Практ. і семнар заняття  Самост. робота
 Тема 1. Основні моральні і етичні теорії та їх реалізація в моральній свідомості і моральної практиці  2/2 [2]  2/2  2/2  1/1  0/0  5/5
 Тема 2. Сучасні проблеми та вимоги політичної етики  2/2  2/2  4/4  1/1  0/0  7/7
 Тема 3. Цінності та норми адміністративної етики  2/2  2/2  6/6  1/1  0/0  9/9
 Тема 4. Етичні вимоги до державного і муніципального службовцю  4/4  4/4  4/4  1/1  1/1  10/10
 Тема 5. Етика і культура формальних та неформальних службових відносин в апараті державних установ  2/2  2/2  8/8  0/0  1/1  11/11
 Тема 6. Службова етика керівника: основні принципи та сучасні вимоги  4/4  4/4  4/4  0/0  1/1  11/11
 Тема 7. Культура поведінки та діловий етикет у державній та муніципальній службі  2/2  2/2  8/8  0/0  1/1  11/11
 РАЗОМ  72/72  18/18  18/18  36/36  72/72  4/4  4/4  64/64

Зміст розділів навчальної дисципліни «Етика державної і муніципальної служби»

 № п / п  Найменування разделаучебной дисципліни  зміст розділу  Тематичний план лекційних занять  Тематичний план практичних занять
 Введення в навчальний курс  розглядаються основні проблеми теорії моралі, вивчаються структура, цінності і функції моралі; виявляються відмінності індивідуальної, соціальної та професійної етики; особлива увага приділяється аналізу основних етичних концепцій (гедонізм, евдемонізм, стоїцизм, аскетизм, скептицизм, нігілізм, цинізм, утилітаризм, ригоризм) і їх реалізації в моральній свідомості і моральної практиці  Тема 1. Основні моральні і етичні теорії та їх реалізація в моральній свідомості і моральної практиці  Семінар: Мораль і право: особливості морального і правового регулювання в суспільстві
 Розділ 1. Етика як регулятор суспільного життя. Проблеми сучасної соціальної етики  розкриваються сучасні підходи до питання про взаємовідносини політики і моралі, до проблем морального обгрунтування політичної діяльності; виявляються особливості етики політичного конфлікту і політичного впливу; вивчаються основні принципи і норми сучасної парламентської етики та культури депутатської діяльності; особлива увага приділяється обгрунтуванню політичної етики як етики політичних інститутів і етики політичних чеснот (Б. Сутор)  Тема 2. Сучасні проблеми та вимоги політичної етики  Семінар: Етичні аспекти політичної діяльності. Основні проблеми сучасної політичної етики
 Розділ 3. Етика державної і муніципальної служби  розглядаються основні етичні принципи управлінської діяльності; дається аналіз соціальних та етичних ресурсів в державному і муніципальному управлінні; виявляється специфіка етичних принципів в сфері державного управління; особлива увага приділяється проблемі розробки і впровадження етичних кодексів державної і муніципальної служби, механізмів регулювання конфлікту інтересів в державному управлінні  Тема 3. Цінності та норми адміністративної етики  Семінар 1: Специфіка і значення етики на державній та муніципальній службеСемінар 2: Службова етика та службовий етикет на державній і муніципальної службі
   розкриваються місце і роль моральних характеристик в професіограми державного і муніципального службовця; розкриваються способи формування бажаних моральних якостей службовців: етичне навчання, тренінги, етичні ділові ігри, створення комісій з професійної етики, облік етичних характеристик при атестації співробітників  Тема 4. Етичні вимоги до державного і муніципального службовця: принципи, норми, якості  Сьоміна: 1. Управлінська культура в системі державної і муніципальної служби2. Етичні вимоги до державного апарату: зарубіжний та вітчизняний досвід
   вивчається етика і культура службових відносин як фактор ефективного функціонування апарату управління; розкривається зв'язок культури управління із загальною культурою особистості; вивчаються типи службових відносин в апараті державних установ; особлива увага приділяється сучасним технологіям оптимізації взаємин у системі управління, етики ділового спілкування  Тема 5. Етика і культура формальних та неформальних службових відносин в апараті державних установ  Семінар: Державний службовець сучасного типу: співвідношення професійних і моральних якостей
   розглядаються загальні, конкретні та специфічні моральні якості керівника, розкривається поняття «органічних функцій» керівника; дається аналіз стилів керівництва, змісту поняття «службова етика керівника»; вивчаються сучасні вимоги до етики наказів і доручень  Тема 6. Службова етика керівника: основні принципи та сучасні вимоги  Семінар: Сучасні вимоги парламентської (депутатської) етики
   вивчаються види, функції та основні вимоги сучасного етикету ділових відносин і їх трансформація на державній і муніципальної службі; розкриваються вимоги адміністративного мовного етикету, культури ділового спору, етикету телефонних переговорів, ділових зустрічей і переговорів; особлива увага приділяється вивченню етнокультурних особливостей ділового етикету на державній і муніципальної службі  Тема 7. Культура поведінки та діловий етикет у державній та муніципальній службі  Есе: 1. Управлінська культура. Особливості національної культури управленія2. Корупція і бюрократизм як етичні проблеми3. Етика здійснення впливу і проблеми регулювання лобістської діяльності

 

1.5 Календарно-тематичний план з дисципліни «Етика державної і муніципальної служби»

 Форма навчання - очна.  Повний термін навчання.  Курс - 2.  Семестр - 4.
 напрямок  найменування розділів  Всього годин  лекційні заняття  Практичні заняття  Самостійна робота  Календарні строки виконання
 081100.62 «Державне і муніципальне управління»  Тема 1. Поняття, сутність і принципи стратегічного менеджменту.  2/2 [3]  2/2  2/2  1, 2 тижні
 Тема 2. Вибір стратегічних позицій.  2/2  2/2  4/4  3, 4 тижні
 Тема 3. Стратегія організації по відношенню до суспільства.  2/2  2/2  6/6  5, 6 тижні
 Тема 4. Модель стратегічного управління.  4/4  4/4  4/4  7-10 тижні
 Тема 5. Поведінка організації у відповідність з мінливістю її середовища.  2/2  2/2  8/8  11, 12 тижні
 Тема 6. Стратегічне планування.  4/4  4/4  4/4  13-16 тижні
 Тема 7. Стратегічне управління в умовах реформених перетворень.  2/2  2/2  8/8  17, 18 тижні
 РАЗОМ  72/72  18/18  18/18  36/36  18 тижнів
 Форма навчання - очна.  Скорочений термін навчання.  Курс - 1.  Семестр - 2.
 напрямок  найменування розділів  Всього годин  лекційні заняття  Практичні заняття  Самостійна робота  Календарні строки виконання
 081100.62 «Державне і муніципальне управління»  Тема 1. Поняття, сутність і принципи стратегічного менеджменту.  1, 2 тижні
 Тема 2. Вибір стратегічних позицій.  3, 4 тижні
 Тема 3. Стратегія організації по відношенню до суспільства.  5, 6 тижні
 Тема 4. Модель стратегічного управління.  7-10 тижні
 Тема 5. Поведінка організації у відповідність з мінливістю її середовища.  11, 12 тижні
 Тема 6. Стратегічне планування.  13-16 тижні
 Тема 7. Стратегічне управління в умовах реформених перетворень.  17, 18 тижні
 РАЗОМ  18 тижнів
 Форма навчання - заочна.  Повний термін навчання.  Курс - 3.  Семестр - 5.
 напрямок  найменування розділів  Всього годин  лекційні заняття  Практичні заняття  Самостійна робота  Календарні строки виконання
 081100.62 «Державне і муніципальне управління»  Тема 1. Поняття, сутність і принципи стратегічного менеджменту.  1, 2 тижні
 Тема 2. Вибір стратегічних позицій.  3, 4 тижні
 Тема 3. Стратегія організації по відношенню до суспільства.  5, 6 тижні
 Тема 4. Модель стратегічного управління.  7-10 тижні
 Тема 5. Поведінка організації у відповідність з мінливістю її середовища.  11, 12 тижні
 Тема 6. Стратегічне планування.  13-16 тижні
 Тема 7. Стратегічне управління в умовах реформених перетворень.  17, 18 тижні
 РАЗОМ  18 тижнів
 Форма навчання - заочна.  Скорочений термін навчання.  Курс - 2.  Семестр - 3.
 напрямок  найменування розділів  Всього годин  лекційні заняття  Практичні заняття  Самостійна робота  Календарні строки виконання
 081100.62 «Державне і муніципальне управління»  Тема 1. Поняття, сутність і принципи стратегічного менеджменту.  1, 2 тижні
 Тема 2. Вибір стратегічних позицій.  3, 4 тижні
 Тема 3. Стратегія організації по відношенню до суспільства.  5, 6 тижні
 Тема 4. Модель стратегічного управління.  7-10 тижні
 Тема 5. Поведінка організації у відповідність з мінливістю її середовища.  11, 12 тижні
 Тема 6. Стратегічне планування.  13-16 тижні
 Тема 7. Стратегічне управління в умовах реформених перетворень.  17, 18 тижні
 РАЗОМ  18 тижнів НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС |  З дисципліни Б.3 Б. 8. |  ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ |  Вимоги до результатів освоєння дисципліни |  Форми освоєння освітньої дисципліни |  Етапи організації самостійної роботи |  Підготовка рефератів, есе, фіксованого повідомлення. |  тематика рефератів |  Тематика випускних кваліфікаційних робіт |  Список рекомендованої основної та додаткової літератури з включенням Інтернет-джерел. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати