На головну

Практична робота № 6. Оцінка економічного збитку від забруднення навколишнього середовища

  1.  I. Аналіз виховних можливостей середовища
  2.  I. Передумови швидкого економічного зростання
  3.  I. Робота з джерелом
  4.  II. Робота з джерелом: ГРАМОТА НА ПРАВА І ВИГОДИ МІСТАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ. 21 квітня 1785 р
  5.  III. Робота з пам'яттю.
  6.  IV. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  7.  IV. Робота з вироблення практичних умінь і навичок

Мета роботи: Вивчити методику оцінки економічного збитку в результаті забруднення навколишнього середовища; виконати оцінку економічного збитку на основі емпіричного методу однієї з областей Білорусі.

під економічним збитком, що наноситься довкіллю, Розуміють фактичні і можливі збитки, заподіяні господарству і людині в результаті погіршення якості навколишнього середовища, і додаткові витрати на компенсацію цих збитків.

Економічні збитки - це зміна корисності навколишнього середовища внаслідок її забруднення. Але економічний збиток проявляється не тільки в недоотриманої продукції та інших матеріальних втрати, а й у втраті нематеріальних цінностей - погіршення здоров'я людини, зміна можливостей розвитку і виховання особистості внаслідок зникнення звичного ландшафту і руйнувань архітектурних і історичних пам'ятників і т. Д.

Економічні збитки є першою складовою витрат підприємства на природоохоронну діяльність. Другою складовою виступають поточні витрати на природоохоронну діяльність. Очевидно, що чим більше поточні витрати на природоохоронну діяльність, тим менше економічні збитки, і навпаки.

Для порівняння економічного збитку, що завдається навколишньому середовищу, з іншими витратами і втратами підприємства необхідна його кількісна оцінка. Розглянемо основні підходи до оцінки економічного збитку навколишньому середовищу в рамках емпіричного методу.

Загальний збиток від забруднення навколишнього середовища розраховується за формулою

У = Уа + Ув + Уп, (6.1)

де У - Загальний збиток від забруднення навколишнього середовища;

Уа - Збиток від забруднення атмосферного повітря;

Ув - Збиток від забруднення водних об'єктів;

Уп - Збиток від забруднення і виснаження ґрунтів.

Розрахунок річних величин економічного збитку від забруднення атмосферного повітря здійснюється за формулою

 , (6.2)

де Уа - Збиток від забруднення атмосферного повітря;

? - Питома збиток від одиниці викидів в атмосферу, р. / Ум. т;

? - Коефіцієнт, що враховує регіональні особливості території, підданої шкідливому впливу, і пов'язаний з відносною небезпекою її забруднення (таблиця 6.3);

f - Коефіцієнт, що враховує характер розсіювання шкідливих речовин в атмосфері;

Аi - Коефіцієнт приведення домішки до монозагрязнітелю, ум. т / т (таблиця 6.7);

mi - Маса викиду i-го виду домішки, тис. Т (таблиця 6.5);

n - Кількість шкідливих речовин.

Розрахунок економічного збитку від забруднення водних об'єктів здійснюється за формулою

 , (6.3)

де Ув - Збиток від забруднення водного об'єкта;

? - Питома збиток одиниці скидів, р. / Ум. т;

? - Коефіцієнт, що враховує особливості водойми, схильного забруднення, і пов'язаний з відносною небезпекою його забруднення (таблиця 6.4);

Di - Коефіцієнт приведення i-ой домішки до монозагрязнітелю, ум. т / т (таблиця 6.8);

mi - Маса скидання i-ого виду домішки, т (таблиця 6.6);

n - Кількість шкідливих речовин.

Ідея викладеного в формулах (6.2) - (6.3) підходу полягає в тому, що спочатку всі шкідливі речовини, що викидаються в атмосферне повітря або водні об'єкти, наводяться до монозагрязнітелю, так як не можна напряму скласти 500 кг ртуті і 500 кг діоксиду сірки. Така операція має сенс тоді, коли вводиться ваговий коефіцієнт Аi (або Di), Що враховує, у скільки разів одне шкідлива речовина небезпечніше іншого.

вираз Аi· mi (Або Di· mi) Називається наведеної масою викидів (скидів). Наведена маса вимірюється в умовних тоннах (ум. Т).

Величини коефіцієнтів приведення Аi и Di визначаються за таблицями 6.7 і 6.8 відповідно. Приведення до монозагрязнітелю оформляється у вигляді таблиці (див. Таблицю 6.1).

Таблиця 6.1 - Розрахунок наведеної маси викидів (скидів)

 Найменування забруднюючої речовини  Маса викиду (скидання), т  Коефіцієнт приведення, ум. т / т  Наведена маса викиду (скидання), ум. т
     
 .........      
n      
? - -  

Коефіцієнт відносної небезпеки забруднення території (? або ?) враховує особливості і соціальну значимість території. Відомо, що здатність навколишнього середовища до самоочищення багато в чому визначається її географічним положенням і особливостями функціонування екосистем. Коефіцієнти відносної небезпеки забруднення території наведені в таблицях 6.3 і 6.4.

При наявності в регіоні різних типів територій коефіцієнт ? розраховується як середньозважене значення коефіцієнтів відносної небезпеки для територій різних типів:

 , (6.4)

де ? - Середньозважене значення коефіцієнта відносної небезпеки забруднення території;

?i - Коефіцієнт відносної небезпеки забруднення i-го ділянки території;

xi - Частка i-го ділянки території,%.

При наявності в регіоні декількох водних басейнів коефіцієнт ? розраховується як середнє арифметичне для цих басейнів.

Значення поправки на розсіювання домішок в атмосфері f розраховується тоді, коли оцінюється збиток конкретного підприємства. При оцінці економічного збитку для регіону в цілому значення f приймається рівним 1.

Питома збиток від одиниці викидів (скидів) ? (?) встановлюється відповідно до нормативних документів і індексується залежно від темпів інфляції. Крім того, питома збиток відображає множити дію на навколишнє середовище викидів і скидів, що перевищують їх гранично допустимі обсяги.

Значення коефіцієнтів ? (?) приймаються рівними базового нормативу плати за викид (скидання) 1 т ЗВ в межах встановлених лімітів із застосуванням коефіцієнта індексації і підвищувального коефіцієнта 5:

? = 5 n? k; ? = 5 n? k, (6.5)

де n? (n?) - Базовий норматив плати за викид (скидання) ЗВ в межах встановленого ліміту, р. / Т, (примітка до таблиць 6.5, 6.6);

k - Коефіцієнт, що враховує зміну цін (таблиця 6.9).

Економічну оцінку збитку від деградації і забруднення земель в загальному вигляді можна представити формулою

Уп = У1 + У2 + У3, (6.6)

де Уп - Економічний збиток від деградації і забруднення ґрунтів;

У1 - Економічний збиток від деградації грунтів (зниження ціни землі);

У2 - Економічний збиток від забруднення ґрунтів хімічними речовинами;

У3 - Економічний збиток від захаращення грунтів санкціонованими звалищами.

Економічна оцінка збитку від деградації грунтів проводиться за формулою

У1 = Нс S Доэ Кос k, (6.7)

де Нс - Норматив вартості земель (таблиця 6.14), р. / Га;

S - Площа грунтів і земель, деградованих в звітному періоді часу (таблиця 6.10), га;

Кэ - Коефіцієнт екологічної ситуації та екологічної значимості території (таблиця 6.11);

Кос - Коефіцієнт для особливо охоронюваних територій (таблиця 6.12);

k - Коефіцієнт, що враховує зростання цін, визначається по таблиці 6.9.

Економічна оцінка збитків від забруднення ґрунтів хімічними речовинами проводиться за формулою

У2 =  k, (6.8)

де Нс - Норматив вартості земель (таблиця 6.14), р. / Га;

Si - Площа грунтів і земель, забруднених хімічною речовиною i-го виду в звітному періоді часу (таблиця 6.10), га;

Кэ - Коефіцієнт екологічної ситуації та екологічної значимості території (таблиця 6.11);

Кос - Коефіцієнт для особливо охоронюваних територій (таблиця 6.12);

k - коефіцієнт, що враховує зростання цін, визначається по таблиці 6.9;

Кхім - Підвищувальний коефіцієнт при забрудненні земель кількома n хімічними речовинами:

Кхім = 1 + 0,2 (n-1). (6.9)

Економічна оцінка збитку від захаращення грунтів і земель санкціонованими звалищами визначається як витрати на складування і переробку твердих відходів:

У3 = Но mi k Доо Кэ, (6.10)

де Но - Норматив плати за розміщення 1 т відходів на полігоні (звалищі), р. / Га (див. Примітку до таблиці 6.13);

mi - Маса утворених відходів за звітний період часу, т (таблиця 6.13);

k - Коефіцієнт, що враховує зростання цін, визначається по таблиці 6.9;

Кэ - Коефіцієнт екологічної ситуації та екологічної значимості території (таблиця 6.11),

Ко - Коефіцієнт, що враховує ступінь небезпеки відходів, для узагальненої оцінки приймається рівним 1.

Оцінка економічного збитку може також проводитися для надр, біологічних ресурсів, фізичних факторів забруднення навколишнього середовища і включатися в оцінку сумарного економічного збитку від забруднення навколишнього середовища.

 Практикум |  Практична робота № 1. Оцінка якості атмосферного повітря і ризику здоров'ю населення на основі санітарно-гігієнічного нормування |  Практична частина |  Практична робота № 2. Оцінка впливу забруднення навколишнього середовища і добровільних факторів ризику на здоров'я населення |  Практична частина |  Практична робота № 3. Визначення максимальної приземної концентрації домішки і зони її розсіювання |  Практична робота № 4. Розрахунок концентрацій забруднюючих речовин в скиданні стічних вод машинобудівного підприємства |  Етапи проведення розрахунків за методом Фролова-Родзиллер. |  За кадмію (С05). |  Практична частина |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати