Головна

Основи біометрії і використання її методів для вивчення мінливості і спадковості

  1.  I. Процесуальні засади призначення і виробництва
  2.  I. Збільшення факторів виробництва при незмінній технології, т. Е. Використання екстенсивних факторів росту.
  3.  IBM Power 7 | Використання
  4.  II р. ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ УЧР
  5.  II. Глава IIОснови теорії попиту та пропозиції
  6.  II. Використання мовних штампів в діловому спілкуванні.
  7.  II. Поняття про граматичному ладі мови як об'єкт і предмет вивчення граматики.

методичні поради

У сучасній генетиці для вивчення явищ спадковості і мінливості організмів використовують різні методи: гибридологический, цитологічний, біохімічний, Імуногенетичний, етологічної. Поряд з ними широко використовується також біометричний метод, заснований на законі великих чисел і теорії ймовірності.

Вивчення біометричного методу слід почати з з'ясування понять «генеральна сукупність» та «вибірка». При цьому зверніть увагу на вимоги, яким повинна задовольняти вибірка.

Необхідно вивчити принципи складання вибірки, побудови і обробки варіаційного ряду і способи обчислення основних його показників (середня арифметична, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт мінливості, статистичні помилки).

Методи обчислення біометричних параметрів, в тому числі критерію статистичної достовірності різниці, коефіцієнтів кореляції і регресії, а також критерію c2 викладені в практикумі з генетики (3, с.211-218).

На формування ознак тварин (в тому числі і господарсько корисних) впливає не тільки спадковість, а й інші чинники (умови годівлі та утримання, вік, фізіологічний зміст, природний і штучний відбір). При необхідності визначення частки впливу окремих факторів на мінливість ознаки слід звернутися до дисперсійному аналізу, основні елементи та хід якого представлені в підручнику (3, С.218-227).

Практичні освоєння біометрії здійснюється на лабораторно-практичних заняттях.

література: 2, Гл.1, с.3-68; 3, Гл.11, с. 165-228.

Питання для самоперевірки

1 Що таке генеральна сукупність і вибірка?

2 Що таке варіаційний ряд і як його побудувати?

3 Які Ви знаєте константи, що характеризують варіаційний ряд?

4 Що означає статистична помилка середньої арифметичної величини?

5 Як визначити критерій статистичної достовірності різниці двох незалежних варіаційних рядів?

6 Яким може бути характер і ступінь взаємозв'язку між ознаками?

7 В яких межах варіює цифрове значення коефіцієнта кореляції?

8 Що означає коефіцієнт регресії і як його можна використовувати в селекції сільськогосподарських тварин?

 
 Вступ |  Короткий опис предмета |  Графік виконання та здачі завданні СРСП |  Схема оцінки знань студентів з дисципліни |  Генетика наука про спадковість і мінливість |  Цитологічні основи спадковості |  основи біометрії |  Закономірності успадкування ознак при статевому розмноженні |  Взаємодія генів і його вплив на розщеплення за фенотипом |  Хромосомна теорія спадковості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати