На головну

Економетрія та її місце в ряду математико-статистичних та економетричних дисциплін

  1.  Exercise 2. Замініть виділені слова особистими займенниками.
  2.  I. Формування дисципліни.
  3.  I. Формування дисципліни.
  4.  I. ЦІЛІ ОСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  5.  II. Дисциплінарні постанови.
  6.  II. РОЗПОДІЛ ТРУДОМІСТКОСТІ ПО РОЗДІЛАХ, ТЕМАМИ ДИСЦИПЛІНИ І ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
  7.  IX. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ З ДИСЦИПЛІНИ

Діаметр опорних роликів dор попередньо вибирають по каталогу, а потім виконують перевірку їх на контактну міцність.

Економетрія та її місце в ряду математико-статистичних та економетричних дисциплін

Назва «економетрика» було введено в 1926 р норвезьким економістом і статистиком Рагнаром Фришем.

У перекладі з грецької цей термін означає «вимірювання в економіці». Однак в даний час широко поширений більш обмежений погляд на зміст і призначення економетрії.

Економетрія - це самостійна наукова дисципліна, що включає в себе теоретичні результати, прийоми, методи і моделі, призначені для того, щоб на базі економічної теорії, економічної статистики, математико-статистичного інструментарію конкретизувати кількісно загальні (якісні) закономірності, зумовлені економічною теорією.

У сучасних програмах підготовки економістів, фінансистів, менеджерів курс економетрії впевнено зайняв одне з ключових місць. Вельми значний внесок в розвиток (особливо на початковому етапі) внесли такі вчені, як А. А. Марков, А. М. Ляпунов, П. Л. Чебишев, Е. Е. Слуцький. Будь-курс прикладної статистики та економетрії включає в себе їх теоретичні розробки. В даний час, коли вирішується завдання виходу України на світовий рівень, одним з ключових моментів є розвиток викладання економетрії.

З визначення економетрії слід, що її головне призначення - це економічні і соціально-економічні програми, а саме: модельне опис конкретних кількісних взаємозв'язків, що існують між аналізованими показниками.

Попри всю різноманітність спектру завдань, що вирішуються за допомогою економетрії, було б зручно класифікувати їх за трьома параметрами:

- Кінцевим прикладним цілям;

- Рівню ієрархії;

- Профілем аналізованої економічної системи.

за кінцевим прикладним цілям виділимо дві основні: прогноз економічних і соціально-економічних показників (змінних), що характеризують стан і розвиток аналізованої системи, коли статистично виявлені взаємозв'язку між характеристиками виробництва, споживання, соціальної і фінансової політики і т. п. використовуються для простеження того, як плановані (можливі ) зміни тих чи інших піддаються управлінню параметрів виробництва або розподілу позначаться на значеннях цікавлять нас "вихідних" параметрів.

за рівнем ієрархії аналізованої економічної системи виділяють макрорівень (країни в цілому), мезорівень (регіони, галузі, корпорації) і мікрорівень (сім'я, підприємства, фірми).

У деяких випадках повинен бути визначений профіль економетричного моделювання: дослідження може бути сконцентровано на проблемах ринку, інвестиційної, фінансової або соціальної політики, ціноутворення, розподільних відносин, попиту і споживання або на певному комплексі проблем. Однак чим претензійний за широтою охоплення аналізованих проблем економетричні дослідження, тим менше шансів провести його досить ефективно (рис.1).


Мал. 1. Економетрія та її місце в ряду інших економічних і статистичних дисциплін
 Основні етапи і проблеми економетричного моделювання |  Модель парної регресії |  Метод найменших квадратів (МНК) |  Рівняння в відхиленнях |  геометрична інтерпретація |  Матрична форма запису |  Лінійна регресійна модель з двома змінними |  Основні гіпотези |  Коефіцієнти кореляції і детермінації |  Для коефіцієнтів регресії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати