Головна

Завдання і методичні вказівки щодо її виконання

  1.  III. Завдання 3.
  2.  III. Рекомендації до виконання курсової роботи на умовному прикладі
  3.  III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського (практичного) заняття
  4.  III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського (практичного) заняття
  5.  III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського (практичного) заняття
  6.  III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського (практичного) заняття
  7.  III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського (практичного) заняття

Дані для виконання завдання наведені на прикладі умовної організації ТОВ «Вимпел». Суми, зазначені в завданні, умовні і приведені в десяти варіантах. Студент виконує рішення задачі по своєму числовому варіанту. Послідовність виконання завдання:

1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій по ТОВ «Вимпел» за місяць на підставі переліку операції із зазначенням бухгалтерських проводок по рахунках і сум, підрахувати в журналі підсумок за місяць;

2. Відкрити рахунки; занести в них початкові залишки за наведеними даними; зробити рознесення господарських операцій за місяць за даними журналу реєстрації операцій; підрахувати за місяць обороти по рахунках і вивести залишки на кінець місяця;

3. Заповнити оборотну відомість даними оборотів за рахунками за місяць і залишків по рахунках на початок і кінець місяця; підрахувати в оборотній відомості підсумкові дані; отримати рівність трьох пар підсумків; порівняти підсумкову суму за журналом реєстрації операцій за місяць з підсумковою сумою оборотів за рахунками в оборотному балансі;

4. Скласти баланс за формою №1, заповнивши його даними з оборотної відомості.

Форми: журналу реєстрації господарських операцій, рахунків, оборотної відомості і балансу за формою №1 приведені в розділі «Теми і завдання для практичних занять».


Перелік господарських операцій за місяць по ТОВ «Вимпел»

 № п / п  Зміст господарських операцій  Варіанти, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 1.  Акцептований рахунок постачальника за що надійшли матеріали: а) вартість матеріаловб) ПДВ                    
   Разом:
 2.  Отримано безоплатно основні засоби виробничого призначення                    
 3.  Основні засоби, отримані безоплатно, введені в експлуатацію                    
 4.  Відпущені зі складу матеріали в основне виробництво                    
 5.  Нарахована заробітна плата: а) робітникам основного проізводстваб) персоналу цеховв) адміністративно-управлінського персоналу                    
   Разом:
 6.  Нараховано ЄСП від суми заробітної плати за ставкою 26,0% (суму визначити): а) робітників основного проізводстваб) персоналу цеховв) адміністративно-управлінського персоналу                    
   Разом:                    
 7.  Утриманий податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати співробітників за ставкою 13,0% (суму визначити)                    
 8.  Нараховано амортизацію по будівлям та обладнанню: а) основного проізводстваб) цеховв) заводоуправління                    
   Разом:
 9.  Перераховано з розрахункового рахунку: а) заборгованість бюджету з податку на доходи з фізичних осіб (див. Операцію 7) б) органам соціального страхування і забезпечення (див. Операцію 6)                    
   Разом:                    
 10.  Надійшли на розрахунковий рахунок кошти від покупців за продану ним раніше готову продукцію                    
 11.  Отримано за чеком в касу гроші для видачі заробітної плати                    
 12.  Видана з каси заробітна плата                    
 13.  Депонована неодержаний заробітна плата                    
 14.  Депоновані суми повернуті на розрахунковий рахунок                    
 15.  Віднесені на витрати основного виробництва загальновиробничі витрати (суму визначити)                    
 16.  Віднесені на витрати основного виробництва загальногосподарські витрати (суму визначити)                    
 17.  Випущена з виробництва готова продукція за фактичною собівартістю (суму визначити виходячи з того, що залишок незавершеного виробництва на кінець місяця становив 4500 рублів)                    
 18.  Відвантажено готову продукцію покупцям, відбивається реалізація продукції методом нарахування                    
 19.  Нараховано до бюджету ПДВ з реалізованої продукції за ставкою 18,0% (суму визначити)                    
 20.  Перераховано до бюджету ПДВ з розрахункового рахунку (див. Операцію 19)                    
 21.  Списана фактична собівартість готової продукції (див. Операцію 17)                    
 22.  Визначено і відображений на рахунках фінансовий результат від реалізації продукції за місяць (суму визначити)                    
   Разом за місяць                    

Залишки за синтетичними рахунками ТОВ «Вимпел» на початок місяця

 № п / п  Найменування рахунків, їх шифри  Сума, руб.
 Дебет  кредит
 1.  01 «Основні засоби»  
 2.  02 «Амортизація основних засобів»  
 3.  08 «Вкладення у необоротні активи»    
 4.  10 «Матеріали»  
 5.  19 «ПДВ по придбаних матеріально-виробничих запасів»    
 6.  20 «Основне виробництво»  
 7.  25 «Загальновиробничі витрати»    
 8.  26 «Загальногосподарські витрати»    
 9.  43 «Готова продукція»  
 10.  50 «Каса»  
 11.  51 «Розрахункові рахунки»  
 12.  60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»  
 13.  62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»  
 14.  68 «Розрахунки з податків і зборів»  
 15.  69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення»  
 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»  
 17.  76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»    
 18.  80 «Статутний капітал»  
 19.  83 «Додатковий капітал»  
 90 «Продажі»    
 21.  98 «Доходи майбутніх періодів»    
 22.  99 «Прибутки та збитки»  
   Разом

Питання для підготовки до іспиту

1. Основні види господарського обліку, їх характеристики.

2. Мета і зміст бухгалтерського обліку.

3. Завдання і функції бухгалтерського обліку в сучасних умовах.

4. Основні етапи розвитку бухгалтерського обліку.

5. Моделі бухгалтерського обліку, що діють в світовій практиці.

6. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку в Росії.

7. Федеральний закон №129-Ф3 «Про бухгалтерський облік», його зміст і значення.

8. Види користувачів бухгалтерської інформації.

9. Структура бухгалтерського обліку: фінансовий і управлінський облік; поняття податкового обліку.

10. Вимоги в бухгалтерському обліку.

11. Допущення в бухгалтерському обліку.

12. Методичний рівень нормативного регулювання обліку, його значення.

13. Система національних бухгалтерських стандартів.

14. Виробничо-господарська та фінансова діяльність організації як предмет бухгалтерського обліку.

15. Метод бухгалтерського обліку в складі основних елементів.

16. Документація господарських операцій, її значення.

17. Класифікація документів.

18. Схема документообігу і його організація.

19. Інвентаризація майна і зобов'язань.

20. Основні види інвентаризацій.

21. Оцінка і її вплив на достовірність інформації.

22. Калькуляція як елемент методу бухгалтерського обліку.

23. Бухгалтерські рахунки, їх призначення і будова.

24. Класифікація бухгалтерських рахунків.

25. План рахунків бухгалтерського обліку.

26. Робочий план рахунків організації.

27. Метод подвійного запису на рахунках.

28. Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку.

29. Рахунки синтетичні, їх призначення.

30. Рахунки аналітичні, їх взаємозв'язок з рахунками синтетичними.

31. Будова і призначення оборотної відомості за синтетичними рахунками.

32. Будова і призначення оборотної відомості за аналітичними рахунками.

33. Регістри бухгалтерського обліку, їх призначення і класифікація.

34. Порядок і способи внесення виправлень у документи, на бухгалтерські рахунки і в регістри.

35. Основні форми бухгалтерського обліку.

36. Основні типи змін в балансі під впливом господарських операцій.

37. Призначення і структура балансу.

38. Угруповання майна в балансі.

39. Угруповання джерел майна в балансі.

40. Баланс-брутто і баланс-нетто.

41. Оцінка основних статей балансу.

42. Позабалансові рахунки і статті, їх призначення.

43. Взаємозв'язок рахунків і балансу.

44. Права і обов'язки головного бухгалтера.

45. Організаційно-технічний аспект облікової політики.

46. ??Методичний аспект облікової політики.

47. Облікова політика для цілей оподаткування.

48. Основні принципи організації бухгалтерського обліку.

49. Вимоги, що пред'являються до бухгалтерської звітності.

50. Кодекс професійної етики бухгалтера, його основний зміст.

51. Програма реформування російських обліку і звітності в сучасних умовах.

52. Міжнародні та національні професійні бухгалтерські організації.

53. Основні умови, що впливають на зміну облікової політики організації.

54. Порядок розрахунку сальдо в активних, пасивних і активно-пасивних рахунках.

55. Відмінності меморіально-ордерної та журнально-ордерної форм обліку.

56. Функції і призначення Комітету з міжнародних стандартів фінансової звітності.

57. Програма реформування обліку і звітності, її зміст і значення.

58. Сутність, функції і значення фінансового обліку.

59. Сутність, функції і значення управлінського обліку.

60. Сутність, функції і значення податкового обліку.

 
 Навчально-методичний комплекс |  Мета, завдання і предмет дисципліни |  Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни |  Розподіл годин за темами та видами навчальної роботи |  Тема 2. Законодавчі і нормативне регулювання бухгалтерського обліку |  Тема 6. Форми і процедури бухгалтерського обліку |  завдання 4 |  Схема пасивного рахунку |  Завдання 6. |  Завдання 7. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати