На головну

ВСТУП

  1.  I. ВСТУП
  2.  I. Вступ
  3.  I. Вступ
  4.  I. ВСТУП
  5.  I. ВСТУП
  6.  I. Вступ.
  7.  I. ВСТУП.

· Наявність в суспільстві вільних власників засобів виробництва;

· Розвинена демократія;

· Правова захищеність громадян;

· Певний рівень громадянської культури.

· Високий освітній рівень населення;

· Найбільш повне забезпечення прав і свобод людини;

· Самоврядування;

· Конкуренція утворюють його структур і різних груп людей;

· Вільно формуються громадські думки і плюралізм;

· Сильна соціальна політика держави

· Багатоукладна економіка

· Велику питому вагу в суспільстві середнього класу.

Б Е Л К О О П С О Ю З

Установа «Науково-дослідний інститут Білкоопспілки»

Соковиті С. В.

ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

навчальне видання

Для коледжів Білкоопспілки

За спеціальністю

2-40 01 01 «Програмне забезпечення інформаційних технологій»

Мінськ 2007

рецензенти:

Соковиті С. В.

ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

навчальне видання для коледжів Білкоопспілки за фахом

2-40 01 01 «Програмне забезпечення інформаційних технологій»

ВСТУП

Процес впровадження інформаційних технологій в життя сучасного суспільства стає все більш бурхливим і інтенсивним. Розвиток обчислювальної техніки, розширення її можливостей дозволяють використовувати персональні комп'ютери (ПК) і мікропроцесорну техніку в тих областях, де раніше її застосування не розглядалося навіть в перспективі. З прогресом засобів обчислювальної техніки має розвиватися і програмне забезпечення - комплекс програм, що використовуються персональними комп'ютерами.

Особливу роль в цьому комплексі програм грають операційні системи, які виконують ряд важливих функцій, в тому числі забезпечення функціонування ПК, організацію взаємодії користувача і комп'ютера. При цьому виявляється, що багато функцій, пов'язані з роботою ПК, можуть бути реалізовані як за допомогою апаратних засобів, так і шляхом опису реалізації цих функцій у відповідних програмах. В останньому випадку система виявляється більш гнучкою і перенастраиваемой, так як для внесення змін в її роботу досить змінити код програми, не проводячи заміни апаратури.

Однак подібна організація роботи ПК спочатку передбачає, що при відсутності програм, що містять інструкції по виконанню тих чи інших дій, ці дії виконані бути не можуть. Тоді відразу при включенні ПК повинна відбуватися завантаження ряду програм в пам'ять, без них комп'ютер просто не зможе почати роботу.

Таким чином, під операційною системою в даний час розуміють комплекс управляючих і обробних програм, які забезпечують функціонування комп'ютера, раціональний розподіл його ресурсів і організовують взаємодію апаратури комп'ютера з користувачем, виконання поставлених користувачем завдань.

Операційна система чітко орієнтована на можливості апаратури і структуру ПК. Сучасні обчислювальні машини використовують, як правило, структуру на основі загальної шини (рис. 1).

 
 


шина

Мал. 1. Структура обчислювальної машини на базі загальної шини

Окремі обчислювальні машини можуть об'єднуватися в обчислювальні системи. Розрізняють обчислювальні системи із загальною пам'яттю і розподілені обчислювальні системи. Їхні схеми наведені на рис. 2. і 3. Для функціонування обчислювальних систем передбачається наявність відповідних операційних систем, що забезпечують паралельну обробку інформації декількома процесорами одночасно.

 процесор
 спільна пам'ять
 процесор
 .....

 
 


комунікаційна мережа

Мал. 2. Структура обчислювальної системи із загальною пам'яттю

 локальна пам'ять
 локальна пам'ять
 локальна пам'ять
 .....

           
     


.....

 
 


комунікаційна мережа

Мал. 3. Структура розподіленої обчислювальної системи

Залежно від можливостей апаратури і своїх функціональних особливостей операційні системи ділять на 3 групи:

· Однопользовательские однозадачні;

· Однопользовательские багатозадачні;

· Розраховані на багато користувачів багатозадачні.

Кожному типу (поколінню) персональних комп'ютерів відповідає свій рівень розвитку операційних систем. Еволюція їх розвитку представлена ??в таблиці 1.

Таблиця 1.Еволюція засобів обчислень і обробки інформації

 покоління  Апаратні засоби  Програмне забезпечення
 Перше (1937-1953)  Використання схем на базі електронно-вакуумних ламп  Програмування в машинних кодах, з 50-их років - використання мови асемблера
 Друге (1954-1962)  Перехід на напівпровідникові діоди і транзистори  Створення мов програмування високого рівня
 Третє (1963-1972)  Використання інтегральних схем з малим ступенем інтеграції  Створення операційної системи OS / 360 (ОС ЄС ЕОМ) Поява ранньої версії операційної системи UNIX
 Четверте (1972-1984)  Перехід на інтегральні схеми великої та надвеликої ступеня інтеграції  Розвиток операційної системи UNIX, створення операційної системи MSDOS
 П'яте (1984-1994)  Розвиток обчислювальних систем з організацією паралельних обчислень  Створення операційних систем Linux, OS / 2
 Шосте (з 1994)  Поява обчислювальних систем з масовим паралелізмом, розвиток локальних і глобальних комп'ютерних мереж  Створення операційного середовища Windows, розвиток UNIX-подібних систем

Тісна взаємодія операційних систем з апаратурою комп'ютера, орієнтація програм операційної системи на можливості тієї чи іншої елементної бази комп'ютера передбачають вивчення курсу «Операційні системи» в комплексі з навчальними дисциплінами «Організація і функціонування ЕОМ», «Мікропроцесорна техніка», включеними в навчальний план освітнього стандарту за фахом 2-40 01 01 «Програмне забезпечення інформаційних технологій».

У цьому навчальному посібнику розглянуто загальні принципи організації, структура і склад операційних систем, дана характеристика найбільш популярних операційних систем, наведені завдання для лабораторних робіт з досліджуваних тем.

 
 РОЗДІЛ 2. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ |  РОЗДІЛ 3. Операційна СИСТЕМА MS DOS |  РОЗДІЛ 4. Операційна СИСТЕМА OS / 2 |  РОЗДІЛ 5. Операційна СИСТЕМА WINDOWS |  HKEY_USERS - містить всі активно завантажені профілі користувачів, включаючи HKEY_CURRENT_USER, а також профіль за замовчуванням. |  РОЗДІЛ 6. Операційна СИСТЕМА UNIX, LINUX |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати