На головну

Облік руху добрив і аналіз ефективності їх використання

  1.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  2.  F84.4 Гіперактивне розлад, який поєднується з розумовою відсталістю та стереотипними рухами
  3.  I. Аналіз виховних можливостей середовища
  4.  I. Значення і завдання аналізу заготівельної діяльності. Аналіз закупівель сільськогосподарської продукції. Аналіз факторів, що впливають на заготівельний оборот.
  5.  I. ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АНАЛІЗ ВИПУСКУ промислової продукції.
  6.  I. Новий підйом антибританській руху
  7.  I. ЗАСТОСУВАННЯ проективної-демонстраційною технікою В глибинний аналіз З

Вступ.

1. Теоретичні основи обліку руху добрив і аналізу ефективності їх використання.

1.1 Добрива як частина оборотних коштів, їх класифікація.

1.2 Стан і проблеми обліку добрив

1.3 Методологічні підходи аналізу ефективності використання добрив

2. Економіко-фінансова характеристика

3. Облік добрив і його вдосконалення.

3.1. Первинний облік добрив.

3.2. Організація зберігання, порядок обліку добрив на складі та інших місцях зберігання.

3.3. Оцінка добрив.

3.4. Синтетичний і аналітичний облік добрив.

3.5. Інвентаризація добрив.

3.4. Облік добрив при автоматизованій формі обліку

4. Аналіз ефективності використання добрив.

4.1 Аналіз виконання плану і динаміки забезпеченості організації добривами і ефективності їх використання.

4.2 Аналіз зміни ефективності використання добрив по основних культурах.

4.3 Аналіз чутливості виробництва продукції рослинництва, її собівартості, прибутку і рентабельності до зміни ефективності використання добрив.

Висновок (короткі висновки і пропозиції).

Список використаної літератури.

Додатки.

У підрозділі 1.1 слід на основі вивчення робіт вітчизняних і зарубіжних авторів, нормативно-правових документів, інструктивних і методичних матеріалів розкрити зміст оборотних засобів, виробничих запасів, добрив. Розглянути можливі класифікації добрив, в тому числі використовувані в річної бухгалтерської звітності.

У підрозділі 1.2 викладаються питання, що піднімаються вченими і практиками в періодичній літературі щодо поліпшення первинного і зведеного та аналітичного обліку матеріалів і застосування сучасних програм по автоматизованій обробці облікової інформації. Приділяється увага питанням контролю за використанням матеріалів, які висвітлені в економічній літературі. При викладі матеріалу необхідно дотримуватися послідовність питань, що розглядаються відповідно до змісту дипломної роботи. При написанні підрозділу використовуються монографії, матеріали наукових доповідей і повідомлень, журнальні статті та інші періодичні видання. Необхідно прагнути до максимальної конкретності. Викладати треба головну думку, дотримуючись при цьому певну послідовність, т. Е якщо почали розглядати якусь проблему, то необхідно висвітлити думки всіх авторів, а потім переходити до наступної проблеми. При цьому необхідно викласти не тільки точку зору авторів і їх пропозиції, а й своє ставлення до них. Слід розглянути 15-20 літературних джерел за останні 5 років, що передують року виконання дипломної роботи. Обов'язковою вимогою при написанні теоретичного розділу є наявність посилань на номер джерела в списку використаної літератури із зазначенням ініціалів та прізвища автора.

У підрозділі 1.3. привести показники, що характеризують ефективність використання добрив. Узагальнити точки зору різних авторів щодо використання методик розрахунку показників, методів аналізу. Привести досягнення науки і передової практики щодо застосування методів виявлення та узагальнення резервів росту ефективності використання виробничих запасів.

У розділі 2 на основі вивчення практичного матеріалу дається коротка характеристика організації (за основними економічними показниками за 3-4 роки), матеріали якої послужили основою для викладу теми дипломної роботи. Вказується тип організації, форма власності, основні напрямки (види) господарської діяльності, зафіксовані в статуті організації; наводиться її організаційна структура; дається характеристика структури бухгалтерії, організаційна форма обліку, окремих положень з облікової політики, що стосуються даної проблеми; наявних засобів автоматизації обліково-аналітичної роботи, програми обробки інформації на ПЕОМ.

У підрозділі 3.1 слід описати порядок оформлення первинних документів по руху добрив надходження від постачальників і інших організацій; від підзвітних осіб і отриманих в своїй організації, реалізація на сторону, внутрішнє переміщення і т. Д. При необхідності вказати недоцільність застосування окремих первинних документів і внести пропозиції щодо їх вдосконалення.

У підрозділі 3.2 розглянути організацію обліку добрив на складі і в інших місцях зберігання. У короткій формі можна розглянути деякі питання раціональної організації складського господарства: розміщення і технічне оснащення складів, способи зберігання добрив. Слід зупинитися на порядку ведення книги складського обліку (карток складського обліку), складанні звіту про рух продукції і матеріалів. Внести пропозиції щодо вдосконалення організації обліку добрив на складах.

У підрозділі 3.3. вказати на те, що велике значення в організації обліку добрив відводиться оцінці, дати детальну характеристику сучасних методів оцінки добрив, описати методи оцінки, що застосовуються в організації.

У підрозділі 3.4. необхідно викласти організацію синтетичного та аналітичного обліку добрив. Спочатку слід дати характеристику синтетичного рахунку «Матеріали», а потім відкритих і використовуваних в організації аналітичних рахунків і субрахунків з обліку добрив, детально описати облікові регістри, привести кореспонденції рахунків рухом добрив із зазначенням конкретних сум, виявити наявні недоліки в організації обліку добрив і внести пропозиції щодо їх усунення. В організації можуть бути відхилення у веденні синтетичного і аналітичного обліку від інструктивних вказівок. Необхідно проаналізувати ці відхилення, дати їм оцінку, схвалити всі позитивні сторони, відзначити недоліки і внести пропозиції щодо вдосконалення обліку

У підрозділі 3.5. необхідно розглянути терміни і порядок проведення інвентаризації добрив, її документальне оформлення та відображення в обліку її результатів.

Якщо в організації ділянку обліку матеріалів автоматизований, то в окремий підрозділ автоматизація обліку не виділяється. На конкретному матеріалі організації в підрозділах 3.1 - 3.5 дипломної роботи необхідно охарактеризувати особливості програмного забезпечення, що застосовується в організації.

Якщо ж облік в організації не автоматизовано, то в підрозділі 3.6 необхідно розглянути актуальність і переваги застосування автоматизованої обробки облікової інформації та обґрунтувати вибір програмного забезпечення. Далі слід описати поетапно підготовчі роботи, які слід провести в організації для впровадження автоматизованої форми обліку, порядок введення нормативно-довідкової інформації як загальної для організації, так і по конкретній ділянці обліку, охарактеризувати алгоритм введення змінної інформації та порядок формування вихідних форм за рахунком «Матеріали »із зазначенням, які облікові регістри вони замінюють. Форми вихідних документів слід викреслити, заповнити за даними організації і прикласти.

У розділі 4.1. необхідно вивчити динаміку показників наявності та використання добрив у сільськогосподарській організації (витрата добрив в розрахунку на 1 га посіву окремих сільськогосподарських культур і на 1 ц продукції, окупність добрив продукцією рослинництва), Також слід проаналізувати склад і структуру внесення добрив, як по окремим їх видам, так і в розрізі окремих сільськогосподарських культур.

У розділі 4.2 проводять аналіз впливу факторів на зміну показників використання добрив як в цілому по рослинництву, так і по окремих культурах. Для цього застосовують способи детермінованого факторного аналізу. У процесі аналізу розраховують вплив чинників на зміну витрати добрив в цілому по галузі рослинництва, а також в розрахунку на 1 га посіву, на 1 ц продукції, визначають вплив факторів на окупність добрив продукцією. Також аналізують вплив показників використання добрив на врожайність сільськогосподарських культур і валовий збір продукції.

Для оцінки спільного впливу показників, що характеризують ефективність використання добрив на врожайність або валовий збір продукції проводять багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз.

У розділі 4.3. розраховують можливі резерви підвищення ефективності використання добрив. На підставі розрахованих резервів проводять аналіз чутливості обсягу виробництва продукції, її собівартості, прибутку і рентабельності до підвищення ефективності використання добрив. За результатами багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу розраховую середньогалузевої резерв.

Матеріали для розробки теми:

1. Облікова політика.

2. Робочий план рахунків.

3. Графік документообігу.

4. Розподіл обов'язків в бухгалтерії.

5. Річна і квартальна звітність і за три останніх роки по темі роботи.

6. Показники бізнес-плану за останній рік.

7. Копії первинних і зведених документів з обліку добрив.

8. Копії звітів про рух продукції і матеріалів.

9. Копії регістрів синтетичного та аналітичного обліку.

10. Інвентаризаційні описи, порівняльні відомості.

 
 Матеріали для розробки теми |  Тема 4 «Облік і контроль розрахунків з постачальниками |  Тема 9 «Облік і контроль розрахунків з підзвітними особами |  Матеріали для розробки теми |  Матеріали для розробки теми |  Матеріал для розробки теми |  Т е м а 17 «Облік і контроль тварин на вирощуванні |  Тема 18 «Облік і контроль витрат з організації |  Матеріали для розробки теми |  Тема 24 «Порядок закриття рахунків і складання бухгалтерської звітності». |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати