На головну

Вступ.

  1.  I. ВСТУП.
  2.  I. ВСТУП.
  3.  I. Вступ.
  4.  I. ВСТУП.
  5.  I. ВСТУП.
  6.  I. Вступ.
  7.  Вступ.

1 Теоретичні аспекти обліку і аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості.

1.1 Основні форми розрахункових взаємовідносин.

1.2 Стан і проблеми обліку розрахунків з покупцями і замовниками

1.3. Методологічні підходи до аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості.

2 Економіко-фінансова характеристика.

3. Облік розрахунків з покупцями і замовниками та його вдосконалення.

3.1 Первинний облік розрахунків з покупцями і замовниками.

3.2 Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками.

3.3 Облік розрахунків з покупцями і замовниками при автоматизованій формі обліку.

4 Аналіз розрахункової дисципліни.

4.1 Аналіз динаміки, складу і структури розрахунків.

4.2 Аналіз оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості.

4.3 Резерви зниження періоду погашення дебіторської та кредиторської заборгованості.

Висновок.

Список використаних джерел.

Додатки.

У підрозділі 1.1 необхідно розкрити сутність і принципи організації безготівкових розрахунків, на підставі діючих в даний час нормативних правових документів слід охарактеризувати форми безготівкових розрахунків і порядок їх застосування. Далі слід проаналізувати форми розрахункових взаємовідносин з покупцями і замовниками, що склалися в організації, привести структуру безготівкових розрахунків.

У підрозділі 1.2следует звернути увагу на основні теоретичні проблеми досліджуваної теми. В даному розділі повинні бути викладені питання, що піднімаються вченими і практиками в періодичній літературі по темі дослідження. При викладі матеріалу необхідно дотримуватися послідовність питань, що розглядаються, при цьому слід використовувати монографії, тези наукових доповідей та матеріали конференцій, журнальні статті та інші періодичні видання. Необхідно прагнути до максимальної конкретності, викладати потрібно головну думку, дотримуючись при цьому певну послідовність, т. Е якщо почали розглядати якусь проблему, то необхідно висвітлити думки всіх авторів, а потім переходити до наступної проблеми. При цьому необхідно викласти не тільки точку зору авторів і їх пропозиції, а й своє ставлення до них. Слід розглянути 15-20 літературних джерел за останні 5 років, що передують року виконання дипломної роботи.

Обов'язковою вимогою при написанні даного розділу роботи є наявність посилань на номер джерела в списку літератури із зазначенням ініціалів та прізвища автора.

У розділі 1 слід на основі вивчення робіт вітчизняних і зарубіжних авторів, нормативно-правових документів, інструктивних і методичних матеріалів розкрити зміст механізму розрахунків з покупцями і замовниками, привести показники, його характеризують. Узагальнити точки зору різних авторів і аргументовано сформулювати власну думку з питань, що розглядаються. Привести досягнення науки і передової практики щодо здійснення бухгалтерського обліку і застосуванню нових методів виявлення та узагальнення резервів зниження періоду погашення за посади.

У розділі 2 на основі вивчення практичного матеріалу дається коротка характеристика організації (за основними економічними показниками за 3-4 роки), матеріали якої послужили основою для викладу теми дипломної роботи. Вказується тип організації, форма власності, основні напрямки (види) господарської діяльності, зафіксовані в статуті організації; наводиться її організаційна структура; дається характеристика структури бухгалтерії, організаційна форма обліку, окремих положень з облікової політики, що стосуються даної проблеми; наявних засобів автоматизації обліково-аналітичної роботи, програми обробки інформації на ПЕОМ.

У підрозділі 3.1 слід розглянути порядок організації розрахунків із заготівельними організаціями та іншими покупцями, а також за авансами: перерахувати заготівельні організації та інших покупців, з якими здійснюються розрахунки щодо реалізації окремих видів продукції, привести схеми розрахунків з основними покупцями і замовниками з зазначенням застосовуваних розрахункових документів. Слід скопіювати і охарактеризувати договори, укладені досліджуваної організацією з покупцями і замовниками. Далі слід описати організацію первинного обліку розрахунків з покупцями і замовниками та дати йому практичну оцінку.

У підрозділі 3.2 необхідно дати характеристику рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками», охарактеризувати організацію аналітичного обліку по даному рахунку в досліджуваній організації, привести основні господарські операції з реалізації продукції заготівельним та іншим організаціям, починаючи від списання продукції або надання послуг, нарахування заборгованості та закінчуючи отриманням виручки, нарахуванням податків із зазначенням цифрового матеріалу з досліджуваної організації. На закінчення даного розділу слід докладно описати регістри бухгалтерського обліку, які використовуються в організації.

У підрозділах 3.1 та 3.2 слід також обґрунтувати основні напрями вдосконалення обліку розрахунків з покупцями і замовниками в аналізованої організації.

Якщо в організації ділянку обліку розрахунків з покупцями і замовниками автоматизований, то в окремий підрозділ автоматизація обліку не виділяється. На конкретному матеріалі організації в підрозділах 3.1 і 3.2 дипломної роботи необхідно охарактеризувати особливості програмного забезпечення, що застосовується в організації.

Якщо ж облік в організації не автоматизовано, то в підрозділі 3.3 необхідно розглянути актуальність і переваги застосування автоматизованої обробки облікової інформації та обґрунтувати вибір програмного забезпечення. Далі слід описати поетапно підготовчі роботи, які слід провести в організації для впровадження автоматизованої форми обліку, порядок введення нормативно-довідкової інформації як загальної для організації, так і по конкретній ділянці обліку, охарактеризувати алгоритм введення змінної інформації та порядок формування вихідних форм за рахунком «Розрахунки з покупцями і замовниками »із зазначенням, які облікові регістри вони замінюють. Форми вихідних документів слід викреслити, заповнити за даними організації і прикласти.

У підрозділі 4.1 на прикладі даних організації слід проаналізувати в динаміці склад і структуру платіжного обороту, показати в оплату продукції за основними дебіторам і кредиторам за термінами платежу. Далі для оцінки загального стану дебіторської заборгованості з покупцями і замовниками розраховується і аналізуються в динаміці:

- Частка кредиторської заборгованості в загальній сумі короткострокових зобов'язань організації;

- Частка кредиторської заборгованості в загальній сумі активів (в валюті балансу);

- Частка дебіторської заборгованості в загальній сумі короткострокових активів організації;

- Частка дебіторської заборгованості в загальній сумі активів (в валюті балансу).

У підрозділі 4.2 необхідно зробити факторний аналіз показників оборотності дебіторської заборгованості в розрахунках окремо по дебіторам і кредиторам: число оборотів, період погашення дебіторської заборгованості. Далі доцільно провести порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості: доводиться дебіторської заборгованості на рубль кредиторської заборгованості, співвідношення періоду погашення дебіторської та кредиторської заборгованості.

У підрозділі 4.3 на основі проведеного аналізу в підрозділах 4.1 і 4.2 визначити резерви зниження періоду погашення дебіторської та кредиторської заборгованості. За результатами багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу розраховую середньогалузевої резерв.

Матеріали для обробки теми:

1. Облікова політика.

2. Робочий план рахунків.

3. Графік документообігу.

4. Розподіл обов'язків в бухгалтерії.

5. Річна і квартальна звітність і за три останніх роки по темі роботи.

6. Показники бізнес-плану за останній рік.

7. Копії договорів з покупцями і замовниками.

8. Копії первинних документів.

9. Копії регістрів бухгалтерського обліку.

46. ??Облік матеріалів і аналіз ефективності використання оборотних коштів
 Матеріали для розробки теми |  Тема 4 «Облік і контроль розрахунків з постачальниками |  Тема 9 «Облік і контроль розрахунків з підзвітними особами |  Матеріали для розробки теми |  Матеріали для розробки теми |  Матеріал для розробки теми |  Т е м а 17 «Облік і контроль тварин на вирощуванні |  Тема 18 «Облік і контроль витрат з організації |  Матеріали для розробки теми |  Тема 24 «Порядок закриття рахунків і складання бухгалтерської звітності». |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати