На головну

Підготовка курсової роботи

  1.  B. Роботи натрій-калієвого насоса.
  2.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  3.  Найважливіше - підготовка!
  4.  I Розділ роботи «Розробка концепції
  5.  I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  6.  I. Підготовка нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади
  7.  I. Порядок підготовки курсової роботи

Підготовка написання та оформлення курсової роботи починається з утвердження науковим керівником теми курсової роботи, її плану і списку використаних джерел з обраної теми.

Внутрішня структура роботи повинна складатися зі вступу, двох розділів, кожен з яких повинен містити по три параграфа, висновків і пропозицій, списку використаної літератури та додатків. Матеріал в роботі розташовується в такій послідовності:

1) титульний аркуш (додаток 2),

2) анотація російською та англійською мовою (додаток 3),

3) зміст (додаток 4),

4) запровадження,

5) текст роботи (розбитий на розділи з параграфами),

6) висновки і пропозиції,

7) список використаної літератури,

8) додатки.

у вступі дається обгрунтування вибору теми, характеризується її актуальність і значення, формулюються мета і завдання дослідження. Крім того, введення повинно містити:

- Об'єкт і предмет дослідження;

- Структуру роботу і анотацію по главам;

- Інформаційну базу дослідження;

- Методи дослідження, використані в роботі.

Введення не повинна розкриватися суть теми курсової роботи, так як воно не є змістовною частиною роботи. Не слід у введенні приводити визначення, поняття, склад, роль аналізованих категорій, тобто теоретичних положень.

Мета дослідження - це кінцевий результат виконання курсової роботи. Завдання - це шляхи досягнення мети дослідження.

під об'єктом дослідження розуміється то явище (процес), яке створює досліджувану автором проблемну ситуацію і існує незалежно від дослідника. основною відмінністю предмета дослідження від об'єкта досліджень є те, що предмет дослідження є частиною об'єкта дослідження, тобто під предметом дослідження розуміються значущі з теоретичної або практичної точки зору властивості, особливості або сторони об'єкта.

Обсяг введення становить 5 відсотків від загального обсягу курсової роботи.

анотаціявідповідно до ГОСТ включає характеристику основної теми, проблеми об'єкта, мети роботи і її результати. В анотації вказують, що нового несе в собі дана робота в порівнянні з іншими, спорідненими за тематикою та цільовим призначенням. Обсяг анотації не повинен перевищувати 500 знаків. Анотація в російській варіанті стверджується у наукового керівника, після чого переводиться студентом на англійську мову і затверджується на кафедрі іноземних мов.

У першому розділі розкриваються науково-теоретичні положення і поняття з досліджуваної теми, аналізується література і погляди різних шкіл (авторів), висвітлюються сутність досліджуваної проблеми, історичні аспекти питання, розглядається законодавча і нормативна база, методи, використовувані для аналізу даної проблеми, особливості вивчення даної теми в сучасних умовах. При викладі дискусійних питань слід приводити думки різних авторів з формулюванням ставлення до них самого автора курсової роботи. При використанні думки різних авторів необхідно посилатися на джерело інформації.

У другому розділі проводиться аналіз функціонування даного поняття (в залежності від теми) в сучасних умовах. Мінімальний період для проведення аналізу - три повних звітних року. За бажанням студента часовий інтервал може бути розширено. Цей розділ базується на ретельному вивченні чинного законодавчого та інструктивного матеріалу, а також на всебічному і глибокому аналізі статистичного і фактичного матеріалів. Матеріали аналізу повинні лежати в основі всієї курсової роботи, служити її аналітичною базою, відповідно до якої згодом будуть розроблені відповідні висновки і пропозиції. Не допускаються переказування змісту законів, інструкцій та іншої нормативно-правової літератури. Розрахунки повинні базуватися на конкретній інформації, ілюструватися аналітичними таблицями і малюнками (графіками, діаграмами).

Головним завданням курсової роботи є розробка практичних рекомендацій з досліджуваної проблематики і шляхів вирішення виявлених проблем, тому один з параграфів другого розділу повинен відображати рекомендації автора щодо виявлених проблем.

Висновки і пропозиції зосереджують підсумки всієї курсової роботи, відображають основні результати, досягнуті при вирішенні питань і проблем, поставлених в досліджуваній темі.

Список використаної літератури включає в себе перелік спеціальних літературних та інших джерел, дійсно використаних при підготовці курсової роботи. У списку літератури має бути два розділи:

I. Нормативно-правові матеріали (із зазначенням посилань на офіційне джерело опублікування, це: Російська газета або Відомості Верховної РФ);

II. Спеціальна література (журнальні статті, підручники, монографії в алфавітному порядку за прізвищем авторів).

Список літератури повинен включати не менше 20 джерел. Використання періодичної літератури є обов'язковим. Використана література повинна бути не старше 5 років на момент написання курсової роботи. Зразок списку літератури див. В Додатку 5.

додаткиможуть бути виконані у вигляді таблиць, малюнків, графіків, карт, ксерокопій документів і т.д. Даний розділ роботи не є обов'язковим.

 
 Економічний факультет |  Відгук наукового керівника і критерії оцінки курсової роботи |  Процедура захисту курсової роботи |  Додаток 1 |  I. Нормативно-правові матеріали |  оформлення малюнків |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати