Головна

Прийменник у системі синтаксичної деривації: первинні і вторинні прийменники, проблеми кваліфікації і семантичних обсягів.

  1. III. Мисленето като процес на решаване на проблеми.
  2. "Справедливість" як морально-етична категорія. Проблеми реалізації справедливості в конкретних умовах людського життя.
  3. Безпека життєдіяльності в системі освіти тема__3___
  4. Вищі виконавчі органи влади (органи управління) в політичній системі Війська Запорозького
  5. Власне-семантична, семантико-синтаксична і формально-синтаксична інтерпретації двоскладності/одно складності. Речення з кількома присудками у системі снтаксичної синоніміки.
  6. ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ.
  7. Дериваційна парадигма синтаксичних одиниць у системі синтаксичної деривації і синтаксичної синоніміки. Парадигма речення в аспекті дериваційного синтаксису

І.І. Ковтунова зазначає, що синтаксичні синоніми повинні відрізнятися відтінками граматичного значення, а одним з факторів, що впливає на граматичне значення, зумовлюючи тим самим його численні відтінки, є граматичний показник - прийменник або сполучник. Незважаючи на це, прийменники не можна вважати синтаксичними синонімами, тому що вони - окремі слова. Не слід їх вважати і лексичними синонімами, оскільки їхні значення синтаксичні. Тому вивчення прийменників окремо з погляду значень і їх відтінків є неможливим і позбавлене сенсу.

У стилістичному плані прийменникам притаманні такі самі властивості, що й усім іншим словам, і в аспекті стилістичної синоніміки вони можуть розглядатися як лексичні синоніми. Хоча й стилістичне життя прийменників не слід вважати зовсім незалежним від життя конструкції. Стилістичне забарвлення і відтінок значення можуть бути взаємозалежними. Певне стилістичне забарвлення найчастіше має все словосполучення, а не прийменники окремо.

І навпаки, участь прийменників у створенні антонімічних пар абсолютизується при їхньому самостійному вживанні. Л. М. Мурзин поділяє компоненти контамінації на активні та пасивні. Пасивні - це нівельовані займенники, несемантичні сполучники, флексії роду та числа, прийменники та ін. Вони подані разом з реченнями, зумовлюються їх структурою та змістом. Тому не додають жодних додаткових значень. Здебільшого вони лише засвідчують те, що відбулася контамінація. За своєю суттю вони є маркерами утворення речення. Всі інші компоненти виконують узгоджувальні функції. За їхньої допомоги речення стає правильним, цілісним формально. Активні компоненти семантично значимі. Такими є, наприклад, прийменники з обставинними значеннями.

Окремої уваги вимагають словосполучення, в яких внутрішня форма зумовлюється прийменником. Такі конструкції досить продуктивні в українській мові, тим більше, що прийменник як частина мови досить широко спеціалізується на передачі різних обставинних значень. У прийменникових конструкціях найбільшою мірою виявляється специфіка мови.

У сучасній українській мові в семантично неелементарному реченні завжди наявна синтаксема, яка сигналізує про міжреченнєве перетворення. Так, складнопідрядне речення легко трансформується у просте. При цьому можна визначити такі моделі:

1. Причинова семантика реалізується у відмінково-прийменниковій формі типу від, з, у силу, внаслідок, в результаті + Р. В.; через, за, з огляду + Зн. В.; завдяки + Д. В.; за + О. В., пор.: Дитина заплакала, тому що боліла рана → Дитина заплакала від болю. Дівчинку поважали в класі, тому що вона старанна, наполеглива → Дівчинку поважали в класі завдяки старанності й наполегливості.

2. Семантика мети реалізується у відмінково-прийменниковій формі типу для + Р. В. Така синтаксема може співвідноситися з цілісною предикативною частиною, яка при цьому може характеризуватися формально-граматичною односкладністю. При перетворенні складнопідрядного речення у просте із синтаксемою мети використовуються такі первинні і вторинні прийменники: для, з метою, ради, заради, задля, в ім'я, в інтересах + Р. В.; на, по, під + З. В. спеціалізованим виразником семантики мети є інфінітив: Люди наполегливо працюють, щоб держава була могутньою → Люди наполегливо працюють заради могутності держави. Батько надіслав грош, щоб допомогти синові → Батько надіслав гроші для сина. Школярі поїхали на море, щоб відпочити і набратися сил → Школярі поїхали на море відпочити і набратися сил.

3. Синтаксема умови в семантично неелементарному простому реченні вимагає особливої уваги. Її треба розглядати поряд із синтаксемою часу. Загалом семантика умови реалізується аналітичними прийменниками (вторинними): в разі + Р. В.; на випадок + Р в.: Якщо затримається автобус, то дітям доведеться йти пішки → Уразі затримання автобуса діти підуть пішки.

Синтаксема умови щодо свого формального вираження характеризується широкою варіантністю, оскільким може реалізовуватися: а) дієприслівниковим зворотом: Коли діти навчаються в школі, то вони опановують основу наук → Навчаючись у школі, діти опановують основу наук; б) спеціальним прийменником під час. Коли йдуть вибори, забороняться розмовляти → Під час виборів забороняється розмовляти; в) Прийменником за + Р. В.: Коли на Русі існувало язичництво, люди поклонялися багатьом богам → За язичництва на Русі люди поклонялися багатьом богам.

4. Семантика часу виражається розгорнутою конструкцією, яка охоплює:

а) аналітичний прийменник і форму родового відмінка іменника: Коли виступав директор, то всі зааплодували → Після виступу директора всі зааплодували; б) прийменник по + М. В.: Коли закінчилися лекції, всі пішли на перерву → По закінченні лекцій всі пішли на перерву; в) прийменник по (що в цьому разі є дублетом прийменника після):по війні - після війни, по вечері - після вечері.

5. Синтаксема допусту за своєю ємністю дорінює вихідній предикативній підрядній частині. Вона регулярно реалізується поєднанням прийменника попри + Зн. В. до прийменника незважаючи + Зн в. Хоч на вулиці дув пронизливий вітер, ми вирушили на екскурсію до лісу → Попри пронизливий вітер на вулиці, ми вирушили на екскурсію до лісу.

Трансформація складносурядного речення у складнопідрядне зумовлює актуалізацію допустової семантики за умови наявності у першому протиставних відношень: Було сонячно, але люди не виходили на пляж → Люди не виходили на пляж, хоч було сонячно.

В окремих випадках допустова семантика виражається відмінково-прийменниковою формою всупереч, наперекір + Д. В.; незалежно від + Р. В.: Незважаючи на те, що ворог перемагав, партизани провели вдало операцію → Всупереч перемозі ворога партизани вдало провели операцію.

Література:

1. Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови. - К.: Наукова думка, 1980. - 288 с.

2. Деривация в речевой деятельности / Под ред. Л. П. Мурзина. - Пермь: Изд-во Перм, ун-та, 1990. - 144 с.

3. Ковтунова И. И. О синтаксической синонимике // Вопр. культуры речи. - Вып.1 - 1955. - С. 115 - 143.

4. Колодяжний А. С. Прийменник // Сучасна українська літературна мова. Морфологія / За ред. І. К. Білодіда. - К.: Наукова думка, 1969. - С. 474 - 500.

5. Кононенко В. И. Синонимика синтаксических конструкций в современном русском языке. - К.: Наук, думка, 1970. - 143 с.

6. Кононенко В. И. Системно-семантические связи в синтаксисе русского й украинского языков. - К.: Вища шк., 1976. - 52 с.

7. Мурзин Л. Н., Шарина О. М. Деривация структур сложноподчиненных предложений в русском языке. - Пермь: Изд-во Перм, ун-та, 1971. - 52 с.

8. Плющ М. Я. Прийменник // Сучасна українська літературна мова / За ред. проф. М. Я. Плющ. - К.: Вища школа, 1994. - С. 291 - 296.

9. Степаненко М. Просторове значення прийменника за й семантична валентність простого двоскладного речення // Рідний край. - 2002. - № 1. - С. 40 - 45.  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   Наступна

ТЕМА І. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СИНТАКСИЧНОЇ СИНОНІМІКИ І СИНТАКСИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ. | З історії вивчення синтаксичної синоніміки. | Контамінація і редукція як чинники дериваційного синтаксису. | Валентність в синтаксичній синоніміці | Модифікації, варіації, трансформації в синтаксичній синоніміці і синтаксичній деривації | Загальнотеоретичні підходи до тлумачення синтаксичної синонімії. | Проблеми розмежування синтаксичної синоніміки і варіативності | Синтаксична синоніміка в межах словосполучення. | Закономірності вияву синтаксичної синоніміки в межах речення. | Синтаксична синонімія простих речень з відокремленими прикладками зі складнопідрядними реченнями з підрядними означальними. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати