Головна

Синтаксична синонімія простих речень з відокремленими прикладками зі складнопідрядними реченнями з підрядними означальними.

  1. III. Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы
  2. IV. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
  3. IV. Примерный перечень вопросов к зачету
  4. Власне-семантична, семантико-синтаксична і формально-синтаксична інтерпретації двоскладності/одно складності. Речення з кількома присудками у системі снтаксичної синоніміки.
  5. Кінцева дохідність простих акцій
  6. Конструювання речень.
  7. Краткий перечень основных микроаномалий и пороков развития.

Прикладка - це залежний від основного слова другорядний член, який виражається іменником або субстантивованим словом і приєднується до стрижневого слова паралельними з ним формами з метою його визначення, пояснення, уточнення: Отак роки, отак без краю на струнах Вічності перебираю Я, одинокая верба (Н. Гнатюк).

До диференційних ознак прикладки належать: 1) прикладка виступає різновидом означення; 2) відноситься до власного імені, займенника; 3) відповідає на питання який?; 4) не може виступати окремим реченням, бо це субстантивний зворот, що є ускладнювачем простого речення; 5) приєднується до стрижневого слова синтаксичною формою кореляції; 6) у реченні виконує функцію означення. Складнопідрядними з присубстантивно-атрибутивними підрядними частинами є такі конструкції, в яких підрядна частина підпорядковується певному слову або словосполученню головної частини, виступаючи його атрибутивною характеристикою: Зажурено, дивиться хлопчик у маленьке віконце, за яким снував пряжу післядощовий капіж (Ю. Андрухович). За логіко-граматичною класифікацією - це підрядне речення виступає означенням, оскільки відноситься до іменника, відповідає на питання який (-а,-е, -і), чий(-я -е, -ї)?і виконує атрибутивну функцію.

Просте зіставлення диференційних ознак прикладки і складнопідрядного речення (СПР) з підрядною присубстантивно-атрибутивною частиною дозволяє стверджувати, що просте речення з відокремленими прикладками і СПР з підрядними означальними схожі за граматичним значенням, виконують подібну функцію, відповідають на однакове запитання, і тому їх можна вважати синонімами у семантичному плані, але ні в якому разі не у формально-граматичному аспекті.

Зважаючи на те, що одним із важливих критеріїв зарахування конструкцій до синонімів є їх взаємозамінюваність, можна виконати таке перетворення: Дмитрик, восьмирічний хлопчик, умів прекрасно грати на гитарі Дмитрик, якому було 8 років, умів прекрасно грати на гитарі.



  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

ТЕМА І. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СИНТАКСИЧНОЇ СИНОНІМІКИ І СИНТАКСИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ. | З історії вивчення синтаксичної синоніміки. | Контамінація і редукція як чинники дериваційного синтаксису. | Валентність в синтаксичній синоніміці | Модифікації, варіації, трансформації в синтаксичній синоніміці і синтаксичній деривації | Загальнотеоретичні підходи до тлумачення синтаксичної синонімії. | Проблеми розмежування синтаксичної синоніміки і варіативності | Синтаксична синоніміка в межах словосполучення. | Синонімія безсполучникових складних речень і складносурядних речень | Неповні речення в системі синтаксичної синоніміки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати