На головну

Вступ

  1.  I. ВСТУП
  2.  I. Вступ
  3.  I. Вступ
  4.  I. ВСТУП
  5.  I. ВСТУП
  6.  I. Вступ.
  7.  I. ВСТУП.

ОК-1. Володіння культурою мислення; здатність до сприйняття, аналізу, узагальнення інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення.

В результаті освоєння дисципліни по даній компетенції студент повинен:

знати:

u предмет і об'єкт синтаксису як наукової дисципліни;

u основні синтаксичні одиниці (словосполучення, просте речення, складне речення) і принципи їх функціонування;

u види синтаксичних зв'язків в мінімальних і ускладнених синтаксичних конструкціях, засоби їх вираження;

u конструкції, що ускладнюють просте речення;

u правила російської пунктуації;

u сучасний стан і тенденції розвитку синтаксичної системи російської мови.

вміти:

u робити синтаксичний розбір пропозиції в трьох аспектах (семантичному, структурному і комунікативному);

u визначати синтаксичні відносини між компонентами словосполучення і складного пропозиції;

u знаходити конструкції, що ускладнюють просте речення, і розставляти відповідно до правил російської пунктуації розділові знаки;

u складати схеми складних речень;

u виявляти і виправляти синтаксичні помилки;

u користуватися лінгвістичної довідковою літературою різного характеру;

u творчо застосовувати знання, отримані в рамках вивчення дисципліни, при написанні доповідей на студентські конференції, курсових і випускних кваліфікаційних робіт.

володіти:

u навичками пошуку, відбору і використання наукової інформації по проблемам курсу;

u навичками ефективного оперування довідковою літературою з сучасної російської мови;

u основними методами і прийомами синтаксичного і пунктуаційних аналізу мовних одиниць.

Деталізація компетенції за рівнями освоєння:

Мінімальний рівень: має загальні уявлення про досліджуваної теорії, орієнтується в термінології мовознавства. володіє початковими навичками оперування довідковою літературою з синтаксису і пунктуації сучасної російської мови. вміє: виконувати основні процедури (операції) синтаксичного аналізу мовних одиниць, розставляти розділові знаки на основі діючих правил нормативної пунктуації.

Базовий рівень: має загальне розуміння законів функціонування розглянутих одиниць і їх місце в системі мовної реалізації. знає основний склад термінів і понять синтаксису, правила російської пунктуації. володіє основними навичками самостійної роботи з пошуку, відбору та використання наукової інформації по проблемам курсу. вміє: самостійно (за консультаційної підтримки), користуючись системою основних понять і термінів загального мовознавства, аналізувати синтаксичні одиниці російської мови; розставляти розділові знаки на основі діючих правил нормативної пунктуації; виявляти і виправляти мовні недоліки синтаксичного характеру в готовому тексті і користуватися для цього відповідної інформаційно-довідковою базою.

Підвищений рівень: має глибокі знання про теорію російського синтаксису та пунктуації. знає різні підходи до розгляду синтаксичних одиниць, предикативности, виділенню другорядних членів речення і принципам їх класифікації; сучасний стан і тенденції розвитку синтаксичної системи російської мови; принципи сучасної російської пунктуації, її правила. вільно оперує основними термінами і поняттями мовознавства. володіє стійкими навичками ефективного оперування довідковою літературою з сучасної російської мови; основними методами і прийомами синтаксичного і пунктуаційних аналізу мовних одиниць. вміє самостійно, користуючись системою основних понять і термінів загального мовознавства, аналізувати синтаксичні одиниці російської мови, розставляти розділові знаки на основі діючих правил нормативної пунктуації; виявляти і виправляти мовні недоліки синтаксичного характеру в готовому тексті і користуватися для цього відповідної інформаційно-довідковою базою; творчо застосовувати знання, отримані в рамках вивчення дисципліни, при написанні доповідей на студентські конференції, курсових і випускних кваліфікаційних робіт.

Освоєння даної компетенції здійснюється на наступних видах занять: лекції, лабораторні заняття.

Оцінка сформованості компетенцій за рівнями здійснюється оціночними засобами: усне опитування, письмові практичні завдання, домашні та аудиторні контрольні роботи, рольові та ділові ігри, складання портфоліо, підготовка студентами презентацій і проектів, розбір конкретних ситуацій, розбір конкретних ситуацій на матеріалі фрагментів текстів відповідно до досліджуваними темами, доповіді студентів.

ОК-2. Володіння нормами російської літературної мови, навичками практичного використання системи функціональних стилів мови; вміння створювати і редагувати тексти професійного призначення російською мовою.

В результаті освоєння дисципліни по даній компетенції студент повинен:

знати:

u літературні (граматичні та неграматичних) норми сучасної російської мови;

u комунікативні якості мови;

u мовні та стильові особливості функціональних стилів;

u правила і норми спілкування;

u вимоги до мовного поведінки в різних комунікативних ситуаціях;

u вимоги до створення тексту з урахуванням ситуації спілкування;

u особливості комунікативно-мовленнєвих ситуацій, характерних для професійного спілкування;

u прийоми аналізу мовного твори.

вміти:

u аналізувати і редагувати текст з точки зору його відповідності вимогам норми і комунікативної ситуації;

u створювати зв'язний текст різних функціональних стилів і пред'являти його публічно;

u тренувати навички оформлення грамотної письмової мови;

u орієнтуватися в ситуації мовного спілкування;

u аналізувати і оцінювати характер спілкування і створені в процесі спілкування тексти;

u формулювати і реалізовувати комунікативний намір;

u адекватно оцінювати свої комунікативні удачі і невдачі.

володіти:

u нормами сучасної російської літературної мови,

u варіантами норм, реалізованими в різних сферах його функціонування;

u нормами мовного етикету;

u культурою спілкування в різних сферах діяльності;

u навичками аналізу та створення професійно значущих типів висловлювань;

u прийомами реалізації створених висловлювань в мовній практиці;

u методикою аналізу мовного твори.

Деталізація компетенції за рівнями освоєння:

Мінімальний рівень: має загальні уявлення про літературні норми російської мови, орієнтується в термінології мовознавства. володіє початковими навичками створення зв'язного тексту наукового і офіційно-ділового стилів. вміє: виконувати окремі процедури (операції) аналізу текстів наукового і офіційно-ділового стилів, використовувати окремі компоненти інструментальних засобів при побудові текстів наукового стилю.

Базовий рівень: має загальне розуміння літературних норм російської мови і їх варіантів, комунікативних якостей вимоги до мовлення. знає основний склад термінів і понять мовознавства. володіє основними навичками самостійної роботи зі складання та аналізу текстів різних функціональних стилів. вміє: самостійно (за консультаційної підтримки) аналізувати і редагувати текст з точки зору його відповідності вимогам норми і комунікативної ситуації.

Підвищений рівень: має глибокі знання про літературні норми і їх варіантах, функціональних стилях і їх комунікативних і мовних особливостях. вільно оперує основними термінами і поняттями мовознавства. володіє стійкими навичками створення і аналізу тексту будь-якого функціонального стилю. вміє самостійно аналізувати і редагувати текст з точки зору його відповідності нормі (мовної і етичної) та комунікативної ситуації.

Освоєння даної компетенції здійснюється на наступних видах занять: лекції, лабораторні заняття.

Оцінка сформованості компетенцій за рівнями здійснюється оціночними засобами: усне опитування, письмові практичні завдання, домашні та аудиторні контрольні роботи, рольові та ділові ігри, складання портфоліо, підготовка студентами презентацій і проектів, розбір конкретних ситуацій, розбір конкретних ситуацій на матеріалі фрагментів текстів відповідно до досліджуваними темами, доповіді студентів.

ОК-8. Усвідомлення соціальної значимості своєї професії, висока мотивація до професійної діяльності.

В результаті освоєння дисципліни по даній компетенції студент повинен:

знати:

u предмет і об'єкт синтаксису як наукової дисципліни;

u основні синтаксичні одиниці (словосполучення, просте речення, складне речення) і принципи їх функціонування;

u види синтаксичних зв'язків в мінімальних і ускладнених синтаксичних конструкціях, засоби їх вираження;

u конструкції, що ускладнюють просте речення;

u правила російської пунктуації;

u сучасний стан і тенденції розвитку синтаксичної системи російської мови.

вміти:

u робити синтаксичний розбір пропозиції в трьох аспектах (семантичному, структурному і комунікативному);

u визначати синтаксичні відносини між компонентами словосполучення і складного пропозиції;

u знаходити конструкції, що ускладнюють просте речення, і розставляти відповідно до правил російської пунктуації розділові знаки;

u складати схеми складних речень;

u виявляти і виправляти синтаксичні помилки;

u користуватися лінгвістичної довідковою літературою різного характеру;

u творчо застосовувати знання, отримані в рамках вивчення дисципліни, при написанні доповідей на студентські конференції, курсових і випускних кваліфікаційних робіт;

володіти:

u навичками пошуку, відбору і використання наукової інформації по проблемам курсу;

u навичками ефективного оперування довідковою літературою з сучасної російської мови;

u основними методами і прийомами синтаксичного і пунктуаційних аналізу мовних одиниць.

Деталізація компетенції за рівнями освоєння:

Мінімальний рівень: має загальні уявлення про досліджуваної теорії, орієнтується в термінології мовознавства. володіє початковими навичками оперування довідковою літературою з синтаксису і пунктуації сучасної російської мови. вміє: виконувати основні процедури (операції) синтаксичного аналізу мовних одиниць, розставляти розділові знаки на основі діючих правил нормативної пунктуації.

Базовий рівень: має загальне розуміння законів функціонування розглянутих одиниць і їх місце в системі мовної реалізації. знає основний склад термінів і понять синтаксису, правила російської пунктуації. володіє основними навичками самостійної роботи з пошуку, відбору та використання наукової інформації по проблемам курсу. вміє: самостійно (за консультаційної підтримки), користуючись системою основних понять і термінів загального мовознавства, аналізувати синтаксичні одиниці російської мови; розставляти розділові знаки на основі діючих правил нормативної пунктуації; виявляти і виправляти мовні недоліки синтаксичного характеру в готовому тексті і користуватися для цього відповідної інформаційно-довідковою базою.

Підвищений рівень: має глибокі знання про теорію російського синтаксису та пунктуації. знає різні підходи до розгляду синтаксичних одиниць, предикативности, виділенню другорядних членів речення і принципам їх класифікації; сучасний стан і тенденції розвитку синтаксичної системи російської мови; принципи сучасної російської пунктуації, її правила. вільно оперує основними термінами і поняттями мовознавства. володіє стійкими навичками ефективного оперування довідковою літературою з сучасної російської мови; основними методами і прийомами синтаксичного і пунктуаційних аналізу мовних одиниць. вміє самостійно, користуючись системою основних понять і термінів загального мовознавства, аналізувати синтаксичні одиниці російської мови, розставляти розділові знаки на основі діючих правил нормативної пунктуації; виявляти і виправляти мовні недоліки синтаксичного характеру в готовому тексті і користуватися для цього відповідної інформаційно-довідковою базою; творчо застосовувати знання, отримані в рамках вивчення дисципліни, при написанні доповідей на студентські конференції, курсових і випускних кваліфікаційних робіт.

Освоєння даної компетенції здійснюється на наступних видах занять: лекції, лабораторні заняття.

Оцінка сформованості компетенцій за рівнями здійснюється оціночними засобами: усне опитування, письмові практичні завдання, домашні та аудиторні контрольні роботи, рольові та ділові ігри, складання портфоліо, підготовка студентами презентацій і проектів, розбір конкретних ситуацій, розбір конкретних ситуацій на матеріалі фрагментів текстів відповідно до досліджуваними темами, доповіді студентів.

ПК-1. Здатність демонструвати знання основних положень і концепцій в області теорії і історії основного досліджуваного мови (мов) і літератури (літератур), теорії комунікації, філологічного аналізу та інтерпретації тексту, уявлення про історію, сучасний стан і перспективи розвитку філології.

знати:

u основні положення і концепції в області теорії і історії російської мови;

u аспекти вивчення російської мови: лексичний, фонетичний, морфемний, словотворчий, морфологічний, синтаксичний;

u основні ортологіческіх і речеведческімі поняття (мова, мова, норма, мовна діяльність, пропозиція і т.д.);

u форми існування національної мови;

u норми російської літературної мови в області лексики, фонетики, орфоепії, акцентології, морфемики, словотвору, граматики;

u типи мовних та граматичних помилок і шляхи їх виправлення.

вміти:

u застосовувати отримані знання в області теорії російської мови (лексика, фонетика, морфемика, словотвір, морфологія, синтаксис) у своїй професійній діяльності;

u проводити під науковим керівництвом локальні дослідження на основі існуючих методик в конкретній вузькій області філологічного знання з формулюванням аргументованих висновків і висновків;

u отримувати і переробляти різними способами (складати плани, тези, конспекти, анотації, реферати і доповіді) інформацію з навчальної та наукової літератури, з освітніх ресурсів Інтернету;

u брати участь в наукових дискусіях.

володіти:

u вільно російською літературною мовою в його літературній формі;

u базовими навичками збору і аналізу мовних і мовних фактів з використанням традиційних методів;

u навичками участі в наукових дискусіях, виступах з повідомленнями і доповідями, усного, письмового та віртуального подання матеріалів власних досліджень;

u навичками філологічного аналізу та інтерпретації тексту.

Деталізація компетенції за рівнями освоєння:

Мінімальний рівень: має загальні уявлення про стан сучасної російської мови, основні закони і особливості його функціонування. має початкові навички роботи з наукової і довідкової літературою з російської мови. вміє: працювати в складі колективу виконавців при підготовці локальних досліджень з російської мови.

Базовий рівень: має загальне розуміння правил і норм спілкування, вимог до мовному поведінці в різних комунікативних ситуаціях. знає основні положення і концепції в області теорії і історії російської мови, а також основні ортологіческіх і речеведческімі поняття (мова, мова, норма, мовна діяльність, пропозиція і т.д.). володіє основними навичками самостійної роботи з вилучення та переробки різними способами (складання планів, тез, конспектів, анотацій, рефератів і доповідей) інформацію з навчальної та наукової літератури, з освітніх ресурсів Інтернету; вміє: брати участь у наукових дискусіях, виступах з повідомленнями і доповідями; усно, письмово і віртуального представляти матеріали власних досліджень; адекватно оцінювати свої комунікативні удачі і невдачі.

Підвищений рівень: має глибокі знання з усіх тем, що стосуються основних положень і концепцій в області теорії і історії російської мови; знає аспекти вивчення російської мови: лексичний, фонетичний, морфемний, словотворчий, морфологічний, синтаксичний. вільно оперує основними термінами і поняттями курсу, що вивчається. вільно володіє російською мовою в його літературній формі, прийомами філологічного аналізу та інтерпретації тексту. вміє: проводити під науковим керівництвом локальні дослідження на основі існуючих методик в конкретній вузькій області філологічного знання з формулюванням аргументованих висновків і висновків; брати участь в наукових дискусіях і представляти матеріали власних досліджень; вміє користуватися словниками і правильно інтерпретує отриману в них інформацію.

Освоєння даної компетенції здійснюється на наступних видах занять: лекції, лабораторні заняття.

Оцінка сформованості компетенцій за рівнями здійснюється оціночними засобами: усне опитування, письмові практичні завдання, домашні та аудиторні контрольні роботи, рольові та ділові ігри, складання портфоліо, підготовка студентами презентацій і проектів, розбір конкретних ситуацій, розбір конкретних ситуацій на матеріалі фрагментів текстів відповідно до досліджуваними темами, доповіді студентів.

ПК-2. Володіння базовими навичками збору і аналізу мовних і літературних фактів з використанням традиційних методів і сучасних інформаційних технологій.

В результаті освоєння дисципліни по даній компетенції студент повинен:

знати:

u різні варіанти організації дослідження; основні пошукові системи;

u основні методи дослідження в лінгвістиці;

u галузеві ресурси Інтернет за обраною спеціальністю;

u правила бібліографічного опису друкованих та електронних документів;

u правила оформлення бібліографічних посилань;

u систему наукової літератури, типи і види наукових документів;

u вимоги до списку використаної літератури.

вміти:

u формулювати цілі і завдання дослідження;

u використовувати існуючі методи дослідження на практиці;

u інтерпретувати результати проведеного дослідження;

u використовувати традиційні методи і сучасні інформаційні технології;

u працювати з традиційними носіями інформації, розподіленими базами даних і знань;

u працювати з електронними словниками та іншими електронними ресурсами для розв'язання лінгвістичних задач;

u осмислено вибирати науковий метод для свого дослідження.

володіти:

u базовими навичками збору і аналізу мовних і літературних фактів;

u прийомами бібліографічного опису;

u навичками роботи з інформаційно-пошуковими і експертними системами, системами подання знань;

u навичками роботи з науковою літературою (пошук, конспектування, реферування);

u навичками участі в наукових дискусіях, виступи з повідомленнями і доповідями.

Деталізація компетенції за рівнями освоєння:

Мінімальний рівень: має загальні уявлення про основні методи дослідження в лінгвістиці. має початкові навички роботи з наукової і довідкової літературою з російської мови і культури мовлення. вміє: працювати в складі колективу виконавців при складанні бібліографічних описів, рефератів.

Базовий рівень: має загальне розуміння правил і норм бібліографічного опису друкованих та електронних документів, а також пошуку галузевих ресурсів Інтернет за обраною спеціальністю. знає основні типи словників, особливості їх структури і правила роботи з ними. володіє основними навичками самостійної роботи з вивчення текстів наукових книг і статей, вміє знаходити в них головні ідеї, аргументи, факти. вміє (За консультативної підтримки) вибирати наукові методи для свого дослідження.

Підвищений рівень: має глибокі знання з правил самостійного і грамотного пошуку інформації в різних джерелах. вільно оперує основними термінами і поняттями курсу, що вивчається. вільно володіє культурою читання досліджуваних наукових текстів, складання бібліографічних описів, анотацій, рефератів, оглядів наукової літератури; навичками роботи з науковою та довідковою літературою з російської мови і культури мовлення. вміє: самостійно оформляти список використаної літератури; користуватися словниками і правильно інтерпретувати отриману з них інформацію про мовних одиницях; вибирати наукові методи для свого дослідження; адекватно оцінювати свої комунікативні удачі і невдачі.

Освоєння даної компетенції здійснюється на наступних видах занять: лекції, лабораторні заняття.

Оцінка сформованості компетенцій за рівнями здійснюється оціночними засобами: усне опитування, письмові практичні завдання, домашні та аудиторні контрольні роботи, рольові та ділові ігри, складання портфоліо, підготовка студентами презентацій і проектів, розбір конкретних ситуацій, розбір конкретних ситуацій на матеріалі фрагментів текстів відповідно до досліджуваними темами, доповіді студентів.

ПК-3. Вільне володіння основним досліджуваним мовою в його літературній формі.

В результаті освоєння дисципліни по даній компетенції студент повинен:

знати:

u предмет і об'єкт синтаксису як наукової дисципліни;

u основні синтаксичні одиниці (словосполучення, просте речення, складне речення) і принципи їх функціонування;

u види синтаксичних зв'язків в мінімальних і ускладнених синтаксичних конструкціях, засоби їх вираження;

u конструкції, що ускладнюють просте речення;

u правила російської пунктуації;

u сучасний стан і тенденції розвитку синтаксичної системи російської мови.

u основні типи словників, особливості їх структури, а також структури словникових статей, роль послід при виборі лексичної одиниці відповідно до комунікативних цілями, завданнями і намірами.

вміти:

u вибирати мовні засоби, доречні для конкретної комунікативної ситуації;

u будувати висловлювання з урахуванням літературних норм і комунікативної ситуації;

u користуватися словниками і правильно інтерпретувати отриману з них інформацію про мовних одиницях.

володіти:

u нормами сучасної російської літературної мови, навичками організації мовлення з урахуванням мовних, комунікативно-мовних і етико-мовних норм,

u навичками роботи з науковою та довідковою літературою з російської мови і культури мовлення;

u навичками аналізу та створення професійно значущих типів висловлювань;

u прийомами реалізації створених висловлювань в мовній практиці;

u методикою аналізу мовного твори.

Деталізація компетенції за рівнями освоєння:

Мінімальний рівень: має загальні уявлення про стан сучасної російської мови, основні закони і особливості його функціонування. має початкові навички роботи з наукової і довідкової літературою з російської мови. вміє: працювати в складі колективу виконавців при складанні текстів наукового і офіційно-ділового стилів з урахуванням комунікативно-мовної ситуації.

Базовий рівень: має загальне розуміння правил і норм спілкування, вимог до мовному поведінці в різних комунікативних ситуаціях. знає основні типи словників, особливості їх структури і правила роботи з ними. володіє основними навичками самостійної роботи зі створення текстів з урахуванням особливостей комунікативно-мовних ситуацій, характерних для професійного спілкування. вміє: самостійно (за консультаційної підтримки) аналізувати і оцінювати характер спілкування і створені в процесі спілкування тексти, адекватно оцінювати свої комунікативні удачі і невдачі.

Підвищений рівень: має глибокі знання з усіх тем, що стосуються підготовки та виголошення промови. вільно оперує основними термінами і поняттями курсу, що вивчається. вільно володіє російською мовою в його літературній формі, прийомами реалізації створених висловлювань в мовній практиці. вміє: самостійно аналізувати і оцінювати характер спілкування і створені в процесі спілкування тексти, формулює і реалізує комунікативні наміри, фіксує порушення літературних норм у різних висловлюваннях і коригує і; вміє користуватися словниками і правильно інтерпретує отриману в них інформацію.

Освоєння даної компетенції здійснюється на наступних видах занять: лекції, лабораторні заняття.

Оцінка сформованості компетенцій за рівнями здійснюється оціночними засобами: усне опитування, письмові практичні завдання, домашні та аудиторні контрольні роботи, рольові та ділові ігри, складання портфоліо, підготовка студентами презентацій і проектів, розбір конкретних ситуацій, розбір конкретних ситуацій на матеріалі фрагментів текстів відповідно до досліджуваними темами, доповіді студентів.

ПК-4. Володіння основними методами і прийомами різних типів усної та письмової комунікації на основному вивчається.

В результаті освоєння дисципліни по даній компетенції студент повинен:

знати:

u літературні (граматичні та неграматичних) норми сучасної російської мови;

u комунікативні якості мови;

u правила і норми спілкування;

u вимоги до мовного поведінки в різних комунікативних ситуаціях;

u вимоги до створення тексту з урахуванням ситуації спілкування;

u особливості комунікативно-мовленнєвих ситуацій, характерних для професійного спілкування;

u прийоми аналізу мовного твори.

вміти:

u аналізувати і редагувати текст з точки зору його відповідності вимогам норми і комунікативної ситуації;

u створювати зв'язний текст різних функціональних стилів і пред'являти його публічно;

u тренувати навички оформлення грамотної письмової мови;

u орієнтуватися в ситуації мовного спілкування;

u аналізувати і оцінювати характер спілкування і створені в процесі спілкування тексти;

u формулювати і реалізовувати комунікативний намір;

u адекватно оцінювати свої комунікативні удачі і невдачі.

володіти:

u нормами сучасної російської літературної мови;

u варіантами норм, реалізованими в різних сферах його функціонування;

u нормами мовного етикету;

u культурою спілкування в різних сферах діяльності;

u навичками аналізу та створення професійно значущих типів висловлювань;

u прийомами реалізації створених висловлювань в мовній практиці;

u методикою аналізу мовного твори.

Деталізація компетенції за рівнями освоєння:

Мінімальний рівень: має загальні уявлення про літературні норми російської мови, орієнтується в термінології мовознавства. володіє початковими навичками створення зв'язного тексту наукового і офіційно-ділового стилів. вміє: виконувати окремі процедури (операції) аналізу текстів наукового і офіційно-ділового стилів, використовувати окремі компоненти інструментальних засобів при побудові текстів наукового стилю.

Базовий рівень: має загальне розуміння літературних норм російської мови і їх варіантів, комунікативних якостей вимоги до мовлення. знає основний склад термінів і понять мовознавства. володіє основними навичками самостійної роботи зі складання та аналізу текстів різних функціональних стилів. вміє: самостійно (за консультаційної підтримки) аналізувати і редагувати текст з точки зору його відповідності вимогам норми і комунікативної ситуації.

Підвищений рівень: має глибокі знання про літературні норми і їх варіантах, функціональних стилях і їх комунікативних і мовних особливостях. вільно оперує основними термінами і поняттями мовознавства. володіє стійкими навичками створення і аналізу тексту будь-якого функціонального стилю. вміє самостійно аналізувати і редагувати текст з точки зору його відповідності нормі (мовної і етичної) та комунікативної ситуації.

Освоєння даної компетенції здійснюється на наступних видах занять: лекції, лабораторні заняття.

Оцінка сформованості компетенцій за рівнями здійснюється оціночними засобами: усне опитування, письмові практичні завдання, домашні та аудиторні контрольні роботи, рольові та ділові ігри, складання портфоліо, підготовка студентами презентацій і проектів, розбір конкретних ситуацій, розбір конкретних ситуацій на матеріалі фрагментів текстів відповідно до досліджуваними темами, доповіді студентів.

ПК-5. Здатність застосовувати отримані знання в області теорії і історії основного досліджуваного мови (мов) і літератури (літератур), теорії комунікації, філологічного аналізу та інтерпретації тексту у власній науково-дослідницької діяльності.

В результаті освоєння дисципліни по даній компетенції студент повинен:

знати:

u предмет і об'єкт синтаксису як наукової дисципліни;

u основні синтаксичні одиниці (словосполучення, просте речення, складне речення) і принципи їх функціонування;

u види синтаксичних зв'язків в мінімальних і ускладнених синтаксичних конструкціях, засоби їх вираження;

u конструкції, що ускладнюють просте речення;

u правила російської пунктуації;

u сучасний стан і тенденції розвитку синтаксичної системи російської мови.

u закони функціонування розглянутих одиниць і їх місце в системі мовної реалізації.

вміти:

u робити синтаксичний розбір пропозиції в трьох аспектах (семантичному, структурному і комунікативному);

u визначати синтаксичні відносини між компонентами словосполучення і складного пропозиції;

u знаходити конструкції, що ускладнюють просте речення, і розставляти відповідно до правил російської пунктуації розділові знаки;

u складати схеми складних речень;

u виявляти і виправляти синтаксичні помилки;

u користуватися лінгвістичної довідковою літературою різного характеру;

u творчо застосовувати знання, отримані в рамках вивчення дисципліни, при написанні доповідей на студентські конференції, курсових і випускних кваліфікаційних робіт.

володіти:

u навичками пошуку, відбору і використання наукової інформації по проблемам курсу;

u навичками ефективного оперування довідковою літературою з сучасної російської мови;

u основними методами і прийомами синтаксичного і пунктуаційних аналізу мовних одиниць.

Деталізація компетенції за рівнями освоєння:

Мінімальний рівень: має загальні уявлення про досліджуваної теорії, орієнтується в термінології мовознавства. володіє початковими навичками оперування довідковою літературою з сучасної російської мови. вміє: виконувати окремі процедури (операції) аналізу мовних одиниць на рівні лексики, фонетики, морфемики і словотвору.

Базовий рівень: має загальне розуміння законів функціонування розглянутих одиниць і їх місце в системі мовної реалізації. знає основний склад термінів і понять мовознавства. володіє основними навичками самостійної роботи з пошуку, відбору та використання наукової інформації по проблемам курсу. вміє: самостійно (за консультаційної підтримки), користуючись системою основних понять і термінів загального мовознавства, аналізувати синтаксичні одиниці російської мови; розставляти розділові знаки на основі діючих правил нормативної пунктуації; виявляти і виправляти мовні недоліки синтаксичного характеру в готовому тексті і користуватися для цього відповідної інформаційно-довідковою базою; критично оцінювати синтаксичну теорію в шкільних підручниках різних авторів.

Підвищений рівень: має глибокі знання про теорію російського синтаксису та пунктуації. знає різні підходи до розгляду синтаксичних одиниць, предикативности, виділенню другорядних членів речення і принципам їх класифікації; сучасний стан і тенденції розвитку синтаксичної системи російської мови; принципи сучасної російської пунктуації, її правила. вільно оперує основними термінами і поняттями мовознавства. володіє стійкими навичками ефективного оперування довідковою літературою з сучасної російської мови; основними методами і прийомами синтаксичного і пунктуаційних аналізу мовних одиниць. вміє самостійно, користуючись системою основних понять і термінів загального мовознавства, аналізувати синтаксичні одиниці російської мови, розставляти розділові знаки на основі діючих правил нормативної пунктуації; виявляти і виправляти мовні недоліки синтаксичного характеру в готовому тексті і користуватися для цього відповідної інформаційно-довідковою базою; творчо застосовувати знання, отримані в рамках вивчення дисципліни, при написанні доповідей на студентські конференції, курсових і випускних кваліфікаційних робіт.

Освоєння даної компетенції здійснюється на наступних видах занять: лекції, лабораторні заняття.

Оцінка сформованості компетенцій за рівнями здійснюється оціночними засобами: усне опитування, письмові практичні завдання, домашні та аудиторні контрольні роботи, рольові та ділові ігри, складання портфоліо, підготовка студентами презентацій і проектів, розбір конкретних ситуацій, розбір конкретних ситуацій на матеріалі фрагментів текстів відповідно до досліджуваними темами, доповіді студентів.

ПК-6. Здатність проводити під науковим керівництвом локальні дослідження на основі існуючих методик в конкретній вузькій області філологічного знання з формулюванням аргументованих висновків і висновків.

В результаті освоєння дисципліни по даній компетенції студент повинен:

знати:

u предмет і об'єкт синтаксису як наукової дисципліни;

u основні синтаксичні одиниці (словосполучення, просте речення, складне речення) і принципи їх функціонування;

u види синтаксичних зв'язків в мінімальних і ускладнених синтаксичних конструкціях, засоби їх вираження;

u конструкції, що ускладнюють просте речення;

u правила російської пунктуації;

u сучасний стан і тенденції розвитку синтаксичної системи російської мови.

u закони функціонування розглянутих одиниць і їх місце в системі мовної реалізації.

вміти:

u робити синтаксичний розбір пропозиції в трьох аспектах (семантичному, структурному і комунікативному);

u визначати синтаксичні відносини між компонентами словосполучення і складного пропозиції;

u знаходити конструкції, що ускладнюють просте речення, і розставляти відповідно до правил російської пунктуації розділові знаки;

u складати схеми складних речень;

u виявляти і виправляти синтаксичні помилки;

u користуватися лінгвістичної довідковою літературою різного характеру;

u творчо застосовувати знання, отримані в рамках вивчення дисципліни, при написанні доповідей на студентські конференції, курсових і випускних кваліфікаційних робіт.

володіти:

u навичками пошуку, відбору і використання наукової інформації по проблемам курсу;

u навичками ефективного оперування довідковою літературою з сучасної російської мови;

u основними методами і прийомами синтаксичного і пунктуаційних аналізу мовних одиниць.

Деталізація компетенції за рівнями освоєння:

Мінімальний рівень: має загальні уявлення про досліджуваної теорії, орієнтується в термінології мовознавства. володіє початковими навичками оперування довідковою літературою з сучасної російської мови. вміє: виконувати окремі процедури (операції) аналізу мовних одиниць на рівні лексики, фонетики, морфемики і словотвору.

Базовий рівень: має загальне розуміння законів функціонування розглянутих одиниць і їх місце в системі мовної реалізації. знає основний склад термінів і понять мовознавства. володіє основними навичками самостійної роботи з пошуку, відбору та використання наукової інформації по проблемам курсу. вміє: самостійно (за консультаційної підтримки), користуючись системою основних понять і термінів загального мовознавства, аналізувати синтаксичні одиниці російської мови; розставляти розділові знаки на основі діючих правил нормативної пунктуації; виявляти і виправляти мовні недоліки синтаксичного характеру в готовому тексті і користуватися для цього відповідної інформаційно-довідковою базою.

Підвищений рівень: має глибокі знання про теорію російського синтаксису та пунктуації. знає різні підходи до розгляду синтаксичних одиниць, предикативности, виділенню другорядних членів речення і принципам їх класифікації; сучасний стан і тенденції розвитку синтаксичної системи російської мови; принципи сучасної російської пунктуації, її правила. вільно оперує основними термінами і поняттями мовознавства. володіє стійкими навичками ефективного оперування довідковою літературою з сучасної російської мови; основними методами і прийомами синтаксичного і пунктуаційних аналізу мовних одиниць. вміє самостійно, користуючись системою основних понять і термінів загального мовознавства, аналізувати синтаксичні одиниці російської мови, розставляти розділові знаки на основі діючих правил нормативної пунктуації; виявляти і виправляти мовні недоліки синтаксичного характеру в готовому тексті і користуватися для цього відповідної інформаційно-довідковою базою; творчо застосовувати знання, отримані в рамках вивчення дисципліни, при написанні доповідей на студентські конференції, курсових і випускних кваліфікаційних робіт.

Освоєння даної компетенції здійснюється на наступних видах занять: лекції, лабораторні заняття.

Оцінка сформованості компетенцій за рівнями здійснюється оціночними засобами: усне опитування, письмові практичні завдання, домашні та аудиторні контрольні роботи, рольові та ділові ігри, складання портфоліо, підготовка студентами презентацій і проектів, розбір конкретних ситуацій, розбір конкретних ситуацій на матеріалі фрагментів текстів відповідно до досліджуваними темами, доповіді студентів.

ПК-7. Володіння навичками підготовки наукових оглядів, анотацій, складання рефератів і бібліографії по тематиці проведених досліджень, прийомами бібліографічного опису; знання основних бібліографічних джерел і пошукових систем.

В результаті освоєння дисципліни по даній компетенції студент повинен:

знати:

u довідково-бібліографічний апарат наукової бібліотеки; систему каталогів, картотек, галузевих бібліографічних покажчиків і баз даних;

u галузеві ресурси Інтернет за обраною спеціальністю;

u правила бібліографічного опису друкованих та електронних документів;

u правила оформлення бібліографічних посилань;

u систему наукової літератури, типи і види наукових документів;

u вимоги до списку використаної літератури.

вміти:

u шукати інформацію про первинних документах по темі за допомогою вторинних документів;

u вести пошук інформації в різних електронних ресурсах;

u вивчати тексти наукових книг і статей, знаходити в них головні ідеї, аргументи, факти, висновки; читати тексти вивчають читанням з виписками, тезами, конспектами;

u грамотно запозичувати у інших авторів цитати, ідеї, таблиці, схеми, ілюстрації; оформляти на всі запозичення бібліографічні посилання; вибирати і використовувати різні види посилань;

u правильно оформляти список використаної літератури.

володіти:

u інформаційної культурою, навичками самостійного і грамотного пошуку інформації в різних джерелах, що надаються сучасної науковою бібліотекою,

u культурою читання досліджуваних наукових текстів, гіпертекстів, навичками їх аналітико-синтетичної переробки; складання бібліографічних описів, анотацій, рефератів, оглядів наукової літератури;

u культурою оформлення навчально-дослідних і науково-дослідних робіт на основі дотримання загальних вимог стандартів організацій, державних стандартів і норм авторського права.

Деталізація компетенції за рівнями освоєння:

Деталізація компетенції за рівнями освоєння:

Мінімальний рівень: має загальні уявлення про довідково-бібліографічному апараті наукової бібліотеки; системі каталогів, картотек, галузевих бібліографічних покажчиків і баз даних. має початкові навички роботи з наукової і довідкової літературою з російської мови і культури мовлення. вміє: працювати в складі колективу виконавців при складанні бібліографічних описів, рефератів.

Базовий рівень: має загальне розуміння правил і норм бібліографічного опису друкованих та електронних документів. знає основні типи словників, особливості їх структури і правила роботи з ними. володіє основними навичками самостійної роботи з вивчення текстів наукових книг і статей, вміє знаходити в них головні ідеї, аргументи, факти. вміє: (За консультаційної підтримки)

Підвищений рівень: має глибокі знання з правил самостійного і грамотного пошуку інформації в різних джерелах, що надаються сучасної науковою бібліотекою. вільно оперує основними термінами і поняттями курсу, що вивчається. вільно володіє культурою читання досліджуваних наукових текстів, складання бібліографічних описів, анотацій, рефератів, оглядів наукової літератури; навичками роботи з науковою та довідковою літературою з російської мови і культури мовлення. вміє: самостійно правильно оформляти список використаної літератури; користуватися словниками і правильно інтерпретувати отриману з них інформацію про мовних одиницях; адекватно оцінювати свої комунікативні удачі і невдачі.

Освоєння даної компетенції здійснюється на наступних видах занять: лекції, лабораторні заняття.

Оцінка сформованості компетенцій за рівнями здійснюється оціночними засобами: усне опитування, письмові практичні завдання, домашні та аудиторні контрольні роботи, рольові та ділові ігри, складання портфоліо, підготовка студентами презентацій і проектів, розбір конкретних ситуацій, розбір конкретних ситуацій на матеріалі фрагментів текстів відповідно до досліджуваними темами, доповіді студентів.

ПК-8.Володіння навичками участі в наукових дискусіях, виступи з повідомленнями і доповідями, усного, письмового і віртуального (розміщення в інформаційних мережах) подання матеріалів власних досліджень.

В результаті освоєння дисципліни по даній компетенції студент повинен:

знати:

u теорію російського слова, фразеології, фонетики, морфемики, словотвору, морфології, синтаксису.

u довідково-бібліографічний апарат наукової бібліотеки; систему каталогів, картотек, галузевих бібліографічних покажчиків і баз даних;

u галузеві ресурси Інтернет за обраною спеціальністю;

u правила бібліографічного опису друкованих та електронних документів;

u правила оформлення бібліографічних посилань;

u вимоги до списку використаної літератури.

вміти:

u аналізувати в різних аспектах семантику двосторонніх мовних одиниць;

u виявляти і виправляти синтаксичні помилки;

u вивчати тексти наукових книг і статей, знаходити в них головні ідеї, аргументи, факти, висновки; читати тексти вивчають читанням з виписками, тезами, конспектами;

u грамотно запозичувати у інших авторів цитати, ідеї, таблиці, схеми, ілюстрації; оформляти на всі запозичення бібліографічні посилання; вибирати і використовувати різні види посилань;

u правильно оформляти список використаної літератури;

u творчо застосовувати знання, отримані в рамках вивчення дисципліни, при написанні доповідей на студентські конференції, курсових і випускних кваліфікаційних робіт.

володіти:

u навичками пошуку, відбору і використання наукової інформації по проблемам курсу,

u навичками ефективного оперування довідковою літературою з сучасної російської мови;

u основними методами і прийомами синтаксичного і пунктуаційних аналізу мовних одиниць;

u інформаційної культурою, навичками самостійного і грамотного пошуку інформації в різних джерелах, що надаються сучасної науковою бібліотекою,

u культурою читання досліджуваних наукових текстів, гіпертекстів, навичками їх аналітико-синтетичної переробки; складання бібліографічних описів, анотацій, рефератів, оглядів наукової літератури;

u культурою оформлення навчально-дослідних і науково-дослідних робіт на основі дотримання загальних вимог стандартів організацій, державних стандартів і норм авторського права.

Деталізація компетенції за рівнями освоєння:

Мінімальний рівень: має загальні уявлення про досліджуваної теорії, орієнтується в термінології мовознавства. володіє початковими навичками оперування довідковою літературою з сучасної російської мови. вміє: виконувати окремі процедури (операції) аналізу мовних одиниць на синтаксичному рівні.

Базовий рівень: має загальне розуміння законів функціонування розглянутих одиниць і їх місце в системі мовної реалізації. знає основний склад термінів і понять мовознавства. володіє основними навичками самостійної роботи з пошуку, відбору та використання наукової інформації по проблемам курсу. вміє: самостійно (за консультаційної підтримки), користуючись системою основних понять і термінів загального мовознавства, аналізувати синтаксичні одиниці російської мови; розставляти розділові знаки на основі діючих правил нормативної пунктуації; виявляти і виправляти мовні недоліки синтаксичного характеру в готовому тексті і користуватися для цього відповідної інформаційно-довідковою базою.

Підвищений рівень: має глибокі знання про синтаксичну теорії російської мови, сучасний стан і тенденції розвитку синтаксичної системи російської мови. вільно оперує основними термінами і поняттями мовознавства. володіє стійкими навичками ефективного оперування довідковою літературою з сучасної російської мови; основними методами і прийомами синтаксичного і пунктуаційних аналізу мовних одиниць. вміє самостійно, користуючись системою основних понять і термінів загального мовознавства, аналізувати синтаксичні одиниці російської мови; розставляти розділові знаки на основі діючих правил нормативної пунктуації; виявляти і виправляти мовні недоліки синтаксичного характеру в готовому тексті і користуватися для цього відповідної інформаційно-довідковою базою; творчо застосовувати знання, отримані в рамках вивчення дисципліни, при написанні доповідей на студентські конференції, курсових і випускних кваліфікаційних робіт.

Освоєння даної компетенції здійснюється на наступних видах занять: лекції, лабораторні заняття.

Оцінка сформованості компетенцій за рівнями здійснюється оціночними засобами: усне опитування, письмові практичні завдання, домашні та аудиторні контрольні роботи, рольові та ділові ігри, складання портфоліо, підготовка студентами презентацій і проектів, розбір конкретних ситуацій, розбір конкретних ситуацій на матеріалі фрагментів текстів відповідно до досліджуваними темами, доповіді студентів.

ПК-9. Здатність до проведення навчальних занять і позакласної роботи з мови та літератури в загальноосвітніх закладах державної і освітні установи середнього професійної освіти.

В результаті освоєння дисципліни по даній компетенції студент повинен:

знати:

u предмет і об'єкт синтаксису як наукової дисципліни;

u правила російської пунктуації;

u сучасний стан і тенденції розвитку синтаксичної системи російської мови.

u закони функціонування розглянутих одиниць і їх місце в системі мовної реалізації;

u методи і прийоми проведення навчальних занять і організації позакласної роботи.

вміти:

u аналізувати в різних аспектах семантику двосторонніх мовних одиниць;

u користуватися лінгвістичної довідковою літературою різного характеру;

u оцінювати і використовувати навчальні матеріали з точки зору їх ефективності;

u будувати навчальний процес в загальноосвітніх установах і закладах освіти середньої професійної освіти.

володіти:

u навичками пошуку, відбору і використання наукової інформації по проблемам курсу,

u навичками ефективного оперування довідковою літературою з сучасної російської мови;

u основними методами і прийомами синтаксичного аналізу мовних одиниць;

u засобами і методами професійної діяльності в викладанні російської мови і літератури;

u навичками вирішення конкретних методичних завдань практичного характеру

Деталізація компетенції за рівнями освоєння:

Мінімальний рівень: має загальні уявлення про синтаксичну теорії російської мови, орієнтується в термінології мовознавства, методах і прийомах проведення навчальних занять і організації позакласної роботи. володіє початковими навичками оперування довідковою літературою з сучасної російської мови. вміє: виконувати окремі процедури (операції) синтаксичного аналізу мовних одиниць, за консультативної підтримки будувати навчальний процес в загальноосвітніх установах.

Базовий рівень: має загальне розуміння законів функціонування розглянутих одиниць і їх місце в системі мовної реалізації. знає основний склад термінів і понять мовознавства, методи і прийоми проведення навчальних занять і організації позакласної роботи. володіє основними навичками самостійної роботи з пошуку, відбору та використання наукової інформації по проблемам курсу. вміє: самостійно (за консультаційної підтримки), користуючись системою основних понять і термінів загального мовознавства, аналізувати синтаксичну структуру одиниць російської мови, користуючись для цього відповідної інформаційно-довідковою базою, оцінювати і використовувати навчальні матеріали з точки зору їх ефективності; будувати навчальний процес в загальноосвітніх установах.

Підвищений рівень: має глибокі знання про синтаксичну теорії російської мови, сучасний стан і тенденції розвитку синтаксичної системи російської мови; знає про методи і прийоми проведення навчальних занять і організації позакласної роботи вільно оперує основними термінами і поняттями мовознавства. володіє стійкими навичками ефективного оперування довідковою літературою з сучасної російської мови; основними методами і прийомами синтаксичного і пунктуаційних аналізу мовних одиниць; навичками вирішення конкретних методичних завдань практичного характеру. вміє самостійно, користуючись системою основних понять і термінів загального мовознавства, аналізувати синтаксичні одиниці російської мови; розставляти розділові знаки на основі діючих правил нормативної пунктуації; виявляти і виправляти мовні недоліки синтаксичного характеру в готовому тексті і користуватися для цього відповідної інформаційно-довідковою базою; будувати навчальний процес в загальноосвітніх установах і закладах освіти середньої професійної освіти.

Освоєння даної компетенції здійснюється на наступних видах занять: лекції, лабораторні заняття.

Оцінка сформованості компетенцій за рівнями здійснюється оціночними засобами: усне опитування, письмові практичні завдання, домашні та аудиторні контрольні роботи, рольові та ділові ігри, складання портфоліо, підготовка студентами презентацій і проектів, розбір конкретних ситуацій, розбір конкретних ситуацій на матеріалі фрагментів текстів відповідно до досліджуваними темами, доповіді студентів.

ПК-10. Уміння готувати навчально-методичні матеріали для проведення занять і позакласних заходів на основі існуючих методик.

В результаті освоєння дисципліни по даній компетенції студент повинен:

знати:

u предмет і об'єкт синтаксису як наукової дисципліни;

u правила російської пунктуації;

u сучасний стан і тенденції розвитку синтаксичної системи російської мови;

u закони функціонування розглянутих одиниць і їх місце в системі мовної реалізації;

u довідково-бібліографічний апарат наукової бібліотеки; систему каталогів, картотек, галузевих бібліографічних покажчиків і баз даних;

u основи вітчизняного і зарубіжного методичного спадщини, характеристики сучасних методичних напрямків і концепцій в області російської мови і літератури.

вміти:

u аналізувати в різних аспектах семантику двосторонніх мовних одиниць;

u виявляти і виправляти синтаксичні та пунктуаційні помилки в готовому тексті і користуватися для цього відповідної інформаційно-довідковою базою;

u користуватися лінгвістичної довідковою літературою різного характеру (тлумачних, словниками, идеографическими словниками, етимологічним словниками, словниками та довідниками лінгвістичних термінів, морфемний і словотворчими словниками і т.д.);

u використовувати різні дидактичні матеріали для розробки занять і позакласних заходів.

володіти:

u навичками пошуку, відбору і використання наукової інформації по проблемам курсу,

u навичками ефективного оперування довідковою літературою з сучасної російської мови;

u основними методами і прийомами синтаксичного і пунктуаційних аналізу мовних одиниць;

u інформаційної культурою, навичками самостійного і грамотного пошуку інформації в різних джерелах, що надаються сучасної науковою бібліотекою,

u методикою підготовки навчально-методичних матеріалів і методикою організації позакласних заходів.

Деталізація компетенції за рівнями освоєння:

Мінімальний рівень: має загальні уявлення про синтаксичну теорії російської мови, орієнтується в термінології мовознавства; про основи вітчизняного і зарубіжного методичного спадщини. володіє початковими навичками оперування довідковою літературою з сучасної російської мови. вміє: (За консультативної підтримки) використовувати деякі дидактичні матеріали для розробки занять і позакласних заходів.

Базовий рівень: має загальне розуміння законів функціонування розглянутих одиниць і їх місце в системі мовної реалізації. знає основний склад термінів і понять мовознавства, основи вітчизняного і зарубіжного методичного спадщини, характеристики сучасних методичних напрямків і концепцій в області російської мови і літератури. володіє основними навичками самостійної роботи з пошуку, відбору та використання наукової інформації по проблемам курсу, а також методикою підготовки навчально-методичних матеріалів і методикою організації позакласних заходів. вміє: самостійно (за консультаційної підтримки), користуючись системою основних понять і термінів загального мовознавства, використовувати різні дидактичні матеріали для розробки занять і позакласних заходів

Підвищений рівень: має глибокі знання про теорію російського слова, фонетики, морфемики і словотвору; знає основи вітчизняного і зарубіжного методичного спадщини, характеристики сучасних методичних напрямків і концепцій в області російської мови і літератури. вільно оперує основними термінами і поняттями мовознавства. володіє стійкими навичками підготовки навчально-методичних матеріалів і методикою організації позакласних заходів вміє самостійно, користуючись системою основних понять і термінів загального мовознавства, використовувати різні дидактичні матеріали для розробки занять і позакласних заходів.

Освоєння даної компетенції здійснюється на наступних видах занять: Освоєння даної компетенції здійснюється на наступних видах занять: лекції, лабораторні заняття.

Оцінка сформованості компетенцій за рівнями здійснюється оціночними засобами: усне опитування, письмові практичні завдання, домашні та аудиторні контрольні роботи, рольові та ділові ігри, складання портфоліо, підготовка студентами презентацій і проектів, розбір конкретних ситуацій, розбір конкретних ситуацій на матеріалі фрагментів текстів відповідно до досліджуваними темами, доповіді студентів.

ПК-11. Готовність до поширення і популяризації філологічних знань і виховної роботи з учнями.

В результаті освоєння дисципліни по даній компетенції студент повинен:

знати:

u предмет і об'єкт синтаксису як наукової дисципліни;

u правила російської пунктуації;

u сучасний стан і тенденції розвитку синтаксичної системи російської мови;

u довідково-бібліографічний апарат наукової бібліотеки; систему каталогів, картотек, галузевих бібліографічних покажчиків і баз даних;

u основи теорії і практики російської мови; методи і прийоми проведення позанавчальних заходів і організації виховної роботи.

вміти:

u аналізувати в різних аспектах семантику двосторонніх мовних одиниць;

u користуватися лінгвістичної довідковою літературою різного характеру (тлумачних, словниками, идеографическими словниками, етимологічним словниками, словниками та довідниками лінгвістичних термінів, морфемний і словотворчими словниками і т.д.);

u застосовувати в практичній діяльності філологічні знання;

u розвивати педагогічне мислення і вирішувати педагогічні завдання в реальному освітньої ситуації.

володіти:

u навичками пошуку, відбору і використання наукової інформації по проблемам курсу,

u навичками ефективного оперування довідковою літературою з сучасної російської мови;

u основними методами і прийомами синтаксичного і пунктуаційних аналізу мовних одиниць;

u інформаційної культурою, навичками самостійного і грамотного пошуку інформації в різних джерелах, що надаються сучасної науковою бібліотекою,

u навичками організації виховної роботи з учнями.

Деталізація компетенції за рівнями освоєння:

Мінімальний рівень: має про синтаксичну теорії російської мови, орієнтується в термінології мовознавства; про методи і прийоми проведення позанавчальних заходів і організації виховної роботи. володіє початковими навичками організації виховної роботи з учнями. вміє: (За консультативної підтримки) застосовувати в практичній діяльності філологічні знання.

Базовий рівень: має загальне розуміння законів функціонування розглянутих одиниць і їх місце в системі мовної реалізації. знає методи і прийоми проведення позанавчальних заходів і організації виховної роботи. володіє базовими навичками організації виховної роботи з учнями. вміє: самостійно (при конс


 Правові та нормативно-технічні основи забезпечення БЖД. |  ГОСТи, Норми і правила з охорони праці та природи, їх структура |  Система управління БТ на підприємстві |  Травматизм і профзахворювання |  Нормативні вмісту шкідливих речовин та мікроклімату. |  Нормування параметрів мікроклімату |  системи вентиляції |  Система очищення повітря |  Місцеві ел. травми |  Класифікація приміщень по небезпеки поразки ел. струмом (ПУЕ-85). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати