Головна

КОРОТКИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ

  1.  IV. КОРОТКИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ
  2.  А от щодо відкритих лекцій: дійсно багато хто цікавиться або зганяють?
  3.  В. Н. Васечко, Курс лекцій. 2000р.
  4.  В. Н. Васечко, Курс лекцій. 2000р.
  5.  види лекцій
  6.  Виділяють наступні види лекцій.
  7.  Глава 2. Короткий курс практичної інтуїції.

Якщо ВИ будете найкращою, ВИ будете давати приклад своїй команді! БУДЬТЕ КОРОЛЕВОЙ!

КОРОТКИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ

З ДИСЦИПЛІНИ «ХІМІЯ»

для студентів нехімічних спеціальностей

Під загальною редакцією

професора С. С. Злотского і професора А. К. Мазітова

Уфа

УДК 541

ББК 24.1

К78

Затверджено Редакційно-видавничим радою УГНТУ

як навчальний посібник

Автори: О. Ф. Булатова, С. Б. Денисова, Л. Н. Зоріна, О. І. Михайленко, М. А. Молявко, М. Н. Назаров, Л. З. Рольник, Л. Є. Салова, Л. Г. Сергєєва, О. Б. Чалова, А. Т. Чанишева, Ф. Б. Шевляков (кафедра «Загальна і аналітична хімія»); Ю. Н. Біглова, Е. А. Буйлова, Д. Р. Галієва, Н. М. Шаймарданов (кафедра «Прикладна хімія і фізика»)

рецензенти:

Завідувач кафедри «Хімія» Уфимського державного авіаційного технічного університету доктор хімічних наук професор В. А. Докич

Завідувач кафедри «Загальна хімія» Уфімської державної академії економіки і сервісу кандидат хімічних наук

доцент І. П. Журкіна

К78 Короткий курс лекцій з дисципліни «Хімія» / Ю. Н. Біглова і ін .; під

заг. ред. С. С. Злотского і А. К. Мазітова. - Уфа: УГНТУ, 2010. - 69 с.

ISBN 978-5-7831-0955-3

Коротко наведені лекції з дисципліни «Хімія». Зміст лекцій відповідає державним освітнім стандартам. Відображено модульний принцип навчання, дано зміст практичних і лабораторних занять, наводиться список основної літератури для додаткового вивчення матеріалу. Призначений для студентів нехімічних спеціальностей: АГ, АТ, АЕ, ПАГ, БАТ, Бає, БМЗ, БМП, БПГ, БПС, БТЕ, ВВ, ГФ, ДС, МОЗ, МП, МС, ПГ, ПС, ПЕ, ЕГ, ЕС, ЕТ, а також АК, БОС, МХ, ОС, ТС, ТН очної та заочної форм навчання.

УДК 541

ББК 24.1

ISBN 978-5-7831-0955-3 © Уфімський державний нафтовий

технічний університет 2010

© Колектив авторів 2010

Передмова

У навчальній програмі студентів нехімічних спеціальностей технічного вузу, зокрема УГНТУ, присутній дисципліна «Хімія». Для переважної більшості спеціальностей з даного предмету передбачено 12-20 лекцій (24-40 годин), 3-5 практичних занять (6-10 годин) і 10-15 лабораторних занять (20-30 годин).

Зміст лекційного матеріалу включає два основні розділи: будова, загальні (інтегральні) властивості речовин і властивості найважливіших елементів. На практичних заняттях в інтерактивному режимі докладно розглядаються вузлові, принципові питання програми, фокусується увагу на розділах, що мають найбільше значення для всього курсу. Лабораторні роботи присвячені вивченню широкого кола проблем термодинаміки, кінетики, розчинів, електрохімії і перетворенням найважливіших неорганічних сполук. Студенти в ході виконання експериментів отримують необхідні навички і досвід роботи з хімічними реактивами і реагентами. У сукупності аудиторні заняття, консультації, домашні та самостійні роботи дозволяють учням успішно засвоїти матеріал програми і надалі використовувати отримані знання з хімії при вивченні спеціальних дисциплін.

В даний час по курсу «Хімія» є велика кількість підручників, навчальних посібників, практикумів, збірників задач і ін., Як в друкованій формі, так і на електронних носіях. Викладачами кафедр ОАХ і ПХіФ в 2005-2009 роках видана велика навчальна література для студентів нехімічних спеціальностей (см. Список рекомендованої літератури).

У той же час з досвіду викладання випливає, що відсутність допомоги, що містить базові відомості з дисципліни в короткій доступній формі, стримує зростання успішності студентів за курсом «Хімія».

У зв'язку з цим колективи викладачів кафедр ОАХ і ПХіФ УГНТУ спільно підготували даний посібник *, мета якого - систематизувати, спростити і полегшити студентам I курсу нехимических спеціальностей вивчення і ознайомлення з основним змістом дисципліни «Хімія». Короткий конспект кожної з 23-х лекцій містить опис базових положень, термінів, формул і визначень. Дано питання для самоперевірки і контролю, а також наведені посилання на 2 - 4 підручника, де даний розділ викладено більш детально і докладно. В кінці книги є розширений список рекомендованої навчальної літератури і перераховані основні питання, що виносяться на заліки та іспити.


 * Також даний посібник рекомендовано кафедрою ЗХТ СФ УГНТУ (зав. Кафедрою професор Р. Р. Даміна) для студентів спеціальностей АК, БОС, МХ, ОС, ТН, ТС очної та заочної форм навчання Стерлитамакского філії УГНТУ.

Цей посібник не замінює існуючі підручники і практикуми, а, навпаки, передбачає більш докладний і детальне ознайомлення і вивчення розділів програми за основними підручниками. У той же час простота і доступність навчального посібника, на наш погляд, дозволяє студентам попередньо познайомитися з тематикою і змістом лекцій, краще уявити схему курсу, зв'язати між собою окремі розділи програми.

Автори - провідні викладачі кафедр ОАХ і ПХіФ - в короткій, тезисной формі узагальнили і систематизували основні параметри, цілі і завдання кожної лекції. Це дозволяє студентам звести до мінімуму непродуктивну витрату часу, концентруватися на ключових питаннях і положеннях дисципліни.

Ми вважаємо, що посібник буде корисним і цікавим усім без винятку студентам, що вивчають на I курсі дисципліну «Хімія», а також буде затребуване молодими викладачами і науковими співробітникам для підготовки до лекцій, лабораторних і практичних занять. Рекомендуємо даний посібник учителям, викладачам середніх шкіл, технікумів, коледжів, а також школярам - старшокласникам, зацікавленим в поглибленому вивченні хімії.

Висловлюємо глибоку подяку доценту Буйлова Е. А. і доценту Чалов О. Б. за підготовку рукопису до видання.

Професор Злотскій С. С., завідувач кафедри ОАХ;

професор Мазитова А. К., завідувач кафедри ПХіФ.

ЗМІСТ

   
 Зміст дисципліни «Хімія» для студентів нехімічних спеціальностей АГ, АТ, АЕ, ПАГ, БАТ, Бає, БМЗ, БМП, БТЕ, МОЗ, МП, МС, ТЕ, ЕГ, ЕТ ... .  
 Зміст дисципліни «Хімія» для студентів нехімічних спеціальностей БПГ, БПС, ВВ, ГФ, ДС, ПГ, ПС, ЕС ... .  
 Лекція 1. Квантово-механічна модель будови атома ...
 Лекція 2. Електронні конфігурації атомів. Періодичний Закон. Періодична система Д. І. Менделєєва ... .  
 Лекція 3. Основні типи хімічного зв'язку. Ковалентний зв'язок ...
 Лекція 4. Теорія гібридизації і геометрія молекул. Полярність і поляризованість ковалентного зв'язку і молекул ...  
 Лекція 5. Міжмолекулярні взаємодії. Воднева зв'язок ...
 Лекція 6. Хімічна термодинаміка ... ...
 Лекція 7. Хімічна кінетика ... ...
 Лекція 8. Хімічна рівновага ... ...
 Лекція 9. Розчини. Способи вираження концентрації розчинів. Властивості розчинів ... ...  
 Лекція 10. Дисперсні системи. Поверхневі явища ...
 Лекція 11. Розчини електролітів. Електролітична дисоціація ...
 Лекція 12. Дисоціація води. Дисоціація кислот і підстав. Водневий показник... ...  
 Лекція 13. Твір розчинності. Іонно-обмінні реакції ...
 Лекція 14. Гідроліз солей. Буферні розчини ...
 Лекція 15. Редокс ...
 Лекція 16. Поняття «Електродний потенціал». електрохімічні процессы...  
 Лекція 17. Електроліз розплавів і розчинів ...
 Лекція 18. Загальні властивості металів ... ...
 Лекція 19. Корозія металів. Методи захисту від корозії ...
 Лекція 20. Метали головної підгрупи II групи. Жорсткість води...
 Лекція 21. Конструкційні метали. Алюміній. Хром. Залізо ...
 Лекція 22. Полімери ... ...
 Лекція 23. Хімічна ідентифікація, аналіз речовини ...
 Контрольні питання
 Список рекомендованої літератури
   


Зміст дисципліни «Хімія»

для студентів нехімічних спеціальностей: АЕ, Бає, БМЗ, БМП, МОЗ, МП, МС, ТЕ, БТЕ, ЕГ,

ЕТ (АГ, АТ, ПАГ, БАТ)

Аудиторні заняття: лекції-34 год (20ч), практичні заняття - 8 год (4 год), лабораторні заняття - 28 год (16 год),
 Для студентів нехімічних спеціальностей: ПГ, БПГ, ПС, БПС, ВВ, ДС, ЕС, ГФ |  Лекція 1. Квантово-механічна модель будови атома |  Лекція 2. Електронні конфігурації атомів. Періодичний Закон. Періодична система Д. І. Менделєєва |  Лекція 3. Основні типи хімічного зв'язку. ковалентний зв'язок |  Полярність і поляризованість ковалентного зв'язку і молекул |  Лекція 5. Міжмолекулярні взаємодії. воднева зв'язок |  Лекція 6. Хімічна термодинаміка |  Лекція 7. Хімічна кінетика |  Лекція 8. Хімічна рівновага |  Лекція 9. Розчини. Способи вираження концентрації розчинів. властивості розчинів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати