Головна

Узагальнення витрат на виробництво і визначення фактичної собівартості готової продукції (робіт, послуг)

  1.  B. Процес, при якому для повернення системи в початковий стан потрібні витрати енергії.
  2.  D. АТ називається перехід речовин крізь мембрану, що протікає з витратами хімічної енергії.
  3.  D. У стаціонарному стані швидкість продукції ентропії завжди позитивна і приймає мінімальне з можливих значень.
  4.  I. Значення і завдання аналізу заготівельної діяльності. Аналіз закупівель сільськогосподарської продукції. Аналіз факторів, що впливають на заготівельний оборот.
  5.  I. ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АНАЛІЗ ВИПУСКУ промислової продукції.
  6.  I. Визначення термінів і предмет дослідження
  7.  II. Визначення закону руху системи.

Процес формування інформації про витрати на виробництво передбачає виділення ряду етапів облікових робіт.

на першому (початковому) етапіна підставі первинних документів в розрізі структурних підрозділів організації, а також видів виробів, робіт, послуг і статей витрат складаються відомості розподілу витрат матеріалів, нарахування заробітної плати, розрахунків страхових внесків, розрахунків амортизації основних засобів і нематеріальних активів та ін. Відомості, узагальнені в відомостях, дозволяють відобразити витрати по дебету рахунків обліку виробничих витрат і кредиту відповідних рахунків.

на другому етапіна підставі звіту про виконані роботи, надані послуги здійснюється розподіл витрат допоміжних цехів. Залежно від напрямку витрат вони включаються до складу загальновиробничих, загальногосподарських та інших видів витрат.

Розподіл і списання загальновиробничих і загальногосподарських витрат здійснюються на третьому етапіоблікових робіт. Витрати, пов'язані з обслуговуванням виробництва і управлінням ним, після закінчення звітного місяця перераховуються на рахунок 20 «Основне виробництво», що дає змогу побачити на цьому рахунку всі прямі і непрямі витрати на виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг).

на четвертому (заключному) етапіоблікових робіт передбачається розмежування витрат між залишками незавершеного виробництва на кінець місяця і випуском готової продукції, що дозволяє визначити фактичну виробничу собівартість готової продукції (робіт, послуг).

Обсяг незавершеного виробництва визначають одним з наступних методів: фактичним зважуванням; штучним урахуванням; виміром обсягу; умовним перерахунком; за даними партійного обліку. Залишки незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в масовому і серійному виробництві в бухгалтерському балансі підлягають оцінці за нормативною або плановою виробничої собівартості (повної або неповної - в залежності від порядку списання загальногосподарських витрат), за статтями прямих витрат, а також за вартістю сировини, матеріалів і напівфабрикатів. При одиничному виробництві незавершене виробництво відображається в балансі по фактичних виробничих витрат.

Для уточнення облікових даних про незавершеному виробництві у встановлені терміни здійснюють інвентаризацію незавершеного виробництва.

Заділи незавершеного виробництва перевіряють шляхом фактичного підрахунку, зважування, проміру.

При інвентаризації незавершеного виробництва в організаціях, зайнятих промисловим виробництвом, необхідно:

- Визначити фактичну наявність заділів (деталей, вузлів, агрегатів) і незакінчених виготовленням та складанням виробів, що знаходяться у виробництві;

- Визначити фактичну комплектність незавершеного виробництва (заділів);

- Виявити залишок незавершеного виробництва за анульованими замовленнями, а також по замовленнях, виконання яких призупинено.

Залежно від специфіки та особливостей виробництва перед початком інвентаризації необхідно здати на склади всі непотрібні цехам матеріали, покупні деталі і напівфабрикати, а також всі деталі, вузли і агрегати, обробка яких на даному етапі закінчена.

описи складають окремо по кожному відокремленому структурному підрозділу (цеху, дільниці, відділення) із зазначенням найменування заділів, стадії або ступені їх готовності, кількості або об'єму, а по будівельно-монтажних робіт - із зазначенням обсягу робіт: по незакінчених об'єктах; їх черг; пускових комплексах; конструктивних елементів; видам робіт, розрахунки за якими здійснюються після повного їх закінчення.

Сировина, матеріали і покупні напівфабрикати, що знаходяться у робочих місць, що не піддавалися обробці, до опису незавершеного виробництва не включаються, але фіксуються в окремих описах.

Забраковані деталі в опису незавершеного виробництва не включаються; по ним складаються окремі описи.

По незавершеному виробництву, який представляє собою неоднорідну масу або суміш сировини, в описах, а також в порівняльних відомостях наводяться два кількісних показники: кількість цієї маси або суміші і кількість сировини або матеріалів (за окремими найменуваннями), що входять в її склад. Кількість сировини або матеріалів визначається технічними розрахунками у порядку, встановленому галузевими інструкціями з питань організації обліку собівартості продукції (робіт, послуг).

При виявленні нестач або надлишків інвентаризаційна комісія визначає причини і винуватців і готує пропозиції про порядок списання цих надлишків.

Відомості про витрати на виробництво групуються по кореспондуючих рахунках в відомості витрат на виробництво за рахунком 20 «Основне виробництво» за звітний місяць. У складі витрат на виробництво, що враховуються у відомості, не відображаються списання витрат і залишки незавершеного виробництва на початок і кінець місяця, тому поряд з синтетичним і аналітичним обліком організовують зведений облік витрат на виробництво за місяць.

Зведений облік являє собою узагальнення витрат, пов'язаних з виробництвом продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначення фактичної собівартості випущеної з виробництва продукції (виконаних робіт, наданих послуг). Витрати на виробництво, узагальнені за всіма підрозділами організації, відображаються в зведеній відомості обліку витрат на виробництво, що накопичується в розрізі статей витрат і містить відомості про залишки незавершеного виробництва на початок і кінець місяця, витрати за місяць, собівартості шлюбу, фактичної собівартості продукції.

Залишки незавершеного виробництва переносять в зведену відомість з аналогічної відомості за попередній звітний період. Витрати на виробництво за місяць відображають у відомості по рахунку 20 «Основне виробництво». Собівартість незавершеного виробництва на кінець місяця подають до відомості залишків незавершеного виробництва, яке оцінюють одним з передбачених обліковою політикою способів. Собівартість остаточного браку визначають у відповідних відомостях. Фактичну собівартість готової продукції по кожній статті розраховують таким чином: до залишку незавершеного виробництва на початок місяця додають фактичні витрати за звітний місяць і віднімають собівартість остаточного браку, а також суми недостач і залишків незавершеного виробництва на кінець місяця.

Фактична собівартість готової продукції розраховується за формулою

СГП = 3 + НЗПнп - НЗПкп - С,

де СГП - собівартість готової продукції звітного періоду;

3 - витрати звітного періоду;

НЗПнп (кп) - Незавершене виробництво на початок (кінець) періоду;

З - суми виробничих втрат.

Залишки і обороти по всіх зведених відомостях обліку витрат на виробництво повинні відповідати залишкам і оборотам за рахунком 20 «Основне виробництво».

Контрольні питання

1. Який склад витрат, що включаються в собівартість продукції, і як вони класифікуються?

2. Як витрати групуються за економічними елементами?

3. Як витрати на виробництво групуються за статтями калькуляції?

4. Які існують аналітичні угруповання витрат на виробництво продукції?

5. Дайте визначення поняття методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції?

6. Назвіть види калькуляцій.

7. Назвіть об'єкти обліку витрат і об'єкти калькулювання собівартості продукції.

8. Вкажіть галузі застосування попроцессного методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Як організовують облік за цим методом?

9. Перерахуйте галузі застосування попередільного методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Як організовують облік за цим методом?

10. Вкажіть галузі застосування позамовного методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Як організовують облік за цим методом?

11. Викладіть суть нормативного методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.

12. Як здійснюється облік витрат основного виробництва?

13. Як здійснюється облік витрат допоміжного виробництва?

14. Як здійснюється облік загальновиробничих витрат?

15. Як здійснюється облік загальногосподарських витрат?

16. Як здійснюється облік непродуктивних витрат і втрат?

17. Як узагальнюються витрати на виробництво?

 Курбанаева Л. Х. |  Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Російській Федерації |  Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку |  Основні принципи бухгалтерського обліку (допущення і вимоги) |  Функції і завдання бухгалтерського обліку |  Методи бухгалтерського обліку |  Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Російській Федерації |  Бухгалтерський баланс |  Бухгалтерський баланс (після четвертої операції) |  Види бухгалтерських балансів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати