На головну

Правове регулювання природоохоронної діяльності в Білорусі

  1.  Семінар 9. Спілкування як основа педагогічної діяльності. Педагогічна культура (2 години).
  2.  I. Значення і завдання аналізу заготівельної діяльності. Аналіз закупівель сільськогосподарської продукції. Аналіз факторів, що впливають на заготівельний оборот.
  3.  I. ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АНАЛІЗ ВИПУСКУ промислової продукції.
  4.  I. Правове становище трудящих жінок.
  5.  II. Політична сфера життєдіяльності суспільства.
  6.  III. Антициклічної регулювання економіки.
  7.  III. Завдання і правове становище ГО-РВВС.

Відповідно до повноважень в області охорони навколишнього середовища в Республіці Білорусь виділяють вищий, галузевої і місцевий рівні управління природоохоронною діяльністю.

Відповідно до закону Республіки Білорусь «Про охорону навколишнього середовища» повноваженнями органів вищого рівня управління в галузі охорони навколишнього середовища є:

1) Глава держави, Президент Республіки Білорусь, Відповідно до Конституції Республіки Білорусь видає декрети, укази, розпорядження, директиви, в тому числі що стосуються і природоохоронних проблем.

2) Парламент, Національні збори Республіки Білорусь, Визначає основні напрями державної екологічної політики, приймає законодавчі акти в галузі охорони навколишнього середовища і природокористування.

3) Уряд, Рада Міністрів Республіки Білорусь, Визначає єдину державну екологічну політику, включаючи розробку і виконання державних програм раціонального використання природних ресурсів, встановлення порядку використання природних ресурсів, визначення видів шкідливого впливу на навколишнє середовище; координацію діяльності міністерств та інших республіканських органів управління, визначення напрямків міжнародного екологічного співробітництва.

4) Міністерство природних ресурсів і охорони навколишнього середовища, Реалізує єдину державну політику в галузі охорони навколишнього середовища, здійснює міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища, регулює питання нормування, сертифікації, ліцензування, контролю, паспортизації в області природокористування.

Законодавство в галузі охорони навколишнього середовища встановлює також повноваження спеціально уповноважених республіканських органів державного управління, що відносяться до галузевого рівня управління. Серед них виділяють:

Галузевий рівень управління в Республіці Білорусь включає наступні міністерства і відомства:

- Міністерство охорони здоров'я (зокрема санітарно-епідеміологічна служба);

- Міністерство з надзвичайних ситуацій;

- Міністерство лісового господарства;

- Державний комітет із земельних ресурсів, геодезії і картографії;

- Управління справами адміністрації Президента Республіки Білорусь;

- Державна інспекція охорони тваринного і рослинного світу при Президентові Республіки Білорусь і т. Д.

Кожен з органів державного управління, що відноситься до галузевого рівня виконує функції охорони природи відповідно до своєї компетенції.

К місцевому рівню управліннявідносяться підвідомчі Мінприроди Республіки Білорусь органи управління природокористуванням на рівні адміністративно-територіальних одиниць, які виконують в місцевому масштабі ті ж функції, що й головне міністерство. Зокрема до їх компетенції належать:

- здійснення на підвідомчій території державного контролю за охороною земель, надр, вод, атмосферного повітря, лісів, рослинного і тваринного світу;

- визначення місць розміщення відходів;

- організація збору, перевезення, зберігання та знешкодження комунальних відходів;

- встановлення лімітів розміщення відходів виробництва.

Правове регулювання природоохоронної діяльності та раціонального використання природних ресурсів в Білорусі здійснюється на базі сукупності нормативно-правових актів, основними завданнями якої є [6]:

- забезпечення сприятливого навколишнього середовища;

- регулювання відносин у сфері охорони природних ресурсів, їх використання та відтворення;

- запобігання шкідливого впливу на навколишнє середовище господарської та іншої діяльності;

- поліпшення якості навколишнього середовища;

- забезпечення раціонального використання природних ресурсів.

До нормативно-правовій базі в галузі охорони навколишнього середовища в Республіці Білорусь відносяться:

1) Конституція Республіки Білорусь, Зокрема статті 34 та 55, які визначають організаційні та контрольні функції вищих і місцевих органів влади щодо раціонального використання та охорони природних ресурсів, встановлюють обов'язки громадян по відношенню до природи, охорону її багатств, а також гарантують право громадян на отримання об'єктивної інформації про стан довкілля.

2) Закони Республіки Білорусь.

До числа основних відносяться: Закон «Про охорону навколишнього середовища», «Про державну екологічну експертизу», «Про відходи виробництва та споживання», «Про особливо охоронюваних природних територіях і об'єктах», «Про охорону і використання тваринного світу», «Про охорону атмосферного повітря »,« Про радіаційної безпеки »,« Про податок за користування природними ресурсами »та ін.

3) Кодекси Республіки Білорусь, регламентують різні аспекти природокористування окремими елементами природи. У республіці існують чотири кодексу: «Про надра»; «Лісовий»; «Водний»; «Про землю».

4) Укази і розпорядження Президента.

5) Нормативні акти Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища.

6) Нормативні рішення місцевих адміністративних органів (виконкомів, сільських і селищних органів), які доповнюють і конкретизують діючі нормативно-правові акти у сфері охорони навколишнього середовища.

7) Норми в галузі охорони навколишнього середовища і природокористування, що містяться в правових актах інших галузей законодавства. До таких актів належать Цивільний кодекс Республіки Білорусь, Кодекс внутрішнього водного транспорту, Закон Республіки Білорусь «Про магістральний трубопровідний транспорт», Закон «Про стандартизацію» та т. П

Питання для самоперевірки знань

1) Що входить в систему управління природоохоронною діяльністю?

2) Що визначає національна екологічна політика?

3) Назвіть основні напрямки державної екологічної політики.

4) Перерахуйте методи екологічного управління.

5) Назвіть рівні управління природоохоронною діяльністю в Білорусі.

6) Поясніть повноваження органів державного управління в галузі охорони навколишнього середовища.

7) Що відноситься до нормативно-правовій базі в галузі охорони навколишнього середовища в Республіці Білорусь?
 Тема 1. Теоретичні основи екології та економіки природокористування |  Тема 15. Економічний механізм раціонального природокористування. |  Цілі, завдання і предмет вивчення дисципліни |  III етап тривав в період з XIV в. до XVIII в. |  VII етап охоплює 40-70-і рр. XX ст. |  Вчення В. І. Вернадського про біосферу і ноосферу |  Основні закони екології |  Класифікація природних ресурсів |  Природно-ресурсний потенціал |  Тема 3. Види забруднення біосфери |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати