На головну

C) всі виникаючі в результаті перекладу курсові різниці визнаються як окремий компонент власного капіталу.

  1.  B. Імовірність одночасного появи в результаті досвіду двох і більше незалежних подій дорівнює добутку ймовірностей цих подій;
  2.  B. які можуть наступати одночасно в результаті даного випробування.
  3.  C) вказати функціональну валюту підприємства і метод перекладу, використаний для визначення допоміжної інформації.
  4.  C. які несумісні і в результаті кожного випробування з'являється тільки одне з цих подій.
  5.  C. які ніколи не можуть наступати одночасно в результаті даного досвіду.
  6.  II. ВАРТІСТЬ ДЖЕРЕЛ СОБСТВЕННОГОКАПІТАЛА (1 позиковий)

40 На практиці перекладу статей доходів і витрат часто використовується обмінний курс валют, який приблизно дорівнює фактичному курсу на дату операції: наприклад, середній курс за період. Однак, якщо валютні курси суттєво коливаються, застосування середнього курсу за період недоцільно.

41 Курсові різниці, згадані в пункті 39 (в), є результатом:

(A) перекладу доходів і витрат за обмінними курсами валют на дати операцій та переведення активів і зобов'язань за курсом при закритті. Такі курсові різниці виникають як щодо статей доходів і витрат, визнаних у звіті про прибутки і збитки, так і по відношенню до статей, які визнаються в складі власного капіталу.

(B) перекладу входить суми чистих активів за курсом при закритті, який відрізняється від попереднього курсу закриття.

Ці курсові різниці не визнаються в звіті про прибутки і збитки, оскільки зміни обмінних курсів валют роблять лише незначне безпосередній вплив (або не мають жодного впливу) на поточні і майбутні грошові потоки від операційної діяльності. Якщо курсова різниця стосується закордонних господарських одиниць, яка консолідована, але не знаходиться в повній власності, накопичені курсові різниці, що виникають при перекладі і відносяться до частки меншості, розраховуються і визнаються в консолідованому балансі як компонент частки меншості.

42 Результати та фінансовий стан підприємства, функціональна валюта якого є валютою країни з гіперінфляційною економікою, переводяться в іншу валюту подання із застосуванням таких процедур:

(A) всі суми (т. Е. Активи, зобов'язання, статті власного капіталу, доходи і витрати, в тому числі порівняльні дані) переводяться за курсом при закритті на останню звітну дату, за наступним виключенням:

B) якщо суми переводяться у валюту, яка не є валютою країни з гіперінфляційною економікою, в якості порівняльної інформації використовуються дані, представлені як дані за поточний рік у відповідній фінансовій звітності за минулий рік (т. Е. Без коригування на наступні зміни рівня цін або обмінних курсів валют).

Якщо функціональна валюта підприємства є валюта країни з гіперінфляційною економікою, перш ніж застосувати метод перекладу, описаний в пункті 42, підприємство повинно трансформувати свою фінансову звітність відповідно до МСФЗ (IAS) 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції"; останнє не відноситься до порівняльними даними, переведеним в валюту економіки, яка не є гіперінфляційною (див. пункт 42 (б)). Якщо економіка перестає бути гіперінфляційною і підприємство паче не трансформує свою фінансову звітність відповідно до МСФЗ (IAS) 29, для перекладу в валюту подання йому слід розглядати в якості історичної вартості суми, трансформовані до рівня цін, що існував на момент, коли підприємство перестало трансформувати свою фінансову звітність.

Переклад даних про закордонних господарських одиниць (зарубіжному підприємстві)

44 На додаток до пунктів 38-43 повинні застосовуватися пункти 45-47, якщо результати і фінансовий стан закордонних господарських одиниць переводяться у валюту подання, з тим щоб цю зарубіжну діяльність можна було включити у фінансову звітність, що звітує шляхом консолідації, пропорційної консолідації або через застосування методу пайової участі.

45 Об'єднання результатів та фінансового стану закордонних господарських одиниць з результатами і фінансовим становищем, що звітує відбувається за звичайними правилами консолідації, включаючи усунення внутрішньогрупових залишків та внутрішньогрупових операцій дочірнього підприємства (див. МСФЗ (IAS) 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність» і МСФЗ (IAS) 31 «Частки у спільних підприємствах»). При цьому внутрішньогрупової монетарний актив або зобов'язання (короткострокове або довгострокове) не можна усунути щодо відповідного внутрішньогрупового зобов'язання або активу без основного результати валютних коливань в консолідованій фінансовій звітності. Це пов'язано з тим, що монетарна стаття передбачає зобов'язання конвертувати одну валюту в іншу, і в результаті валютних коливань звітує підприємство може отримати дохід або понести збитки. Таким чином, в консолідованій фінансовій звітності звітує така курсова різниця буде і далі визнаватися в прибутку або збитку або, якщо курсова різниця виникла при обставинах, описаних в пункті 32, буде включатися в власний капітал до моменту вибуття закордонної господарської одиниці.

46 Якщо дата фінансової звітності закордонної господарської одиниці відрізняється від звітної дати, що звітує, закордонна господарська одиниця часто готує додаткову фінансову звітність на звітну дату, що звітує. Якщо це не виконується, МСФЗ (IAS) 27 дозволяє використовувати іншу дату звітності за умови, що різниця не перевищує трьох місяців і що було зроблено коригування на всі істотні операції, проведені між двома звітними датами. У такому випадку активи та зобов'язання закордонної господарської одиниці переводяться за обмінним курсом валют на звітну дату такої закордонних господарських одиниць. За суттєвих змін обмінних курсів за період до звітної дати, що звітує проводяться коригування відповідно до МСФЗ (IAS) 27. Такий же підхід застосовується при використанні методу пайової участі на збитки від асоційованих та спільних підприємств, а також при використанні пропорційної консолідації для спільного підприємництва в відповідно до МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства» і МСФЗ (IAS) 31.

Гудвіл, що виникає при придбанні закордонної господарської одиниці, а також будь-які коригування справедливої ??вартості відносно балансової вартості активів та зобов'язань, що виникають в результаті придбання такого закордонної господарської одиниці, розглядаються як активи і зобов'язання закордонної господарської одиниці. Отже, вони повинні бути виражені у функціональній валюті закордонної господарської одиниці і переведені за курсом при закритті, відповідно до пунктів 39 і 42.
 ПБО 6/01 «Облік ОС». Порядок визнання ОЗ в обліку. Організація аналітичного обліку ОС. Первинна документація з обліку та інвентаризації ОС |  Критерії та особливості визнання основних засобів. |  Первісна оцінка об'єкта основних засобів |  Вимоги до проведення та відображенню переоцінок основних засобів |  Методи амортизації та порядок обліку амортизаційних відрахувань основних засобів. |  Облік амортизації НМА. Припинення визнання об'єктів НМА в бухгалтерському обліку. |  Визначення і класифікація МПЗ. (ПБО 5/2001 «Облік МПЗ» і МСФЗ 2 «Запаси»). |  Документальне оформлення та облік вибуття МПЗ. Облік резерву під зниження вартості матеріальних цінностей і заготовлянняматеріалів. |  Особливості обліку матеріальних цінностей на відповідальному зберіганні |  Облік матеріалів отриманих та переробку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати