Головна

IV Лексикологія

  1.  лексикологія
  2.  Лексикологія 1 сторінка
  3.  Лексикологія 10 сторінка
  4.  Лексикологія 11 сторінка
  5.  Лексикологія 12 сторінка
  6.  Лексикологія 13 сторінка

В. В. Виноградов Про омонімії і суміжних явищах *

<...> Термін «омонімія» іноді <...> застосовується як синонім слова «омофонів». <...>

Омофонів - поняття набагато ширше, ніж омонімія. Воно охоплює всі види едінозвучій або співзвуч - і в цілих конструкціях, і в сцеплениях слів або їх частин, в окремих відрізках мовлення, в окремих морфемах, навіть в суміжних звукосполучення. Термін «омонімія» слід застосовувати до різних слів, до різних лексичним одиницям, що збігається по звуковій структурі у всіх своїх формах. <...>

* Виноградов В. В. Вибрані праці. Дослідження з російської граматики. М., 1975. С. 295-312.

Омоніми - це різні за своєю семантичною структурою, а іноді і по морфологічним складом, але тотожні за звуковим строю у всіх своїх формах слова. <...> Омоніми слід відрізняти не тільки від співзвучних омофона або співпадаючих по звуках мовних ланцюгів або синтаксичних відрізків іншої якості, * але і від омофона морфем. <...>

 * Наприклад:

Коваль, на кузні сумуючи, «Поставлю вам, діти, тягаючи я

Сказав раз дітям, таз куючи: І розжену тугу я ».

Пор .: Або:

Чи не ви, але Сіма Дивлюся не прямо,

Страждала нестерпно, А з подлобья

Водою Неви носимо. У тузі і злобі я

На суп з лобія ...

Омофона морфеми можна називати омоморфемамі. <...> Омоморфемность омофона словотворчих елементів визначається корінним відмінністю функцій існуючих морфем і різнорідністю правил або законів їх сполучуваності з іншими морфемами в структурі слова. Само собою зрозуміло, що омоморфемность словотворчих елементів легше виділити в словах, що відносяться до різних граматичних чи лексико-семантичним категоріям. Так, неможливо сумніватися в тому, що зі структурної точки зору афікси л- - в російських іменників середнього роду (шило, мило, било, чавило і т. п.) і у формі минулого часу дієслова (ми-л-а, ши-л-а, бі-л-о (било два чіса) І т. Д.] - Є омоморфемамі. Точно так же омоморфемамі, незважаючи на генетичну спільність, повинні бути визнані той же формоутворювальний афікс  в формах минулого часу (вчи-л, люби-л і т. п.) і словообразующій суфікс л- прикметників, вироблених або вироблених від дієслівних основ із значенням стану (Облізлий, посивілий, залежаний і т.п.).

Ніхто не буде сумніватися в омоморфемності суфіксів -ін- іменників в наступних серіях слів, що закінчуються на : хмиз - хмиз-ін-а; родзинки - родзинки-ін-а; свиня - свин-ін-а; олень - Олено-ін-а; глибокий - глиб-ін-а - глиб-ін-и; велич-ін-а - велич-ін-и; дурень - дурити-ін-а; урод - урод-ін-а і т. д. <...>

У похідних дієсловах спостерігаються суворі правила і закони розвитку омонімії, обумовлені в значній мірі омоморфемностью приставок. Пор. на- в кількісному і просторовому значеннях: наколоти (дров, свиней, візерунок) і наколоти (руку, значок на пальто); напасти (накинутися) і напасти (Те саме, що напaдать), напороти (дурниці, дичини) і напороти (руку); насадити (насаджувати) і насадити (насаджувати); налаштувати (струни, кого-небудь на що-небудь) і налаштувати (будинків); наступити (на кого-небудь) і наступити (про що-небудь) і т.п.

Одна і та ж приставка, приєднана до одного і того ж дієслова, нерідко призводить до утворення різних слів, значення яких можуть бути прямо протилежні. наприклад, переглянути в значеннях: 1) 'переглянути до кінця', 'швидко прогледіти' і 2) 'не розгледіти' [1) переглянути весь спектакль, переглянути книгу і 2) переглянути помилку]; прослухати (до кінця всю п'єсу) и прослухати 'Не почути'; відмовити в значеннях: 1) 'залишити в спадок', 'віддати за заповітом' і 2) 'відкинути прохання', 'не погодитися на що-небудь'; відійти в значеннях: 1) 'схаменутися, приходити в себе' і 2) 'померти' і ін. під.

Так формуються своєрідні омоантоніми. <...>

Мабуть, серед іменників з непохідними основами переважна частина омонімів або належить до запозичених слів, або виникає внаслідок збігу запозичень [горн (На кузні) і горн 'Ріг' - ньому. Ноrn; клуб (Диму) і клуб - англ. club і т. п.] з споконвічно російськими і книжково-слов'янськими словами. Зовсім мало омонімів утворилося в результаті фонетичного збігу етимологічно різних слов'янських слів з непохідних основою типу: цибуля 'Рослина' і цибуля (Для стріли); мир 'Всесвіт' і мир 'Спокій'; пар 'Газ, повітря' і пар 'Незасіяне поле' і т. П. Ще менше омонімів зобов'язане своєю освітою, семантичному розпаду єдиної лексеми на кілька омонімічних лексичних одиниць (типу світло 'Всесвіт' і світло 'Освітлення'). <...>

Омоморфемность флексий доцільно відмежувати від омоморфемності словотворчих елементів і від омоморфемності основ. Бути може, їй краще б пристало назвуОмоформи. Адже і омофона форми одних і тих же і різних слів повинні називатисяомоформи (воджу від возити и воджу від водити; живої - форми ім. відмінка чоловічого роду, рід., дат. і предл .; відмінків жіночого роду і т. п.). <...> Пор. використання Омоформи різних слів в римах у Пушкіна:

Захисник вольності і прав

В цьому випадку зовсім не правий

("Євгеній Онєгін");

А що ж робить дружина,

Одна у відсутності чоловіка?

( «Граф Нулін»).

В. д. Мінаєва:

Не ходи, як. всі роззяви,

Без подарунка ти до Разіна,

Але, їй роблячи візити,

Щоразу букет вези ти.

У В. Брюсова:

Ти білих лебедів годувала,

Відкинувши тяжкість чорних кіс,

Я поруч плив, зійшлися годувала,

Західний промінь був дивно кіс.

<...> Омонимами - на відміну від Омоформи - можуть бути названі лише такі лексичні одиниці, які збігаються за своїм зовнішнім звуковому виглядом у всіх своїх формах. Втім, само собою зрозуміло, що тут можливі перехідні і змішані типи. По відношенню до них можна застосувати термін «часткова омонімія». <...>

Від Омоформи необхідно різко відрізняти явища часткової лексичної омонімії. Сюди належать такі випадки, коли одне з співзвучних слів цілком (у всіх своїх формах або в єдиній своїй формі) збігається з фонетичної структурі з частиною морфологічних видозмін іншого слова, з частиною його парадигми або навіть з тієї чи іншої окремої його формою. Отже, одне з таких слів виступає як «омонім» по відношенню до окремої формі або окремим формам іншого слова.

Як приклад можна вказати на звукове збіг бессуффіксальних віддієслівних іменників народної забарвлення з так званими «междометного формами дієслова»: топ (Кінський) і топ (Тонув); чих и чих; стукіт (Звук) і стук (стукнув); скрип и скрип (скрипнув); скок (скок по каменю тяжко звoнок) и скок (Скочив) і т. д. Правда, тут омонімія руйнується відмінностями в інтонації слів. Пор. тюк «Згорток» і тюк від дієслова тюкнуть; толк «Думка, тлумачення» і толк (штовхнув) і т.п.

Набагато більш показові явища похідною часткової омонімії. Так, прислівниковій або модальне слово, яке утворилося від форми іншого слова, стає «омонімом» цієї форми. такі прислівники смерть, страх в значенні 'дуже, сильно, жахливо' співвідносні з формами ім. відмінка смерть, страх; такі прислівники дивом, поруч, градом, даром, разом, кроком, битком і т. п. по відношенню до форм твор. відмінка од. числа іменників чудо, ряд, град, дар, раз, крок, биток і т.п.; такі прислівники мовчки, жартома, стоячи і т. п., співвідносні з дієприслівниковими формами відповідних дієслів і т. п. <...>

В системі видових утворень російського дієслова спостерігається кілька типових фактів збігу форм недосконалого виду у різних груп дієслів. <...>

наприклад: прати (Несов.) До випрати и стерти; обтикатися) (Несов.) До Встромити (ся) и утиканий (ся); відпочивати (Несов.) До перепочити і до перепочити; переривати (Несов.) До перервати и перерити; пересипaть (Несов.) До переси?пать і до переспати і т. п. <...>

Значну групу часткових дієслівних омонімів представляють освіти несов. виду з аффиксом -ся, співвідносні з дієсловами дійсного стану, так як їх лексико-граматичні функції двояться: вони можуть бути і заставної страдательной паралеллю до дійсним формам несов. виду (без -ся), І співвідносними видовими формами до зворотних дієслів сов. виду (т. е. вже включає в себе морфему -ся).

наприклад: посилатися - послатися і (страдат.) до засилати; зриватися (Несов.) До зірватися, (Страдат.) До зривати, зірвати і (страдат.) до зривати, зірвати; зрізати (Несов.) До зрізати (зрізати на іспиті) і (страдат.) до зрізати (шкіра зрізається бритвою); зживатися (Несов.) До зжитися і (страдат.) до зживати; сідати (Несов.) До сісти і (страдат.) до садити; вивантажувати (Несов.) До вивантажити і (страдат.) до вивантажувати; мішатися 'Служити перешкодою', (страдат.) До заважати (Що) і 'плутатися, змішуватися'; мотатися (з ранку до ночі; мотатися по світу) і (страдат.) до мотати; наколюють (Несов.) До наколотися і (страдат.) до наколювати; нарезaться (Несов.) До нарізатися і (возвр.-страдат.) до нарізати та ін. під. <...>

Менш різноманітні і численні типи часткової омонімії в системі доконаного виду. Так, не надто численну групу часткових омонімів можна спостерігати в похідних дієсловах сов. виду з приставкою від-, у одних дієслів - з фінітівним значенням, у інших - з результативним і просторово-видільної. При цьому один ряд відповідних дієслів має співвідносні форми несов. виду, інший - з фінітівним значенням приставки - позбавлений їх. відпрацювати 'Перестати працювати' і відпрацювати - відпрацьовувати (Що); відучитися 'Перестати вчитися' і відучитися - відучувати (Від чого-небудь) і ін. Під. <...>

Омоніми як співзвучні, фонетично тотожні, але семантично відокремлені, роз'єднані і різні лексичні одиниці виступають лише на тлі мовного цілого, в цілісній структурі мови. Їх типи, склад і їхні взаємини визначаються граматичним і лексико-семантичним ладом мови і законами його історичного розвитку. <...>
 УДК 80/81 |  Від укладачів |  Глава 1 Загальний погляд на історію лінгвістики |  фонологічні універсалії |  II Фонологія 1 сторінка |  II Фонологія 2 сторінка |  II Фонологія 3 сторінка |  II Фонологія 4 сторінка |  II Фонологія 5 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати