На головну

I. Територіальна і соціальна диференціація мови. Поняття загальнонародного і національної мови. Літературна мова.

  1.  A. Поняття дії в класичній механіці
  2.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  3.  I. Поняття конфлікту
  4.  I. Причини пожвавлення національного руху
  5.  II. ПОЛІТИКА: ПОНЯТТЯ І ГРОМАДСЬКИЙ СЕНС
  6.  II. Поняття і види динаміки мови. Екстра-та інтралінгвістичні (внутрішні) умови розвитку мови.

II. Стильова диференціація мови.

III. Поняття норми. Літературна норма.

IV. Допоміжні мови: койне, піджини, креольські мови, лінгва франка.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Баранникова Л. І. Вступ до мовознавства. Саратов, 1973 (§1).

2. Головін Б. Н. Вступ до мовознавства. М., 1983 (с.15-18).

3. Кодухов В. І. Вступ до мовознавства. М., 1979 (§6).

4. Реформатський А. А. Вступ до мовознавства. М., 1960 (§2).

5. Маслов Ю. С. Вступ до мовознавства. М., 1987 (С.16-21).

6. Березін Ф. М., Головін Б. Н. Загальне мовознавство. М., 1979 (гл.3).

7. Кодухов В. І. Загальне мовознавство. М., 1974 (гл.10).

ТЕМА 5: МОВА І МИСЛЕННЯ

План.

I. Діалектичний зв'язок мови і мислення. Мова як безпосередня дійсність думки.

II. Друга сигнальна система, її функції та роль в психічної діяльності людини.

III. Центри вищої нервової системи, пов'язані з процесом мовлення.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Кодухов В. І. Вв. в яз. (§7).

2. Кодухов В. І. Загальне мовознавство. М., 1974 (гл.9).

3. Баранникова Л. І. Вв. в яз. (Гл.1. §2).

4. Леонтьєв А. А. Основи психолінгвістики. М., 1999..

5. Леонтьєв А. Н. Виникнення і первісний розвиток мови. М., 1963. (гл. 1-2 вибірково).

6. Леонтьев А. Н. Діяльність. Свідомість. Особистість. М., 1975.

7. Панфілов В. З. Мова, мислення, культура // ВЯ. 1975. №3.

8. Панфілов В. З. До питання про співвідношення мови і мислення // Мислення і мова. М., 1957.

ТЕМА 6:МОВА ЯК СИСТЕМА ЗНАКІВ

План.

I. Лінгвосеміотіка як розділ мовознавства.

II. Поняття знака.

III. Типи знаків.

IV. Мовний знак як лінгвістична категорія.

V. Інтегральні і диференціальні властивості мовних і немовних знаків.

VI. Типологія мовних знаків.

VII. Функції мовних знаків.

VIII. Основні проблеми знакової теорії мови.

ЛІТЕРАТУРА:

а) Обов'язкова:

1. Березін Ф. М., Головін Б. Н. Загальне мовознавство. М., 1979. гл.6.

2. Кодухов В. І. Загальне мовознавство. М., 1974. гл.7.

3. Малащенка Т. В., Тузлукова В. І., Хачатурян Л. Ф. Вступ до мовознавства. Ростов-на-Дону, 1998. разд.1, §4.

4. Маслов Ю. С. Вступ до мовознавства. М., 1987. Гл.1, §2.

5. Реформатський А. А. Вступ до мовознавства. М., 1960. Гол. 1, §3.

6. Різдвяний Ю. В. Лекції з загального мовознавства. М., 2000. С.124-131.

б) Додаткова:

1. Чесноков П. В. Спірні проблеми курсу "Загальне мовознавство". Таганрог, 1996. Гл.3.

2. Степанов Ю. С. Основи загального мовознавства. М., 1975. §82.

3. Степанов Ю. С. Смуток // Лінгвістичний енциклопедичний словник. М., 1990. С.440-442.

4. Уфімцева А. А. Знак мовної // Лінгвістичний енциклопедичний словник. М., 1990. С.167.

5. Уфімцева А. А. Знакові теорії мови // Лінгвістичний енциклопедичний словник. М., 1990. С.167-169.

6. Булигіна Т. В., Крилов С. А. Означається // Лінгвістичний енциклопедичний словник. М., 1990. с.343.

7. Булигіна Т. В., Крилов С. А. Означає // Лінгвістичний енциклопедичний словник. М., 1990. с.343.

8. Волков А. Г. Мова як система знаків. М., 1966.

9. Карцевский С. О. Про асиметричний дуалізм лінгвістичного знака // Звегинцев В. А. Історія мовознавства 19-20 століть в нарисах і витягах. М., 1965. Ч.2.

ТЕМА 7: МОВА ЯК СТРУКТУРА І СИСТЕМА

План.

I. Структура мови.

II. Поняття системності мови.

III. Типи системних відносин в мові: парадигматика і синтагматика.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Баранникова Л. І. Вступ до мовознавства. Саратов, 1973 (§4).

2. Головін Б. Н. Вступ до мовознавства. М., 1983 (с.151-155).

3. Кодухов В. І. Вступ до мовознавства. М., 1979 (с.105-109).

4. Реформатський А. А. Вступ до мовознавства. М., 1960 (гл.1, §3).

5. Малащенка Т. В., Тузлукова В. І., Хачатурян Л. Ф. Вступ до мовознавства. Р / н / Д, 1998. (разд.1, §5)

6. Баллі Ш. Загальна лінгвістика і питання французької мови. М., 1955.

ТЕМА 8:МОВА І МОВА

План.

I. Поняття «мова» і «мова».

II. Загальні властивості мови і мови.

III. Різниця мови і мови.

IV. Поняття «мовної діяльності» та «мовного акту»:

1) Компоненти РА.

2) Типи РА.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Басилая Н. А. Ізоморфізм одиниць мови й мови // Бодуен де Куртене і сучасна лінгвістика. Казань, 1988. С. 19-24.

2. Проблеми комплексного аналізу мови і мови. Межвуз. зб. Л., 1982.

3. Савченко А. Н. Мова і мова // Изв. Сев.-Кавк. Наук. центру вищ. шк. Громадські науки. 1985. №2. С.53-56.

4. Торопцев І. С. Мова і мова. Воронеж, 1985.

5. Фоменко Ю. В. Мова і мова. Учеб. допомога. Новосибірськ, 1990.

6. Шаховский В. І. Значення і емотивна валентність одиниць мови й мови // Питання мовознавства. 1984. №6. С.97-103.

7. Елементи мови та їх вживання в мові. Зб. н. тр. Владивосток, 1989.

ТЕМА 9: ЗВУКОВОЇ СТРОЙ МОВИ

План.

I. Фонетика як наука.

II. Фонологія як підрозділ фонетики.

III. Основні одиниці фонетики.

IV. Поняття фонеми.

Поняття фонетичних законів.

Основні фонетичні процеси.

VII. Інші фонетичні процеси.

VIII. Принципи класифікації звуків мови.

IX. Акустична характеристика звуків.

IX. Артикуляційна характеристика звуків.

X. Пристрій мовного апарату.

XI. Лист.

XII. Графіка.

XIII. Алфавіти.

XIV. Орфографія.

XV. Принципи російської орфографії.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Баранникова Л. І. Вступ до мовознавства. Саратов, 1973 (гл.2).

2. Головін Б. Н. Вступ до мовознавства. М., 1983 (гл.2).

3. Кодухов В. І. Вступ до мовознавства. М., 1979 (гл.6).

4. Реформатський А. А. Вступ до мовознавства. М., 1960 (гл.3).

5. Малащенка Т. В., Тузлукова В. І., Хачатурян Л. Ф. Вступ до мовознавства. Р / н / Д, 1998. (разд.2, гл.1).

6. Маслов Ю. С. Вступ до мовознавства. М., 1987. (гл.2).

7. Степанов Ю. С. Основи загального мовознавства. М., 1975 (розд .: Фонетика).

8. Щерба Л. В. Фонетика французької мови. ($ 1-8, 9-13, 56).

ТЕМА 10:Граматичною будовою МОВИ

План.

I. Історія питання.

II. Поняття про граматичному ладі мови як об'єкт і предмет вивчення граматики.

III. Лексичне і граматичне значення слова. Різниця між ними.

IV. Поняття граматичної форми слова.

Поняття граматичної категорії.

Формальна і функціональна граматики.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Баранникова Л. І. Вступ до мовознавства. Саратов, 1973 (гл.4).

2. Будагов Р. І. Введення в науку про мову. М., 1965.

3. Головін Б. Н. Вступ до мовознавства. М., 1983 (гл.5-9).

4. Кодухов В. І. Вступ до мовознавства. М., 1979 (гл.9).

5. Реформатський А. А. Вступ до мовознавства. М., 1960 (гл.4).

6. Малащенка Т. В., Тузлукова В. І., Хачатурян Л. Ф. Вступ до мовознавства. Р / н / Д, 1998. (гл.3-4).

7. Маслов Ю. С. Вступ до мовознавства. М., 1987 (гл.4).

8. Березін Ф. М., Головін Б. Н. Загальне мовознавство. М., 1979 (гл.9).

9. 9. Степанов Ю. С. Основи загального мовознавства. М., 1975 (розд .: Граматика).

Тема 11. ОСВІТА І ІСТОРИЧНЕ РОЗВИТОК МОВ

План.

1. Постановка питання.

2. Походження мови.

3. Освіта мов.

4. Основні закономірності розвитку мов.

5. Історичні зміни словникового складу мови.

6. Зміни в фонетиці і фонетичні закони.

7. Історичні зміни граматичного ладу.

8. Мови родо - племінного ладу.

9. Перші держави і їхні мови.

10. Мови феодального періоду.

11. Виникнення націй і національних мов.

12. Мовні відносини епохи капіталізму.

13. Мовні проблеми в СРСР і Російської Федерації.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Брозовіч Д. Слов'янські стандартні мови та порівняльний метод // Питання мовознавства, 1967. № 1.

2. Питання теорії лінгвістичної географії / Под ред. Р. І. Аванесова. М .: Изд. АН СРСР, 1962.

3. Державні мови в Російській Федерації / Під ред. В. П. Нерознака. М.: Академія, 1995..

4. Кибрик А. Е. Проблема зникаючих мов в колишньому СРСР // Кибрик А. Е. Нариси з загальним і прикладних питань мовознавства. М .: МГУ, 1991.

5. Червона книга мов народор Росії / Под ред. В. П. Нерознака. М .: Академія, 1994..

6. Кузнєцов П. С. Російська діалектологія. 3-е изд., Испр. М .: Учпедіз, 1960.

7. Загальна яхзикознаніе. Форми існування, функції, історія мови / Под ред. Б. А. Серебренникова. М .: Наука, 1970.

8. Проблеми мовної життя Російської Федерації і зарубіжних країн. М., 1994..

9. Російська діалектологія. М .: Наука, 1964.

10. Толстой Н. І. Історія та структура слов'янських літературних мов. М .: Наука, 1988.

11. Мовні проблеми Російської Федерації і закони про мови. М., 1994..

 
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РФ |  Місце дисципліни в структурі ООП бакалаврату. |  Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни. |  Навчальний елемент 1.2. Мова як історична категорія. |  I. Основні лінгвістичні джерела. |  II. Об'єкт, предмет і цілі мовознавства як науки. |  V. Основні проблеми і завдання загального мовознавства. |  VII. Методи мовознавства. |  IX. Місце мовознавства в системі наук і його зв'язок з іншими науками. |  Навчальний елемент 1.2. МОВА ЯК ІСТОРИЧНА КАТЕГОРІЯ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати