Головна

Зразок оформлення формули.

  1.  I.1. Порядок оформлення контрольної роботи
  2.  II.1. Порядок виконання і оформлення лабораторної роботи
  3.  V. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
  4.  Акти про нещасні випадки, порядок їх оформлення.
  5.  Питання №14. Купівля-продаж підприємств як майнового комплексу. Особливості визначення ціни та оформлення.
  6.  Вибір емпіричної формули. Метод вирівнювання.
  7.  І Основні етапи ОФОРМЛЕННЯ

N = n • m (страв), (1.2)

де n - Кількість споживачів;

m - Коефіцієнт споживання страв одним із споживачів. При посиланні в тексті на формулу вказують в дужках її порядковий номер.

8. Схеми, графіки, діаграми та інші ілюстрації розташовують відразу після посилання на них в тексті і нумерують в межах розділу арабськими цифрами, називаючи їх малюнками. Слідом за номером пишуть назву.

Наприклад: Рис. 1.1 Схема організаційної структури управління.

9. Таблиці, що містять цифровий матеріал, даються з назвою і номером в розділах. Порядковий номер розділу і таблиці вказуються в правому куті над назвою таблиці: таблиця 2.3 - Третя таблиця в другому розділі. На весь наведений ілюстративний матеріал мають бути посилання в тексті роботи (ДОДАТОК 2).

10. У кінці кожного питання слід формулювати висновки по суті викладеного матеріалу. Висновок повинен логічно завершувати проведені міркування. Зазвичай висновки починаються обігом «таким чином, ...» або «отже ...», потім формулюється зміст самих висновків.

Висновки повинні бути короткими, конкретними і витікати з викладеного матеріалу.

11. У висновку роботи викладаються короткі висновки по темі, характеризується ступінь розкриття її, визначаються, чи досягнуто мету і завдання роботи. Висновок курсової роботи має бути за обсягом 2-3 сторінки.

12. До захисту робота представляється в сброшюрованном вигляді:

- титульна сторінка;

- Зміст (наводиться найменування розділів, підрозділів із зазначенням сторінок);

- Текст роботи по розділах;

- список літератури;

- додаток.

13. На останній сторінці роботи (після списку літератури) ставиться дата виконання курсової роботи і підпис студента.

14. Помилки, описки та інші неточності, виявлені в процесі
 виконання роботи, допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням штрихом і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту машинописним способом або кульковою ручкою рукописним способом. Пошкодження аркушів, помарки і сліди неповного видалення попереднього тексту не допускаються.

15. При написанні тексту роботи не допускається застосовувати:

- Обороти розмовної мови, довільні словотворення;

- Іноземні слова і терміни за наявності рівнозначних слів і термінів в російській мові;

- Скорочення позначень одиниць фізичних величин, якщо воно вживаються без цифр;

- Математичні знаки без цифр.

4.4. Підготовка до захисту і захист курсової роботи.

До захисту курсова робота допускається викладачем після підготовки їм письмовій рецензії. У рецензії відзначаються актуальність теми, ступінь виконання поставлених завдань, вміння студента користуватися літературними джерелами, можливість використання отриманих результатів на практиці, рівень виконання і оцінка за трибальною системою: «задовільно», «добре», «відмінно».

Студент попередньо знайомиться з вмістом рецензії і готує доповідь. У процесі захисту студент повинен відповісти на зауваження, відмічені в рецензії керівника, а також на питання комісії. При відповідях на питання в процесі захисту студент може використовувати текст курсової роботи.

При остаточній оцінці курсової роботи враховується її зміст, рецензія і оцінка керівника, результати захисту. При позитивній оцінці роботи виставляється оцінка «задовільно», «добре» або «відмінно». Оцінка реєструється у відомості, аналогічної за формою екзаменаційній відомості та вноситься в залікову книжку студента.
 МДК 06.01. Розділ 2 Організація виробництва |  Структурного підрозділу. Курсова робота. |  ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ |  Структура роботи. |  КУРСОВОЇ РОБОТИ. |  ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ. |  Заводський та студентської їдальні. |  Управління підприємством громадського харчування. |  ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ. |  Методичні вказівки до завдання №2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати