Головна

IV. Завдання на встановлення відповідності.

  1.  III. Завдання на встановлення відповідності.
  2.  III. Завдання на встановлення відповідності.
  3.  III. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  4.  III. Встановлення величини інтервалів в групах.
  5.  III. встановлення цілей
  6.  III. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ навіювання з відривом.
  7.  IV Завдання на встановлення відповідності.

1. Відповідність між видом монархії і її характеристикою:

 1) абсолютна монархія; 2) конституційна (парламентарна); 3) дуалістична монархія; 4) теократична;  а) форма правління, при якій влада монарха значно обмежена представницьким органом. Зазвичай це обмеження визначається конституцією, затверджуваної парламентом. Монарх же не має права змінити конституцію; б) форма правління, яка передбачає поділ державної влади між монархом і парламентом: виконавча влада належить монарху, а законодавча - парламенту; в) форма правління, при якій верховна державна влада за законом цілком належить одній особі; г ) форма правління, при якій глава держави очолює не тільки світське, але і релігійне управління країною.

2. Відповідність між формою державного устрою і її характеристикою:

 1) конфедерація; 2) федерація; 3) унітарна держава;  а) єдине ціле державне утворення, що складається з адміністративно-територіальних одиниць, які підкоряються центральним органам влади й ознаками державної незалежності не володіють; б) тимчасовий юридичний союз суверенних держав, створений для забезпечення їх спільних інтересів; в) добровільне об'єднання раніше самостійних державних утворень в одну союзну державу.

3. Відповідність між формою держави і її характеристикою:

 1) форма правління; 2) форма державного устрою; 3) політичний режим;  а) сукупність способів і методів здійснення влади державою; б) структура вищих органів державної влади, порядок їх утворення і розподілу компетенції між ними; в) національне і адміністративно-територіальна будівля держави, що розкриває характер, взаємин між його складовими частинами, між центральними і місцевими органами державного управління, влади.

4. Відповідність між теорією виникнення держави і права та її сутністю:

 1) теологічна; 2) патріархальна; 3) договірна;  а) спочатку люди перебували в первісному стані, кожен переслідував лише свої інтереси і не зважав на ітересамі інших, що призводило до «війни всіх проти всіх», в результаті чого неорганізоване суспільство могло знищити саме себе. Для того щоб цього не сталося, кожен відмовлявся від частини своїх інтересів заради взаємного виживання. В результаті був створений інститут узгодження інтересів, спільного життя, взаємного захисту - держава; б) держава виникла з волі Бога. Отже, держава, його інститути, влада - вічні, непорушні, святі, їх виникнення (а значить і скасування) не залежить від волі людини, є виразниками волі Бога на землі; в) держава виникає за моделлю сім'ї (т. Е. Держава - це своєрідна «велика сім'я», що складається з безлічі звичайних сімей). Отже, влада правителя (короля) є продовженням батьківської влади в сім'ї.

5. Відповідність між теорією виникнення держави і права та її сутністю:

 1) органічна; 2) психологічна; 3) теорія насильства;  а) держава виникла шляхом завоювання, поневолення одних держав над іншими. Для підтримки встановленого порядку були потрібні чиновники, армія і т. Д. Виникла необхідність створення «охоронного апарату» завойованих благ (як від тих, хто ці блага втратив, так і від зовнішньої загрози - держави); б) держава виникає і розвивається подібно біологічному організму : люди утворюють державу, як клітини - живий організм; державні інститути подібні частинам організму: правителі - головного мозку, комунікації (пошта, транспорт) і фінанси - кровоносної системі, яка забезпечує діяльність організму, робітники і селяни (виробники) - рукам і т. д .; в) держава виникла завдяки бажанню більшості населення бути захищеними і підкорятися сильнішим, бажанням сильних індивідуумів суспільства повелівати над іншими людьми, здатності сильних особистостей чинити психологічний вплив на маси і підпорядкувати їх своїй волі, бажанню окремих членів суспільства не підкорятися суспільству і кинути йому виклик, чинити опір владі, скоювати злочини і т. д.

 

Тема 2

СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА
 РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ

I. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Інститутом права називається:

а) сукупність взаємопов'язаних, відокремлених юридичних норм, що регулюють велике коло однорідних суспільних відносин;

б) сукупність норм права, що регулюють певний вид однорідних суспільних відносин в складі окремої галузі права;

в) самостійна галузь права;

г) навчальний заклад, де здобувають юридичну освіту.

2. Джерелом права є:

а) спосіб офіційного вираження і закріплення правових норм, що надає їм загальнообов'язкову юридичну силу;

б) офіційне джерело опублікування нормативних правових актів;

в) підручник з певного предмета, що входить в програму вивчення за спеціальністю «Правознавство»;

г) рішення державного органу.

3. За загальним правилом, закон вступає в силу, якщо інше не відображено в самому законі:

а) з моменту ознайомлення з ним більшості громадян держави;

б) з дня його опублікування;

в) з моменту його прийняття;

г) через десять днів після офіційного опублікування;

д) через десять днів після підписання Президентом Республіки Білорусь.

4. У структуру системи права входять:

а) галузь права, інститут права, підгалузь права;

б) джерело права, норма права;

в) галузь права, інститут права, підгалузь права, норма права;

г) галузь права, інститут права, підгалузь права, джерело права;

д) норма права, галузь права, інститут права, джерело права.

5. Первинним елементом системи права є:

а) інститут права;

б) норма права;

в) галузь права;

г) правосвідомість.

6. Кількість складових частин правової норми складає:

а) 2;

б) 3;

в 4;

г) 5.

7. Основним джерелом права в Республіці Білорусь є:

а) правовий звичай;

б) практика;

в) міжнародний договір;

г) нормативно-правовий акт.

8. Вищої юридичну чинність в Республіці Білорусь має:

а) закон;

б) Конституція Республіки Білорусь;

в) постанова Уряду Республіки Білорусь;

г) декрет Президента Республіки Білорусь.

9. Офіційний документ встановленої форми, прийнятий уповноваженим державним органом (посадовою особою) або шляхом референдуму з дотриманням процедури, встановленої законодавством Республіки Білорусь, у якому загальнообов'язкові правила поведінки, розрахований на невизначене коло осіб і кількаразове застосування, називається:

а) законом;

б) декретом;

в) указом;

г) нормативно-правовим актом.

10. Уряд Республіки Білорусь приймає:

а) декрети;

б) закони;

в) укази;

г) Конституцію Республіки Білорусь;

д) постанови.

 
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ |  ББК 67.0я73 |  ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПРАВА |  III. Продовжіть вислів. |  IV. Завдання на встановлення відповідності. |  ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА |  III. Завдання на встановлення відповідності. |  ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА |  IV. Завдання на встановлення відповідності. |  ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати