Головна

Міжродові і внеродовие форми літератури.

  1.  IV. Поняття граматичної форми слова.
  2.  V1: Тема 2. Ранні та національні форми релігії. іудаїзм
  3.  VIII. Політичне життя суспільства і її форми.
  4.  А) Імпульс прямокутної форми.
  5.  Адаптації. життєві форми
  6.  Адаптації. Життєві форми.
  7.  Адаптація організмів до навколишнього середовища. форми адаптації

У літературознавстві XX ст. неодноразово робилися спроби доповнити традиційну «тріаду» (епос, лірика, драма) і обґрунтувати поняття четвертого (а то і п'ятого і т. д.) роду літератури. Поруч з трьома «колишніми» ставилися і роман, і сатира, і сценарій. У подібного роду судженнях чимало спірного, але література дійсно знає групи творів, які не в повній мірі володіють властивостями епосу, лірики і драми, а то і позбавлені їх зовсім. Їх правомірно назвати внеродовимі формами. В якійсь мірі це відноситься до нарисів. Тут увагу авторів зосереджено на зовнішньої реальності, що дає літературознавцям деякепідстава ставити їх в ряд епічних жанрів. Однак в нарисах подієві ряди і власне розповідь організуючою ролі не грають: домінують опису, нерідко супроводжуються міркуваннями. Такі «Тхір і Калинич» з тургеневских «Записок мисливця», деякі твори Г. І. Успенського та М. М. Пришвіна.

Не цілком укладається в рамки традиційних літературних пологів так звана література «Потоку свідомості», де переважали не повествовательная подача подій, а нескінченні ланцюги вражень, спогадів, порухів душі носія мови. Тут свідомість, найчастіше постає неврегульованим, хаотичним, як би привласнює і поглинає світ: дійсність виявляється «застеленому» хаосом її споглядань, світ - поміщеним в свідомість. Подібними властивостями володіють твори М. Пруста, Дж. Джойса, А. Білого.

І, нарешті, в традиційну тріаду рішуче не вписується есеїстика, стала нині вельми важливою і впливовою областю літературної творчості. Біля витоків есеїстики -всемірно відомі «Досліди» ( «Essays») М. Монтеня. Ессеістскій форма - це невимушено-вільне з'єднання підсумкових повідомлень про поодинокі факти, описів реальності і (що особливо важливо) роздумів про неї. Думки, висловлені в ессеістскій формі, як правило, не претендують на вичерпну трактування предмета, вони допускають можливість і зовсім інших міркувань. Есеїстика тяжіє до синкретизму: початку власне художні тут легко з'єднуються з публіцистичними і філософськими.

На думку М. Н. Епштейна, основу есеїстики становить особлива концепція людини - як носія знань, а думок. Її покликання -не проголошувати готові істини, а розщеплювати закосніла, неправдиву цілісність, відстоювати вільну думку, що йде від централізації сенсу: тут має місце «сопребиваніе особистості зі таким стає словом». Зауважимо, однак, що есеїстика аж ніяк не усунула традиційні родові форми і, крім того, вона в стані втілювати світовідчуття, яке протистоїть релятивізму. Яскравий приклад тому -творчество М. М. Пришвіна.

Отже, помітні власне родові форми, традиційні і безроздільно панували в літературній творчості впродовж багатьох століть, і форми «внеродовие», нетрадиційні, вкорінені в «послеромантіческом» мистецтві. Перші з другими взаємодіють досить активно, один одного доповнюючи. Нині плато-ського-аристотелевско-гегелівська тріада (епос, лірика, драма), як видно, в значній мірі похитнулася і потребує корегування. У той же час немає підстав оголошувати звично виділяються три роду літератури застарілими, як це часом робиться з легкої руки італійського філософа і теоретика мистецтва Б. Кроче.

Родова приналежність (як і більша або менша причетність «внеродовим» засадам) багато в чому визначає організацію твору, його формальні, структурні особливості. Тому поняття «рід літератури» в складі теоретичної поетики невід'ємно і конче.
 Літературознавство як наука. Цілі, завдання вивчення, структура курсу. Основні і допоміжні літературознавчі дисципліни. |  Поняття про інтерпретацію. |  Проблема адекватності інтерпретації |  Художній образ як естетична категорія і як одне з основних понять літературознавства. Структура художнього образу. |  Художній твір як ідейно-естетичне ціле і цілісний образ світу. Критерії художності. |  Тема як літературознавча категорія |  типи проблематики |  Художній простір і час. Хронотоп. |  Поняття суб'єктної організації твору. Суб'єкт мовлення і суб'єкт свідомості. Основні типи суб'єктної організації твору, їх естетичні можливості. |  Приватне оповідання і його різновиди, їх художні можливості. Співвідношення і поділ в особистому оповіданні позиції оповідача і автора. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати